IPPP3/443-962/14-2/JF | Interpretacja indywidualna

Stawka 0% dla dostawy serwera z zainstalowanym systemem operacyjnym dla placówki oświatowej
IPPP3/443-962/14-2/JFinterpretacja indywidualna
 1. placówka oświatowa
 2. podatek od towarów i usług
 3. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2014 r. (data wpływu 26 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • stawki 0% dla dostawy serwera z zainstalowanym systemem operacyjnym dla placówki oświatowej – jest prawidłowe,
 • nazwy towaru wymienionej na fakturze -jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki 0% dla dostawy serwera z zainstalowanym systemem operacyjnym dla placówki oświatowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. zamierza dostarczać dla placówek oświatowych (dalej: Klient) rozwiązanie informatyczne służące do korelacji zdarzeń z systemów bezpieczeństwa IT (tzw. SIEM ang. Security Information and Event Management), na które składa się:

 1. dedykowana, specjalizowana komputerowa jednostka centralna (serwer),
 2. zainstalowany na ww. serwerze system operacyjny Microsoft Windows Server,
 3. specjalistyczne oprogramowanie producenta, służące do zapewnienia transmisji cyfrowych danych z innych urządzeń zainstalowanych w sieci użytkownika do ww. serwera.

Wszystkie trzy wymienione elementy łącznie stanowią integralną i nierozłączną całość rozwiązania informatycznego SIEM, co oznacza, że osobno żadne z nich nie umożliwia realizacji całości ani części funkcjonalności, polegającej na transmisji cyfrowych danych, do której producent przewidział ich wykorzystanie. Transmisja cyfrowych danych polega na korelacji (tzn. zbieraniu w centralnym punkcie) tzw. logów systemowych (zarejestrowanych danych o ruchu IP), które są generowane przez każde urządzenia sieciowe, system bezpieczeństwa IT oraz komputery zainstalowane w cyfrowej sieci. Jednocześnie rozwiązanie zawiera mechanizm kontroli klucza licencyjnego oprogramowania systemowego, który umożliwia pracę wyłącznie na konkretnym egzemplarzu urządzenia, co wyklucza jego użycie na innej jednostce komputerowej, nawet o podobnych parametrach, co umożliwia określenie jego unikalnej specyfikacji.

Producent i jednocześnie podmiot, od którego Sp. z o.o. zakupi wyżej opisane rozwiązanie informatyczne dopuszcza dwie formy opisu rozwiązania na fakturze:

 1. Faktura od producenta będzie miała wyszczególnione trzy wymienione powyżej elementy: 1) serwer, 2) oprogramowanie Microsoft Windows Server oraz 3) specjalistyczne oprogramowanie producenta lub,
 2. Faktura od producenta zamiast trzech ww. wyspecyfikowanych elementów będzie zawierała jedną zbiorczą pozycję, wyrażającą w języku angielskim hasłowy, skrócony opis funkcjonalności np. SIEM (Security Information and Event Management).

Faktura sprzedaży wystawiona przez Sp. z o.o. kupującemu, którym będzie placówka oświatowa może zawierać analogiczne opisy.

Wybór którejkolwiek z nich nie zmieni jednak funkcjonalności dostarczanego rozwiązania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy w świetle obowiązujących ww. przepisów oraz zważywszy na zamiar dostawy dla placówki oświatowej dedykowanej, specjalizowanej, komputerowej jednostki centralnej (serwera) z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows Server oraz specjalistycznym oprogramowaniem producenta rozwiązania SIEM, służącym do zapewnienia transmisji cyfrowych danych z innych urządzeń zainstalowanych w sieci użytkownika do tego serwera:

