Plan | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to plan. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
5
paź

Istota:

Tym samym, w związku z uczestnictwem w Planie, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Wnioskodawcy dopiero w momencie sprzedaży nabytych w ramach Planu akcji spółki dominującej, zaliczany do źródła przychodów kapitały pieniężne. Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania, według ustalonego wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W tym samym terminie podatnik jest obowiązany do wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie warunki uzależniające skorzystanie z odroczenia opodatkowania dochodu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przewidzianego w art. 24 ust. 11 Ustawy o PIT są spełnione dla Planu, gdyż: E. jest jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy o Rachunkowości, w stosunku do Spółki Polskiej, którego pracownikami są osoby uczestniczące w Planie, w ramach Planu przekazywane są akcje spółki E. będącej spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, gdzie znajduje się siedziba E., została zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, Plan jest programem motywacyjnym, czyli systemem wynagradzania, gdyż na jego podstawie szeroka grupa pracowników znajdujących zatrudnienie w różnych spółkach grupy E. może otrzymywać dodatkowe świadczenia (oprócz standardowego wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę ze Spółki Polskiej) w postaci akcji spółki E. notowanej na giełdzie papierów wartościowych NASDAQ, w ramach Planu Uczestnicy dokonują faktycznego objęcia akcji E., Plan, na mocy którego następuje przyznanie akcji Uczestnikom, został utworzony na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki E, Inc. W odniesieniu do ostatniego z punktów Wnioskodawca wskazuje, że Walne Zgromadzenie akcjonariuszy E, Inc. podjęło uchwałę w sprawie Planu i jego zasad ogólnych. Zgodnie z postanowieniami Planu, jego szczegóły określa Komitet. Są one zawarte w Umowach Nagrody. Podstawą do utworzenia Planu była uchwała zgromadzenia akcjonariuszy E, Inc.

2018
9
sie

Istota:

Skutki podatkowe uczestnictwa w planie RSU.

Fragment:

Koszty uczestnictwa Wnioskodawcy w Planie nie są ponoszone przez Spółkę Polską (tj. koszty Planu nie są refakturowane na pracodawcę Wnioskodawcy). Plan jest administrowany przez radę dyrektorów Spółki Amerykańskiej, która ma prawo do powołania odpowiednich komitetów decydujących czy dany pracownik jest uprawniony do uczestnictwa w Planie oraz ile Ograniczonych jednostek akcyjnych może on otrzymać. W Komitetach nie ma reprezentantów Spółki Polskiej. W związku z tym wybór pracowników uczestniczących w Planie oraz liczba przyznanych im udziałów znajduje się poza kontrolą Spółki Polskiej. Jak wynika z Regulaminu Planu, Amerykańska Spółka ma prawo w konkretnych przypadkach, uznaniowo zakazać obrotu jej papierami wartościowymi otrzymanymi przez uczestników Planu. Ograniczone jednostki akcyjne. Zgodnie z postanowieniami Planu, Wnioskodawca może być uprawniony do otrzymania bezpłatnie Ograniczonych jednostek akcyjnych w formie tzw. akcji warunkowych Spółki Amerykańskiej. Ograniczone jednostki akcyjne stanowią niegwarantowane i objęte restrykcjami przyrzeczenie wydania Wnioskodawcy przez Spółkę Amerykańską pewnej liczby akcji w przyszłości. Wydanie akcji nastąpi pod warunkiem, że Wnioskodawca po upływie okresu restrykcyjnego będzie nadal zatrudniony przez Spółkę Polską bądź inny podmiot z grupy.

2018
9
sie

Istota:

Skutki podatkowe uczestnictwa w planie RSU.

