IPPP2/443-1037/14-2/AO | Interpretacja indywidualna

W odniesieniu do świadczonych na rzecz dzieci i młodzieży usług w zakresie kształcenia i wychowania Wnioskodawca jako placówka oświatowo-wychowawcza będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług
IPPP2/443-1037/14-2/AOinterpretacja indywidualna
 1. kolonie i obozy
 2. kurs
 3. placówka oświatowa
 4. usługi edukacyjne
 5. usługi szkoleniowe
 6. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 16 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawy towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawy towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Pan Robert K. wraz z Panią Magdaleną B. (łącznie zwani: „Wspólnikami”) w dniu 22 lipca 2014 r. na podstawie zawartej w W. umowy (dalej: „Umowa”) podjęli działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą C. spółka cywilna (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”).

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z zawartą Umową, są pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B) oraz nauka języków obcych (PKD 85.59.A). Spółka w ramach wyżej opisanej działalności edukacyjnej będzie organizowała:

 1. kursy przygotowawcze do egzaminów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Zakres tematyczny organizowanych kursów będzie obejmował przedmioty szkolne między innymi takie jak matematyka, fizyka chemia, geografia oraz języki obce. Kursy będą przeznaczone dla uczniów różnego szczebla edukacji. Zadaniem kursów będzie ugruntowanie, pogłębienie i rozszerzenie wiedzy z dziedzin nauk objętych danym kursem oraz przygotowanie uczestników do egzaminów;
 2. opiekę nad dziećmi i młodzieżą, w ramach której będą organizowane różnego rodzaju formy wypoczynku dla dzieci, połączone z elementami edukacyjnymi, w tym z pomocą w odrabianiu lekcji;
 3. szkolenia miękkie dla dzieci i młodzieży podnoszące kompetencje interpersonalne;
 4. zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci podnoszące kompetencje i umiejętności np. z matematyki, plastyki, robotyki, a także z innych dziedzin;
 5. półkolonie oraz kolonie letnie i zimowe, w ramach których obok opieki nad dziećmi i młodzieżą będą realizowane kursy i zajęcia tematyczne oraz koła zainteresowań.

Wszystkie wyżej opisane formy edukacyjne, będą organizowane przez wykwalifikowany personel posiadający doświadczenie i odpowiednie kompetencje. Wspólnicy nie będą prowadzić kursów i zajęć edukacyjno-wychowawczych.

W dniu 28 lipca Wnioskodawca uzyskał numer NIP .

Wnioskodawca zamierza uzyskać wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (dalej: „Wpis do ewidencji”) prowadzonej przez W. jako placówka wychowania pozaszkolnego. Wnioskodawca po uzyskaniu Wpisu do ewidencji będzie podmiotem objętym systemem oświaty, zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), (dalej: „uso”). Po uzyskaniu Wpisu do ewidencji w rozumieniu powołanej ustawy Wnioskodawca będzie prowadził placówkę oświatowo-wychowawczą.

W tym miejscu Wnioskodawca wyjaśnia, że zgodnie z art. 2 pkt 3 uso systemem oświaty objęte są placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Po uzyskaniu Wpisu do ewidencji Wnioskodawca będzie więc świadczył usługi w zakresie kształcenia i wychowania według ustawy o systemie oświaty. Wnioskodawca jako placówka wychowania pozaszkolnego będzie realizował zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 a) ustawy VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy,

W przypadku gdy Wnioskodawca uzyska wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa jako placówka wychowania pozaszkolnego oraz po uzyskaniu wpisu będzie objęty systemem oświaty oraz będzie realizował zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne i profilaktyczne zostaną spełnione przesłanki podmiotowo-przedmiotowe do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 a) ustawy VAT.

Po spełnieniu wyżej opisanych warunków świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane będzie podlegało zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 a) ustawy VAT.

Uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Art. 8 ust. 1 ustawy VAT stanowi, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże stosownie do art. 146a pkt 1 tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy VAT.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy VAT - zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, wykonywane:

 1. w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty,
 2. przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy VAT zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty, w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
  - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Analizując powołane wyżej uregulowanie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy VAT należy zauważyć, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług w zakresie kształcenia jest spełnienie przesłanki o charakterze podmiotowym odnoszącej się do usługodawcy, który musi być jednostką (bez względu na to, czy ma ona charakter publiczny, czy niepubliczny) objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

W myśl art. 1 pkt 1 uso, system oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju. Ponadto zgodnie z art. 1 pkt 4 uso, system oświaty zapewnia w szczególności dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwości korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej.

Stosownie do art. 2 pkt 3 uso system oświaty obejmuje placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

W myśl art. 5 ust. 1 uso szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 uso szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. inną osobę prawną;
 3. osobę fizyczną.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 uso, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

W myśl art. 82 ust. 3 uso, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

Stosownie do art. 82 ust. 3a uso zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o którym mowa w ust. 2b i 3, zawiera:

 1. nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki;
 2. datę i numer wpisu do ewidencji;
 3. nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki;
 4. osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę;
 5. adres szkoły lub placówki;
 6. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazwy zawodów, w jakich szkoła kształci;
 7. w przypadku liceum profilowanego - nazwy profili kształcenia ogólnozawodowego, w jakich szkoła kształci.

Zgodnie z art. 82 ust. 5 uso osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi, o którym mowa w ust. 1 i 1a, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

Odnosząc się natomiast do przepisów ustawy VAT, należy stwierdzić, że zwolnienie z podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter podmiotowo-przedmiotowy. Zatem aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a) ustawy VAT, nie wystarcza, by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskazał, że zamierza uzyskać wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa jako placówka wychowania pozaszkolnego. Po uzyskaniu wpisu Wnioskodawca będzie więc objęty systemem oświaty, zgodnie z art. 2 pkt 3 uso.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie placówki wychowania pozaszkolnego będzie realizował:

 1. kursy przygotowawcze do egzaminów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Zakres tematyczny organizowanych kursów będzie obejmował przedmioty szkolne między innymi takie jak: matematyka, fizyka chemia, geografia oraz języki obce. Kursy będą przeznaczone dla uczniów różnego szczebla edukacji. Zadaniem kursów będzie ugruntowanie, pogłębienie i rozszerzenie wiedzy z dziedzin nauki objętych danych kursem oraz przygotowanie uczestników do egzaminów;
 2. opiekę nad dziećmi i młodzieżą, w ramach której będą organizowane różnego rodzaju formy wypoczynku dla dzieci, połączone z elementami edukacyjnymi, w tym z pomocą w odrabianiu lekcji;
 3. szkolenia miękkie dla dzieci i młodzieży podnoszące kompetencje interpersonalne;
 4. zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci podnoszące kompetencje i umiejętności np. z matematyki, plastyki, robotyki, a także z innych dziedzin;
 5. półkolonie oraz kolonie letnie i zimowe, w ramach których obok opieki nad dziećmi i młodzieżą będą realizowane kursy i zajęcia tematyczne oraz koła zainteresowań.

Wszystkie wyżej opisane formy edukacyjne, będą organizowane przez wykwalifikowany personel posiadający doświadczenie i odpowiednie kompetencje. Wspólnicy nie będą prowadzić kursów i zajęć edukacyjno-wychowawczych.

Jak zostało wskazane powyżej zwolnienie z podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 a) ustawy VAT obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

W przypadku gdy Wnioskodawca:

 • uzyska wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa jako placówka wychowania pozaszkolnego oraz po uzyskaniu wpisu będzie objętym systemem oświaty, zgodnie z art. 2 pkt 3 uso, oraz
 • jako placówka wychowania pozaszkolnego będzie realizował zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne i profilaktyczne.
  - zostaną spełnione przesłanki podmiotowo-przedmiotowe do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 a) ustawy VAT.

Tym samym świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane będzie podlegało zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 a) ustawy VAT.

Podobne stanowisko jest prezentowane między innymi w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 lipca 2014 r., nr IBPP1/443-356/14/DK;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21 lutego 2014 r, nr IBPP1/443-1149/13/KJ;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2013 r., nr IPTPP4/443-688/13-4/UNR;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 sierpnia 2011 r. nr IBPP1/443-756/11/KW.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 cyt. ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane:

 1. w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty,
 2. przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat;

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
  - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane;

Zgodnie z art. 43 ust. 17 powołanej ustawy zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe - ust. 17a ww. przepisu.

