Placówki | Interpretacje podatkowe

Placówki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to placówki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy w wyniku działalności Wnioskodawcy w Niemczech dochodzi do powstania stałej placówki lub „zakładu” w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między RP a RFN?
2. Czy opisane wyżej czynności w ramach wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym wyłącznie w Polsce?
3. Gdyby w przyszłości wydawanie ostatecznych orzeczeń i zaleceń odbywało się w pomieszczeniach MDK, to warunkowałoby to powstanie stałej placówki lub "zakładu" w Niemczech?
Fragment:
Jednym z wyjątków od tej reguły jest sytuacja, gdy działalność ma charakter powtarzalny; w takim przypadku każdy okres, w którym placówka była użytkowana, powinien być brany pod uwagę w połączeniu z ilością wszystkich okresów, w których była użytkowana (okres może rozciągnąć się na wiele lat). Inny wyjątek dotyczy działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie w danym państwie; w takiej sytuacji działalność gospodarcza może trwać krótko z uwagi na jej charakter, lecz ponieważ jest ona prowadzona całkowicie w tym państwie, to jej związek z tym państwem jest silniejszy. Czasowe przerwy w działalności nie powodują, że placówka przestaje istnieć. Jeżeli konkretna placówka jest użytkowana tylko przez krótki czas, lecz to użytkowanie powtarza się regularnie przez długi okres, to nie można uważać, że taka placówka ma czysto tymczasowy charakter. Jeżeli charakter działalności przedsiębiorstwa jest taki, że przemieszcza się ono do różnych sąsiadujących ze sobą miejsc, to może być trudno ustalić, czy istnieje "stała placówka" (jeżeli zajmuje dwie placówki i spełnione są inne warunki wymienione w artykule 5, to oczywiście przedsiębiorstwo ma dwie stałe placówki). Natomiast określenie „ za pośrednictwem ” jak wynika z komentarza do Modelowej Konwencji należy interpretować w szerokim sensie, mającym zastosowanie do każdej sytuacji, w której działalność gospodarcza jest prowadzona w konkretnym pomieszczeniu czy przestrzeni pozostającej w tym celu do dyspozycji przedsiębiorstwa.
2018
17
sty

Istota:
Czy świadczone przez Spółkę usługi są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ?
Fragment:
U. z 2004r., nr 256, poz. 2572), (dalej „ ustawa o systemie oświaty ”), system oświaty obejmuje zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli. Zgodnie z art. 77a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w celu doskonalenia zawodowego nauczycieli mogą być tworzone placówki doskonalenia nauczycieli, zwane dalej „ placówkami doskonalenia ”. Jednocześnie, ustawa wskazuje, iż placówki takie mogą tworzyć też podmioty niepubliczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 27 listopada 2009r. z późn. zm.), określa warunki i tryb tworzenia niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli zgodnie z delegacją określoną w art. 78 ust. 1. Zgodnie z § 24 ust. 1 tego rozporządzenia utworzenie niepublicznej placówki doskonalenia wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez samorząd województwa właściwy ze względu na siedzibę placówki doskonalenia. Centrum doskonalenia PCG Sp. z o. o. zostało wpisane do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli mających siedzibę na terenie Województwa, co potwierdza zaświadczenie z dnia 27 grudnia 2012r. Ty samym, Spółka jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.
2013
21
cze

Istota:
Czy działalność na terytorium Polski nie spełnia przesłanek określonych w art. 5 i art. 7 UPO oraz w art. 4a ust. 11 UPDOP, w związku z czym zyski osiągane przez Spółkę z opisanej działalności nie podlegają opodatkowaniu w Polsce ?
Fragment:
Reasumując, z ogólnej regulacji zawartej w art. 5 ww. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowani wynika, iż dla uznania, że przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność w formie zakładu winny wystąpić łącznie trzy następujące przesłanki: istnienie miejsca gdzie działalność jest prowadzona (placówka), stały charakter takiej placówki, wykonywanie przez (poprzez) placówkę działalności gospodarczej, która nie ma przygotowawczego lub pomocniczego charakteru. Zgodnie z Komentarzem do Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku określenie „ placówka ” obejmuje każde pomieszczenie, środki lub urządzenia wykorzystywane do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, czy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu. Sam fakt, że przedsiębiorstwo ma do dyspozycji pewną przestrzeń służącą jego działalności gospodarczej, wystarczy do zaistnienia stałej placówki gospodarczej (placówka może istnieć również wtedy, gdy nie ma żadnych pomieszczeń). Placówka może być także usytuowana w pomieszczeniach innego przedsiębiorstwa. Nie ma znaczenia, czy przedsiębiorstwo jest właścicielem czy najemcą lokalu, środków lub urządzeń, czy dysponuje nimi w inny sposób. Nie wymaga się aby przedsiębiorstwo posiadało formalne prawo do dysponowania taką placówką. Aby placówka mogła stać się zakładem, przedsiębiorstwo musi prowadzić własną działalność całkowicie lub częściowo przez stałą placówkę.
2013
19
cze

