Plac zabaw | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to plac zabaw. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

Brak prawa do odliczenia lub odzyskania podatku naliczonego w całości lub części w związku z realizacją projektu (siłownia, plac zabaw)

Fragment:

Na terenie objętym inwestycją zlokalizowane są urządzenia zabawowe (huśtawka podwójna, piaskownica, huśtawka równoważnia, zjeżdżalnia) oraz tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw. Dokumentacja projektowa zakłada pozostawienie urządzeń zabawowych w obecnych miejscach, wewnątrz projektowanego ogrodzenia. Tablicę informacyjną z regulaminem placu zabaw należy zdemontować i ponownie zamontować w nowej lokalizacji. W ramach inwestycji planuje się wykonanie siłowni plenerowej, doposażenie placu zabaw wraz z budową ogrodzenia oraz montaż elementów małej architektury (strefa relaksu), w tym: siłownia plenerowa, w tym: biegacz – 1 szt., ławka – 1 szt., orbitek – 1 szt., twister + wahadło – 1 szt., wioślarz – 1 szt., wyciąg + wyciskanie – 1 szt., plac zabaw o charakterze sprawnościowym z ogrodzeniem, w tym: zestaw sprawnościowy – 1 szt., tunel z lin – 1 szt., pomost ruchomy – 1 szt., nawierzchnia bezpieczna wraz z podbudową o pow. 102,0 m 2 , ogrodzenie systemowe z paneli metalowych o dł. 77,36 m, strefa relaksu, w tym: ławki – 4 szt., kosz na odpady – 2 szt., stolik do gry w szachy – 1 szt., stojak na rowery – 1 szt., nawierzchnia z kostki brukowej wraz z podbudową (pod urządzenia siłowni, chodniki i ławki), tablica informacyjna – regulamin i instrukcja korzystania z urządzeń siłowni – 1 szt., tablica informacyjna A i B – 1 szt.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie możliwości odzyskania podatku VAT od wydatków ponoszonych na realizację zadania „Rozwój rekreacji na terenach wiejskich poprzez budowę placów zabaw na terenie Gminy”

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 9 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT od wydatków ponoszonych na realizację zadania „ Rozwój rekreacji na terenach wiejskich poprzez budowę placów zabaw na terenie Gminy ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Gmina realizując zadania określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej na operację: „ Rozwój rekreacji na terenach wiejskich poprzez budowę placów zabaw na terenie Gminy ” w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja dotyczy budowy placów zabaw. Wybudowane place zabaw będą stanowiły ogólnodostępne, otwarte miejsca - przeznaczone dla lokalnej społeczności. W ramach projektu wykonane zostaną m.in. takie prace jak: przygotowanie terenu pod plac zabaw - korytowanie na gł. 30 cm bez obrzeży, wykonanie ogrodzenia (z wyłączeniem miejscowości ..., gdzie teren jest ogrodzony) - panel 2,5x1,23m - śr. drutu 4 mm ocynk + montaż furtki o szer. 1 m, zakup i montaż wyposażenia placów zabaw oraz urządzeń małej architektury.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania kwot podatku wynikających z faktur dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie pięciu placów zabaw w miejscowościach: (...).

Fragment:

Gmina nie będzie dokonywała żadnych transakcji sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w związku z budową placów zabaw. Gmina w związku z realizowaną operacją w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest zobowiązana do dostarczenia wraz z wnioskiem o płatność „ Interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej) ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina w trakcie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie pięciu placów zabaw w miejscowościach: (...) będzie miała prawo do odzyskania sumy kwot podatku VAT wynikających z faktur zapłaconych z tytułu nabycia usług związanych z budową placów zabaw? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) odzyskanie podatku VAT uwarunkowane jest tym, aby zakupywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina w związku z wybudowanymi placami zabaw nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej. Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwot podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie budowy placów zabaw. Gmina nie będzie miała prawa do odzyskania w tym zakresie podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2018
5
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa placu zabaw (...)”.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 29 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych w związku z realizacją inwestycji pn. „ Budowa placu zabaw (...) ”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 13 lutego 2018 r. (data wpływu 13 lutego 2018 r.) o dokument, z którego wynika prawo osoby podpisanej pod wnioskiem do występowania w imieniu Wnioskodawcy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest zarejestrowana na potrzeby podatku od towarów i usług (dalej: VAT), jako podatnik VAT czynny. Gmina realizuje zadania własne, określone w art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, m.in. w sprawach kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Gmina będzie realizować inwestycję pn. „ Budowa placu zabaw (...) ” (dalej: inwestycja lub plac). Planowane zadanie będzie realizowane w ramach poddziałania (...) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja ma na celu stworzenie dla mieszkańców sołectwa infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawę warunków aktywnego wypoczynku na terenie Gminy. Zadanie będzie polegać na budowie ogrodzonego placu zabaw dla dzieci o nawierzchni piaskowej, składającego się z m.in. zestawu zabawowego, huśtawek, bujaczka etc. wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla młodzieży, dorosłych i seniorów.

