IPPP2/4512-276/16-2/AO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT usług polegających na prowadzeniu Zajęć matematycznych i Zajęć z programowania przez zarejestrowane placówki oświatowo-wychowawcze.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 4 kwietnia 2016 r. (data wpływu 7 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z VAT usług polegających na prowadzeniu Zajęć matematycznych i Zajęć z programowania przez zarejestrowane placówki oświatowo-wychowawcze - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z VAT usług polegających na prowadzeniu Zajęć matematycznych i Zajęć z programowania przez zarejestrowane placówki oświatowo-wychowawcze.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka akcyjna <dalej: Spółka lub Wnioskodawca>, będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług <dalej: VAT> prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług edukacyjnych, świadczonych w postaci:

 1. prowadzenia odpłatnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w wieku 5-12 lat z zakresu nauki matematyki <dalej: Zajęcia matematyczne> oraz
 2. prowadzenia odpłatnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci wieku 8-14 lat z zakresu nauki programowania komputerów <dalej: Zajęcia z programowania>.

Zajęcia matematyczne prowadzone przez Spółkę mają na celu przyswojenie przez uczestników koncepcji i pojęć matematycznych, przede wszystkim w drodze rozwiązywania praktycznych problemów i eksperymentów. W przyjętym modelu nauczania nauczyciel jest moderatorem grupy mającym na celu przekazanie określonej wiedzy i ukierunkowanie pracy grupy. Dzieci uczą się pod kierownictwem nauczycieli przy użyciu materiałów i pomocy naukowych, stworzonych przez Spółkę. Pomoce naukowe są wykorzystywane wielokrotnie i stanowią wyposażenie, nie są one przekazywane na własność uczestnikom zajęć. Uczestnicy okazjonalnie otrzymują wydruki z zadaniami, na których mają rejestrować swoje rozwiązania.

Zajęcia matematyczne realizowane są w dwóch rodzajach lokalizacji:

 1. we własnych centrach edukacyjnych Spółki <dalej: Centra Edukacyjne>, które mieszczą się w lokalach wynajmowanych przez Spółkę od podmiotów trzecich;
 2. w salach wynajmowanych przez Spółkę w szkołach i przedszkolach (publicznych i niepublicznych) na godziny prowadzonych Zajęć matematycznych.

Zajęcia z programowania prowadzone są w pracowniach komputerowych stworzonych w Centrach Edukacyjnych Spółki i polegają na przekazywaniu uczestnikom (według stworzonych przez Spółkę scenariuszy zajęć) wiedzy i umiejętności w zakresie procesu budowania algorytmów, obsługi pętli i warunków oraz podstawowych komend wybranych języków programowania.

Nauczycielami prowadzącymi Zajęcia matematyczne i Zajęcia z programowania <dalej łącznie również jako: Zajęcia> są osoby z wykształceniem z zakresu nauk ścisłych, posiadające przygotowanie pedagogiczne (zdobyte w praktyce i/lub formalne, wynikające ze studiów, studiów podyplomowych, szkoleń itp.). Zajęcia prowadzone są według autorskiej metodyki i programu, opracowanych przez Spółkę. Zasadniczym celem Zajęć jest przekazanie wiedzy i umiejętności wpływających na wykształcenie i rozwinięcie zdolności matematycznych i programistycznych u dzieci.

Spółka zamierza zarejestrować swoje Centra Edukacyjne jako niepubliczne placówki oświatowo-wychowawcze, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego, objęte systemem oświaty na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2156; dalej: ustawa o systemie oświaty). W tym celu Spółka zamierza, zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, uzyskać wpis poszczególnych Centrów Edukacyjnych do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek (w przypadku Spółki będą to rejestry prowadzone przez powiaty odpowiednie ze względu na lokalizację placówki). Ponadto, dalsze funkcjonowanie poszczególnych placówek będzie oparte o odpowiednie przepisy wynikające z ustawy o systemie oświaty.

Każde z Centrów Edukacyjnych po dokonaniu wpisu do ewidencji będzie stanowiło odrębną placówkę oświatowo-wychowawczą, prowadzącą Zajęcia, posiadającą własny statut (zgodnie z ustawą o systemie oświaty) oraz dyrektora. Adresy poszczególnych Centrów Edukacyjnych zostaną wskazane jako siedziby placówek oświatowo-wychowawczych. Zajęcia prowadzone w salach wynajmowanych od szkół i przedszkoli będą realizowane w ramach działalności poszczególnych Centrów Edukacyjnych zarejestrowanych jako placówki oświatowo-wychowawcze, zaś adres danej szkoły lub przedszkola będzie wskazany dla celów rejestracji Centrum Edukacyjnego jako miejsce prowadzenia Zajęć.

