Placówka oświatowa | Interpretacje podatkowe

Placówka oświatowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to placówka oświatowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy monitorów interaktywnych z wbudowanym komputerem do placówek oświatowych.
Fragment:
Przy dostawie monitorów interaktywnych do placówek oświatowych Wnioskodawca zamierza stosować stawkę VAT 0%. Pragnie on upewnić się, iż taka sytuacja jest zgodna z ustawą, by móc skorzystać z tej ulgi. W związku z dostawą na rzecz placówek oświatowych opisanych monitorów interaktywnych Wnioskodawca będzie posiadał stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową zgodnie z odrębnymi przepisami oraz przekaże kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 14-15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy monitor interaktywny z wbudowanym komputerem (np. OPS) można uznać za towar mieszczący się w klasyfikacji załącznika nr 8, a co za tym idzie – czy przy jego dostawie bezpośrednio do placówek oświatowych będzie przysługiwać prawo do stosowania stawki 0% VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, jest on wyspecjalizowanym sprzedawcą sprzętu prezentacyjnego. Artykuły są sprzedawane bezpośrednio klientom końcowym, w tym także placówkom oświatowym. Obecnie ośrodki edukacji wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, uczniów i nauczycieli dążą do poszerzenia oferty edukacyjnej o nowoczesne środki dydaktyczne, rozbudowując i modernizując infrastrukturę informatyczną.
2017
28
sty

Istota:
W zakresie stawki VAT dla dostawy sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych
Fragment:
Ponadto, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, warunkiem zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych jest posiadanie przez dostawcę stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 83 ust. 14 ustawy). Dostawca zobowiązany jest także przekazać kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 15 ustawy). Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowany ogłosił przetarg dotyczący sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dostawy sprzętu wykonywane będą bezpośrednio do szkół publicznych, a użytkownikami sprzętu będą uczniowie i nauczyciele. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% do dostawy drukarek 3D oraz punktu dostępowego. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy w świetle powołanych przepisów prawa, należy stwierdzić, że drukarka 3D oraz punkt dostępowy, stanowią towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy. Tym samym, dostawa drukarki 3D oraz punktu dostępowego na rzecz placówek oświatowych, przy spełnieniu warunków określonych w art. 83 ust. 14 i 15 ustawy, będzie podlegała opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 0%.
2017
11
sty

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług przez Wnioskodawcę na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24, pkt 26-29 ustawy o podatku od towarów i usług
Fragment:
W planetarium odbywają się seanse dla grup młodzieży szkolnej, zarówno ze szkoły Wnioskodawcy w ramach zajęć fizyki – seanse nieodpłatne, oraz seanse odpłatne (3 zł od uczestnika) dla grup zorganizowanych z innych placówek oświatowych takich jak przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Seanse mają charakter edukacyjny, poszerzają wiedzę i umiejętności uczniów, realizowane są w ramach edukacji przyrody, fizyki i astronomii. Wnioskodawca jest placówką oświatową w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, a usługi świadczone przez Wnioskodawcę, czyli seanse w szkolnym planetarium realizowane są przez pracownika Liceum - nauczyciela fizyki w ramach jego stosunku pracy (umowa o pracę w pełnym wymiarze zajęć). Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z powyższego zwolnienia ma więc charakter podmiotowo-przedmiotowy. Tym samym, dla zastosowania tego zwolnienia konieczne jest spełnienie warunków w zakresie rodzaju wykonywanych działań (usług), ale także warunków odnoszących się do podmiotów te usługi wykonujących.
2016
17
gru