2018
2
mar

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa nowych placów zabaw w m. A i B w Gminie C”.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Gmina będzie realizować operację pn.: „ Budowa nowych placów zabaw w m. A i A w Gminie C ”. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wzrost atrakcyjności miejscowości oraz zaspokojenie potrzeb najmłodszych mieszkańców w zakresie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę 2 placów zabaw. Gmina z tytułu realizowanej inwestycji poniesie wydatki na budowę 2 placów zabaw obejmujące m.in. roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty nawierzchniowe, krawężniki i obrzeża, sprzęt rekreacyjny, urządzenia małej architektury i ogrodzenia placów zabaw, a także zieleń i roboty wykończeniowe. Inwestycja w zakresie budowy 2 placów zabaw na terenie Gminy nie będzie generowała przychodów, które byłyby opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Place zabaw będą służyć do celów niekomercyjnych, nieodpłatnych, wszyscy mieszkańcy będą mogli z nich korzystać. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „ Budowa nowych placów zabaw w miejscowościach A i B w Gminie C ” . Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018
27
sty

Istota:

Prawo do odzyskania uiszczonego podatku w związku z budową palców zabaw wraz z wyposażeniem.

Fragment:

Gmina, ubiega się o dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Unii Europejskiej na „ Budowę placów zabaw z wyposażeniem ... ”. Gmina budując place zabaw będzie realizowała zadanie nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa dla, których została powołana. Wybudowane place zabaw nie będą generować czynności podlegających opodatkowaniu VAT (dochodów), ponieważ wszyscy korzystający z placów będą korzystać z nich nieodpłatnie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina planująca budowę placów zabaw z wyposażeniem nie będzie mogła odzyskać uiszczonego podatku VAT i nie będzie podatnikiem podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, planując budowę placów zabaw wraz z wyposażeniem nie będzie mógł odzyskać uiszczonego podatku VAT i nie będzie podatnikiem podatku VAT ponieważ: prawo do obniżenia podatku naliczonego nie przysługuje podatnikowi, który wykorzystuje nabyte towary i usługi do wykonywania czynności nie podlegających opodatkowaniu lub zwolnionych z podatku, place zabaw nie będą generować dochodów tj. wszyscy korzystający z placów będą korzystać z nich nieodpłatnie, place zabaw będą miały na celu zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności oraz poprawę jakości życia na wsi poprzez infrastrukturę pozwalającą na atrakcyjne i aktywne spędzanie wolnego czasu, Gmina budując place zabaw realizuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla których została powołana.

2018
27
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: „Utworzenie placów zabaw w sołectwie”.

Fragment:

(...) placów zabaw w sołectwie ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: „ Utworzenie placów zabaw w sołectwie ”. Wniosek uzupełniono w dniu 18 grudnia 2017 r. o adres elektroniczny w systemie ePUAP oraz w dniu 20 grudnia 2017 r. o dokument potwierdzający uprawnienie do występowania w imieniu Wnioskodawcy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina realizuje zadanie pod nazwą „ Utworzenie placów zabaw w sołectwie ”, współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”. Realizacja przedmiotowego projektu należy do zadań własnych Gminy i obejmuje wykonanie 2 placów zabaw w sołectwie, zlokalizowanych przy Przedszkolach Publicznych. Obie inwestycje obejmują następujący zakres prac: przygotowanie i uporządkowanie terenu pod nawierzchnię trawiastą i nawierzchnię piaskową; posadowienie i instalacja nast. urządzeń i elementów wyposażenia (karuzela, huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, sprężynowiec, piaskownica, zestaw zabawowy, ławka, kosz na śmieci i tablica regulaminowa).

