IPPP2/4512-171/15-4/AO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Skoro przedmiotem dostawy będzie serwer/y, czyli towar/y wymieniony/e w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług to przy dostawie serwera na rzecz placówki oświatowej, o której mowa w art. 43 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z wypełnieniem warunków określonych w art. 83 ust. 14 i 15 ustawy o VAT zastosowanie znajdzie preferencyjna stawka podatku VAT w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 12 lutego 2015 r. (data wpływu 27 lutego 2015 r.) uzupełnionym pismem z 28 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) na wezwanie Organu z 15 maja 2015 r. znak sprawy IPPP2/4512-171/15-2/AO (skutecznie doręczone 21 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług dla dostawy serwera do placówki oświatowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług dla dostawy serwera do placówki oświatowej. Niniejszy wniosek uzupełniony został pismem z 28 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) na wezwanie Organu z 15 maja 2015 r. znak sprawy IPPP2/4512-171/15-2/AO (data doręczenia 21 maja 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi na terenie Polski działalność handlowo-usługową związaną z dostarczaniem, konfiguracją i serwisowaniem sprzętu informatycznego. Wnioskodawca, zgodnie z przedmiotem działalności, jest integratorem systemów informatycznych a nie typową firmą handlową dostarczającą tylko towary. Swoim klientom oferuje on innowacyjne rozwiązania informatyczne polegające na takim doborze komponentów, aby osiągnąć maksymalną wydajność. Przykładem jest właściwy dobór i konfiguracja dysków w grupach serwerów, które stosowane w sposób standardowy nie osiągają takiej wydajności jak te, które Wnioskodawca pogrupuje wg wypracowanego modelu i zastosuje w infrastrukturze serwerowej.

Wnioskodawca nie jest producentem podzespołów komputerowych ani oprogramowania, nie udziela także licencji ani sublicencji na jego wykorzystywanie. Do budowy infrastruktury serwerowej Wnioskodawca wykorzysta elementy wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług VAT takie jak: serwer, koncentrator, przełącznik, dysk (niezbędny element serwera) oraz powszechnie znany system operacyjny (niezbędny do uruchomienia) wraz z zainstalowanymi i przygotowanymi wcześniej specjalnie dla danej konfiguracji sprzętowej paczkami aplikacyjnymi / konfiguracyjnymi gdzie funkcje oprogramowania odpowiadać będą za komunikację pomiędzy poszczególnymi komponentami serwera oraz siecią komunikacyjną Klienta. W załączniku ORD-IN/A Wnioskodawca przedstawił przykładowy schemat blokowy wysoko wydajnego serwera danych (rysunek bez obudowy chroniącej poszczególne elementy).

Wnioskodawca weźmie udział w przetargach na udzielenie zamówienia publicznego przez podmioty obowiązane do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „u.p.z.p.”. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wnioskodawca zakłada, iż podpisze umowę, w której zobowiąże się m.in. do dostawy infrastruktury serwerowej dla placówki oświatowej. Stroną umowy z Wnioskodawcą będą zarówno uczelnie wyższe, jak i inne placówki o charakterze oświatowym zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy. Dostawy sprzętu komputerowego będącego przedmiotem umowy będą wykonywane do oraz dla placówek oświatowych zgodnie z art. 43 ust. 9 ustawy, gdzie przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Zgodnie z umową kupujący będzie się ubiegał o zgodę na zastosowanie stawki 0% VAT, o której mowa w art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy o VAT.

Wnioskodawca zakłada, iż będzie dysponować stosownym zamówieniem potwierdzonym przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową zawierającym opis dostarczanej infrastruktury serwerowej (art. 83 ust. 14). Wnioskodawca przekaże kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 15 ustawy).

