Place | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to place. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
kwi

Istota:

Możliwość odzyskania podatku VAT w ramach realizacji projektu pn.: „(...) rewitalizacja placu (...)”.

Fragment:

W ramach realizacji projektu zostanie zagospodarowany istniejący plac wraz z remontem fontanny i alejek spacerowych (...). Na placu znajdą się dwie strefy: strefa seniora i strefa dla dzieci. W strefie dla dzieci będzie plac zabaw, w którym ustawione zostaną przyrządy takie jak: zjeżdżalnia, kwadrat wielofunkcyjny, huśtawka ważka, huśtawka podwójna, karuzela, bujak podwójny, ławki oraz tablica informacyjna. Każde z tych urządzeń będzie zamontowane pojedynczo, na oddzielnych kawałkach nawierzchni przystosowanej na użytek placów zabaw. Plac zabaw zostanie oddzielony siatką od pozostałej części parku. W strefie dla seniora zaplanowana jest siłownia zewnętrzna plenerowa, w której zamontowane zostaną przyrządy na różne partie mięśni np.: orbitrek, biegacz, twister, wiosło, wyciskanie siedząc, rowerek, drabinka, motyl oraz ustawiona zostanie tablica informacyjna. Przy alejkach rozstawione zostaną ławki, kosze na śmieci oraz betonowe donice. Jednym z warunków projektu jest złożenie wraz z wnioskiem o płatność zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego, czy Powiat w odniesieniu do realizowanego zadania ma możliwość odzyskania podatku VAT. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, ale tylko w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

2018
10
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizowaną inwestycją pn. „Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia”.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 22 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizowaną inwestycją pn. „ Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia ”. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami w dniach 1 i 2 marca 2018 r. m.in. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy i przeformułowanie zadanego pytania. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina w roku 2018 zamierza ponieść wydatki na zadanie pn. „ Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia ”. Gmina zamierza skorzystać z dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Inwestycja będzie polegać na wykonaniu nowego placu wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy budynku mienia komunalnego wynajmowanego pod potrzeby świadczenia usług zdrowotnych. Po zakończeniu realizacji inwestycji plac pozostanie własnością Gminy i nie będzie przekazany na rzecz podmiotów zewnętrznych. Ponadto, w piśmie z dnia 1 marca 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał m.in., że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a wydatki poniesione przez Gminę w związku z realizowaną inwestycją pn. „ Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia ” będą dokumentowane fakturami wystawionymi na Gminę. Natomiast, w piśmie z dnia 2 marca 2018 r.

2011
1
maj

Istota:

Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji przez gminę.

Fragment:

Inwestycje są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR. Zatem w myśl powyższych przepisów nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. inwestycji nie służą czynnościom opodatkowanym, ponieważ Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami. Tym samym nie przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Z treści wniosku wynika ponadto, iż po zakończeniu zadań inwestycyjnych zbudowane sieci zostaną przekazane nieodpłatnie Zakładowi Gospodarki Komunalnej, który będzie dokonywał sprzedaży usług dostarczania wody i przyjmowania ścieków. Przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się - zgodnie z art. 8 ust. 1 - każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Jako odpłatne świadczenie usług traktuje (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy słuszne jest stanowisko podatnika dot. sprzedaży prawa wieczystego użytkowania wraz z placem utwardzonym?.

Fragment:

We wniosku zawarto pytanie: "czy słuszne jest stanowisko podatnika dot. sprzedaży prawa wieczystego użytkowania wraz z placem utwardzonym"?. Z treści pisma wynika, że w 2004 r. nabył Pan prawo wieczystego użytkowania wraz z placem utwardzonym, w stosunku do którego przy kupnie nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zastosowano zwolnienie od podatku towarów i usług, gdyż plac został wybudowany w 1984 r., więc od roku w którym zakończono budowę minęło co najmniej 5 lat. Następnie sprzedał Pan prawo wieczystego użytkowania wraz z placem utwardzonym (budowlą według Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych) będącym jego częścią i nie naliczył podatku od towarów i usług, traktując tą sprzedaż jako zwolnioną. Stwierdza Pan, że plac utwardzony jest budowlą oraz towarem używanym. W trakcie użytkowania nie poniesiono żadnych wydatków na ulepszenie. Zdaniem Pana, prawidłowo nie naliczano podatku od towarów i usług przy sprzedaży placu utwardzonego oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu. Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.