Tak jak dotychczas, usługi świadczone przez Spółkę w postaci prowadzenia Zajęć przez placówki oświatowo-wychowawcze, będą świadczone odpłatnie.

Centra Edukacyjne Spółki, o których mowa w niniejszym wniosku, nie posiadają i nie będą posiadać odrębnej od Spółki osobowości prawnej, nie stanowią/nie będą stanowić również wyodrębnionych oddziałów Spółki. Jednocześnie Spółka pragnie wskazać, że niniejszym wnioskiem nie są objęte centra edukacyjne prowadzone pod marką Spółki przez inne podmioty na podstawie umów franczyzy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy po zarejestrowaniu Centrów Edukacyjnych jako placówki oświatowo-wychowawcze wymienione w ustawie o systemie oświaty, usługi świadczone przez Spółkę polegające na prowadzeniu Zajęć matematycznych i Zajęć z programowania w Centrach Edukacyjnych będą korzystały ze zwolnienia z VAT...
 2. Czy po zarejestrowaniu Centrów Edukacyjnych jako placówki oświatowo-wychowawcze wymienione w ustawie o systemie oświaty, usługi świadczone przez Spółkę polegające na prowadzeniu Zajęć matematycznych w wynajmowanych salach w szkołach i przedszkolach będą korzystały ze zwolnienia z VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. po zarejestrowaniu Centrów Edukacyjnych jako placówek oświatowo-wychowawczych wymienionych w ustawie o systemie oświaty usługi świadczone przez Spółkę polegające na prowadzeniu Zajęć matematycznych i Zajęć z programowania w Centrach Edukacyjnych będą korzystały ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT.
 2. po zarejestrowaniu Centrów Edukacyjnych jako placówek oświatowo-wychowawczych wymienionych w ustawie o systemie oświaty usługi świadczone przez Spółkę polegające na prowadzeniu Zajęć matematycznych w wynajmowanych salach w szkołach i przedszkolach będą korzystały ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednocześnie, jak stanowi art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Przytoczony przepis art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) zawiera zatem dwojakiego rodzaju wymogi, niezbędne dla zwolnienia określonych czynności z VAT, tj.:

 1. podmiot korzystający ze zwolnienia musi być objęty systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, i jednocześnie
 2. usługi świadczone przez ww. podmiot stanowią usługi w zakresie kształcenia i wychowania (względnie dostawę towarów i świadczenie usług ściśle związane z usługami kształcenia i wychowania).

Powołany przepis ustawy o VAT stanowi implementację Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L Nr 347/1, ze zm.). Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Jak stanowi art. 5 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, placówki mogą być jednostkami zarówno publicznymi (zakładanymi przez podmioty publiczne, takie jak np. jednostki samorządu terytorialnego), jak i niepublicznymi (zakładanymi przez prywatne osoby prawne i fizyczne).

W myśl art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Art. 82 ust. 2 ustawy o systemie oświaty wskazuje, że zgłoszenie placówki do ewidencji powinno zawierać m.in. określenie rodzaju placówki, wskazanie miejsca prowadzenia placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami, statut placówki, dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w placówce.

Zasady działania placówek oświatowo-wychowawczych określonych w art. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty regulowane są rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz zasad odpłatności wnoszonych przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011 r., Nr 109, poz. 631 ze zm.).

Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia placówkami oświatowo-wychowawczymi są m.in. placówki wychowania pozaszkolnego: pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie i pozaszkolne placówki specjalistyczne.

Zgodnie zaś z § 3 ww. rozporządzenia, placówka wychowania pozaszkolnego realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Placówki wychowania pozaszkolnego realizują swoje zadania poprzez m.in. prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, mających na celu rozwijanie zainteresowań, szczególnych uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy, kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego. Placówka wychowania pozaszkolnego może realizować zadania także poza swoją siedzibą.

Jak wspomniano, przepis art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT określa, że zwolnieniu z VAT podlegają usługi w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle związane z tymi usługami - świadczone przez podmioty objęte systemem oświaty.