 1. Sp. z o.o. może zastosować stawkę VAT 0% przy sprzedaży do placówki oświatowej dedykowanej specjalizowanej komputerowej jednostki centralnej (serwera) z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows Server oraz specjalistycznym oprogramowaniem producenta rozwiązania, służącym do zapewnienia transmisji cyfrowych danych z innych urządzeń zainstalowanych w sieci użytkownika do tego serwera biorąc pod uwagę, że wyłącznie ich integracja definiuje funkcjonalność rozwiązania informatycznego SIEM...
 2. Czy warunkiem zastosowania stawki VAT 0% jest to, aby faktura sprzedaży dla placówki oświatowej zawierała specyfikację wszystkich elementów składających się na rozwiązanie informatyczne SIEM, czy też możliwe jest, bez wpływu na możliwość zastosowania stawki VAT 0%, aby faktura zawierała wyłącznie wyrażający w języku angielskim opis identyfikujący rozwiązanie SIEM...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, przedmiotem dostawy dla placówki oświatowej będzie dedykowana, specjalizowana komputerowa jednostka centralna (serwer) z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows Server oraz specjalistycznym oprogramowaniem producenta rozwiązania, służącym do zapewnienia transmisji cyfrowych danych z innych urządzeń zainstalowanych w sieci użytkownika do tego serwera.

Wykaz towarów, opodatkowanych stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zawiera załącznik nr 8 i obejmuje on :

 1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
 2. Drukarki,
 3. Skanery,
 4. Urządzenia komputerowe do pism Braillea (dla osób niewidomych i niedowidzących),
 5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Natomiast zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

 1. dla placówek oświatowych,
 2. dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym

- przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Ust. 13-15:

13. Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy,

14. Dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:

 1. posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
 2. posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej, oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

15. Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego.

W związku z powyższym, zdaniem Sp. z o.o. zasadne jest zastosowanie stawki VAT 0% przy sprzedaży placówce oświatowej dedykowanej, specjalistycznej jednostki centralnej (serwer) z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows Server oraz specjalistycznym oprogramowaniem producenta rozwiązania zważywszy na fakt, że wszystkie trzy wymienione elementy łącznie stanowią integralną i nierozłączną całość rozwiązania SIEM, co oznacza, że osobno żadne z nich nie umożliwia realizacji całości ani części funkcjonalności, polegającej na transmisji cyfrowych danych, do której producent przewidział ich wykorzystanie. Jednocześnie rozwiązanie zawiera mechanizm kontroli klucza licencyjnego oprogramowania systemowego, który umożliwia pracę wyłącznie na konkretnym egzemplarzu urządzenia, co wyklucza jego użycie na innej jednostce komputerowej, nawet o podobnych parametrach, co z kolei umożliwia określenie jego unikalnej specyfikacji oraz definiuje wykorzystanie jego funkcjonalności wyłącznie w zintegrowanym z nim serwerem.

Ad. 2

Zdaniem Sp. z o.o. dla zastosowania stawki VAT 0%, nie ma znaczenia ilość pozycji na fakturze sprzedaży wystawionej placówce oświatowej, dokumentującej sprzedaż rozwiązania informatycznego, na które składa się: dedykowana, specjalistyczna jednostka centralna (serwer) wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows Server oraz specjalistycznym oprogramowaniem producenta.

Zarówno w przypadku umieszczenia specyfikacji wszystkich elementów na fakturze sprzedaży, które zostały zintegrowane w taki sposób, że tworzą, opisane w niniejszym wniosku, konkretne rozwiązanie o konkretnej funkcjonalności, jak i w przypadku braku na fakturze sprzedaży specyfikacji elementów składających się na opisane w niniejszym wniosku, konkretne rozwiązanie o konkretnej funkcjonalności, będzie możliwe zastosowanie stawki 0%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie stawki 0% dla dostawy serwera z zainstalowanym systemem operacyjnym dla placówki oświatowej uznaje się za prawidłowe oraz w zakresie nazwy towaru wymienionej na fakturze uznaje się za nieprawidłowe.

Ad. 1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Możliwość zastosowania stawki obniżonej dla określonych czynności i w określonych okolicznościach przewiduje m.in. art. 83 ustawy.

W myśl art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

W załączniku nr 8 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy wymieniono:

 1. jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych;
 2. drukarki;
 3. skanery;
 4. urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących);
 5. urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Jak stanowi art. 83 ust. 14 ustawy, dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:

 1. posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
 2. posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 15 ustawy).