Fragment:

Koszty uczestnictwa Wnioskodawcy w Planie nie są ponoszone przez Spółkę Polską (tj. koszty Planu nie są refakturowane na pracodawcę Wnioskodawcy). Plan jest administrowany przez radę dyrektorów Spółki Amerykańskiej, która ma prawo do powołania odpowiednich komitetów decydujących czy dany pracownik jest uprawniony do uczestnictwa w Planie oraz ile Opcji na akcje lub Ograniczonych jednostek akcyjnych może on otrzymać. W Komitetach nie ma reprezentantów Spółki Polskiej. W związku z tym wybór pracowników uczestniczących w Planie oraz liczba przyznanych im udziałów znajduje się poza kontrolą Spółki Polskiej. Jak wynika z Regulaminu Planu, Amerykańska Spółka ma prawo w konkretnych przypadkach, uznaniowo zakazać obrotu jej papierami wartościowymi otrzymanymi przez uczestników Planu. Opcje na akcje Zgodnie z Planem, Wnioskodawca jest upoważniony do otrzymywania Opcji na akcje oraz Zbywalnych opcji na akcje. Przyznanie Opcji na akcje jest wyłączną kompetencją Spółki Amerykańskiej, a ich przyznanie nie powoduje u Wnioskodawcy powstania roszczenia o ponowne przyznanie opcji w przyszłości. Opcje na akcje mogą zostać zrealizowane w okresie ustalonym w umowie zawartej przez Wnioskodawcę z Amerykańską spółką.

2018
8
sie

Istota:

Skutki podatkowe uczestnictwa w planie RSU.

Fragment:

Koszty uczestnictwa Wnioskodawcy w Planie nie są ponoszone przez Spółkę Polską (tj. koszty Planu nie są refakturowane na pracodawcę Wnioskodawcy). Plan jest administrowany przez radę dyrektorów Spółki Amerykańskiej, która ma prawo do powołania odpowiednich komitetów decydujących czy dany pracownik jest uprawniony do uczestnictwa w Planie oraz ile Opcji na akcje lub Ograniczonych jednostek akcyjnych może on otrzymać. W Komitetach nie ma reprezentantów Spółki Polskiej. W związku z tym wybór pracowników uczestniczących w Planie oraz liczba przyznanych im udziałów znajduje się poza kontrolą Spółki Polskiej. Jak wynika z Regulaminu Planu, Amerykańska Spółka ma prawo w konkretnych przypadkach, uznaniowo zakazać obrotu jej papierami wartościowymi otrzymanymi przez uczestników Planu. Opcje na akcje Zgodnie z Planem, Wnioskodawca jest upoważniony do otrzymywania Opcji na akcje oraz Zbywalnych opcji na akcje. Przyznanie Opcji na akcje jest wyłączną kompetencją Spółki Amerykańskiej, a ich przyznanie nie powoduje u Wnioskodawcy powstania roszczenia o ponowne przyznanie opcji w przyszłości. Opcje na akcje mogą zostać zrealizowane w okresie ustalonym w umowie zawartej przez Wnioskodawcę z Amerykańską spółką.

2017
2
cze

Istota:

W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w Planach Motywacyjnych organizowanych przez spółkę z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Fragment:

Wprowadzanie Planów Motywacyjnych następuje na podstawie właściwych aktów korporacyjnych podejmowanych przez C. lub jej akcjonariuszy (np. uchwały akcjonariuszy C. oraz następujących wykonujących je decyzji zarządu i specjalnego komitetu powołanego przez C. do szczegółowego wykonywania planów motywacyjnych). Na podstawie tych aktów korporacyjnych ustalane są kategorie osób, które mogą zostać włączone do Planów Motywacyjnych jako ich beneficjenci. Należy podkreślić, że V. nie decyduje samodzielnie ani o włączeniu, ani wyłączeniu jakiegokolwiek pracownika V. do albo z Planów Motywacyjnych. Co do zasady, prawo objęcia Planami Motywacyjnymi mają pracownicy zajmujący niektóre rodzaje stanowisk i pełniący wybrane rodzaje funkcji, które to stanowiska i funkcje są objęte zakresem danego Planu Motywacyjnego, zgodnie z decyzjami podejmowanymi przez C.. Co do zasady, informację o przyznaniu Wnioskodawcy określonej puli Opcji lub PRSU Wnioskodawca otrzymuje od C. drogą elektroniczną. Wspólną cechą Opcji i PRSU jest to, że po spełnieniu określonych w Planach Motywacyjnych warunków osoby uprawnione mogą nabyć akcje C. („ Akcje ”) za cenę niższą od ceny rynkowej z dnia przyznania instrumentu (w przypadku Opcji) albo bez konieczności uiszczania jakiejkolwiek ceny (w przypadku PRSU).

2017
23
lut

Istota:

W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w planie akcyjnym.

