ITPP3/443-572/14/JK | Interpretacja indywidualna

Piwo podlega opodatkowaniu akcyzą jako wyrób gotowy, czyli wyrób który może być już skierowany do konsumpcji (sprzedaży). Zatem podstawą opodatkowania akcyzą jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato, a nie ilość wybitej gorącej brzeczki.
ITPP3/443-572/14/JKinterpretacja indywidualna
  1. piwo
  2. przedmiot opodatkowania
  3. wyroby akcyzowe
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2014 r. (data wpływu 7 października 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie podstawy opodatkowania piwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie podstawy opodatkowania piwa.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi mały browar. Proces produkcji w uproszczeniu przebiega w ten sposób, że po fazie gotowania składników, z których produkowane jest piwo, powstaje brzeczka gorąca (tzw. wybicie brzeczki) o określonej ilości litrów. Brzeczka zostaje następnie przepompowana do zbiorników fermentacyjno-leżakowych, w których następuje proces fermentacji i leżakowania. Po zakończeniu procesu fermentacji i leżakowania zbiornik leżakowo-fermentacyjny podłączany jest do instalacji wyszynkowej i możliwa jest wówczas sprzedaż piwa, które dopiero po właściwym dla danego gatunku piwa okresie leżakowania staje się wyrobem gotowym (zdatnym do sprzedaży i spożycia). Ilości wybitej brzeczki gorącej i piwa nadającego się do sprzedaży są różne - ze względów technologicznych i właściwości produktu ilość piwa gotowego jest zawsze mniejsza niż ilość wybitej brzeczki gorącej. Ilość wybitej brzeczki oraz piwa gotowego odnotowywane są w „Księdze kontroli przychodów i rozchodów piwa” oraz w dokumencie „Wydanie zewnętrzne piwa z browaru do restauracji” - jest to więc ilość znana i podlegająca ewidencjonowaniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka powinna przyjmować za podstawę opodatkowania ilość wybitej brzeczki gorącej, czy ilość piwa po procesie fermentacji i leżakowania - ilość w zbiorniku w momencie podłączenia do instalacji wyszynkowej...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Spółki, w przedstawionym stanie faktycznym podstawę opodatkowania podatkiem akcyzowym stanowić powinna ilość piwa gotowego do sprzedaży. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, podstawą opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu. Gotowym wyrobem jest, zdaniem Spółki, piwo po zakończonym procesie produkcji czyli przeznaczone do sprzedaży, a nie ilość wybitej gorącej brzeczki. Brzeczka gorąca stanowi bowiem półprodukt wyjściowy, z którego może dopiero powstać piwo po spełnieniu dodatkowych warunków jak np. dodanie drożdży, żeby mógł zajść proces fermentacji - więc nie jest sama w sobie piwem i nie może podlegać opodatkowaniu (art. 94 ustawy stanowi o opodatkowaniu piwa a nie półproduktów, z których powstaje piwo). Zgodnie ze słownikiem języka polskiego wyraz „gotowy” oznacza „całkowicie wykonany, dokończony” (http://sjp.pl/). Wobec braku definicji ustawowej pojęcia „wyrób gotowy” za taki wyrób w przypadku piwa uznać więc należy piwo po zakończeniu całego procesu produkcji, gotowe do sprzedaży. Przemawia za tym także np. brzmienie przepisu art. 117 ust. 1 ustawy, w którym mowa jest o magazynie wyrobów gotowych, czyli wyrobów po ukończonym procesie produkcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 752, z późń. zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Piwem w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości – art. 94 ust. 1 ustawy.

Produkcją piwa w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie piwa, a także jego rozlew – art. 94 ust. 2 ustawy.

Podstawą opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato – art. 94 ust. 3 ustawy.

Stawka akcyzy na piwo wynosi 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu – art. 94 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie metod ustalania parametrów służących do określenia podstawy opodatkowania piwa (Dz. U. Nr 32, poz. 224), przy ustalaniu podstawy opodatkowania piwa za 1 stopień Plato uważa się ułamek masowy o wartości 1 procent m/m ekstraktu brzeczki podstawowej, obliczony na podstawie zawartości alkoholu oraz zawartości ekstraktu rzeczywistego w gotowym wyrobie.

Zawartość ekstraktu brzeczki podstawowej oblicza się z dokładnością do 0,1 procenta - § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Metody badań stosowane przy oznaczaniu zawartości alkoholu i ekstraktu rzeczywistego w celu ustalenia ekstraktu brzeczki podstawowej, o którym mowa w ust. 1, określa Polska Norma PN-A-79093-2:2000, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny - § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia.

Wątpliwości Wnioskodawcy, na tle opisu wniosku, dotyczą kwestii podstawy opodatkowania piwa. W ocenie Spółki, w przedstawionym stanie faktycznym, podstawę opodatkowania podatkiem akcyzowym stanowić powinna ilość piwa gotowego do sprzedaży, a nie ilość wybitej gorącej brzeczki.

W ocenie tutejszego organu, należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy. W świetle przedstawionych wyżej przepisów piwo podlega opodatkowaniu akcyzą jako wyrób gotowy, czyli wyrób który może być już skierowany do konsumpcji (sprzedaży). Zatem podstawą opodatkowania akcyzą jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato, a nie ilość wybitej gorącej brzeczki.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.