2018
22
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: „Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej”.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 13 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: „ Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej ”. Wniosek uzupełniono w dniu 19 grudnia 2017 r. o podpis osoby uprawnionej do występowania w imieniu Wnioskodawcy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jako jednostka samorządu terytorialnego wykonuje zadania publiczne zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 935, z późn. zm.). Gmina zamierza realizować zadanie inwestycyjne pn.: „ Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej ”, zaplanowanego do realizacji w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (RPOW 2014-2020) w ramach Osi VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.6. Projekt realizowany będzie na działkach nr ew. 29 (...) (własność Gminy (...) w zarządzie Szkoły Podstawowej). Projekt zakłada wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej składający się z następujących elementów: nawierzchnia naturalna amortyzująca upadek, huśtawka podwójna z bocianim gniazdem, karuzela z trzema siedziskami, kiwak z czterema siedziskami, zestaw z domkiem, linarium, ścianka wspinaczkowa, ławka z oparciem, kosz na śmieci, tablica informacyjna.

2018
10
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektów polegających na: budowie boiska wielofunkcyjnego, budowie placów zabaw, budowie siłowni zewnętrznych, budowie Street Workout (parku do ćwiczeń).

Fragment:

Gmina podpisała umowy o dofinansowanie projektów: „ Urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (...) ”; „ Urządzenie boiska wielofunkcyjnego (...) ”; „ Urządzenie siłowni zewnętrznej (...) ”; „ Urządzenie placu zabaw (...) ”; „ Montaż urządzeń Street Workout (...) ”, „ Urządzenie siłowni zewnętrznej na terenie (...) ”. Gmina powyższe zadania realizować będzie z udziałem środków Europejskich Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania 19.2. „ Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego programem w zakresie: „ Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej ”. Warunkiem zakwalifikowania do ww. projektów kosztów brutto (z podatkiem VAT) jest uzyskanie interpretacji indywidualnej na podstawie ustawy ordynacja podatkowa. Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina nie będzie dokonywała żadnych transakcji sprzedaży opodatkowanych podatkiem od towarów i usług w związku z budową placów zabaw, boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznych oraz urządzeń Street Workout (parku do ćwiczeń).

2018
4
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającej z faktur dokumentujących realizację projektu budowy siłowni na wolnym powietrzu wraz z infrastrukturą, urządzeń zabawowo-ruchowych dla dzieci, placu zabaw, punktów wypoczynkowych w postaci wiat drewnianych i stojaków na rowery oraz całej powstałej niezbędnej infrastruktury.

Fragment:

Budowa siłowni i połączenie dwóch z nich z istniejącymi placami zabaw stworzy atrakcyjne miejsca spotkań, które pozwolą mieszkańcom na aktywny wypoczynek wraz ze swoimi dziećmi oraz integrację ze środowiskiem lokalnym zarówno młodych, jak i starszych mieszkańców. W północno-wschodniej części Gminy w wyniku prowadzonej eksploatacji górniczej i obniżenia terenu powstało zalewisko o powierzchni ok. 8 ha. Aby stworzyć odpowiednie warunki i podnieść atrakcyjność tego terenu i zaspokoić potrzeby odwiedzających to miejsce w ramach planowanego projektu przewiduje się budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni zewnętrznej i trzech wiat wypoczynkowo-biesiadnych. Na terenie placu zabaw o piaskowej nawierzchni zostaną ustawione systemowe urządzenia zabawowo-sprawnościowe. Siłownie zostaną wyposażone w urządzenia fitness. Przy placu zabaw zostaną ustawione trzy wiaty o konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym o pokryciu dachowym z blachodachówki. Pod wiatami zostanie wykonana nawierzchnia z betonowej kostki brukowej. W rejonie placu zabaw i siłowni zostaną ustawione ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery i tablica z regulaminem. Projekt przewiduje również budowę przy trasie rowerowej dwóch punktów wypoczynkowych w postaci wiat drewnianych i stojaków na rowery.