1061-IPTPP2.4512.571.2016.2.KT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
W zakresie stawki VAT dla dostawy sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 oraz art. 14s § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2016 r. (data wpływu 5 grudnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 grudnia 2016 r. (data wpływu 22 grudnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki VAT dla dostawy sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki VAT dla dostawy sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 grudnia 2016 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca ogłosił przetarg dotyczący dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wnioskodawca otrzymał oferty zawierające różne stawki podatku VAT dla tego samego sprzętu.

Stroną umowy, nabywcą i płatnikiem będzie Gmina, która jest organem prowadzącym szkoły publiczne. Dostawy sprzętu będą wykonywane bezpośrednio do placówek oświatowych to jest szkół publicznych. Użytkownikami sprzętu będą uczniowie i nauczyciele.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku wskazano, iż Gmina .... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Przetarg został ogłoszony na następujący sprzęt:

 • urządzenie sieciowe, przełącznik zarządzalny z obsługą POE – urządzenie do konfiguracji V-Lanów;
 • router z wbudowanymi lub zewn. modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS);
 • zasilacz UPS;
 • serwer plików NAS;
 • punkt dostępowy – propagacja sygnału wi-fi;
 • klimatyzator dla zapewnienia odpowiednich warunków pracy dla infrastruktury sieciowej;
 • przenośny komputer dla ucznia wraz z oprogramowaniem i systemem operacyjnym;
 • przenośny komputer dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem i systemem operacyjnym;
 • dedykowane urządzenie wielofunkcyjne – drukowanie, kopiowanie i skanowanie;
 • drukarka 3D;
 • wizualizer;
 • projektor multimedialny wraz z ekranem projekcyjnym ze statywem oraz zestawem głośników;
 • tablica interaktywna z projektorem o ultrakrótkiej ogniskowej wraz z uchwytem;
 • system do zbierania i analizowania odpowiedzi.

Jako punkt dostępowy służyło będzie urządzenie spełniające wymogi określone w zał. nr 4 do SIWZ:

 • Interfejsy sieciowe: minimum 1x 10/100/1000 Ethernet;
 • Przepustowość: 300 Mbits w paśmie 2,4 Ghz, 867 Mbits w paśmie 5 Ghz;
 • Standardy Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac;
 • Radio: Dual-Band (jednocześnie 2,4 i 5 Ghz);
 • Metoda zasilania: Passive Power over Ethernet 24V;
 • Zasilacz: 24V, 0,5A PoE Gigabit Adapter w komplecie, Maks. pobór energii 6.5W;
 • Oszczędność energii: Wspierana;
 • Bezpieczeństwo: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i;
 • Certyfikacja: CE, FCC, IC;
 • Mocowanie: Ścienne/Sufitowe (el. Montażowe w komplecie).

Na rynku istnieje wiele urządzeń spełniających ww. wymagania w związku z tym Wnioskodawca nie jest w stanie podać nazwy konkretnego urządzenia, które zostanie dostarczone przez wykonawcę.

Urządzenie to będzie wykorzystywane do przesyłu sygnału Wi-Fi w budynku szkoły w taki sposób, aby na terenie całego obiektu istniała możliwość podłączenia się do sieci Wi-Fi. Z sieci tej korzystać będą nauczyciele i uczniowie danej szkoły.

Działanie punktu dostępowego będzie polegało na rozsyłaniu sygnału Wi-Fi w budynku szkoły.

Drukarka 3D (poz. 2 załącznika nr 8 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – drukarki) oraz punkt dostępowy (poz. 5 załącznika nr 8 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – urządzenia do transmisji danych cyfrowych) są wymienione w zał. nr 8 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2006 r., poz. 710 z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dostawa następujących elementów sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych, tj. szkół publicznych (w sytuacji gdy zamawiającym jest organ prowadzący), podlega opodatkowaniu 0 % stawką podatku VAT, po spełnieniu warunków wskazanych w art. 83 ust. 14 i 15 ustawy o VAT:

 • drukarka 3D,
 • punkt dostępowy - propagacja sygnału wi-fi?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 litera a ustawy o VAT (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) ustawodawca przewidział możliwość zastosowania obniżonej do 0% stawki podatku VAT na dostawę sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych. Rodzaj sprzętu komputerowego, który może być ujęty w preferencyjnej stawce podatku VAT został wykazany w art. 83 ust. 13 w związku z załącznikiem 8 do ustawy o VAT. Zgodnie z treścią przedmiotowego załącznika, towarami, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 są: jednostki centralne, komputerowe, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, drukarki, skanery, urządzenia komputerowe do pism Braille’a, urządzenia do transmisji danych cyfrowych. W myśl art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy o VAT dokonujący dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych stosuje stawkę VAT w wysokości 0% . Stanowisko zamawiającego potwierdzają interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu ILPP2/443-337/14-2/SJ z dnia 20 czerwca 2014 r. oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach IBPP2/4512-197/16/AZ z dnia 2 maja 2016 r. i IBPP2/443-387/14/JJ z dnia 17 lipca 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” – opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział możliwość opodatkowania niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zastosowania zwolnienia od podatku.

I tak, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

 1. dla placówek oświatowych,
 2. dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym

- przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

W załączniku nr 8 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, wymienione zostały:

 1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
 2. Drukarki,
 3. Skanery,
 4. Urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących),
 5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

W myśl art. 83 ust. 14 ustawy dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:

 1. posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
 2. posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego – art. 83 ust. 15 ustawy.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze (art. 43 ust. 9 ustawy).

Należy zauważyć, że jeżeli nabywany towar trafi do jednostek oświatowych zastosowanie znajdzie obniżona – tj. 0% stawka podatku VAT (przy spełnieniu wszystkich określonych powołanymi przepisami warunków). Istotne jest, aby nabywane przez jednostki samorządu terytorialnego towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy były przeznaczone dla placówek oświatowych.

Podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% w przypadku dostaw sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych będzie przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do określonych grup towarowych wymienionych w powołanym załączniku nr 8 do ustawy. Katalog towarów, co do których ma zastosowanie przepis art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki, ponieważ wymieniono w nim grupy towarów bez podania szczegółowego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednakże jest to katalog zamknięty, co oznacza, że ustawodawca nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków, ani interpretacji rozszerzających.

Z powyższego wynika, że nie każdy sprzęt komputerowy będzie opodatkowany stawką podatku w wysokości 0%, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy. Wszystkie niewymienione w tym załączniku towary wchodzące w skład sprzętu komputerowego będą opodatkowane stawką podstawową, tj. 23%.

Ponadto, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, warunkiem zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych jest posiadanie przez dostawcę stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 83 ust. 14 ustawy). Dostawca zobowiązany jest także przekazać kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 15 ustawy).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowany ogłosił przetarg dotyczący sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dostawy sprzętu wykonywane będą bezpośrednio do szkół publicznych, a użytkownikami sprzętu będą uczniowie i nauczyciele.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% do dostawy drukarek 3D oraz punktu dostępowego.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy w świetle powołanych przepisów prawa, należy stwierdzić, że drukarka 3D oraz punkt dostępowy, stanowią towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy. Tym samym, dostawa drukarki 3D oraz punktu dostępowego na rzecz placówek oświatowych, przy spełnieniu warunków określonych w art. 83 ust. 14 i 15 ustawy, będzie podlegała opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 0%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego zdarzenia przyszłego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.