Placówka oświatowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to placówka oświatowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
18
kwi

Istota:

Uznanie podłogi interaktywnej stanowiącej komputerowy zestaw stacjonarny za towar mieszczący się w klasyfikacji załącznika nr 8 ustawy i zastosowania 0% stawki podatku dla dostawy podłogi interaktywnej do placówek oświatowych

Fragment:

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, warunkiem zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych jest posiadanie przez dostawcę stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 83 ust. 14 ustawy). Dostawca zobowiązany jest także przekazać kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 15 ustawy). Z powołanych przepisów wynika, że preferencyjną stawką podatku VAT – 0% objęto dostawę konkretnego sprzętu komputerowego. Jednakże nie każda taka dostawa będzie korzystała z obniżonej stawki podatku, przepisy ustawy przewidują bowiem warunki, jakie należy spełnić, aby móc ją zastosować. Po pierwsze, dostawa musi być realizowana na rzecz placówki oświatowej lub organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym. Przy czym ustawodawca, na potrzeby art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, w art. 43 ust. 9 ustawy wymienia zamknięty katalog placówek oświatowych. Ponadto, preferencyjną stawką objęta może być jedynie dostawa ściśle określonego sprzętu komputerowego. W tym celu art. 83 ust. 13 ustawy odsyła do załącznika nr 8 do ustawy, w którym wymienione są m.in.: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, urządzenia do transmisji danych cyfrowych, drukarki oraz skanery.

2018
27
sty

Istota:

Prawo do zastosowania stawki VAT 0% przy dostawie monitorów interaktywnych z wbudowanym komputerem, bezpośrednio na rzecz placówek oświatowych

Fragment:

Przy dostawie monitorów interaktywnych do placówek oświatowych firma zamierza stosować stawkę VAT 0%. Wnioskodawca pragnie upewnić się, iż taka sytuacja jest zgodna z ustawą, by móc skorzystać z tej ulgi. W związku z dostawą na rzecz placówek oświatowych opisanych we wniosku monitorów interaktywnych Wnioskodawca będzie posiadał stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową zgodnie z odrębnymi przepisami oraz przekaże kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 14-15 Ustawy z dn. 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy monitor interaktywny z wbudowanym komputerem (np. OPS) można uznać za towar mieszczący się w klasyfikacji Załącznika nr 8, a co za tym idzie - czy przy jego dostawie bezpośrednio do placówek oświatowych będzie przysługiwać prawo do stosowania stawki 0% VAT? Stanowisko Wnioskodawcy: Firma to wyspecjalizowany sprzedawca sprzętu prezentacyjnego. Artykuły są sprzedawane bezpośrednio klientom końcowym w tym także placówkom oświatowym. Obecnie ośrodki edukacji wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, uczniów i nauczycieli dążą do poszerzenia oferty edukacyjnej o nowoczesne środki dydaktyczne, rozbudowując i modernizując infrastrukturę informatyczną.

2018
27
sty

Istota:

Prawo do zastosowania stawki VAT 0% przy dostawie monitorów interaktywnych nieposiadających własnej wbudowanej jednostki komputerowej bezpośrednio na rzecz placówek oświatowych

Fragment:

Przy dostawie monitorów interaktywnych do placówek oświatowych firma zamierza stosować stawkę VAT 0%. Wnioskodawca pragnie upewnić się, iż taka sytuacja jest zgodna z ustawą, by móc skorzystać z tej ulgi. W związku z dostawą na rzecz placówek oświatowych opisanych we wniosku monitorów interaktywnych Wnioskodawca będzie posiadał stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową zgodnie z odrębnymi przepisami oraz przekaże kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 14-15 Ustawy z dn. 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy monitor nieposiadający własnej wbudowanej jednostki komputerowej, można uznać za towar mieszczący się w klasyfikacji Załącznika nr 8, a co za tym idzie - czy przy jego dostawie bezpośrednio do placówek oświatowych będzie przysługiwać prawo do stosowania stawki 0% VAT? Stanowisko Wnioskodawcy: Firma to wyspecjalizowany sprzedawca sprzętu prezentacyjnego. Artykuły są sprzedawane bezpośrednio klientom końcowym, w tym także placówkom oświatowym. Obecnie ośrodki edukacji wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, uczniów i nauczycieli dążą do poszerzenia oferty edukacyjnej o nowoczesne środki dydaktyczne, rozbudowując i modernizując infrastrukturę informatyczną.

2017
23
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy monitora interaktywnego, nieposiadającego własnej wbudowanej jednostki komputerowej.

