IBPP2/4512-1029/15/WN | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie stawki VAT w wysokości 0% w związku z dostawą dla placówek oświatowych monitorów interaktywnych bez wbudowanego komputera
IBPP2/4512-1029/15/WNinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. placówka oświatowa
 3. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 sierpnia 2015 r. (data wpływu 26 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 28 października 2015r. (data wpływu 2 listopada 2015r.) oraz pismem z 28 października 2015r. (data wpływu 24 listopada 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki VAT w wysokości 0% w związku z dostawą dla placówek oświatowych monitorów interaktywnych bez wbudowanego komputera - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie zastosowania stawki VAT w wysokości 0% w związku z dostawą dla placówek oświatowych monitorów interaktywnych bez wbudowanego komputera.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 28 października 2015r. (data wpływu 2 listopada 2015r.), przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z 20 października 2015r. znak: IBPP2/4512-764/WN oraz pismem z 28 października 2015r. (data wpływu 24 listopada 2015r.), przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z 9 listopada 2015r. znak: IBPP2/4512-764/WN.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione m.in. następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również Spółka) w swojej ofercie posiada m.in. monitory interaktywne bez wbudowanego na stałe komputera. Monitor interaktywny to monitor który można podłączyć do komputera i wyświetlić obraz lub prezentację (a dodatkowo posiada funkcje dotykowe).

W najbliższym czasie Spółka zamierza skierować swoją ofertę wyżej wskazanych produktów bezpośrednio dla placówek oświatowych. Odbiorcą końcowym oferowanego przez Wnioskodawcę sprzętu audiowizualnego są szkoły. Podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% w przypadku sprzedaży sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych jest przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do określonych grup towarowych wymienionych w załączniku nr 8 w zw. z art. 83 ust. 1 pkt 26 do ustawy o VAT.

Zgodnie z jego zapisem, preferencyjną stawką 0% objęte są następujące towary:

 • jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
 • drukarki,
 • skanery,
 • urządzenia komputerowe do pism Braillea (dla osób niewidomych i niedowidzących), urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Katalog towarów, co do których mają zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, został przez ustawodawcę określony w sposób dosyć szeroki i jednoznacznie nie precyzuje, czy wyżej wymieniony sprzęt może być objęty stawką 0% VAT.

Przy dostawie monitorów interaktywnych do placówek oświatowych Spółka zamierza stosować stawkę VAT 0%. Wnioskodawca pragnie się upewnić, że taka sytuacja jest zgodna z ustawą, by móc skorzystać z tej ulgi. Warunki określone w przepisach art. 83 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług będą spełnione przez Szkołę (posiadanie stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową oraz przekazanie kopii tychże dokumentów do właściwego urzędu skarbowego). Ponadto Wnioskodawca informuje, iż będzie dokonywać sprzedaży monitorów interaktywnych bezpośrednio na rzecz szkół wystawiając na te placówki faktury (bez udziału i fakturowania partnerów handlowych).

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy monitor interaktywny bez wbudowanego komputera można uznać za towar mieszczący się w klasyfikacji załącznika nr 8, a co za tym idzie - czy przy jego dostawie do placówek oświatowych będzie przysługiwać prawo do stosowania stawki 0% VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy, (ostatecznie sformułowane w piśmie z 28 października 2015r.).

Monitor interaktywny bez wbudowanego na stałe komputera de facto jest „monitorem”, bo można go podłączyć do komputera i wyświetlić obraz lub prezentację (a dodatkowo posiada funkcje dotykowe) w związku z tym monitor interaktywny można uznać za „monitor”.

Kierując się powyższym, monitor interaktywny należy uznać jako towar mieszczący się w załączniku nr 8 do ustawy - „jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych” jak również przy jego dostawie do placówek oświatowych będzie przysługiwać prawo do stosowania stawki 0% VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Podstawowa stawka podatku, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział możliwość opodatkowania niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zastosowania zwolnienia od podatku.

