Plac zabaw | Interpretacje podatkowe

Plac zabaw | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to plac zabaw. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.
Fragment:
(...) placem zabaw), - stojaki na rowery - 2 szt. - tablice informacyjne z regulaminem placu zabaw – 2 szt., nawierzchnia amortyzująca-bezpieczna, infrastruktura oświetleniowa i monitoring wizyjny, zapewnienie komunikacji pomiędzy placem zabaw a istniejącymi chodnikami zlokalizowanymi w ciągach dróg publicznych, montaż urządzeń ułatwiających poruszanie się na placu zabaw przez osoby niepełnosprawne (barierki, poręcze itp.). Realizując ww. zadania Gmina zamierza wyłonić wykonawców w oparciu o przepisy Prawo zamówień publicznych. Inwestycja w zakresie budowy interaktywnego placu zabaw jest dokonywana w ramach realizacji zadań własnych Gminy, do których zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym należy w szczególności zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, plac zabaw będzie miejscem ogólnodostępnym. Majątek powstały w wyniku realizacji Inwestycji będzie służył zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności nie będzie on wykorzystywany przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Gmina nie będzie pobierała od nikogo żadnych opłat z tytułu korzystania z placu zabaw.
2017
11
maj

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wartość zburzenia i wybudowania nowej altany śmietnikowej oraz otrzymane środki związane ze zmiana lokalizacji śmietnika a przeznaczone na dostosowanie placu zabaw i parkingu oraz zagospodarowanie zieleni wchodzącej w skład zasobów mieszkaniowych Wspólnoty będzie dochodem zwolnionym z podatku od osób prawnych?
Fragment:
Jednak zmiana lokalizacji altany śmietnikowej zaburzy funkcjonalność istniejącej infrastruktury wchodzącej w skład zasobów mieszkaniowych Wspólnoty Mieszkaniowej tj. parkingu, terenu zielonego, placu zabaw. Nowe usytuowanie altany będzie zbyt blisko placu zabaw i ograniczy rozbudowę parkingu. Wobec powyższego Wspólnota otrzymałaby środki, które miałyby pokryć koszty oddalenia placu zabaw oraz dokonania nasadzeń oddzielających altanę od placu oraz pokryć koszty przebudowy parkingu. Wspólnota nie prowadzi działalności gospodarczej. Przychody Wnioskodawcy stanowią wpłaty zaliczek na pokrycie kosztów zarządzania zasobami mieszkaniowymi oraz wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wartość zburzenia i wybudowania nowej altany śmietnikowej oraz otrzymane środki związane ze zmiana lokalizacji śmietnika a przeznaczone na dostosowanie placu zabaw i parkingu oraz zagospodarowanie zieleni wchodzącej w skład zasobów mieszkaniowych Wspólnoty będzie dochodem zwolnionym z podatku od osób prawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, wartość nakładów poniesionych na zburzenie i wybudowanie altany śmietnikowej w zmienionej lokalizacji oraz wartość otrzymanych środków na zagospodarowanie infrastruktury wchodzącej w skład zasobów mieszkaniowych jest dochodem zwolnionym z podatku od osób prawnych.
2017
10
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku poniesionego w związku z realizacją operacji pt. „Plac zabaw dla dzieciaków".
Fragment:
W styczniu 2012 r. złożył on do Urzędu Marszałkowskiego Województwa, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Regionu K., wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji pt. „ Plac zabaw dla dzieciaków ” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. Dnia 31 maja 2012 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji. Celem przedmiotowej operacji jest poprawa warunków dla rekreacji i wypoczynku poprzez zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie placu zabaw. W ramach realizacji operacji zakupiono i zamontowano urządzenia placu zabaw. Wykonawca placu zabaw za dostarczenie wybranych urządzeń placu zabaw wystawił fakturę VAT, za którą zapłacono w terminie. W wyniku realizacji ww. operacji nie osiągnięto żadnego dochodu. Plac zabaw powstały w wyniku realizacji operacji nie służy wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wszystkie poniesione wydatki, uwidocznione na fakturze VAT, w tym podatek VAT, podlegają refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy. Refundacja poniesionego, w związku z realizacją operacji, podatku VAT wymaga załączenia do wniosku o płatność indywidualnej interpretacji w sprawie ewentualnej możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT.
2013
12
sie

