IBPP2/4512-197/16/AZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie możliwości zastosowania stawki 0% przy sprzedaży drukarki 3D

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 lutego 2016 r. (data wpływu 8 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania stawki 0% przy sprzedaży drukarki 3D – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania stawki 0% przy sprzedaży drukarki 3D.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W ramach prowadzonej działalności podmiot sprzedaje części, akcesoria, zestawy do drukarek 3D ale także gotowe drukarki. Swoją ofertę kieruje do osób fizycznych, a także podmiotów gospodarczych. Do klientów przedsiębiorstwa chcą dołączyć placówki oświatowe dokonując zakupu drukarek 3D w stawce 0% podatku od towaru i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy po spełnieniu wszystkich warunków zawartych w art. 83 ust. 14 pkt l ustawy o VAT można zastosować stawkę 0% na sprzedaż drukarki 3D...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z zastrzeżeniem art. 83 26a ustawy o VAT ustawodawca przewidział możliwość zastosowania obniżonej do 0% stawki podatku VAT na dostawę sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych. Rodzaj sprzętu komputerowego, który może być ujęty w preferencyjnej stawce podatku VAT został wykazany w art. 83 ust. 13 w związku z załącznikiem 8 do ustawy o VAT. Zgodnie z treścią przedmiotowego załącznika, towarami, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 są: jednostki centralne, komputerowe, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, drukarki, skanery, urządzenia komputerowe do pism Braillea, urządzenia do transmisji danych. W myśl art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy o VAT dokonujący dostawy sprzętu komputerowego ma prawo zastosować stawkę 0% VAT pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymogów wśród których jest uzyskanie stosownego zamówienia wystawionego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową. W związku z obowiązującymi przepisami podmiot gospodarczy spełniający pozostałe wymogi może sprzedać placówce oświatowej drukarkę 3D.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Podstawowa stawka podatku, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział możliwość opodatkowania niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zastosowania zwolnienia od podatku.

I tak, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

  1. dla placówek oświatowych,
  2. dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym

- przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

W załączniku nr 8 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, wymienione zostały:

  1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
  2. Drukarki,
  3. Skanery,
  4. Urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących),
  5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

W myśl art. 83 ust. 14 ustawy dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:

  1. posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
  2. posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego – art. 83 ust. 15 ustawy.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze (art. 43 ust. 9 ustawy).

Z przestawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności sprzedaje części, akcesoria, zestawy do drukarek 3D ale także gotowe drukarki. Swoją ofertę kieruje do osób fizycznych, a także podmiotów gospodarczych. Do klientów Wnioskodawcy chcą dołączyć placówki oświatowe dokonując zakupu drukarek 3D w stawce 0% podatku od towaru i usług.

W związku z przedstawionym powyżej opisem zdarzenia przyszłego, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% do dostawy drukarek 3D po spełnieniu wszystkich warunków zawartych w art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy.

Podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% w przypadku dostaw sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych będzie przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do określonych grup towarowych wymienionych w powołanym załączniku nr 8 do ustawy. Katalog towarów, co do których ma zastosowanie przepis art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki, ponieważ wymieniono w nim grupy towarów bez podania szczegółowego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednakże jest to katalog zamknięty, co oznacza, że ustawodawca nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków, ani interpretacji rozszerzających. Biorąc pod uwagę fakt, że w przywołanym w załączniku nr 8 ustawodawca wprost wymienia drukarki jako towar którego dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 a zatem drukarki 3D również mieszczą się w grupie towarów, do których ma zastosowanie ten przepis.

Dokonując zatem analizy przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego w kontekście powołanych przepisów mających zastosowanie w niniejszej sprawie należy stwierdzić, że Wnioskodawca po spełnieniu wszystkich warunków zawartych w art. 83 ust. 14 pkt 1 oraz ust. 15 ustawy może zastosować stawkę 0% na dostawę drukarki 3D.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego lub zmiana stanu prawnego powodują, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.