Plac zabaw | Interpretacje podatkowe

Plac zabaw | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to plac zabaw. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa nowych placów zabaw w m. A i B w Gminie C”.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Gmina będzie realizować operację pn.: „ Budowa nowych placów zabaw w m. A i A w Gminie C ”. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wzrost atrakcyjności miejscowości oraz zaspokojenie potrzeb najmłodszych mieszkańców w zakresie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę 2 placów zabaw. Gmina z tytułu realizowanej inwestycji poniesie wydatki na budowę 2 placów zabaw obejmujące m.in. roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty nawierzchniowe, krawężniki i obrzeża, sprzęt rekreacyjny, urządzenia małej architektury i ogrodzenia placów zabaw, a także zieleń i roboty wykończeniowe. Inwestycja w zakresie budowy 2 placów zabaw na terenie Gminy nie będzie generowała przychodów, które byłyby opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Place zabaw będą służyć do celów niekomercyjnych, nieodpłatnych, wszyscy mieszkańcy będą mogli z nich korzystać. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „ Budowa nowych placów zabaw w miejscowościach A i B w Gminie C ” . Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2018
2
mar

Istota:
Prawo do odzyskania uiszczonego podatku w związku z budową palców zabaw wraz z wyposażeniem.
Fragment:
Gmina, ubiega się o dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Unii Europejskiej na „ Budowę placów zabaw z wyposażeniem ... ”. Gmina budując place zabaw będzie realizowała zadanie nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa dla, których została powołana. Wybudowane place zabaw nie będą generować czynności podlegających opodatkowaniu VAT (dochodów), ponieważ wszyscy korzystający z placów będą korzystać z nich nieodpłatnie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina planująca budowę placów zabaw z wyposażeniem nie będzie mogła odzyskać uiszczonego podatku VAT i nie będzie podatnikiem podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, planując budowę placów zabaw wraz z wyposażeniem nie będzie mógł odzyskać uiszczonego podatku VAT i nie będzie podatnikiem podatku VAT ponieważ: prawo do obniżenia podatku naliczonego nie przysługuje podatnikowi, który wykorzystuje nabyte towary i usługi do wykonywania czynności nie podlegających opodatkowaniu lub zwolnionych z podatku, place zabaw nie będą generować dochodów tj. wszyscy korzystający z placów będą korzystać z nich nieodpłatnie, place zabaw będą miały na celu zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności oraz poprawę jakości życia na wsi poprzez infrastrukturę pozwalającą na atrakcyjne i aktywne spędzanie wolnego czasu, Gmina budując place zabaw realizuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla których została powołana.
2018
27
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: „Utworzenie placów zabaw w sołectwie”.
Fragment:
(...) placów zabaw w sołectwie ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: „ Utworzenie placów zabaw w sołectwie ”. Wniosek uzupełniono w dniu 18 grudnia 2017 r. o adres elektroniczny w systemie ePUAP oraz w dniu 20 grudnia 2017 r. o dokument potwierdzający uprawnienie do występowania w imieniu Wnioskodawcy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina realizuje zadanie pod nazwą „ Utworzenie placów zabaw w sołectwie ”, współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”. Realizacja przedmiotowego projektu należy do zadań własnych Gminy i obejmuje wykonanie 2 placów zabaw w sołectwie, zlokalizowanych przy Przedszkolach Publicznych. Obie inwestycje obejmują następujący zakres prac: przygotowanie i uporządkowanie terenu pod nawierzchnię trawiastą i nawierzchnię piaskową; posadowienie i instalacja nast. urządzeń i elementów wyposażenia (karuzela, huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, sprężynowiec, piaskownica, zestaw zabawowy, ławka, kosz na śmieci i tablica regulaminowa).
2018
27
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: „Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej”.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 13 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: „ Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej ”. Wniosek uzupełniono w dniu 19 grudnia 2017 r. o podpis osoby uprawnionej do występowania w imieniu Wnioskodawcy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jako jednostka samorządu terytorialnego wykonuje zadania publiczne zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 935, z późn. zm.). Gmina zamierza realizować zadanie inwestycyjne pn.: „ Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej ”, zaplanowanego do realizacji w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (RPOW 2014-2020) w ramach Osi VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.6. Projekt realizowany będzie na działkach nr ew. 29 (...) (własność Gminy (...) w zarządzie Szkoły Podstawowej). Projekt zakłada wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej składający się z następujących elementów: nawierzchnia naturalna amortyzująca upadek, huśtawka podwójna z bocianim gniazdem, karuzela z trzema siedziskami, kiwak z czterema siedziskami, zestaw z domkiem, linarium, ścianka wspinaczkowa, ławka z oparciem, kosz na śmieci, tablica informacyjna.