Fragment:

Przy dostawie monitorów interaktywnych do placówek oświatowych Wnioskodawca zamierza stosować stawkę VAT 0%. Pragnie upewnić się, iż taka sytuacja jest zgodna z ustawą, by móc skorzystać z tej ulgi. W związku z dostawą na rzecz placówek oświatowych opisanych we wniosku monitorów interaktywnych Wnioskodawca, będzie posiadał stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową zgodnie z odrębnymi przepisami oraz przekaże kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 14-15 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy monitor interaktywny nieposiadający własnej wbudowanej jednostki komputerowej, można uznać za towar mieszczący się w klasyfikacji załącznika nr 8, a co za tym idzie – czy przy jego dostawie bezpośrednio do placówek oświatowych będzie przysługiwać prawo do stosowania stawki 0% VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, jest on wyspecjalizowanym sprzedawcą sprzętu prezentacyjnego. Artykuły są sprzedawane bezpośrednio klientom końcowym, w tym także placówkom oświatowym. Obecnie ośrodki edukacji, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, uczniów i nauczycieli dążą do poszerzenia oferty edukacyjnej o nowoczesne środki dydaktyczne, rozbudowując i modernizując infrastrukturę informatyczną.

2017
13
gru

Istota:

Zastosowanie 0% stawki podatku do planowanej dostawy na rzecz organizacji edukacyjnej sprzętu komputerowego, który organizacja ta nieodpłatnie przekaże palcówkom oświatowym.

Fragment:

Zgodnie z art. 43 ust. 9 ustawy, przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Z powołanych regulacji wynika, że nie każdy sprzęt komputerowy, będący przedmiotem dostawy dla placówek oświatowych, organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym, będzie opodatkowany stawką podatku w wysokości 0%, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy. Ustawodawca objął ww. preferencyjną stawką podatku dostawę konkretnego sprzętu komputerowego. Jednakże nie każda taka dostawa będzie korzystała z obniżonej stawki podatku, gdyż przepisy ustawy przewidują warunki jakie należy spełnić aby móc ją zastosować. Po pierwsze, dostawa musi być realizowana na rzecz placówki oświatowej lub organizacji humanitarnych, charytatywnych, edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym. Na potrzeby art. 83 ustawy, w treści art. 43 ust. 9 ustawy, wymieniono zamknięty katalog placówek oświatowych. Po drugie, preferencyjną stawką objęta może być jedynie dostawa ściśle określonego sprzętu komputerowego wskazanego w załączniku nr 8 do ustawy, w którym literalnie wymienione są m. in.: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, urządzenia do transmisji danych cyfrowych, drukarki oraz skanery.

2017
27
paź

Istota:

W analizowanym przypadku dla dostawy urządzenia Multiboard (tablica interaktywna z komputerem) dokonywanej na rzecz placówek oświatowych lub jednostek zarządzających placówkami oświatowymi zastosowanie znajdzie preferencyjna stawka podatku w wysokości 0%, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży urządzenia Multiboard (tablica interaktywna z komputerem). Sprzedaż będzie dokonywana na rzecz placówek oświatowych (szkoły publiczne) lub jednostek zarządzających placówkami oświatowymi (jednostki samorządu terytorialnego). Jak wskazał Wnioskodawca, urządzenie Multiboard jest towarem wymienionym w załączniku nr 8 do ustawy. Jednocześnie Wnioskodawca będzie posiadać niezbędne dokumenty, o których mowa w art. 83 ust. 14 ustawy oraz każdorazowo przekaże kopię tych dokumentów do właściwego urzędu skarbowego. Zatem stwierdzić należy, że w analizowanej sprawie zostaną spełnione przesłanki do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%. Tym samym do dostawy urządzenia Multiboard (tablica interaktywna z komputerem) dokonywanej na rzecz placówek oświatowych lub jednostek zarządzających placówkami oświatowymi Wnioskodawca będzie mógł zastosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

Fragment:

Zgodnie z art. 43 ust. 9 ustawy przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Z powołanych regulacji wynika, że nie każdy sprzęt komputerowy, będący przedmiotem dostawy dla placówek oświatowych, organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym, będzie opodatkowany stawką podatku w wysokości 0%, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy. Przepisy ustawy przewidują warunki jakie należy spełnić aby móc zastosować preferencyjną stawkę podatku. Po pierwsze, dostawa musi być realizowana na rzecz placówki oświatowej. Na potrzeby art. 83 ustawy, w treści art. 43 ust. 9 ustawy, wymieniono zamknięty katalog placówek oświatowych. Po drugie, preferencyjną stawką objęta może być jedynie dostawa ściśle określonego sprzętu komputerowego wskazanego w załączniku nr 8 do ustawy, w którym literalnie wymienione są m. in.: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, urządzenia do transmisji danych cyfrowych, drukarki oraz skanery.