Istota:
Zastosowanie stawki 0% przy sprzedaży interaktywnych zestawów multimedialnych wraz z usługami wdrożenia dla placówek oświatowych
Fragment:
(...) placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b. Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 15 ustawy). Należy też zaznaczyć, że w myśl art. 43 ust. 9 ustawy, przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Z powołanych przepisów wynika, że preferencyjną stawką podatku VAT – 0% objęto dostawę konkretnego sprzętu komputerowego. Jednakże nie każda taka dostawa będzie korzystała z obniżonej stawki podatku, przepisy ustawy przewidują bowiem warunki, jakie należy spełnić aby móc ją zastosować. Po pierwsze, dostawa musi być realizowana na rzecz placówki oświatowej lub dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym. Przy tym ustawodawca na potrzeby art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, w art. 43 ust. 9 ustawy, wymienia zamknięty katalog placówek oświatowych. Ponadto, preferencyjną stawką objęta może być jedynie dostawa ściśle określonego sprzętu komputerowego.
2016
28
lis

Istota:
Zasadność skorzystania ze 0% stawki do dostaw monitorów interaktywnych dokonywanych na rzecz placówek oświatowych.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 83 ust. 14 ustawy o VAT dokonujący dostawy, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem: posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a; posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b. Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 14 ustawy o VAT, do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z art. 83 ust. 15 ustawy o VAT. W tym miejscu Wnioskodawca zaznaczył, że przez placówki oświatowe, o których mowa w art. 83 ustawy o VAT, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze (art. 43 ust. 9 ustawy o VAT). Wnioskodawca zamierza dokonywać dostaw monitorów interaktywnych na rzecz placówek oświatowych, o których mowa w art. 43 ust. 9 ustawy o VAT, na podstawie zamówień złożonych przez takie placówki oświatowe na monitory interaktywne potwierdzonych przez właściwy organ je nadzorujący. Wnioskodawca przekaże kopię zamówień, o którym mowa w literze c), do urzędu skarbowego właściwego dla niego w sprawach z zakresu podatku od towarów i usług.
2016
24
lip

Istota:
W zakresie zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT usług polegających na prowadzeniu Zajęć matematycznych i Zajęć z programowania przez zarejestrowane placówki oświatowo-wychowawcze.
Fragment:
W konsekwencji, w analizowanej sprawie spełnione zostaną przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług dla usług polegających na prowadzeniu Zajęć matematycznych i Zajęć z programowania świadczonych w ramach zarejestrowanych jako placówki oświatowo-wychowawcze Centrów Edukacyjnych wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Wnioskodawca prowadzi Centra Edukacyjne, które po uzyskaniu wpisu do ewidencji będą jednostkami objętymi systemem oświaty i Centra te świadczyć będą usługi w zakresie kształcenia dzieci. Zatem po zarejestrowaniu Centrów Edukacyjnych jako placówek oświatowo-wychowawczych wymienionych w ustawie o systemie oświaty świadczone usługi polegające na prowadzeniu Zajęć matematycznych zarówno w Centrach Edukacyjnych jak i w wynajmowanych salach w szkołach i przedszkolach oraz usługi polegające na prowadzeniu Zajęć z programowania będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT. Bez znaczenia dla powyższego zwolnienia będzie miało miejsce prowadzonych zajęć matematycznych, gdyż zarówno Zajęcia matematyczne świadczone przez daną placówkę oświatowo-wychowawczą w Centrach Edukacyjnych jak i Zajęcia matematyczne świadczone przez daną placówkę oświatowo-wychowawczą w wynajmowanych salach w szkołach i przedszkolach wypełniać będą warunki zwolnienia od podatku od towarów i usług określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.
2016
24
cze

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania stawki 0% przy sprzedaży drukarki 3D
Fragment:
W myśl art. 83 ust. 14 ustawy dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem: posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a; posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b. Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego – art. 83 ust. 15 ustawy. W tym miejscu zaznaczyć należy, że przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze (art. 43 ust. 9 ustawy). Z przestawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności sprzedaje części, akcesoria, zestawy do drukarek 3D ale także gotowe drukarki. Swoją ofertę kieruje do osób fizycznych, a także podmiotów gospodarczych. Do klientów Wnioskodawcy chcą dołączyć placówki oświatowe dokonując zakupu drukarek 3D w stawce 0% podatku od towaru i usług. W związku z przedstawionym powyżej opisem zdarzenia przyszłego, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% do dostawy drukarek 3D po spełnieniu wszystkich warunków zawartych w art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy.
2016
14
cze