W ramach zdarzenia przyszłego, będącego przedmiotem niniejszego wniosku, Spółka będzie prowadzić placówki oświatowo-wychowawcze, które - po dokonaniu wpisu w ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego - będą stanowić jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, usługi świadczone przez prowadzone przez niego placówki będą stanowić usługi w zakresie kształcenia i wychowania. To właśnie przede wszystkim ze względu na taki charakter Zajęć, Centra Edukacyjne Spółki będą się ubiegać o uzyskanie statusu placówek oświatowo-wychowawczych, objętych ustawą o systemie oświaty. Usługi świadczone przez Centra Edukacyjne posiadające status jednostek oświatowo-wychowawczych będą polegały na prowadzeniu pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, tj. Zajęć matematycznych i Zajęć z programowania według ściśle określonego programu nauczania. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Zajęcia mają (i będą miały) na celu przekazanie dzieciom i młodzieży szkolnej wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki i programowania komputerowego. Oba te obszary stanowią tzw. kompetencje kluczowe identyfikowane jako najważniejsze w procesie edukacyjnym młodzieży. Bez wątpienia zajęcia te będą zatem wspierały rozwój dzieci i młodzieży, poprzez rozwijanie ich zainteresowań, szczególnych uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy, a także rozwój umiejętności spędzania czasu wolnego.

Spółka podkreśla, że w jej ocenie te same cele będą realizowane zarówno poprzez Zajęcia prowadzone w Centrach Edukacyjnych (które zostaną wskazane jako siedziby placówek oświatowo-wychowawczych), jak i w salach wynajmowanych w szkołach i przedszkolach. Odrębne przepisy wprost potwierdzają, że zadania placówek oświatowo-wychowawczych mogą być przez nie realizowane także poza ich siedzibą. Stąd, również świadczenie usług przez Centra Edukacyjne zarejestrowane jako placówki oświatowo-wychowawcze w zakresie kształcenia poprzez prowadzenie Zajęć w salach wynajmowanych w szkołach i przedszkolach (a więc poza siedzibą Centrów Edukacyjnych) będzie spełniać wymogi zwolnienia z VAT zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Potwierdzenie stanowiska Wnioskodawcy w powyższym zakresie można znaleźć np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2013 r., sygn. IPPP1/443-958/13-2/AP, w której organ podatkowy wskazał, że: „Kształcenie to całość doświadczeń składających się na proces zdobywania wiedzy, umiejętności oraz rozumienia otaczającego świata. Kształcenie obejmuje zarówno proces nauczania jak i uczenia się, zaś wychowanie to jedna z form działalności społecznej, na którą składa się wiele zabiegów i procesów mających na celu wpływanie na fizyczny, umysłowy i moralny rozwój pokoleń. (...) Wnioskodawca wskazał (...), że wszystkie działania Placówki dotyczą usług w zakresie kształcenia i wychowania lub usług i dostawy towarów bezpośrednio i ściśle związanych ze świadczeniem usług w zakresie kształcenia i wychowania. Ponadto, z uwagi na fakt, że jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca jest jednostką objętą systemem oświaty (Wnioskodawca posiada zaświadczenie o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonej przez starostę...) - zostaje spełniona również druga przesłanka warunkująca korzystanie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, w myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy jak i w przepisach wykonawczych do niej ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z powyższego przepisu wynika, że ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzystają usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz usługi kształcenia na poziomie wyższym świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z powyższego zwolnienia ma więc charakter podmiotowo-przedmiotowy. Tym samym, dla zastosowania tego zwolnienia konieczne jest spełnienie warunków w zakresie rodzaju wykonywanych działań (usług), ale także warunków odnoszących się do podmiotów te usługi wykonujących. Warunki przedmiotowe i podmiotowe zwolnienia muszą być spełnione łącznie.

Zatem, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT konieczne jest jednoczesne spełnienie dwóch przesłanek, mianowicie świadczący usługi musi być podmiotem wymienionym w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT świadczącym usługi w zakresie kształcenia i wychowania.

Należy zauważyć, że określając krąg usług objętych zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca odwołał się do przepisów o systemie oświaty.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) system oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

Stosownie do art. 2 pkt 3 tej ustawy system oświaty obejmuje placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Jak stanowi art. 5 ust. 1 ww. ustawy szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

Na mocy art. 5 ust. 2 ww. ustawy szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a–3e, może być zakładana i prowadzona przez:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. inną osobę prawną;
 3. osobę fizyczną.