Istota:
Czy prowadzone przez Stowarzyszenie placówki są odrębnymi od Stowarzyszenia i siebie nawzajem podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, a tym samym Stowarzyszenie nie ma ani prawa, ani obowiązku rozliczania podatku CIT od dochodów uzyskiwanych w związku z prowadzeniem przedmiotowych placówek?
Fragment:
Stosownie do treści art. 82 ust. 1 osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Wpis do ewidencji określa m.in. statut szkoły, tworzący zakres działania i organizację oraz ustalający prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów. Zgodnie z art. 84 ustawy o systemie oświaty szkoła lub placówka działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą. Statut powinien określać w szczególności: nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania; osobę prowadzącą szkołę lub placówkę; organy szkoły lub placówki oraz zakres ich działań; organizację szkoły lub placówki; prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki; sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki; zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki. W myśl art. 5 ust. 7 pkt 3 ww. ustawy o systemie oświaty do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j.
2013
25
maj

Istota:
Do którego ze źródeł przychodów wymienionych w art.10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zakwalifikować dochody uzyskane przez opisanego wyżej podatnika z tytułu prowadzenia placówki kształcenia pozaszkolnego ?
Fragment:
Wnioskodawca wskazał, iż: działalność opisana we wniosku będzie prowadzona w formie ogniska pracy pozaszkolnej, która to placówka jest wymieniona w ustawie o systemie oświaty w art. 2 pkt 3, jako placówka oświatowo – wychowawcza, źródłami finansowania prowadzonej placówki oświatowo – wychowawczej będą m.in. środki finansowe pochodzące od beneficjentów środków unijnych, na rzecz których świadczone będą usługi edukacyjne, Wnioskodawca będzie spełniał rolę tzw. "organu założycielskiego" oraz pełnił funkcje zarządzające (niezależnie od funkcji dyrektora powołanego zgodnie z ustawą o systemie oświaty), w chwili obecnej nie przewiduje się, aby Wnioskodawca otrzymywał wynagrodzenie od prowadzonej przez siebie placówki oświatowo-wychowawczej. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Wnioskodawca w związku z prowadzeniem ww. placówki uzyska opisany wcześniej wpis. prowadzenie opisanej we wniosku placówki będzie spełniało przesłanki określone w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności (...)
2013
5
maj

Istota:
Czy dochody osoby prowadzącej placówkę oświatowo-wychowawczą (art. 2 ust. 3 u.s.o.), nie podlegają (do momentu przeznaczenia ich na inne cele lub minięcia okresu wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 36), obowiązkowi podatkowemu w tym odprowadzenia comiesięcznych zaliczek z tytułu osiągniętego dochodu oraz nie powiększają dochodu wspólnego współmałżonków więc nie są wykazywane we wspólnej corocznej deklaracji podatkowej (szczególnie jeśli zgromadzone są na wydzielonym koncie bankowym)?
Fragment:
W myśl natomiast art. 2 pkt 3 ww. ustawy, system oświaty obejmuje także placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Przy czym, w myśl art. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole, placówce - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3-5, 7 i 10. Zgodnie natomiast z art. 5 ust. 1 ww. ustawy, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. Z powyższego wynika, iż w rozumieniu ustawy o systemie oświaty placówki oświatowo - wychowawcze są odrębnymi od szkół podmiotami funkcjonującymi w ramach tego systemu i realizującego różne jego cele i zadania ustawowe. Przechodząc na płaszczyznę prawa podatkowego należy wskazać, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2013
22
mar

