Placówka oświatowa | Interpretacje podatkowe

Placówka oświatowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to placówka oświatowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów Placówek oświatowych, za które płatności dokonują OPS albo Płatnicy.
Fragment:
Stąd też nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że w przypadku płatności dokonywanych przez OPS, będący jednostką budżetową Gminy, transakcja taka nie będzie podlegała opodatkowaniu (jako wewnętrzna transakcja w ramach jednego podatnika, jakim będzie od dnia centralizacji Gmina), bowiem świadczenie usług stołówkowych na rzecz uczniów odbywa się pomiędzy Placówką oświatową a uczniami, a nie pomiędzy OPS a uczniami, czy OPS a Placówką oświatową. OPS przekazuje tylko Placówce oświatowej środki na pokrycie odpłatności za posiłki wydawane na rzecz uczniów. Zatem wskazana przez Wnioskodawcę broszura informacyjna z dnia 24 listopada 2016 r. „ Centralizacja rozliczeń podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego ”, w której na stronie 24 podano, że: „ Po centralizacji rozliczeń dostawy towarów i usługi świadczone pomiędzy jednostkami organizacyjnymi danej JST, jako czynności o charakterze wewnętrznym będą neutralne z punktu widzenia VAT, tzn. nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. (...) ”, nie znajdzie w rozpatrywanym przypadku zastosowania, gdyż, jak wynika z powołanej broszury, to usługi świadczone pomiędzy jednostkami organizacyjnymi danej JST będą neutralne podatkowo, a nie usługi świadczone przez Placówkę oświatową na rzecz ucznia. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, że usługi stołówkowe świadczone na rzecz uczniów Placówek oświatowych, za które płatności dokonuje OPS, nie będą podlegały opodatkowaniu (jako wewnętrzna transakcja w ramach jednego podatnika) – należało uznać za nieprawidłowe.
2017
22
cze

Istota:
Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% do dostawy monitorów interaktywnych dla placówek oświatowych.
Fragment:
W myśl art. 83 ust. 14 ustawy, dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem: posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a; posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b. Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego, o czym stanowi art. 83 ust. 15 ustawy. Przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze (art. 43 ust. 9 ustawy). Wskazać należy, że podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% w przypadku dostaw sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych będzie przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do określonych grup towarowych wymienionych w powołanym załączniku nr 8 do ustawy. Katalog towarów, do których mają zastosowanie regulacje zawarte w art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki, ponieważ wymieniono w nim grupy towarów bez podania szczegółowego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednakże jest to katalog zamknięty, co oznacza, że ustawodawca nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków, ani interpretacji rozszerzających.
2017
15
cze

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów Placówek oświatowych, za które płatności dokonują OPS albo Płatnicy.
Fragment:
Stąd też nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że w przypadku płatności dokonywanych przez OPS, będący jednostką budżetową Gminy, transakcja taka nie będzie podlegała opodatkowaniu (jako wewnętrzna transakcja w ramach jednego podatnika, jakim będzie od dnia centralizacji Gmina), bowiem świadczenie usług stołówkowych na rzecz uczniów odbywa się pomiędzy Placówką oświatową a uczniami, a nie pomiędzy OPS a uczniami, czy OPS a Placówką oświatową. OPS przekazuje tylko Placówce oświatowej środki na pokrycie odpłatności za posiłki wydawane na rzecz uczniów. Zatem, wskazana przez Wnioskodawcę broszura informacyjna z dnia 24 listopada 2016 r. „ Centralizacja rozliczeń podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego ”, w której na stronie 24 podano, że: „ Po centralizacji rozliczeń dostawy towarów i usługi świadczone pomiędzy jednostkami organizacyjnymi danej JST, jako czynności o charakterze wewnętrznym będą neutralne z punktu widzenia VAT, tzn. nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. (...) ”, nie znajdzie w rozpatrywanym przypadku zastosowania, gdyż, jak wynika z powołanej broszury, to usługi świadczone pomiędzy jednostkami organizacyjnymi danej JST będą neutralne podatkowo, a nie usługi świadczone przez Placówkę oświatową na rzecz ucznia. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, że usługi stołówkowe świadczone na rzecz uczniów Placówek oświatowych, za które płatności dokonuje OPS, nie będą podlegały opodatkowaniu (jako wewnętrzna transakcja w ramach jednego podatnika) – należało uznać za nieprawidłowe.
2017
14
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie braku obowiązku zamieszczania w prowadzonej ewidencji danych służących identyfikacji poszczególnych transakcji, w przypadku czynności dokonywanych na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej; dokonywania w ewidencji sprzedaży VAT zbiorczych wpisów w zakresie zapewnienia posiłków w placówkach oświatowych dzieciom oraz pracownikom pedagogicznym w danym miesiącu w poszczególnych placówkach oświatowych; dokonywania w ewidencji sprzedaży VAT zbiorczych wpisów w zakresie sprzedaży usług w zakresie pobytu dzieci w przedszkolach w wymiarze do 5h dziennie w danym miesiącu w poszczególnych placówkach oświatowych oraz dokonywania w ewidencji sprzedaży VAT zbiorczych wpisów w zakresie sprzedaży usług w zakresie pobytu dzieci w przedszkolach w wymiarze powyżej 5h dziennie w danym miesiącu w poszczególnych placówkach oświatowych.
Fragment:
(...) placówkach oświatowych dzieciom oraz pracownikom pedagogicznym w danym miesiącu w poszczególnych placówkach oświatowych – jest prawidłowe; dokonywania w ewidencji sprzedaży VAT zbiorczych wpisów w zakresie sprzedaży usług w zakresie pobytu dzieci w przedszkolach w wymiarze do 5h dziennie w danym miesiącu w poszczególnych placówkach oświatowych – jest nieprawidłowe; dokonywania w ewidencji sprzedaży VAT zbiorczych wpisów w zakresie sprzedaży usług w zakresie pobytu dzieci w przedszkolach w wymiarze powyżej 5h dziennie w danym miesiącu w poszczególnych placówkach oświatowych – jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).
2017
27
maj