W myśl art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

W świetle przywołanych przepisów, podstawową funkcją placówek oświatowo-wychowawczych, co wynika wprost z ustawy o systemie oświaty, jest umożliwianie rozwijania zainteresowań i uzdolnień, korzystania z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. Z powyższych przepisów wynika też, że placówki niepubliczne mogą być zakładane i prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W kontekście przedmiotowej przesłanki określonej w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT należy wskazać, że kształcenie to całość doświadczeń składających się na proces zdobywania wiedzy, umiejętności oraz rozumienia otaczającego świata. Kształcenie obejmuje zarówno proces nauczania, jak i uczenia się, zaś wychowanie to jedna z form działalności społecznej, na którą składa się wiele zabiegów i procesów mających na celu wpływanie na fizyczny, umysłowy i moralny rozwój pokoleń.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług edukacyjnych, świadczonych w postaci: prowadzenia odpłatnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w wieku 5-12 lat z zakresu nauki matematyki oraz prowadzenia odpłatnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci wieku 8-14 lat z zakresu nauki programowania komputerów. Zajęcia matematyczne prowadzone przez Spółkę mają na celu przyswojenie przez uczestników koncepcji i pojęć matematycznych, przede wszystkim w drodze rozwiązywania praktycznych problemów i eksperymentów. W przyjętym modelu nauczania nauczyciel jest moderatorem grupy mającym na celu przekazanie określonej wiedzy i ukierunkowanie pracy grupy. Dzieci uczą się pod kierownictwem nauczycieli przy użyciu materiałów i pomocy naukowych, stworzonych przez Spółkę. Pomoce naukowe są wykorzystywane wielokrotnie i stanowią wyposażenie Centrów Edukacyjnych, nie są one przekazywane na własność uczestnikom zajęć. Uczestnicy okazjonalnie otrzymują wydruki z zadaniami, na których mają rejestrować swoje rozwiązania. Zajęcia matematyczne realizowane są w dwóch rodzajach lokalizacji: we własnych centrach edukacyjnych Spółki, które mieszczą się w lokalach wynajmowanych przez Spółkę od podmiotów trzecich oraz w salach wynajmowanych przez Spółkę w szkołach i przedszkolach (publicznych i niepublicznych) na godziny prowadzonych Zajęć matematycznych. Zajęcia z programowania prowadzone są w pracowniach komputerowych stworzonych w Centrach Edukacyjnych Spółki i polegają na przekazywaniu uczestnikom (według stworzonych przez Spółkę scenariuszy zajęć) wiedzy i umiejętności w zakresie procesu budowania algorytmów, obsługi pętli i warunków oraz podstawowych komend wybranych języków programowania. Nauczycielami prowadzącymi Zajęcia matematyczne i Zajęcia z programowania są osoby z wykształceniem z zakresu nauk ścisłych, posiadające przygotowanie pedagogiczne (zdobyte w praktyce i/lub formalne, wynikające ze studiów, studiów podyplomowych, szkoleń itp.). Zajęcia prowadzone są według autorskiej metodyki i programu, opracowanych przez Spółkę. Zasadniczym celem Zajęć jest przekazanie wiedzy i umiejętności wpływających na wykształcenie i rozwinięcie zdolności matematycznych i programistycznych u dzieci.

Wnioskodawca zamierza zarejestrować swoje Centra Edukacyjne jako niepubliczne placówki oświatowo-wychowawcze, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego, objęte systemem oświaty na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W tym celu Spółka zamierza, zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, uzyskać wpis poszczególnych Centrów Edukacyjnych do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek (w przypadku Spółki będą to rejestry prowadzone przez powiaty odpowiednie ze względu na lokalizację placówki). Ponadto, dalsze funkcjonowanie poszczególnych placówek będzie oparte o odpowiednie przepisy wynikające z ustawy o systemie oświaty. Każde z Centrów Edukacyjnych po dokonaniu wpisu do ewidencji będzie stanowiło odrębną placówkę oświatowo-wychowawczą, prowadzącą Zajęcia, posiadającą własny statut (zgodnie z ustawą o systemie oświaty) oraz dyrektora. Adresy poszczególnych Centrów Edukacyjnych zostaną wskazane jako siedziby placówek oświatowo-wychowawczych. Zajęcia prowadzone w salach wynajmowanych od szkół i przedszkoli będą realizowane w ramach działalności poszczególnych Centrów Edukacyjnych zarejestrowanych jako placówki oświatowo-wychowawcze, zaś adres danej szkoły lub przedszkola będzie wskazany dla celów rejestracji Centrum Edukacyjnego jako miejsce prowadzenia Zajęć. Centra Edukacyjne Spółki, o których mowa w niniejszym wniosku, nie posiadają i nie będą posiadać odrębnej od Spółki osobowości prawnej, nie stanowią/nie będą stanowić również wyodrębnionych oddziałów Spółki. Tak jak dotychczas, usługi świadczone przez Spółkę w postaci prowadzenia Zajęć przez placówki oświatowo-wychowawcze, będą świadczone odpłatnie.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług Zajęć matematycznych i Zajęć z programowania prowadzonych w Centrach Edukacyjnych i w wynajmowanych salach w szkołach i przedszkolach przez zarejestrowane jako placówki oświatowo-wychowawcze Centra Edukacyjne.