Jak zostało wskazane wyżej, Umowa zawarta w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę serwera czy wysokospecjalistycznego superkomputera do placówki oświatowej w swej treści może określać, że jej przedmiotem jest dostawa infrastruktury serwerowej, w której zastosowane zostaną komponenty o wskazanych w Umowie parametrach. Ponadto zdarzyć się może, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, uszczegóławiając zakres pojęcia, charakteryzuje jego parametry, co do procesora, płyty głównej, pamięci operacyjnej, dysku (lub dysków) twardego, obudowy, wyposażenia, portów, oprogramowania systemowego czy też akcesoriów. Ma to istotne znaczenie dla Zamawiającego, gdyż po pierwsze określa wartość użytkową zamawianego produktu a po drugie określając kryteria wyboru (poprzez np. określenie min. parametrów urządzenia lub/i jego ceny) pomaga w wyborze w najkorzystniejszej oferty.

W pytaniu Wnioskodawca zawarł hipotezę, że warunki określone w art. 83 ust. 14 i 15 ustawy o VAT, będą spełnione. Wątpliwości Wnioskodawcy oscylują wokół problemu, czy określenie przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia poprzez użycie innej nazwy niż „serwer” lub/i dodatkowe wyspecyfikowanie i określenie parametrów zastosowanych do budowy infrastruktury serwerowej komponentów pozwalają na zastosowanie przez Wnioskodawcę preferencyjnej 0% stawki VAT.

Przykładowy schemat blokowy wysokowydajnego serwera danych (rysunek bez obudowy chroniącej poszczególne elementy): patrz ORD-IN.

W piśmie uzupełniającym złożony wniosek Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem dostawy będzie serwer/y czyli towar/y wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług VAT. Opisana wyżej infrastruktura serwerowa zarówno systemowo jak i funkcjonalnie jest serwerem i służy przechowywaniu i udostępnianiu zasobów informatycznych. Również z punktu widzenia celu, jaki powinien zostać osiągnięty, jest to serwer, gdyż pełni on założone przez Zamawiającego funkcje odnośnie „obróbki” zasobów informatycznych (danych) takie jak: gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, udostępnianie, przekazywanie itp.

Dodatkowo Wnioskodawca wyjaśnił, iż przedstawiony w schemacie blokowym wysokowydajny serwer danych pełni opisane wyżej funkcje i stanowi zamkniętą funkcjonalną całość. Tak jak każde urządzenie informatyczne składa się z komponentów, które odpowiadają za jego paramenty i funkcje. To z jakich komponentów będzie się składać (inaczej mówiąc ile i jak zostaną połączone komponenty) przesądzi o jego wartości użytkowej, czyli wydajności.

Z uwagi na fakt, iż wartość użytkowa jest zwykle określana w zamówieniu Wnioskodawca dostosowuje się do wymogów określonych w zamówieniu, a to powoduje, że w serwerze wykorzystuje takie a nie inne komponenty. Reasumując o wydajności serwera, czyli jego wartości użytkowej przesądzi to z czego i jak został wykonany. Powyższe dotyczy również każdego innego urządzenia informatycznego, stąd w specyfikacjach (SIWZ) mogą zostać określone szczegóły dot. komponentów serwera czy komputera, gdyż pomaga to w wyborze najkorzystniejszej oferty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy budowa/dostawa infrastruktury serwerowej złożonej przy zastosowaniu wyspecjalizowanych i innowacyjnych rozwiązań informatycznych polegających na odpowiednim, tj. zgodnym z parametrami i specyfikacją opisującą m.in. wydajność, pojemność komponentów, określonych przez Zamawiającego, zestawieniu elementów serwera na rzecz placówek oświatowych, tj. szkół wyższych (uniwersytetów) oraz szkół publicznych, może podlegać opodatkowaniu 0% stawką podatku VAT, po spełnieniu warunków wskazanych w art. 83 ust. 14 i 15 ustawy o VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy, dostarczana infrastruktura serwerowa wraz z akcesoriami stanowi serwer, o którym mowa w poz. 1 Załącznika nr 8 do ustawy o VAT i dostawa takiego urządzenia do placówki oświatowej podlega opodatkowaniu według stawki 0% przy zachowaniu warunków przewidzianych w art. 83 ust. 13-15 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stawka podatku VAT wynosi 23% jednak w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Możliwość zastosowania stawki obniżonej dla określonych czynności i w określonych okolicznościach przewiduje m.in. art. 83 ustawy.