Istota:
Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% do dostawy monitorów interaktywnych dla placówek oświatowych.
Fragment:
Przy dostawie monitorów interaktywnych do placówek oświatowych Spółka zamierza stosować stawkę VAT 0%. Pragnie upewnić się, czy taka sytuacja jest zgodna z ustawą, by móc skorzystać z tej „ ulgi ”. W związku z dostawą na rzecz placówek oświatowych opisanych we wniosku monitorów interaktywnych Firma będzie posiadała stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz przekaże kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 14-15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy monitor interaktywny nieposiadający własnej wbudowanej jednostki komputerowej, można uznać za towar mieszczący się w klasyfikacji Załącznika 8, a co za tym idzie – czy przy jego dostawie bezpośrednio do placówek oświatowych będzie przysługiwać prawo do stosowania stawki VAT 0%... Zdaniem Wnioskodawcy, jest wyspecjalizowanym sprzedawcą sprzętu prezentacyjnego. Artykuły są sprzedawane bezpośrednio klientom końcowym, w tym także placówkom oświatowym. Obecnie ośrodki edukacji wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, uczniów i nauczycieli dążą do poszerzenia oferty edukacyjnej o nowoczesne środki dydaktyczne, rozbudowując i modernizując infrastrukturę informatyczną.
2016
29
kwi

Istota:
Zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% do dostawy do placówek oświatowych monitorów interaktywnych nieposiadających własnej, wbudowanej jednostki komputerowej
Fragment:
Ponadto, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, warunkiem zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych jest posiadanie przez dostawcę stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 83 ust. 14 ustawy). Dostawca zobowiązany jest także przekazać kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 15 ustawy). Jak poinformował Wnioskodawca, w związku z dostawą na rzecz placówek oświatowych opisanych we wniosku monitorów interaktywnych Wnioskodawca będzie posiadał stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową zgodnie z odrębnymi przepisami oraz przekaże kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego. Mając na uwadze ww. okoliczności sprawy oraz powołane przepisy należy uznać, iż w przedmiotowej sprawie wszystkie warunki niezbędne do zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% zostaną spełnione, zatem przy jego dostawie bezpośrednio do placówek oświatowych Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do stosowania stawki 0% VAT. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego.
2016
6
kwi

Istota:
Czy monitor interaktywny nieposiadający własnej wbudowanej jednostki komputerowej, oraz ten z wbudowaną jednostką komputerową można uznać za towar mieszczący się w klasyfikacji załącznika nr 8, a co za tym idzie - czy przy jego dostawie bezpośrednio do placówek oświatowych będzie przysługiwać prawo do stosowania stawki 0% VAT?
Fragment:
(...) placówek oświatowych - jest prawidłowe, monitorów interaktywnych z wbudowaną jednostką komputerową na rzecz placówek oświatowych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w ww. zakresie. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zajmuje się doposażeniem (głównie) placówek oświatowych w sprzęt multimedialny, nagłośnieniowy, oświetleniowy oraz instrumenty muzyczne. Wnioskodawca posiada monitory interaktywne różnych marek i zamierza skierować swoją ofertę wyżej wskazanych produktów bezpośrednio dla placówek oświatowych. Odbiorcą końcowym są przedszkola i szkoły. Wnioskodawca będzie dokonywał sprzedaży monitorów interaktywnych bezpośrednio na rzecz przedszkoli i szkół wystawiając na te placówki faktury (bez udziału innych podmiotów). Przy dostawie monitorów interaktywnych do placówek oświatowych zamierza stosować stawkę VAT w wysokości 0%. Wnioskodawca chce upewnić się, że taka sytuacja jest zgodna z ustawą, by móc skorzystać z tej ulgi. W związku z dostawą na rzecz placówek oświatowych monitorów interaktywnych, Wnioskodawca będzie posiadał stosowne zamówienie potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz przekaże kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 14-15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
2016
31
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.