Fragment:

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni uczestniczy w planie akcyjnym organizowanym przez .... Sp. z o.o. W celu zwiększenia motywacji i lojalności pracowników brytyjska spółka .... uchwałą Zarządu z dnia 23 lipca 2014 r., przyjęła plan akcyjny (dalej: Plan), w ramach którego wybranym pracownikom spółek zależnych, w tym .... Sp. z o.o. przyznana została możliwość nabywania akcji spółki U. Uczestnicy Planu będą uprawnieni do nieodpłatnego otrzymania określonej ilości akcji przy założeniu, że zostaną spełnione warunki wskazane w Planie. W zależności od liczby zakupionych akcji zwykłych, za każde trzy zakupione akcje, pracownicy otrzymają nagrodę w postaci jednej akcji (jednostki) „ fantomowej ”. Akcja (jednostka) „ fantomowa ” nie jest instrumentem finansowym, lecz niezbywalnym, warunkowym prawem do otrzymania akcji dodatkowych, którego realizacja będzie możliwa dopiero po upływie trzyletniego okresu zawieszenia pod warunkiem, że pracownik nie dokona zbycia akcji zakupionych wcześniej w ramach Planu oraz, że spełnione zostaną inne określone w Planie wymogi. W chwili faktycznej realizacji nagrody Uczestnicy Planu otrzymują nieodpłatnie akcje U. wraz z pełnymi prawami do rozporządzania nimi i otrzymywania z ich tytułu dywidendy (stosunek wymiany to jedna akcja zwykła w zamian za jedną akcję/jednostkę „ fantomową ”).

2016
15
cze

Istota:

W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem pracowników Wnioskodawcy w planach motywacyjnych organizowanych przez Spółkę mającą siedzibę we Włoszech

Fragment:

P. stworzył wieloletnie plany motywacyjne mające na celu zatrzymanie wybranych pracowników P. i innych osób (nie związanych z P. umową o pracę), które świadczą usługi dla P. i/lub jej jednostek zależnych (dalej; Plany). Plany dotyczą osób, które w opinii Rady Dyrektorów P. mogą znacząco przyczynić się do rozwoju i osiągnięć gospodarczych P. i jej jednostek zależnych (dalej: Uczestnicy Planów). Plany przewidują wynagrodzenie Uczestników Planów za ich wkład oraz motywowanie ich do udziału w realizacji długoterminowych celów P. i jej jednostek zależnych. W rozumieniu regulaminów ww. Planów jednostkami zależnymi od P. są podmioty, w których P. posiada bezpośrednio lub pośrednio ponad 50% praw głosu i warunek ten jest spełniony w przypadku R.. Programy dotyczą więc również pracowników Wnioskodawcy, którzy nie będąc pracownikami P. spełniają przyjęte w programie motywacyjnym kryterium znaczącego przyczyniania się do rozwoju i osiągnięć gospodarczych Grupy. Rada Dyrektorów P. wskazała Uczestników Planów a Rada Nadzorcza i Zarząd Wnioskodawcy podjęli decyzję o przydzieleniu wskazanym pracownikom Jednostki wykreowane w ramach Planów. Plany stworzone przez P. przewidują następujące zasady przyznawania świadczeń Uczestnikom Planów: Plan 2011 Uczestnikom Planu przydzielono bezpłatnie określoną liczbę jednostek o ograniczonych prawach (Jednostki 2011) uprawniających do otrzymania akcji P. z nowej emisji, tzw.

2015
10
gru

Istota:

Skutki podatkowe uczestnictwa w planie motywacyjnym.

Fragment:

