ILPP2/443-728/14-2/MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy sprzętu komputerowego z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z 7 lipca 2014 r. (data doręczenia do Izby Skarbowej w Poznaniu 7 lipca 2014 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 7 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy sprzętu komputerowego z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy sprzętu komputerowego z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca dokonuje dostawy sprzętu komputerowego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do ustawy o VAT, do i dla placówek oświatowych. Przed dostawą Wnioskodawca posiada stosowne zamówienie z placówek oświatowych potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę. Sprzęt komputerowy jest dostarczony bezpośrednio do placówek oświatowych, co jest potwierdzone przez placówkę oświatową na protokole odbioru. W związku z dostawą jest wystawiana faktura VAT, na której jako nabywca i płatnik jest wykazany organ nadzorujący placówkę oświatową, a jako odbiorca – placówka oświatowa. Po dostawie kopia faktury i kopia zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową zostaje przekazana do Urzędu Skarbowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przy dostawach sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych można zastosować stawkę podatku w wysokości 0%, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT nawet, gdy dana placówka oświatowa nie jest bezpośrednim płatnikiem i nabywcą na fakturze (nabywcą na fakturze jest organ nadzorujący placówkę oświatową, a placówka oświatowa na fakturze widnieje jako odbiorca)...

Zdaniem Wnioskodawcy, jest możliwe zastosowanie stawki VAT 0%, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, ze względu na fakt, że dostawa jest dokonywana dla placówek oświatowych (co przez placówki oświatowe jest potwierdzone na protokole odbioru), tzn. szkoły są faktycznymi odbiorcami sprzętu. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a, podstawą zastosowania preferencyjnej stawki VAT 0% przy dostawach sprzętu komputerowego jest przede wszystkim to, aby dostawa była dla placówek oświatowych, a towary będące przedmiotem dostawy należały do grup towarowych wymienionych w załączniku nr 8 do ustawy o podatku VAT. Ponadto wymagane jest spełnienie dodatkowego warunku posiadania zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową i przekazania go do Urzędu Skarbowego. Przepisy nie uzależniają zastosowania stawki 0% dla ww. dostaw od tego, kto nabył sprzęt komputerowy, ale na rzecz kogo nastąpiła dostawa. Powyższe stanowisko potwierdzają wyroki: Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie z 19 listopada 2009 r. (sygn. akt I FSK 1304/08), Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 18 marca 2008 r. (sygn. akt I SA/KR 882/07) oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 22 maja 2012 r. (sygn. akt I SA/Gd 311/12).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku – stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W świetle art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Jak wynika z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy – stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

  1. dla placówek oświatowych,
  2. dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym

– przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy – opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

W załączniku nr 8 do ustawy, stanowiącym „Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy” wymieniono:

  1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych.
  2. Drukarki.
  3. Skanery.
  4. Urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących).
  5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Jak stanowi art. 83 ust. 14 ustawy – dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:

  1. posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
  2. posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 15 ustawy).

Zgodnie z art. 43 ust. 9 ustawy – przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Należy zauważyć, że jeżeli nabywany towar trafi do jednostek oświatowych zastosowanie znajdzie obniżona – tj. 0% stawka podatku VAT (przy spełnieniu wszystkich określonych powołanymi przepisami warunków). Nie ma przy tym znaczenia, kto nabywa ww. towar, np. jednostka samorządu terytorialnego. Istotne bowiem jest, aby nabywane przez jednostki samorządu terytorialnego towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o VAT były przeznaczone dla placówek oświatowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca dokonuje dostawy sprzętu komputerowego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do ustawy, do i dla placówek oświatowych. Przed dostawą Wnioskodawca posiada stosowne zamówienie z placówek oświatowych potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę. Sprzęt komputerowy jest dostarczony bezpośrednio do placówek oświatowych, co jest potwierdzone przez placówkę oświatową na protokole odbioru. W związku z dostawą jest wystawiana faktura VAT, na której jako nabywca i płatnik jest wykazany organ nadzorujący placówkę oświatową, a jako odbiorca – placówka oświatowa. Po dostawie kopia faktury i kopia zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową zostaje przekazana do Urzędu Skarbowego.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania należy stwierdzić, że podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% w przypadku dostaw sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych jest przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do określonych grup towarowych wymienionych w powołanym załączniku nr 8 do ustawy. Katalog towarów, co do których mają zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki, wymieniono bowiem grupy towarów bez podania szczegółowego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednakże jest to katalog zamknięty, co oznacza, że ustawodawca nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków, ani interpretacji rozszerzających. Z powyższego wynika, że nie każdy sprzęt komputerowy będzie opodatkowany 0% stawką podatku, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o VAT. Wszystkie niewymienione w tym załączniku towary wchodzące w skład sprzętu komputerowego będą opodatkowane stawką podstawową VAT, tj. 23%.

Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do opisu sprawy należy stwierdzić, że na gruncie obowiązujących przepisów, w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy przez Wnioskodawcę na rzecz organu nadzorującego placówkę oświatową były towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy oraz przy spełnieniu warunków wymienionych w przepisach art. 83 ust. 13-15 ustawy, przedmiotowa dostawa korzysta z preferencyjnej 0% stawki podatku VAT – zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy.

Tym samym, przy dostawach sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych można zastosować stawkę podatku w wysokości 0%, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy nawet, gdy dana placówka oświatowa nie jest bezpośrednim płatnikiem i nabywcą na fakturze (nabywcą na fakturze jest organ nadzorujący placówkę oświatową, a placówka oświatowa jest odbiorcą sprzętu komputerowego).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.