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 43 ust. 9 ustawy, przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Z powyższych przepisów wynika, że nie każdy sprzęt komputerowy, będący przedmiotem dostawy dla placówek oświatowych, będzie opodatkowany stawką podatku VAT w wysokości 0%, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączeniu nr 8 do ustawy.

Podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% w przypadku dostaw sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych będzie przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do określonych grup towarowych wymienionych w powołanym załączniku nr 8 do ustawy. Katalog towarów, co do których mają zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki, wymieniono bowiem grupy towarów bez podania szczegółowego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednakże jest to katalog zamknięty, co oznacza, że ustawodawca nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków, ani interpretacji rozszerzających.

Ponadto, dostawa musi być realizowana na rzecz placówki oświatowej. Ustawodawca na potrzeby tego przepisu, w art. 43 ust. 9 ustawy, wymienia zamknięty katalog placówek oświatowych. Unormowania zawarte w art. 83 ust. 14 oraz ust. 15 ustawy, wskazują na warunki formalne do zastosowania stawki 0%, poprzez obowiązek posiadania stosownych dokumentów, których następnie kopie dokonujący dostawy obowiązany jest przekazać do właściwego urzędu skarbowego. Dopiero łączne spełnienie wszystkich powyższych warunków uprawnia dostawcę do zastosowania obniżonej stawki na dostawę sprzętu komputerowego.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza dostarczać dla placówek oświatowych rozwiązanie informatyczne (tj. SIEM, ang. Security Information and Event Management), na które składa się:

 1. dedykowana, specjalizowana komputerowa jednostka centralna (serwer),
 2. zainstalowany na ww. serwerze system operacyjny Microsoft Windows Server,
 3. specjalistyczne oprogramowanie producenta, służące do zapewnienia transmisji cyfrowych danych z innych urządzeń zainstalowanych w sieci użytkownika do ww. serwera.

Jak wskazał Wnioskodawca przedmiotem dostawy jest serwer (komputerowa jednostka centralna) wraz z systemem operacyjnym i specjalistycznym oprogramowaniem producenta. Dodać należy, że wszystkie te elementy stanowią nierozłączną całość i osobno żadne z nich nie umożliwia realizacji całości ani części funkcjonalności, polegającej na transmisji cyfrowych danych, do której producent przewidział ich wykorzystanie. Co istotne, rozwiązanie zawiera mechanizm kontroli klucza licencyjnego oprogramowania systemowego, który umożliwia pracę wyłącznie na konkretnym egzemplarzu urządzenia, co wyklucza jego użycie na innej jednostce komputerowej.

Wobec tego mające być przedmiotem dostawy rozwiązanie informatyczne stanowi nierozerwalną całość i w związku z tym należy uznać, że serwer wraz z oprogramowaniem i systemem operacyjnym stanowi towar wymieniony w złączniku nr 8 do ustawy.

Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że na gruncie obowiązujących obecnie przepisów, w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy będą: dedykowana, specjalizowana komputerowa jednostka centralna (serwer), zainstalowany na ww. serwerze system operacyjny Microsoft Windows Server oraz specjalistyczne oprogramowanie producenta, służące do zapewnienia transmisji cyfrowych danych z innych urządzeń zainstalowanych w sieci użytkownika do ww. serwera, czyli urządzenia mieszczące się w grupie towarów objętych załącznikiem nr 8 do ustawy - przy ich dostawie znajdzie zastosowanie preferencyjna 0% stawka podatku VAT, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w art. 83 ust. 14 i ust. 15 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

Ad. 2

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy sprawy czy warunkiem zastosowania stawki VAT 0% jest to, aby faktura sprzedaży dla placówki oświatowej zawierała specyfikację wszystkie elementów składających się na rozwiązanie informatyczne SIEM, czy też faktura może zawierać wyłącznie wyrażający w języku angielskim opis identyfikujący rozwiązanie SIEM.