2018
22
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektów polegających na: budowie boiska wielofunkcyjnego, budowie placów zabaw, budowie siłowni zewnętrznych, budowie Street Workout (parku do ćwiczeń).
Fragment:
Gmina podpisała umowy o dofinansowanie projektów: „ Urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (...) ”; „ Urządzenie boiska wielofunkcyjnego (...) ”; „ Urządzenie siłowni zewnętrznej (...) ”; „ Urządzenie placu zabaw (...) ”; „ Montaż urządzeń Street Workout (...) ”, „ Urządzenie siłowni zewnętrznej na terenie (...) ”. Gmina powyższe zadania realizować będzie z udziałem środków Europejskich Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania 19.2. „ Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego programem w zakresie: „ Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej ”. Warunkiem zakwalifikowania do ww. projektów kosztów brutto (z podatkiem VAT) jest uzyskanie interpretacji indywidualnej na podstawie ustawy ordynacja podatkowa. Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina nie będzie dokonywała żadnych transakcji sprzedaży opodatkowanych podatkiem od towarów i usług w związku z budową placów zabaw, boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznych oraz urządzeń Street Workout (parku do ćwiczeń).
2018
10
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającej z faktur dokumentujących realizację projektu budowy siłowni na wolnym powietrzu wraz z infrastrukturą, urządzeń zabawowo-ruchowych dla dzieci, placu zabaw, punktów wypoczynkowych w postaci wiat drewnianych i stojaków na rowery oraz całej powstałej niezbędnej infrastruktury.
Fragment:
Budowa siłowni i połączenie dwóch z nich z istniejącymi placami zabaw stworzy atrakcyjne miejsca spotkań, które pozwolą mieszkańcom na aktywny wypoczynek wraz ze swoimi dziećmi oraz integrację ze środowiskiem lokalnym zarówno młodych, jak i starszych mieszkańców. W północno-wschodniej części Gminy w wyniku prowadzonej eksploatacji górniczej i obniżenia terenu powstało zalewisko o powierzchni ok. 8 ha. Aby stworzyć odpowiednie warunki i podnieść atrakcyjność tego terenu i zaspokoić potrzeby odwiedzających to miejsce w ramach planowanego projektu przewiduje się budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni zewnętrznej i trzech wiat wypoczynkowo-biesiadnych. Na terenie placu zabaw o piaskowej nawierzchni zostaną ustawione systemowe urządzenia zabawowo-sprawnościowe. Siłownie zostaną wyposażone w urządzenia fitness. Przy placu zabaw zostaną ustawione trzy wiaty o konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym o pokryciu dachowym z blachodachówki. Pod wiatami zostanie wykonana nawierzchnia z betonowej kostki brukowej. W rejonie placu zabaw i siłowni zostaną ustawione ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery i tablica z regulaminem. Projekt przewiduje również budowę przy trasie rowerowej dwóch punktów wypoczynkowych w postaci wiat drewnianych i stojaków na rowery.
2018
4
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Budowa 3 placów zabaw na terenie gminy (...)”.
Fragment:
Gmina będzie realizować operację pn. „ Budowa 3 placów zabaw na terenie gminy (...) ”. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wzrost atrakcyjności miejscowości oraz zaspokojenie potrzeb najmłodszych mieszkańców w zakresie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę 3 placów zabaw. Gmina z tytułu realizowanej inwestycji poniesie wydatki na budowę 3 placów zabaw obejmujące m.in. roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty nawierzchniowe, krawężniki i obrzeża, sprzęt rekreacyjny, urządzenia małej architektury i ogrodzenia placów zabaw, a także zieleń i roboty wykończeniowe. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy. Inwestycja w zakresie budowy 3 placów zabaw na terenie Gminy nie będzie generowała przychodów, które byłyby opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Place zabaw będą służyć do celów niekomercyjnych, nieodpłatnych, wszyscy mieszkańcy będą mogli z nich korzystać. W tej sytuacji Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu poniesionych wydatków, a tym samym podatek VAT będzie wydatkiem kwalifikowanym w ww. projekcie.