W myśl art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ww. ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych, przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

W załączniku nr 8 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy wymieniono:

Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych;

Drukarki;

Skanery;

Urządzenia komputerowe do pism Braillea (dla osób niewidomych i niedowidzących);

Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Spółka na wstępie podkreśla, iż nie istnieje legalna definicja pojęć wskazanych w załączniku nr 8 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011, Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., dalej: ustawa o VAT), w tym definicja zestawu komputerowego stacjonarnego czy definicja serwera.

W zakresie realizacji zamówień publicznych, które obejmują m.in. dostawę sprzętu komputerowego, pomocne dla zdefiniowania pojęcia zestawu komputerowego mogą być jednak Rekomendacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych (Urząd Zamówień Publicznych dnia 10 stycznia 2012 r.).

Serwery (z ang. to serve służyć) są to niezawodne komputery, które mają określone zadanie w sieci. Obsługują pocztę, serwują strony www, przechowują pliki oraz inne informacje, udostępniają Internet, gwarantują bezpieczeństwo, weryfikują tożsamość (logowanie). Serwery mogą współdzielić swoje urządzenia peryferyjne (drukarki, skanery, nagrywarki itp.) z komputerami połączonymi w sieć.

Cytując za p.wikipedia (http://pl.wikipedia.org/wiki/Serwer):

„Serwerem nazywa się często komputer świadczący takie usługi, sprowadzające się zazwyczaj do udostępniania pewnych zasobów innym komputerom lub pośredniczący w przekazywaniu danych między komputerami.

Serwerem nazywa się też systemy oprogramowania biorące udział w udostępnianiu zasobów”.

W związku z tym, nie ulega wątpliwości, że serwer to nic innego jak komputer tylko o bardziej zaawansowanych funkcjach, czyli inaczej mówiąc „superkomputer”.

Podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% w przypadku dostaw sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych będzie przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do określonych grup towarowych wymienionych w powołanym załączniku nr 8 do ustawy. Katalog towarów, co do których mają zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki, wymieniono bowiem grupy towarów bez podania szczegółowego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednakże jest to katalog zamknięty, co oznacza, że ustawodawca nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków, ani interpretacji rozszerzających. Z powyższego wynika, że nie każdy sprzęt komputerowy będzie opodatkowany 0% stawką podatku, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o VAT.

Z treści cyt. załącznika nr 8 do ustawy wynika, że ustawodawca nie określił zakresu urządzeń opodatkowanych obniżoną stawką podatku w powiązaniu z konkretnymi grupowaniami statystycznymi lub posiadanymi funkcjami, lecz wymienił z nazwy konkretne urządzenia. Wszystkie niewymienione w tym załączniku towary wchodzące w skład sprzętu komputerowego będą opodatkowane stawką podstawową VAT, tj. 23%.

Mimo, iż ustawodawca nie powiązał wymienionych w załączniku urządzeń z klasyfikacjami statystycznymi to nawet w tych klasyfikacjach, w szczególności dotyczących stawek amortyzacyjnych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)) w opisie dot. KŚT 491-Zespoły komputerowe: „Obiektem może być cały zespół służący do przetwarzania informacji, złożony z jednostki centralnej i podłączonych do niej jednostek zewnętrznych”. Zatem Zamawiający nabędzie do Wnioskodawcy infrastrukturę serwerową czyli zespół urządzeń służący do przetwarzania informacji, nawet, jeśli złożony on będzie z jednostki centralnej i podłączonych do niej jednostek zewnętrznych odpowiadających za transmisję i serwowanie danych.

Jednocześnie w odniesieniu do wymienionych w załączniku nr 8 do ustawy urządzeń komputerowych ustawodawca poza wskazaniem podmiotów, które mogą ten sprzęt nabywać z preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 0% (art. 43 ust. 9 ustawy o VAT), przy spełnieniu warunków wynikających z art. 83 ust. 14 pkt 1 i art. 83 ust. 15 ustawy o VAT, nie wskazał żadnych dodatkowych ograniczeń w szczególności w zakresie wykorzystania innowacyjnych rozwiązań informatycznych, zastosowania czy wbudowania ilości dysków czy też nawet zewnętrznego koncentratora dyskowego, sposobu połączenia poszczególnych elementów czy też sposobu wykorzystania przedmiotowego sprzętu przez jego nabywcę.