Powołane wyżej przepisy przewidują zatem zwolnienie od podatku VAT m.in. dla usług w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawy towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanych wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty, a także usługi w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Przy czym, w przypadku spełnienia określonych przepisami warunków, ze zwolnienia od podatku korzysta również dostawa towarów bądź świadczenie usług ściśle związane z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że przedmiotem działalności Wnioskodawcy są pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B) oraz nauka języków obcych (PKD 85.59.A). Spółka w ramach wyżej opisanej działalności edukacyjnej będzie organizowała:

 1. kursy przygotowawcze do egzaminów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Zakres tematyczny organizowanych kursów będzie obejmował przedmioty szkolne między innymi takie jak matematyka, fizyka chemia, geografia oraz języki obce). Kursy będą przeznaczone dla uczniów różnego szczebla edukacji. Zadaniem kursów będzie ugruntowanie, pogłębienie i rozszerzenie wiedzy z dziedzin nauk objętych danym kursem oraz przygotowanie uczestników do egzaminów;
 2. opiekę nad dziećmi i młodzieżą, w ramach której będą organizowane różnego rodzaju formy wypoczynku dla dzieci, połączone z elementami edukacyjnymi, w tym z pomocą w odrabianiu lekcji;
 3. szkolenia miękkie dla dzieci i młodzieży podnoszące kompetencje interpersonalne;
 4. zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci podnoszące kompetencje i umiejętności np. z matematyki, plastyki, robotyki, a także z innych dziedzin;
 5. półkolonie oraz kolonie letnie i zimowe, w ramach których obok opieki nad dziećmi i młodzieżą będą realizowane kursy i zajęcia tematyczne oraz koła zainteresowań.

Wszystkie wyżej opisane formy edukacyjne, będą organizowane przez wykwalifikowany personel posiadający doświadczenie i odpowiednie kompetencje. Wspólnicy nie będą prowadzić kursów i zajęć edukacyjno-wychowawczych. Wnioskodawca zamierza uzyskać wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez W. jako placówka wychowania pozaszkolnego. Wnioskodawca po uzyskaniu Wpisu do ewidencji będzie podmiotem objętym systemem oświaty, zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Po uzyskaniu Wpisu do ewidencji w rozumieniu powołanej ustawy Wnioskodawca będzie prowadził placówkę oświatowo-wychowawczą świadcząc usługi w zakresie kształcenia i wychowania według ustawy o systemie oświaty. Wnioskodawca jako placówka wychowania pozaszkolnego będzie realizował zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług świadczonych usług.

Należy podkreślić, że zwolnienia od podatku mają charakter wyjątkowy i powinny być traktowane jako odstępstwo od ogólnej zasady opodatkowania każdej czynności objętej zakresem opodatkowania wykonywanej przez podatnika. Zatem pojęcia używane do określenia zwolnień, o których mowa w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług należy interpretować ściśle.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zatem aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania. Przy czym, ze zwolnienia od podatku VAT na mocy tego przepisu korzysta również dostawa towarów bądź świadczenie usług ściśle związane z usługami podstawowymi, dokonywane przez podmioty świadczące usługi podstawowe. Dla dostawy towarów i świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi określenie „ścisły związek” oznacza, że do wykonania usługi podstawowej niezbędna jest dostawa towarów lub świadczenie usług pomocniczych. Nie może to być jakikolwiek związek, lecz relacja o charakterze wskazującym na nieodzowność tych ostatnich dla prawidłowego przebiegu podstawowej działalności.

Zatem ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w cyt. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT nie wystarcza, ażeby dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Powyższy zakres przedmiotowy przepisu ma jednak zastosowanie wyłącznie do tych usług, które są przedmiotem zakresu działania podmiotu jako jednostki objętej systemem oświaty.

