Plac zabaw | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to plac zabaw. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
gru

Istota:

Możliwość odliczenia podatku VAT z tytułu realizowanej inwestycji polegającej na budowie placów zabaw i boisk sportowych.

Fragment:

Gmina w dniu 24 kwietnia 2018 r. podpisała umowę na zadanie pn. „ Budowa boisk sportowych oraz budowa placów zabaw (...) ” w ramach poddziałania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ”, objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach zadania powstały 4 obiekty budowlane, tj.: Boiska sportowe (...), Place zabaw (...). Zakres prac jaki został wykonany: roboty ziemne i przygotowanie terenu; wykonanie murawy boisk; dostawa i montaż elementów placów zabaw; piłkochwyty i ogrodzenia; utwardzenie terenu kostką betonową. Realizacja inwestycji doprowadzi do poprawy warunków życia mieszkańców ww. miejscowości. Gmina nie prowadzi i nie planuje prowadzić żadnej działalności gospodarczej w związku z tą inwestycją, ani nie generuje dochodów z tego tytułu. Wybudowane obiekty rekreacyjne nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Powstałe w wyniku realizacji boiska i place zabaw będą użytkowane bezpłatnie przez wszystkich użytkowników. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT w odniesieniu do inwestycji pn. „ Budowa boisk sportowych oraz budowa placów zabaw (...) ”, na której realizację pozyskano środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie ma możliwości odliczenia poniesionego kosztu podatku VAT w związku z wydatkami związanymi z realizacją przedmiotowego projektu.

2018
28
lis

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

Zakres projektu obejmował budowę placu zabaw na terenie A (dostawa i montaż), w którego skład weszły urządzenia rekreacyjne: zestaw zabawowy zawierający m.in. balkoniki, wieże schodki, ślizg metalowy, przeplotnię linową, drabinkę metalową, pomost linowy, pomost stały, pomost wiszący drabinki, przeplotnię, wieżę strażacką, ślizg plastikowy kręcony i wieże z dachem dwuspadowym. Plac zabaw został ogrodzony i wyposażony w ławeczki i kosze na śmieci. Zrealizowane zadanie stanowi własność Gminy. Faktura VAT dokumentująca nabycie usługi i zakupu towarów w ramach realizacji zadania została wystawiona na Gminę. Teren placu zabaw nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych (udostępniony będzie nieodpłatnie). Nabyte towary i usługi w związku z realizacją operacji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Gmina nie osiągnie dochodów, a będzie ponosić koszty związane z utrzymaniem placu zabaw. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT od wydatków dotyczących projektu pn.: „ Budowa placu zabaw (...) ”, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2018
12
paź

Istota:

Prawo do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją zadania pn. „Budowa placów zabaw (...)”.

Fragment:

(...) placów zabaw (...) ”, zarówno w trakcie jego realizacji, jak i po jego zakończeniu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją zadania pn. „ Budowa placów zabaw (...) ”, zarówno w trakcie jego realizacji, jak i po jego zakończeniu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina X (dalej: „ Gmina ” lub „ Wnioskodawca ”) jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Realizuje zadania własne określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994). Gmina zaspokaja zbiorowe potrzeby wspólnoty. Wnioskodawca będzie realizował zadanie pn. „ Budowa placów zabaw (...) ”. Przedmiotem projektu jest wyposażenie placów zabaw wraz z robotami ziemnymi. Z inwestycji będą mogły korzystać nieodpłatnie wszystkie dzieci. Każde dziecko będzie miało równy i sprawiedliwy dostęp do nowo powstałej infrastruktury edukacyjnej. Inwestycja będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

2018
16
wrz

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości wynikającej z wystawionych faktur dokumentujących poniesione nakłady na realizację inwestycji pn. „Utworzenie placu zabaw (...)”.