2017
6
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów placówek oświatowych, za które płatności dokonują płatnicy oraz OPS.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2017 r. (data wpływu 14 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: zwolnienia od podatku usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów placówek oświatowych, za które płatności dokonują płatnicy – jest prawidłowe; zwolnienia od podatku usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów placówek oświatowych, za które płatności dokonuje OPS – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów placówek oświatowych, za które płatności dokonują płatnicy oraz OPS. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina (dalej; „ Gmina ”, „ Wnioskodawca ”) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Na terenie Gminy funkcjonują jednostki budżetowe zajmujące się działalnością oświatową (przedszkola i szkoły, dalej: „ Placówki oświatowe ” lub „ Placówki ”). Placówki oświatowe realizują zadania własne Gminy w zakresie edukacji publicznej w myśl art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm. – dalej: „ USG ”). Wymóg zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki jest zadaniem oświatowym Gminy w myśl art. 5a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.

2017
5
paź

Istota:

Opodatkowanie usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów placówek oświatowych (szkół i przedszkoli), za które płatności dokonuje MOPS.

Fragment:

Wnioskodawca, za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizuje zadania własne Gminy w zakresie pomocy społecznej, polegające na dożywianiu dzieci, w tym uczniów placówek oświatowych. Pomoc w zakresie dożywiania jest przyznawana poszczególnym dzieciom na podstawie decyzji administracyjnej MOPS, który ponosi odpłatność z tego tytułu. Placówki oświatowe są informowane przez MOPS, którym dzieciom przysługuje dożywianie finansowane przez MOPS. Następnie placówki oświatowe po wydaniu posiłków, obciążają MOPS notą księgową za posiłki wydane podopiecznym. MOPS dokonuje zapłaty za posiłki zgodnie z otrzymaną notą i zgodnie z wydaną decyzją. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy usługi stołówkowe świadczone na rzecz uczniów placówek oświatowych (szkół i przedszkoli), za które płatności dokonuje MOPS podlegają opodatkowaniu VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z centralizacją rozliczeń VAT w Gminie, usługi stołówkowe świadczone na rzecz uczniów placówek oświatowych, za które płatności dokonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ jest to wewnętrzna transakcja w ramach jednego podatnika jakim od dnia centralizacji jest Gmina. Uzasadnienie stanowiska Gminy Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2017
3
paź

Istota:

Brak opodatkowania wydawania za pośrednictwem placówek oświatowych duplikatów legitymacji oraz świadectw, zwolnienie od podatku czynności wydawania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2017 r. (data wpływu 21 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: braku opodatkowania wydawania za pośrednictwem placówek oświatowych duplikatów legitymacji oraz świadectw – jest nieprawidłowe, zwolnienia od podatku czynności wydawania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania wydawania za pośrednictwem placówek oświatowych duplikatów legitymacji oraz świadectw oraz zwolnienia od podatku czynności wydawania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina M. (dalej: „ Gmina ”, „ Wnioskodawca ”) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Na terenie Gminy funkcjonują jednostki budżetowe zajmujące się działalnością oświatową (przedszkola i szkoły, dalej: „ Placówki oświatowe ”). Placówki oświatowe nie są odrębnie od Gminy zarejestrowanymi podatnikami VAT. Gmina dokonała obowiązkowej centralizacji swoich rozliczeń w zakresie VAT. Placówki oświatowe realizują zadania własne Gminy w zakresie edukacji publicznej w myśl art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

2017
22
cze

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów Placówek oświatowych, za które płatności dokonują OPS albo Płatnicy.

Fragment:

Stąd też nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że w przypadku płatności dokonywanych przez OPS, będący jednostką budżetową Gminy, transakcja taka nie będzie podlegała opodatkowaniu (jako wewnętrzna transakcja w ramach jednego podatnika, jakim będzie od dnia centralizacji Gmina), bowiem świadczenie usług stołówkowych na rzecz uczniów odbywa się pomiędzy Placówką oświatową a uczniami, a nie pomiędzy OPS a uczniami, czy OPS a Placówką oświatową. OPS przekazuje tylko Placówce oświatowej środki na pokrycie odpłatności za posiłki wydawane na rzecz uczniów. Zatem wskazana przez Wnioskodawcę broszura informacyjna z dnia 24 listopada 2016 r. „ Centralizacja rozliczeń podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego ”, w której na stronie 24 podano, że: „ Po centralizacji rozliczeń dostawy towarów i usługi świadczone pomiędzy jednostkami organizacyjnymi danej JST, jako czynności o charakterze wewnętrznym będą neutralne z punktu widzenia VAT, tzn. nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. (...) ”, nie znajdzie w rozpatrywanym przypadku zastosowania, gdyż, jak wynika z powołanej broszury, to usługi świadczone pomiędzy jednostkami organizacyjnymi danej JST będą neutralne podatkowo, a nie usługi świadczone przez Placówkę oświatową na rzecz ucznia. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, że usługi stołówkowe świadczone na rzecz uczniów Placówek oświatowych, za które płatności dokonuje OPS, nie będą podlegały opodatkowaniu (jako wewnętrzna transakcja w ramach jednego podatnika) – należało uznać za nieprawidłowe.