Odpowiadając na takie pytanie należy wskazać, że powołane przepisy nie uzależniają zastosowania stawki 0% podatku dla dostawy dla placówki oświatowej rozwiązania informatycznego SIEM od danych na fakturze dokumentującej dostawę. Niemniej jednak stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy opodatkowaniu stawką 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy, natomiast wystawiona faktura powinna zawierać dane wymagane przepisami prawa, w szczególności dane wymienione w art. 106e ustawy.

I tak, na podstawie art. 106e ust. 1 pkt 7 ustawy faktura powinna zawierać nazwę (rodzaj towaru) lub usługi.

Ponadto, należy wskazać, że zgodnie z art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224, z późn. zm.) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w obrocie z udziałem konsumentów oraz przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy używa się języka polskiego, jeżeli konsument lub osoba świadcząca pracę ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili zawarcia umowy oraz umowa ma być wykonana lub wykonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy ustawy stosuje się do dokumentów i informacji, których obowiązek sporządzenia lub podania wynika z odrębnych przepisów.

Dodatkowo na mocy art. 7 ust. 2 ustawy o języku polskim, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w obrocie bez udziału konsumentów używa się języka polskiego, jeżeli obrót ten jest wykonywany przez podmioty, o których mowa w art. 4, tj. jednostki prawa publicznego takie jak np. konstytucyjne organy państwa czy organy jednostek samorządu terytorialnego.

W myśl art. 7a ust. 1 ustawy o języku polskim, obowiązek używania języka polskiego w zakresie, o którym mowa powyżej, dotyczy w szczególności nazewnictwa towarów i usług, ofert, warunków gwarancji, faktur, rachunków i pokwitowań, jak również ostrzeżeń i informacji dla konsumentów wymaganych na podstawie innych przepisów, instrukcji obsługi oraz informacji o właściwościach towarów i usług (...).

Powyższe przepisy nakładają na wystawcę faktury wyraźny obowiązek sporządzenia jej w języku polskim w przypadku dokumentowania czynności z polskim konsumentem, a także w przypadku obrotu dokonywanego pomiędzy jednostkami prawa publicznego. Natomiast faktury na rzecz podmiotów mających miejsce zamieszkania czy siedzibę poza terytorium kraju nie muszą spełniać tego wymogu.

W sytuacji wystawienia faktury w języku obcym należy jednak mieć na uwadze, iż w przypadku kontroli podatkowej stosownie do art. 287 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), kontrolowany jest zobowiązany przedstawić, na żądanie kontrolującego, tłumaczenie na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji dotyczącej spraw będących przedmiotem kontroli.

Wskazane powyżej przepisy nakładają na wystawcę faktury wyraźny obowiązek sporządzenia ich w języku polskim w przypadku wystawiania faktur na rzecz kontrahentów krajowych, występujących w charakterze konsumentów. Zatem, Wnioskodawca nie może wystawić faktury wymieniając jedynie nazwy angielskiej towaru. Ponadto, wskazać należy, że stawce 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy, zatem faktura powinna dokumentować towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy. Wskazana przez Wnioskodawcę nazwa SIEM czy też Security Information and Event Management nie jest wymieniona w ww. załączniku. Zatem w przypadku umieszczenia na fakturze nazwy SIEM czy też Security Information and Event Management, nie wynika z niej, że dokumentuje towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

Dla prawidłowego udokumentowania sprzedaży towarów opodatkowanej stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, Wnioskodawca powinien wystawić fakturę, z której jednoznacznie będzie wynikało, że przedmiotem dostawy jest towar wymieniony w załączniku nr 8 ustawy - niezależnie od tego czy na fakturze dokona specyfikacji wszystkich elementów, które zostały zintegrowane w taki sposób, że tworzą, opisane w niniejszym wniosku, konkretne rozwiązanie o konkretnej funkcjonalności, czy też na fakturze sprzedaży brak będzie ww. specyfikacji.

Jednakże nie ma przeszkód, aby Wnioskodawca wystawiał fakturę, na której dodatkowo wymieni pełną lub skróconą nazwę towaru w języku angielskim, jednakże z faktury powinno wynikać polskie oznakowanie towaru będącego przedmiotem dostawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.