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

 1. dla placówek oświatowych,
 2. dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym

-przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy o VAT opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

W załączniku nr 8 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, wymienione zostały:

 1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
 2. Drukarki,
 3. Skanery,
 4. Urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących),
 5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

W myśl art. 83 ust. 14 ustawy dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:

 1. posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
 2. posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego – art. 83 ust. 15 ustawy.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze (art. 43 ust. 9 ustawy).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w swojej ofercie posiada m.in. monitory interaktywne bez wbudowanego na stałe komputera. Monitor interaktywny to monitor który można podłączyć do komputera i wyświetlić obraz lub prezentację (a dodatkowo posiada funkcje dotykowe).

W najbliższym czasie Spółka zamierza skierować swoją ofertę wyżej wskazanych produktów bezpośrednio dla placówek oświatowych. Odbiorcą końcowym oferowanego przez Wnioskodawcę sprzętu audiowizualnego są szkoły.

Przy dostawie monitorów interaktywnych do placówek oświatowych Spółka zamierza stosować stawkę VAT 0%. Wnioskodawca pragnie się upewnić, że taka sytuacja jest zgodna z ustawą, by móc skorzystać z tej ulgi. Warunki określone w przepisach art. 83 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług będą spełnione przez Szkołę (posiadanie stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową oraz przekazanie kopii tychże dokumentów do właściwego urzędu skarbowego). Ponadto Wnioskodawca informuje, iż będzie dokonywać sprzedaży monitorów interaktywnych bezpośrednio na rzecz szkół wystawiając na te placówki faktury (bez udziału i fakturowania partnerów handlowych).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą wskazania czy monitor interaktywny bez wbudowanego komputera można uznać za towar mieszczący się w klasyfikacji załącznika nr 8, a co za tym idzie - czy przy jego dostawie do placówek oświatowych będzie przysługiwać prawo do stosowania stawki 0% VAT.

Podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% w przypadku dostaw sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych będzie przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do określonych grup towarowych wymienionych w powołanym załączniku nr 8 do ustawy. Katalog towarów, co do których ma zastosowanie przepis art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki, ponieważ wymieniono w nim grupy towarów bez podania szczegółowego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednakże jest to katalog zamknięty, co oznacza, że ustawodawca nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków, ani interpretacji rozszerzających.

Z powyższego wynika, że nie każdy sprzęt komputerowy będzie opodatkowany 0% stawką podatku, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy.

Dokonując zatem analizy przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego w kontekście powołanych przepisów mających zastosowanie w niniejszej sprawie zdaniem tut. Organu monitory interaktywne bez wbudowanego na stałe komputera, których funkcjonalność jest taka sama jak funkcjonalność monitorów komputerowych stanowić będą towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy (pkt 1). Powyższy opis wskazuje bowiem, że przedmiotowe towary zaliczyć należy do grupy monitorów.

Ponadto, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, warunkiem zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych jest posiadanie przez dostawcę stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 83 ust. 14 ustawy). Dostawca zobowiązany jest także przekazać kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 15 ustawy).

Jak poinformował Wnioskodawca, w przypadku dostawy na rzecz szkół ww. monitorów interaktywnych, spełni on wskazane powyżej warunki.

Podsumowując, monitor interaktywny nieposiadający własnej wbudowanej jednostki komputerowej można uznać za towar mieszczący się w klasyfikacji załącznika nr 8. Tym samym, w przedmiotowej sprawie wszystkie warunki niezbędne do zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% zostaną spełnione, zatem przy jego dostawie bezpośrednio do placówek oświatowych, Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do stosowania stawki 0% VAT.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, że monitor interaktywny bez wbudowanego komputera należy uznać jako towar mieszczący się w załączniku nr 8 do ustawy - „jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych” jak również przy jego dostawie do placówek oświatowych będzie przysługiwać prawo do stosowania stawki 0% VAT, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zmiana któregokolwiek z elementów zdarzenia przyszłego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci swoją ważność.

Wnioskodawca powziął również wątpliwość (pytanie nr 1) czy monitor interaktywny z wbudowanym komputerem można uznać za towar mieszczący się w klasyfikacji załącznika nr 8, a co za tym idzie - czy przy jego dostawie do placówek oświatowych będzie przysługiwać prawo do stosowania stawki 0% VAT.

Tut. organ informuje, że wniosek w ww. zakresie zostanie załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.