Fragment:

Gmina z tytułu realizowanej inwestycji poniesie wydatki na budowę placu zabaw, obejmujące m.in. roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty nawierzchniowe, krawężniki i obrzeża, sprzęt rekreacyjny i sportowy, urządzenia małej architektury i ogrodzenia placu, a także zieleń i roboty wykończeniowe. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy. Inwestycja w zakresie budowy placu zabaw na terenie Gminy nie będzie generowała przychodów, które byłyby opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Plac zabaw będzie służyć do celów niekomercyjnych, nieodpłatnych, wszyscy mieszkańcy będą mogli z nich korzystać. W tej sytuacji Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy Gminie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości wynikającej z wystawionych faktur dokumentujących poniesione nakłady na realizację inwestycji pn. „ Utworzenie placu zabaw (...) ”.

2018
9
wrz

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”

Fragment:

Opis działań projektowych: demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki od strony zachodniej i południowej, demontaż urządzeń zabawowych istniejącego placu zabaw, prace ziemne polegające na oczyszczeniu i ukształtowaniu podłoża, budowa ogrodzenia podwójnego umożliwiającego korzystanie z placu zabaw użytkownikom parku, wyposażone w furtkę i bramkę wjazdową, wykonanie nawierzchni glinkowo - żwirowej przy projektowanym wejściu na plac zabaw od strony parku, wykonanie nawierzchni z kostki dekoracyjnej pod ławkami, wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej EPDM pod zestawem zabawowym oraz pod huśtawką potrójną, montaż urządzeń zabawowych: zestaw zabawowy, karuzela obrotowa, bujak sprężynowy, bujak sprężynowy podwójny, bujak sprężynowy poczwórny, tablica edukacyjna, huśtawka potrójna, montaż elementów wyposażenia takich jak: ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy, tablica informacyjna, urządzenie zieleni maskującej projektowane ogrodzenie pomiędzy placem zabaw a przedszkolem oraz regeneracja trawników. Plac zabaw będzie użytkowany przez dzieci uczęszczające do zlokalizowanego obok przedszkola samorządowego w godz. jego funkcjonowania. Nie będą pobierane dodatkowe opłaty od rodziców za korzystanie z infrastruktury placu zabaw. Po godzinach funkcjonowania przedszkola plac zabaw będzie bezpłatnie udostępniony na rzecz mieszkańców ... i Gminy, od których nie będzie pobierana żadna opłata wstępu, ani nie będą pobierane opłaty za korzystanie z zaprojektowanych elementów zabawowych i małej architektury.

2018
5
wrz

Istota:

Możliwość odzyskania sumy kwot podatku VAT wynikających z faktur zapłaconych z tytułu nabycia towarów i usług związanych z przedmiotową inwestycją.

Fragment:

Zagospodarowanie tego terenu wpłynie na ożywienie wspólnych więzi społeczeństwa i wzmocni ich aktywizację, co wyrazi się w życiu wsi i gminy, plac zabaw będzie miejscem ogólnodostępnym. Majątek powstały w wyniku realizacji Inwestycji będzie służył zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi, w szczególności nie będzie on wykorzystywany przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Gmina nie będzie pobierała żadnych opłat z tytułu korzystania z placu zabaw. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina, po realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ogólnodostępnego placu zabaw, ma prawo do odzyskania sumy kwot podatku VAT wynikających z faktur zapłaconych z tytułu nabycia towarów i usług związanych z przedmiotową inwestycją? Zdaniem Wnioskodawcy, (ostatecznie sformułowanym w piśmie z dnia 20 sierpnia 2018 r.), stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), Gminie nie przysługuje prawo do odzyskania VAT naliczonego od wydatków związanych z budową placu zabaw, gdyż obiekt ten nie będzie wykorzystywany przez Gminę do czynności podlegających opodatkowaniu. Z tytułu użytkowania placu zabaw, Gmina nie będzie pobierała żadnych opłat. Przedmiotowy plac zabaw będzie służył wyłącznie zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi, a więc wyłącznie realizacji zadań własnych Gminy.