Istota:
Czy VAT od zakupów towarów i usług dokonywanych wyłącznie na potrzeby realizacji projektu pn: „Aktywny Plac Zabaw” nie podlega odliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest kosztem kwalifikowanym?
Fragment:
Projekt ma na celu utworzenie placu zabaw we wsi, który umożliwi aktywizację i integrację społeczności lokalnej. Plac zabaw stanowić będzie miejsce bezpiecznego i przyjemnego spędzania czasu przez rodziny z dziećmi, poprzez naukę poprawnych i akceptowalnych społecznie zachowań w formie zabawy. Wspólna praca mieszkańców wsi na rzecz utworzenia placu wpłynie na wzrost pozytywnych relacji międzyludzkich, poprzez wymianę doświadczeń i prac samopomocowych. Plac zabaw przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności miejscowości pod względem walorów turystycznych i krajobrazowych. Zagospodarowany do celów społecznych plac zabaw będzie miejscem do organizacji wydarzeń kulturalnych, zrzeszających zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych. Na placu będą mogły odbywać się cykliczne eventy (np. dożynki, zawody sportowe). Plac będzie również miejscem organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, korzystających ze świetlicy wiejskiej oraz pozostałych osób z okolicznych wsi. Wszelkie działania realizowane na placu zabaw oraz korzystanie z jego wyposażenia będzie nieodpłatne. Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia nie miały związku z jakimikolwiek czynnościami opodatkowanymi VAT.
2013
6
mar

Istota:
Stosowanie stawki VAT dla czynności kompleksowej, polegającej na budowie placu zabaw i zagospodarowaniu terenu zieleni.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 4 października 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na wykonanie placów zabaw i zagospodarowanie terenu zieleni wokół tego placu. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Zajmuje się Pan budowaniem placów zabaw objętych stawką 23%. Budowę poprzedza zawarcie umowy z klientem. Coraz częściej klienci chcą również żeby zadbał Pan o zagospodarowanie terenu zieleni wokół placu. Prace zagospodarowania terenu zieleni zleca Pan firmie zewnętrznej, która fakturuje Pana za zagospodarowanie terenu zieleni stawką 8%. W każdej z zawartych umów są wyszczególnione usługi: budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu zieleni. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy jeżeli Pana firma „ jest fakturowana usługą zagospodarowania terenu zieleni ze stawką VAT 8% ”, można „ refakturować klienta ” naliczając VAT 8%... Pana zdaniem, jeżeli w umowie mamy dwie odrębne usługi, to można zastosować dwie stawki VAT: budowa placu zabaw – 23%; zagospodarowanie terenu zieleni – 8%, ponieważ usługa budowy placu zabaw jest usługą zasadniczą, natomiast zagospodarowanie terenu zieleni tylko usługą pomocniczą i nie stanowi ona celu dla klienta sama w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej.
2013
3
sty

Istota:
Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu – plac zabaw
Fragment:
Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż w związku z realizacją projektu Ochotnicza Straż Pożarna realizuje projekt związany z zagospodarowaniem terenu na plac zabaw dla dzieci. Zadanie polega na przygotowaniu terenu pod plac zabaw oraz montażu urządzeń: zestaw zabawowy, karuzela bąk, zabawka na sprężynie dwuosobowa, piaskownica, stół do gry w ping-ponga, huśtawka pojedyncza, regulamin placu zabaw, kosz na śmieci. Ponadto zakupione będzie ogrodzenie terenu placu zabaw i krzewy iglaste. Korzystanie z placu zabaw będzie całkowicie nieodpłatne, działalność placu zabaw nie jest nastawiona na zysk i z tego tytułu nie będzie się osiągać żadnych przychodów. Wnioskodawca Ochotnicza Straż Pożarna nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Wszystkie faktury w ramach realizacji powyższego projektu wystawiane będą na Ochotniczą Straż Pożarną. Nabyte w związku z realizacją projektu towary i usługi nie będą służyły czynnością opodatkowanym podatkiem VAT. Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „ podatnicy VAT czynni ” poprzez złożenie deklaracji VAT-7.
2012
17
paź

Istota:
Prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT związanego z realizacją projektu – plac zabaw.
Fragment:
W ramach tego działania stowarzyszenie ma zamiar uzyskać dotację z Osi 4 Leader na budowę placu zabaw dla młodszych dzieci. Projekt nosi tytuł „ .... ”. W ramach projektu nieużytkowany do tej pory teren przy szkole zostanie zniwelowany i uporządkowany, a następnie w tym miejscu zbudowany zostanie plac zabaw. Wszystkie faktury z dokonania tej operacji będą przedstawione do refundacji w Urzędzie Marszałkowskim. Interpretacja przepisów wymagana jest jako załącznik do wniosku o płatność na etapie refundacji wydatków. Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu pn. „ .... ” nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Faktury wystawione w związku realizacją projektu „ .... ” związane z zakupem towarów i usług będą wystawione na Wnioskodawcę. W związku z powyższym zadano następujące pytanie (sformułowane w piśmie z dnia 13 lipca 2012r.): Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT związanego z realizacją projektu „ ..... ”... Stanowisko wnioskodawcy (sformułowane w piśmie z dnia 13 lipca 2012r.): Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT związanego z realizacją projektu „ ..... ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2012
14
wrz