Jak już wskazano, zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zatem, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w powołanym przepisie ustawy o podatku od towarów i usług dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia. Natomiast jeśli chodzi o kwestię wychowania należy wskazać, że jest ona przypisana podmiotom, do których uczęszczanie jest obowiązkowe i regulowane przepisami. Zatem to szkoły obowiązkowe mają za zadanie realizować program wychowywania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania. Należy przy tym wskazać, że art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT dotyczy usług kształcenia i wychowania prowadzonego przez jednostki objęte system oświaty w formach i na zasadach mieszczących się w zakresie działalności tych jednostek. Prowadzona działalność szkoleniowa musi być zgodna z posiadanym wpisem do rejestru prowadzonego przez jednostkę samorządową.

W niniejszych okolicznościach Wnioskodawca zamierza zarejestrować swoje Centra Edukacyjne jako niepubliczne placówki oświatowo-wychowawcze objęte systemem oświaty na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W tym celu Spółka zamierza, zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, uzyskać wpis poszczególnych Centrów Edukacyjnych do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Funkcjonowanie poszczególnych placówek będzie oparte o odpowiednie przepisy wynikające z ustawy o systemie oświaty. Oznacza to, że po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego Centra Edukacyjne Wnioskodawcy będą podmiotami objętymi systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Tym samym, Zajęcia matematyczne i Zajęcia z programowania świadczone będą przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

W ramach zarejestrowanych jako placówki oświatowo-wychowawcze Centrów Edukacyjnych świadczone będą usługi edukacyjne w postaci Zajęć matematycznych i Zajęć z programowania. Jak wskazał Wnioskodawca, zasadniczym celem tych Zajęć jest przekazanie wiedzy i umiejętności wpływających na wykształcenie i rozwinięcie zdolności matematycznych i programistycznych u dzieci. Zajęcia matematyczne mają na celu przyswojenie przez uczestników koncepcji i pojęć matematycznych, przede wszystkim w drodze rozwiązywania praktycznych problemów i eksperymentów. Natomiast Zajęcia z programowania polegają na przekazywaniu uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie procesu budowania algorytmów, obsługi pętli i warunków oraz podstawowych komend wybranych języków programowania. Zatem ww. usługi edukacyjne świadczone przez Centra Edukacyjne działające w ramach Wnioskodawcy dotyczyć będą kształcenia dzieci uczestniczących w prowadzonych Zajęciach w zakresie matematyki i programowania.

W konsekwencji, w analizowanej sprawie spełnione zostaną przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług dla usług polegających na prowadzeniu Zajęć matematycznych i Zajęć z programowania świadczonych w ramach zarejestrowanych jako placówki oświatowo-wychowawcze Centrów Edukacyjnych wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Wnioskodawca prowadzi Centra Edukacyjne, które po uzyskaniu wpisu do ewidencji będą jednostkami objętymi systemem oświaty i Centra te świadczyć będą usługi w zakresie kształcenia dzieci. Zatem po zarejestrowaniu Centrów Edukacyjnych jako placówek oświatowo-wychowawczych wymienionych w ustawie o systemie oświaty świadczone usługi polegające na prowadzeniu Zajęć matematycznych zarówno w Centrach Edukacyjnych jak i w wynajmowanych salach w szkołach i przedszkolach oraz usługi polegające na prowadzeniu Zajęć z programowania będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT. Bez znaczenia dla powyższego zwolnienia będzie miało miejsce prowadzonych zajęć matematycznych, gdyż zarówno Zajęcia matematyczne świadczone przez daną placówkę oświatowo-wychowawczą w Centrach Edukacyjnych jak i Zajęcia matematyczne świadczone przez daną placówkę oświatowo-wychowawczą w wynajmowanych salach w szkołach i przedszkolach wypełniać będą warunki zwolnienia od podatku od towarów i usług określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.