Istota:
Brak opodatkowania wydawania za pośrednictwem placówek oświatowych duplikatów legitymacji oraz świadectw.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2017 r. (data wpływu 6 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania wydawania za pośrednictwem placówek oświatowych duplikatów legitymacji oraz świadectw – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie braku opodatkowania wydawania za pośrednictwem placówek oświatowych duplikatów legitymacji oraz świadectw. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Powiat W. jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Na terenie Powiatu funkcjonują jednostki budżetowe zajmujące się działalnością oświatową (szkoły ponadgimnazjalne). Placówki oświatowe po dokonanej centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT w Powiecie nie są odrębnie od Powiatu zarejestrowanymi podatnikami VAT. Placówki oświatowe realizują zadania własne Powiatu w zakresie edukacji publicznej w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.). Wymóg zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, jest zadaniem oświatowym Powiatu w myśl art. 5a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.
2017
24
maj

Istota:
Ustalenia czy urządzenia sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU w pozycji 26.20.13.0 „Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające w tej samej obudowie co najmniej jednostkę centralną, oraz urządzenia wejścia i wyjścia, nawet połączone”, na które składają się: jednostka centralna PC, projektor, obudowa, czujniki ruchu zawierają się w wykazie towarów określonych przez Załącznik nr 8 do ustawy i ich sprzedaż na rzecz placówek oświatowych podlega opodatkowaniu 0% stawką podatku VAT
Fragment:
Ponadto, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, warunkiem zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych jest posiadanie przez dostawcę stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 83 ust. 14 ustawy). Dostawca zobowiązany jest także przekazać kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 15 ustawy). Z powołanych przepisów wynika, że preferencyjną stawką podatku VAT – 0% objęto dostawę konkretnego sprzętu komputerowego. Jednakże nie każda taka dostawa będzie korzystała z obniżonej stawki podatku, przepisy ustawy przewidują bowiem warunki, jakie należy spełnić aby móc ją zastosować. Po pierwsze, dostawa musi być realizowana na rzecz placówki oświatowej lub dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym. Przy tym ustawodawca na potrzeby art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, w art. 43 ust. 9 ustawy, wymienia zamknięty katalog placówek oświatowych. Ponadto, preferencyjną stawką objęta może być jedynie dostawa ściśle określonego sprzętu komputerowego. W tym celu art. 83 ust. 13 ustawy odsyła do załącznika nr 8 do ustawy, w którym literalnie wymienione są m.in.: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, urządzenia do transmisji danych cyfrowych, drukarki oraz skanery.
2017
16
maj