Skoro zatem proponowanie przez Wnioskodawcę rozwiązanie serwerowe spełnia wszystkie cechy „superkomputera” to dostawę taką należy traktować jako dostawę serwera.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, mimo braku definicji legalnej pojęcia „serwery” oraz mimo braku jednoznacznego opisu w Umowie dostawy tych urządzeń jako „serwerów”, charakter ww. urządzeń uprawnia do przyjęcia stanowiska, iż ww. urządzenie spełniające funkcje serwera jako wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o VAT podlega opodatkowaniu stawką 0% przy spełnieniu pozostałych wymagań opisanych wyżej.

O tym, że to funkcjonalność urządzenia a niego nazwa przesądza o jego kwalifikacji do danej grupy urządzeń wymienionych w załączniku nr 8 można przeczytać w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 lipca 2014 r. sygn. IBPP2/443-349/14/JJ oraz także w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 lipca 2014 r. sygn. IBPP2/443-387/14/JJ.

Istotne zatem jest, by dane urządzenie czy zestaw było gotowe do pełnienia założonych przez Zamawiającego funkcji czyli spełniało funkcje serwera.

Definicję gotowości zestawu komputerowego sformułował Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 maja 2009 r. sygn. akt I SA/Lu 56/09. Będzie tym towarem zestaw gotowy do prawidłowego funkcjonowania. To oznacza, że zestaw komputerowy tworzą komponenty takie jak: obudowa, dysk lub zestaw dysków, procesor, płyta główna oraz oprogramowanie niezbędne do stworzenia gotowości zestawu do prawidłowego funkcjonowania. Podobnie jest z serwerami, będącymi zestawami komputerowymi czy komputerami o bardziej zaawansowanych funkcjach, tj.: „superkomputerami”, „systemami składowania i serwowania danych”. Inaczej rzecz ujmując - bez choćby jednego brakującego elementu serwer nie zadziała.

Reasumując: na gruncie obowiązujących obecnie przepisów, w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy będzie infrastruktura serwerowa czyli urządzenie/zestaw mieszczące się w grupie towarów objętych załącznikiem nr 8 do ustawy, zatem przy ich dostawie znajdzie zastosowanie preferencyjna 0% stawka podatku VAT, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy w związku z załącznikiem nr 8 do ustawy, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w art. 83 ust. 14 i ust. 15 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 41 ust. 1 ww. ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, stosownie do art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź też zwolnienie od podatku.

Możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku VAT dla określonych czynności i w określonych okolicznościach przewiduje m.in. art. 83 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak stanowi art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych, przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Zgodnie z art. 83 ust. 13 ww. ustawy opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

W załączniku nr 8 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT wymieniono:

  1. jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych;
  2. drukarki;
  3. skanery;
  4. urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących);
  5. urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

W świetle art. 83 ust. 14 ww. ustawy dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:

  1. posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
  2. posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

Na podstawie art. 83 ust. 15 ww. ustawy dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 43 ust. 9 ww. ustawy przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art . 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Wobec treści przywołanych przepisów należy wskazać, że nie każdy sprzęt komputerowy, będący przedmiotem dostawy dla placówek oświatowych, będzie opodatkowany stawką podatku VAT w wysokości 0%. Stawka ta znajdzie zastosowanie tylko i wyłącznie do dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 8 do ustawy o VAT. Podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 0%, w przypadku dostaw sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych, będzie więc przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do określonych grup towarowych wymienionych w powołanym załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług. Katalog towarów, co do których mają zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki. W załączniku wymieniono grupy towarów, bez podania szczegółowego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jednakże jest to katalog zamknięty. Oznacza to, że ustawodawca nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków, ani interpretacji rozszerzających.