2017
16
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa gminnego placu zabaw”.
Fragment:
Gmina nie będzie wykorzystywać realizowanego placu zabaw do prowadzenia działalności gospodarczej. Plac zabaw będzie stanowił majątek Gminy. Gmina w ramach wydatków bieżących i majątkowych ujętych w budżecie, będzie zapewniała środki na bieżące utrzymanie placu zabaw. Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Celem realizowanego przez Gminę projektu jest utworzenie placu zabaw dla dzieci przeznaczonego do aktywnego spędzania przez nie czasu. Faktury VAT dokumentujące wydatki związane z realizacją projektu wystawiane będą na Gminę. Ze względu na przeznaczenie placu zabaw na realizację ustawowych zadań gminy polegających na szerzeniu kultury fizycznej i turystyki, w tym organizacji terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, ogólnodostępny charakter powstałego placu zabaw, korzystanie ze sprzętu i wyposażenia placu zabaw, jego udostępnienie będzie bezpłatne i służyć będzie zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności, w szczególności dzieciom, poprzez udostępnienie im nowego miejsca zabaw na świeżym powietrzu. Powstałe w wyniku realizacji projektu mienie nie będzie służyło działalności gospodarczej (np. odpłatne udostępnianie placu zabaw) w związku z czym, zakupione urządzenia niezbędne do utworzenia placu zabaw wykorzystywane będą wyłącznie na cele działalności niepodlegającej opodatkowaniu, Gmina nie będzie działać jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją planowanego projektu nie będą służyły do wykonywana czynności opodatkowanych VAT.
2017
7
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa placu zabaw”.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Stowarzyszenie) będzie realizować projekt pn.: „ Budowa placu zabaw ”. Stowarzyszenie nie figuruje w rejestrze płatników VAT, nie jest czynnym płatnikiem tego podatku oraz nie składa deklaracji VAT-7. Nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców KRS. Projekt zakłada budowę placu zabaw. Wnioskodawca będzie właścicielem projektu. Stowarzyszenie działa w imieniu mieszkańców, dlatego za korzystanie z placu zabaw nie będzie pobierało żadnych opłat i plac zabaw będzie ogólnodostępny dla mieszkańców. Od wartości zakupionego sprzętu i wykonanych usług nie zostanie rozliczony podatek naliczony VAT od towarów i usług. Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i w przyszłości też nie będzie czynnym podatnikiem podatku VAT. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stwierdzenia, czy będzie on mógł odzyskać podatek poniesiony w ramach realizacji projektu pn.: „ Budowa placu zabaw ”. Jak wskazano powyżej, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie podstawowy warunek uprawniający do odliczenia nie będzie spełniony, gdyż Stowarzyszenie nie jest i nie będzie zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.
2017
10
lis

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową placu zabaw w ramach operacji „Budowa placu zabaw
Fragment:
Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Miasto - czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego PROW na lata 2014-2020, zawarło umowę z Województwem o dofinansowanie operacji „ Budowa placu zabaw ”. Utworzony w ramach projektu plac zabaw jest miejscem ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców, jak i również dla innych osób odwiedzających Miasto. Wstęp na plac jest darmowy. Nie są i nie będą pobierane żadne opłaty z tytułu korzystania z placu zabaw. Plac zabaw powstały w wyniku realizacji Inwestycji służy zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, w szczególności nie jest i nie będzie on wykorzystywany przez Miasto do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Na tle przedstawionego opisu sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową placu zabaw w ramach operacji „ Budowa placu zabaw ”. Jak wynika z powołanych przepisów prawa, odliczenie podatku uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż, jak wskazał Wnioskodawca, wydatki związane z opisaną inwestycją budowy placu zabaw nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji, z uwagi na opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Miasto nie będzie miało prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu nabywanych towarów i usług wynikających z faktur związanych z realizacją opisanego projektu.
2017
10
lis
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Plac zabaw
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.