Istota:
Zastosowania stawki 0% przy świadczeniu usług na rzecz placówki dyplomatycznej RP znajdującej się na terytorium państwa członkowskiego UE
Fragment:
Przywileje te mają zastosowanie w sytuacji, gdy misje dyplomatyczne dokonują zakupów w państwie, w którym mają siedzibę (w formie zwrotów), jak również mogą mieć zastosowanie w sytuacji, gdy placówki te będą dokonywać zakupów w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej niż kraj, w którym mają siedzibę, gdy kraj siedziby potwierdzi w odpowiednim dokumencie prawo do tych przywilejów (w formie zakupu towarów bez podatku), jeżeli przepisy kraju, w którym dokonywane są zakupy, przewidują takie zwolnienia. Zatem jeżeli państwo siedziby przyznaje takie preferencje dla polskiej misji dyplomatycznej w sytuacji, gdy będzie ona nabywać towary w innym państwie członkowskim, w tym również w Polsce, to należy uznać zakres przyznanych preferencji w ramach stosunków dyplomatycznych i kierując się wykładnią celowościową cyt. przepisu § 11 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.04.2011r. przyjąć, iż ma on również zastosowanie do polskich misji dyplomatycznych posiadających przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju. Reasumując, odnosząc powołane przepisy prawa do przedstawionej sprawy stwierdzić należy, że przy świadczeniu usług na rzecz placówek dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej znajdującym się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, (...)
2011
7
gru

Istota:
W kontekście art. 82 ust. 1 oraz w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, Wnioskodawca, który jest w trakcie rejestracji w jednostkach samorządu terytorialnego, będzie mieścić się w katalogu jednostek objętych systemem oświaty, zawartych w art. 2 ww. ustawy i jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będzie świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. W związku z powyższym wypełniona zostaje podmiotowo-przedmiotowa dyspozycja art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy o VAT, który jasno stanowi, iż zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.
Fragment:
Z kolei art. 5 ust. 1 określa, iż szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. Natomiast, stosownie do art. 82 ust. 1 tejże ustawy, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawcza prowadzi działalność edukacyjno-szkoleniową na terenie całego kraju, która polega organizowaniu i prowadzeniu kursów dla osób dorosłych w pozaszkolnych formach kształcenia. Wnioskodawca jest w trakcie rejestracji niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zgodnie ze statutem niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego, placówka Wnioskodawcy prowadzić będzie kursy stacjonarne i kursy prowadzone w trybie kształcenia na odległość, w zakresie uzupełniania wiedzy, wychowania, kształtowania i rozwijania różnorodnych zainteresowań, zdobywania i doskonalenia umiejętności zawodowych, w szczególności technicznych, menedżerskich, marketingowych, public relation, psychologicznych, organizacyjno biurowych oraz kursów języków obcych.
2011
1
paź

Istota:
Świadczone przez Wnioskodawcę, jako jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, usługi w zakresie kształcenia i wychowania, będą zwolnione na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy.
Fragment:
Z kolei art. 5 ust. 1 określa, iż szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. Natomiast, art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty stanowi, iż osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność oświatową polegającą na kształceniu osób dorosłych prowadzonym w formie kursów zawodowych oraz seminariów (otwartych i zamkniętych). Spółka została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez miasto pod numerem... Z chwilą wpisu do ewidencji i placówek niepublicznych, placówka oświatowa wypełnia wszystkie obowiązki zgodnie z przepisami o systemie oświaty i przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, a zwłaszcza zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Mając zatem na uwadze przedstawiony stan faktyczny, w świetle powołanych przepisów stwierdzić należy, że świadczone przez Wnioskodawcę, jako jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, usługi w zakresie kształcenia i wychowania, będą zwolnione na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy.
2011
1
paź

Istota:
Wnioskodawca ma uprawnienie do zastosowania zwolnienia z podatku VAT w zakresie świadczonych przez siebie usług edukacyjnych.
Fragment:
Nr 256, poz. 2572 ze zm.), zwanej dalej „ ustawą o systemie oświaty ”, system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z brzmieniem art. 3 pkt 17 ustawy o systemie oświaty przez kształcenie ustawiczne należy rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. Z kolei art. 5 ust. 1 ustawy o systemie oświaty określa, iż szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. Natomiast, stosownie do art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz z uzupełnienia do niego wynika, iż Wnioskodawca jest placówką kształcenia ustawicznego, która prowadzi szkolenia w zakresie informatyki ogólnej, obsługi komputerów oprogramowania biurowego, administracji sieci komputerowych.
2011
1
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Placówki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.