Określając krąg usług objętych zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca odwołał się do przepisów o systemie oświaty.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) system oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

Stosownie do art. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty system oświaty obejmuje placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Jak stanowi art. 5 ust. 1 ww. ustawy szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

Na mocy art. 5 ust. 2 ww. ustawy szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a–3e, może być zakładana i prowadzona przez:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. inną osobę prawną;
 3. osobę fizyczną.

W myśl art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Wobec przywołanych przepisów należy zauważyć, że podstawową funkcją placówek oświatowo-wychowawczych, co wynika wprost z ustawy o systemie oświaty, jest umożliwianie rozwijania zainteresowań i uzdolnień, korzystania z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.

W niniejszych okolicznościach Wnioskodawca po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych będzie podmiotem objętym systemem oświaty, zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wnioskodawca będzie prowadził placówkę oświatowo-wychowawczą.

W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca będzie posiadał status podmiotu objętego systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek publicznych należy uznać, że podmiotowa przesłanka określona w zwolnieniu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług zostanie spełniona.

W odniesieniu do przedmiotowej przesłanki tego przepisu należy wskazać, że kształcenie to całość doświadczeń składających się na proces zdobywania wiedzy, umiejętności oraz rozumienia otaczającego świata. Kształcenie obejmuje zarówno proces nauczania, jak i uczenia się, zaś wychowanie to jedna z form działalności społecznej, na którą składa się wiele zabiegów i procesów mających na celu wpływanie na fizyczny, umysłowy i moralny rozwój pokoleń. Działania realizowane przez Wnioskodawcę taki wpływ wywierają. W opisie sprawy Spółka wskazała, że będzie organizowała kursy przygotowawcze do egzaminów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich, opiekę nad dziećmi i młodzieżą, w ramach której będą organizowane różnego rodzaju formy wypoczynku dla dzieci połączone z elementami edukacyjnymi, w tym z pomocą w odrabianiu lekcji, szkolenia miękkie dla dzieci i młodzieży podnoszące kompetencje interpersonalne, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci podnoszące kompetencje i umiejętności np. z matematyki, plastyki, robotyki, a także z innych dziedzin oraz półkolonie oraz kolonie letnie i zimowe, w ramach których obok opieki nad dziećmi i młodzieżą będą realizowane kursy i zajęcia tematyczne oraz koła zainteresowań. Wnioskodawca wskazał również, że po uzyskaniu wpisu do ewidencji będzie świadczył usługi w zakresie kształcenia i wychowania według ustawy o systemie oświaty.

W konsekwencji, Wnioskodawca jako placówka oświatowo-wychowawcza w zakresie usług świadczonych na rzecz dzieci i młodzieży, będzie jednostką objętą systemem oświaty na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, która świadczyć będzie usługi w zakresie kształcenia i wychowania polegające na organizacji: kursów przygotowawczych do egzaminów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich, opiece nad dziećmi i młodzieżą, w ramach której będą organizowane różnego rodzaju formy wypoczynku dla dzieci połączone z elementami edukacyjnymi, szkoleń miękkich dla dzieci i młodzieży podnoszących kompetencje interpersonalne, zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci podnoszących kompetencje i umiejętności oraz półkolonii oraz koloni letnich i zimowych, w ramach których obok opieki nad dziećmi i młodzieżą będą realizowane kursy i zajęcia tematyczne oraz koła zainteresowań. Zatem w odniesieniu do świadczonych usług w zakresie kształcenia i wychowania Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto należy zwrócić uwagę na postanowienia zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT. Zwolnienie określone tym przepisem dotyczy jednostek organizacyjnych systemu oświaty, sprawujących opiekę nad dziećmi i młodzieżą, a także podmiotów sprawujących opiekę nad dziećmi i młodzieżą, działających na podstawie przepisów o pomocy społecznej oraz przepisów o systemie oświaty. W opisie sprawy Wnioskodawca wskazuje, że przedmiotem działalności Spółki są pozostałe pozaszkolne formy edukacji oraz nauka języków obcych, a po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Wnioskodawca świadczył będzie usługi w zakresie kształcenia i wychowania według ustawy o systemie oświaty. W tym zakresie – jak wskazano wyżej – Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT . Tym samym, przepis art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT nie znajdzie w niniejszej sprawie zastosowania.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.