Istota:
Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
Równocześnie złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na sfinansowanie inwestycji budowy placu zabaw dla dzieci na terenie XXXX, gdzie równocześnie prowadzi działalność gospodarczą. Plac zabaw będzie ogólnodostępny. Korzystać z niego będą mogli nie tylko klienci firmy Wnioskodawcy i/lub prowadzonego przez niego XXXX, ale także mieszkańcy wsi, gminy, województwa, a także przejezdni. Plac zabaw będzie również dostępny nieodpłatnie. Oczywiście w związku z bezpieczeństwem będzie on zamykany na noc i demontowany na okres zimowy. Zainteresowany nie będzie pobierał opłat za korzystanie z niego, nie będzie również świadczył usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług w zakresie sprzedaży biletów wstępu na plac zabaw oraz nie zaliczy tej inwestycji do kosztów uzyskania przychodu w swojej działalności gospodarczej. Plac zabaw nie jest w żaden sposób związany z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością opodatkowaną. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w takim stanie rzeczy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług, udokumentowanych fakturami VAT, związanymi z budową i wyposażeniem placu zabaw... Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, nie będzie on miał prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT.
2011
1
paź

Istota:
Jaką stawką podatku VAT winny być opodatkowane usługi świadczone przez Spółkę: bilety wstępu do rodzinnego centrum zabaw, bilety wstępu na dodatkowe atrakcje, jakimi są samochodziki dla dzieci oraz lokomotywa na terenie parku rozrywki, bilety wstępu na organizowane przez Spółkę urodziny dla dzieci oraz korzystanie z automatów znajdujących się na terenie parku rozrywki?
Fragment:
W ramach parku oferowany jest m. in. plac zabaw, automaty do zabaw oraz oddzielny plac z samochodzikami oraz lokomotywą. Za korzystanie z niektórych atrakcji pobierana jest dodatkowa opłata. Wnioskodawca organizuje także urodziny dla dzieci, przy czym rodzic chcący je zorganizować dokonuje wyboru pakietu urodzinowego, obejmującego korzystanie z placu zabaw i specjalnego pokoju urodzinowego, organizację zabaw dla dzieci przebywających na urodzinach oraz poczęstunek. Wnioskodawca klasyfikuje ww. usługi w PKWiU w grupowaniu 93.21.10.0 jako „ usługi świadczone przez parki rozrywki ”. Należy zauważyć, że pojęcie „ wstępu ”, o którym mowa w pozycji 183 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, jest pojęciem szerszym niż określenie „ bilet wstępu ”. Przedstawione we wniosku okoliczności świadczą, iż zakupienie biletu wstępu czy dokonanie opłaty za wstęp jest warunkiem, aby korzystać z konkretnych atrakcji oferowanych w parku rozrywki. Mając na uwadze powyższe oraz powołane w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, iż tylko w stosunku do świadczonych przez Wnioskodawcę usług związanych z rozrywką, za które pobierana jest opłata za wstęp, należy zastosować od 1 stycznia 2011 r. stawkę podatku w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i poz. 183 załącznika nr 3 do ustawy.
2011
1
paź

Istota:
Brak prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na rewitalizacji centrum gminy
Fragment:
W ramach projektu w 2011 roku zostanie urządzony i zagospodarowany teren o charakterze rekreacyjno-sportowym, m.in. park zieleni, plac zabaw, ścieżki spacerowe, trybuny dla widzów wydarzeń sportowych oraz plac przez sceną widowiskową. Teren rekreacyjno-sportowy powstały wskutek realizacji projektu będzie dostępny bezpłatnie dla wszystkich chętnych i nie będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz nie będzie przedmiotem zawieranych przez Wnioskodawcę umów cywilnoprawnych. W myśl powyższych przepisów oraz w oparciu o przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż nabyte towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki, bowiem nie zostanie w omawianym przypadku spełniona podstawowa przesłanka pozytywna jaką jest związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Końcowo należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
2011
1
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Plac zabaw
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.