2018
29
sie

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Gmina w 2018 r. zrealizowała projekt pt. „ Budowa placów zabaw na terenie Gminy i Miasta ”, na który otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”. Projekt dotyczył budowy placów zabaw w miejscowości: X, Y, Z i V. Do wniosku o pomoc finansową dnia 2 czerwca 2017 r. Gmina złożyła oświadczenie o kwalifikowalności VAT oznaczające ubieganie się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych projektu, bez prawa odzyskania uiszczonego podatku VAT z powodu nie prowadzenia czynności opodatkowanych VAT na wskazanych placach zabaw. Istniejące jak i wybudowane z dofinansowaniem z PROW place zabaw są ogólnie dostępne, na których wstęp jest bezpłatny. Również w przeszłości jak i w przyszłości nie wystąpiły i nie wystąpią inne formy użytkowania gminnych placów zabaw wywołujące przychody. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina miała prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur zakupu usług związanych z realizacją projektu pt. „ Budowa placów zabaw na terenie Gminy i Miasta ”? Zdaniem Wnioskodawcy, nie spełnia on warunku określonego w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, który stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami.

2018
9
sie

Istota:

Prawo do odzyskania/odliczenia części lub całości podatku od towarów i usług (VAT) w związku z wybudowaniem ogólnodostępnych placów zabaw zrealizowanych w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu projektu pn. „Radosne dzieciństwo”.

Fragment:

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy w związku z realizacją ww. projektu będzie miał możliwość odzyskania/odliczenia części lub całości podatku VAT w związku z wybudowaniem ogólnodostępnych placów zabaw. Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostaną spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca – realizowany projekt należy do zadań własnych gminy. Tym samym, Gmina nie będzie działać w charakterze podatnika VAT. Zatem Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z wybudowaniem ogólnodostępnych placów zabaw. Wobec powyższego, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z wybudowaniem ogólnodostępnych placów zabaw. Tym samym, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją ww. projektu na zasadach określonych przepisami ustawy (w drodze odliczenia lub zwrotu).

2018
12
lip

Istota:

Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji mającej na celu budowę placów zabaw.

Fragment:

Wybudowane place zabaw stanowią infrastrukturę ogólnodostępną. Zakupy usług realizowanych w ramach przedsięwzięcia są dokumentowane przez faktury wystawione na rzecz Gminy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ma prawną możliwość odzyskania naliczonego, podczas realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech placów zabaw, podatku VAT wynikającego z faktur zapłaconych z tytułu nabycia usług związanych z budową placów zabaw? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) odzyskanie podatku VAT uwarunkowane jest tym, aby zakupywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina w związku z wybudowanymi placami zabaw nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej, place zabaw będą ogólnodostępne dla użytkowników. Gminie nie przysługuje w związku z tym prawo do obniżenia kwot podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie budowy placów zabaw. Gmina nie będzie miała prawa do odzyskania w tym zakresie podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

2018
23
cze

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu (budowa boiska, placu zabaw, siłowni zewnętrznej) przez organizację pozarządową, która nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Fragment:

(...) placów zabaw ogólnodostępnego boiska rekreacyjnego oraz ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej ”. Zakres rzeczowy operacji polega na budowie ogólnodostępnych placów zabaw, ogólnodostępnego boiska rekreacyjnego oraz ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej, w tym: ogólnodostępny plac zabaw w miejscowości A: nawierzchnia z piasku, ogrodzenie placu, wyposażenie placu zabaw, ogólnodostępny plac zabaw w miejscowości B: nawierzchnia z piasku, ogrodzenie placu, wyposażenie placu zabaw, ogólnodostępny plac zabaw w miejscowości C: nawierzchnia z piasku, ogrodzenie placu, wyposażenie placu zabaw, ogólnodostępny plac zabaw w miejscowości D: roboty ziemne, nawierzchnia placu zabaw, montaż zestawów zabawowych, roboty porządkowe i wykończeniowe, kosz na śmieci, ogrodzenie, ogólnodostępny plac zabaw w miejscowości E: roboty ziemne, nawierzchnia placu zabaw, montaż zestawów zabawowych, roboty porządkowe i wykończeniowe, kosz na śmieci, ogrodzenie, ogólnodostępne boisko rekreacyjne w miejscowości D: podbudowa nawierzchnia, wyposażenie w sprzęt sportowy, ogólnodostępna siłownia zewnętrzna w miejscowości F: roboty ziemne, budowa stanowisk do ćwiczeń z nawierzchnią z kostki betonowej, montaż urządzeń do ćwiczeń, roboty porządkowe i wykończeniowe, kosz na śmieci.