D.) podjęła decyzję o przyjęciu długoterminowego planu motywacyjnego opartego na prawie do otrzymania akcji C. D. Plan 2012-2014 (dalej: Plan). W związku z decyzją Rady Zarządzającej uprawnieni pracownicy, w tym Wnioskodawca, otrzymali od C. D. pisemną indywidualną informację o objęciu Planem oraz o warunkach uczestnictwa w Planie, a tym samym o warunkowym prawie do otrzymania w przyszłości akcji C. D. Na podstawie Planu wybrane grupy pracowników spółek należących do grupy C., w tym polskiej spółki C. P. Sp. z o.o. (dalej: C. P. lub Spółka) zostały uprawnione do nieodpłatnego otrzymania w przyszłości akcji spółki C. D. Plan obejmował okres trzyletni. Udział w Planie miał charakter dobrowolny. Wysokość nagrody/uprawnienia przyznanego w ramach Planu (tj. obietnicy, co do ilości akcji, którą pracownicy otrzymają w przyszłości nieodpłatnie) uzależniona była od stanowiska pracownika i spełnienia kryteriów ustalonych przez Radę Zarządzającą (dotyczących przychodu netto oraz Grupy C.) w rocznym okresie wskazanym w Planie (obejmującym rok 2012), zaś jej realizacja (tj. moment otrzymania akcji C. D.) była odroczona w czasie na okres kolejnych dwóch lat i uzależniona (w odniesieniu do osób żyjących oraz takich, które do momentu realizacji nie przeszły na emeryturę) od ciągłości zatrudnienia w grupie C. w momencie realizacji uprawnienia i nastąpiła w 2015 r.

2015
26
lis

Istota:

Skutki podatkowe uczestnictwa w planie motywacyjnym.

Fragment:

D.) podjęła decyzję o przyjęciu długoterminowego planu motywacyjnego opartego na prawie do otrzymania akcji C. D. Plan 2012-2014 (dalej: Plan). W związku z decyzją Rady Zarządzającej uprawnieni pracownicy, w tym Wnioskodawca, otrzymali od C. D. pisemną indywidualną informację o objęciu Planem oraz o warunkach uczestnictwa w Planie, a tym samym o warunkowym prawie do otrzymania w przyszłości akcji C. D. Na podstawie Planu wybrane grupy pracowników spółek należących do grupy C., w tym polskiej spółki C. P. Sp. z o.o. (dalej: C. P. lub Spółka) zostały uprawnione do nieodpłatnego otrzymania w przyszłości akcji spółki C. D. Plan obejmował okres trzyletni. Udział w Planie miał charakter dobrowolny. Wysokość nagrody/uprawnienia przyznanego w ramach Planu (tj. obietnicy, co do ilości akcji, którą pracownicy otrzymają w przyszłości nieodpłatnie) uzależniona była od stanowiska pracownika i spełnienia kryteriów ustalonych przez Radę Zarządzającą (dotyczących przychodu netto oraz Grupy C.) w rocznym okresie wskazanym w Planie (obejmującym rok 2012), zaś jej realizacja (tj. moment otrzymania akcji C. D.) była odroczona w czasie na okres kolejnych dwóch lat i uzależniona (w odniesieniu do osób żyjących oraz takich, które do momentu realizacji nie przeszły na emeryturę) od ciągłości zatrudnienia w grupie C. w momencie realizacji uprawnienia i nastąpiła w 2015 r.

2015
25
mar

Istota:

Plan motywacyjny – RSU

Fragment:

Koszty uczestnictwa Wnioskodawcy w Planie nie są ponoszone przez Spółkę Polską (tj. koszty Planu nie są refakturowane na pracodawcę Wnioskodawcy). Plan jest administrowany przez radę dyrektorów Spółki Amerykańskiej, która ma prawo do powołania odpowiednich komitetów decydujących czy dany pracownik jest uprawniony do uczestnictwa w Planie oraz ile Opcji na akcje lub Ograniczonych jednostek akcyjnych może on otrzymać. W Komitetach nie ma reprezentantów Spółki Polskiej. W związku z tym wybór pracowników uczestniczących w Planie oraz liczba przyznanych im udziałów znajduje się poza kontrolą Spółki Polskiej. Jak wynika z Regulaminu Planu, Amerykańska Spółka ma prawo w konkretnych przypadkach, uznaniowo zakazać obrotu jej papierami wartościowymi otrzymanymi przez uczestników Planu. Opcje na akcje Zgodnie z Planem, Wnioskodawca jest upoważniony do otrzymywania Opcji na akcje oraz Zbywalnych opcji na akcje. Przyznanie Opcji na akcje jest wyłączną kompetencją Spółki Amerykańskiej, a ich przyznanie nie powoduje u Wnioskodawcy powstania roszczenia o ponowne przyznanie opcji w przyszłości. Opcje na akcje mogą zostać zrealizowane w okresie ustalonym w umowie zawartej przez Wnioskodawcę z Amerykańską spółką.