Ponadto, dostawa musi być realizowana na rzecz placówki oświatowej. Ustawodawca na potrzeby tego przepisu, w art. 43 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, wymienia zamknięty katalog placówek oświatowych. Dodatkowo unormowania zawarte w art. 83 ust. 14 oraz ust. 15 ustawy o VAT wskazują na warunki formalne do zastosowania 0% stawki podatku VAT. Dotyczą one obowiązku posiadania stosownych dokumentów, których kopie dokonujący dostawy obowiązany jest przekazać do właściwego urzędu skarbowego. Dopiero łączne spełnienie wszystkich powyższych warunków uprawnia dostawcę do zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług do dostawy sprzętu komputerowego.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi na terenie Polski działalność handlowo-usługową związaną z dostarczaniem, konfiguracją i serwisowaniem sprzętu informatycznego. Wnioskodawca jest integratorem systemów informatycznych i swoim klientom oferuje innowacyjne rozwiązania informatyczne polegające na takim doborze komponentów, aby osiągnąć maksymalną wydajność. Wnioskodawca nie jest producentem podzespołów komputerowych ani oprogramowania. Nie udziela także licencji ani sublicencji na jego wykorzystywanie. Do budowy infrastruktury serwerowej Wnioskodawca wykorzysta elementy wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług VAT takie jak: serwer, koncentrator, przełącznik, dysk (niezbędny element serwera) oraz powszechnie znany system operacyjny (niezbędny do uruchomienia) wraz z zainstalowanymi i przygotowanymi wcześniej specjalnie dla danej konfiguracji sprzętowej paczkami aplikacyjnymi / konfiguracyjnymi, gdzie funkcje oprogramowania odpowiadać będą za komunikację pomiędzy poszczególnymi komponentami serwera oraz siecią komunikacyjną Klienta. Wnioskodawca weźmie udział w przetargach. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wnioskodawca zakłada, że podpisze umowę, w której zobowiąże się m.in. do dostawy infrastruktury serwerowej dla placówki oświatowej. Stroną umowy z Wnioskodawcą będą zarówno uczelnie wyższe, jak i inne placówki o charakterze oświatowym zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy. Dostawy sprzętu komputerowego będącego przedmiotem umowy będą wykonywane do oraz dla placówek oświatowych zgodnie z art. 43 ust. 9 ustawy. Wnioskodawca zakłada, że będzie dysponować stosownym zamówieniem potwierdzonym przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową zawierającym opis dostarczanej infrastruktury serwerowej (art. 83 ust. 14). Wnioskodawca przekaże kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 15 ustawy). Umowa zawarta w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę serwera czy wysokospecjalistycznego superkomputera do placówki oświatowej w swej treści może określać, że jej przedmiotem jest dostawa infrastruktury serwerowej, w której zastosowane zostaną komponenty o wskazanych w Umowie parametrach. Ponadto zdarzyć się może, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, uszczegóławiając zakres pojęcia, Wnioskodawca charakteryzuje jego parametry, co do procesora, płyty głównej, pamięci operacyjnej, dysku (lub dysków) twardego, obudowy, wyposażenia, portów, oprogramowania systemowego czy też akcesoriów. Ma to istotne znaczenie dla Zamawiającego, gdyż określa wartość użytkową zamawianego produktu i określając kryteria wyboru (poprzez np. określenie min. parametrów urządzenia lub/i jego ceny) pomaga w wyborze w najkorzystniejszej oferty. W piśmie uzupełniającym złożony wniosek Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem dostawy będzie serwer/y czyli towar/y wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług VAT. Opisana wyżej infrastruktura serwerowa zarówno systemowo jak i funkcjonalnie jest serwerem i służy przechowywaniu i udostępnianiu zasobów informatycznych.

W świetle przywołanych przepisów i przedstawionej treści wniosku należy stwierdzić, że skoro przedmiotem dostawy będzie serwer/y, czyli towar/y wymieniony/e w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług to przy dostawie serwera na rzecz placówki oświatowej, o której mowa w art. 43 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z wypełnieniem warunków określonych w art . 83 ust. 14 i 15 ustawy o VAT zastosowanie znajdzie preferencyjna stawka podatku VAT w wysokości 0% na podstawie art . 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług. Tak więc dokonywana przez Wnioskodawcę dostawa sprzętu komputerowego w postaci serwera na rzecz placówek oświatowych, przy spełnieniu warunków wskazanych w art . 83 ust. 14 i 15 ustawy o VAT będzie podlegać opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 0%.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.