Istota:
Możliwość uznania monitora interaktywnego z wbudowanym komputerem (np. OPS) za towar mieszczący się w klasyfikacji załącznika nr 8 do ustawy oraz prawo do stosowania stawki podatku w wysokości 0% przy jego dostawie bezpośrednio do placówek oświatowych.
Fragment:
Przy dostawie monitorów interaktywnych do placówek oświatowych firma (...) zamierza stosować stawkę VAT 0%. Zainteresowany chce się upewnić, że taka sytuacja jest zgodna z ustawą, by móc skorzystać z tej ulgi. W związku z dostawą na rzecz placówek oświatowych opisanych we wniosku monitorów interaktywnych Wnioskodawca będzie posiadał stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową zgodnie z odrębnymi przepisami oraz przekaże kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 14-15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy monitor interaktywny z wbudowanym komputerem (np. OPS) można uznać za towar mieszczący się w klasyfikacji załącznika nr 8 i czy tym samym przy jego dostawie bezpośrednio do placówek oświatowych będzie przysługiwać prawo do stosowania stawki 0% VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, Firma (...) to wyspecjalizowany sprzedawca sprzętu prezentacyjnego. Artykuły są sprzedawane bezpośrednio klientom końcowym w tym także placówkom oświatowym. Obecnie ośrodki edukacji wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, uczniów i nauczycieli dążą do poszerzenia oferty edukacyjnej o nowoczesne środki dydaktyczne, rozbudowując i modernizując infrastrukturę informatyczną.
2017
10
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy monitorów interaktywnych z wbudowanym komputerem do placówek oświatowych.
Fragment:
Przy dostawie monitorów interaktywnych do placówek oświatowych Wnioskodawca zamierza stosować stawkę VAT 0%. Pragnie on upewnić się, iż taka sytuacja jest zgodna z ustawą, by móc skorzystać z tej ulgi. W związku z dostawą na rzecz placówek oświatowych opisanych monitorów interaktywnych Wnioskodawca będzie posiadał stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową zgodnie z odrębnymi przepisami oraz przekaże kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 14-15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy monitor interaktywny z wbudowanym komputerem (np. OPS) można uznać za towar mieszczący się w klasyfikacji załącznika nr 8, a co za tym idzie – czy przy jego dostawie bezpośrednio do placówek oświatowych będzie przysługiwać prawo do stosowania stawki 0% VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, jest on wyspecjalizowanym sprzedawcą sprzętu prezentacyjnego. Artykuły są sprzedawane bezpośrednio klientom końcowym, w tym także placówkom oświatowym. Obecnie ośrodki edukacji wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, uczniów i nauczycieli dążą do poszerzenia oferty edukacyjnej o nowoczesne środki dydaktyczne, rozbudowując i modernizując infrastrukturę informatyczną.
2017
28
sty

Istota:
W zakresie stawki VAT dla dostawy sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych
Fragment:
Ponadto, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, warunkiem zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych jest posiadanie przez dostawcę stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 83 ust. 14 ustawy). Dostawca zobowiązany jest także przekazać kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 15 ustawy). Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowany ogłosił przetarg dotyczący sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dostawy sprzętu wykonywane będą bezpośrednio do szkół publicznych, a użytkownikami sprzętu będą uczniowie i nauczyciele. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% do dostawy drukarek 3D oraz punktu dostępowego. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy w świetle powołanych przepisów prawa, należy stwierdzić, że drukarka 3D oraz punkt dostępowy, stanowią towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy. Tym samym, dostawa drukarki 3D oraz punktu dostępowego na rzecz placówek oświatowych, przy spełnieniu warunków określonych w art. 83 ust. 14 i 15 ustawy, będzie podlegała opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 0%.
2017
11
sty

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług przez Wnioskodawcę na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24, pkt 26-29 ustawy o podatku od towarów i usług
Fragment:
W planetarium odbywają się seanse dla grup młodzieży szkolnej, zarówno ze szkoły Wnioskodawcy w ramach zajęć fizyki – seanse nieodpłatne, oraz seanse odpłatne (3 zł od uczestnika) dla grup zorganizowanych z innych placówek oświatowych takich jak przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Seanse mają charakter edukacyjny, poszerzają wiedzę i umiejętności uczniów, realizowane są w ramach edukacji przyrody, fizyki i astronomii. Wnioskodawca jest placówką oświatową w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, a usługi świadczone przez Wnioskodawcę, czyli seanse w szkolnym planetarium realizowane są przez pracownika Liceum - nauczyciela fizyki w ramach jego stosunku pracy (umowa o pracę w pełnym wymiarze zajęć). Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z powyższego zwolnienia ma więc charakter podmiotowo-przedmiotowy. Tym samym, dla zastosowania tego zwolnienia konieczne jest spełnienie warunków w zakresie rodzaju wykonywanych działań (usług), ale także warunków odnoszących się do podmiotów te usługi wykonujących.
2016
17
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.