IPTPP3/443A-82/14-4/KK | Interpretacja indywidualna

Napój alkoholowy o zawartości 9% objętościowych alkoholu, będący mieszaniną piwa z napojem bezalkoholowym, rozlany do szklanych butelek ciśnieniowych, do którego dodano dwutlenek węgla powodujący ciśnienie w butelce z tym wyrobem powyżej 3 barów w 20 st. C, zamknięty korkiem plastikowym (niemającym kształtu grzybka) zaopatrzony w zapinkę drucianą, klasyfikowany przez Wnioskodawcę do kodu CN 220600, podlega opodatkowaniu stawką akcyzy przewidzianą dla piwa, zgodnie z art. 94 ust. 4 ustawy, to jest w wysokości 7,79 zł.
IPTPP3/443A-82/14-4/KKinterpretacja indywidualna
 1. napoje alkoholowe
 2. piwo
 3. stawki podatku
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Napoje alkoholowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn.zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn.zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 01 grudnia 2014r. (data wpływu 5 grudnia 2014r.), uzupełnionego pismem z dnia 10 lutego 2015r. (data wpływu 12 lutego 2015r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stawki podatku akcyzowego dla wyrobu klasyfikowanego do kodu CN 220600 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stawki podatku akcyzowego dla wyrobu klasyfikowanego do kodu CN 220600.

W związku z faktem, iż przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów formalnych, tut. Organ, pismem z dnia 29 stycznia 2015 r. wezwał Zainteresowanego do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie pytania, przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz uiszczenia opłaty od wniosku. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 10 lutego 2015 r. (data wpływu 12 lutego 2015 r.) tj. w wymaganym terminie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka <...> jest producentem wyrobów akcyzowych od dnia 30.04.2004 r. Firma prowadzi swoją działalność w składzie podatkowym PL: <...>.Spółka wytwarza:

 1. Napoje winne,
 2. Wyroby pośrednie,
 3. Piwo słodowe służące do produkcji napojów alkoholowych będących mieszaniną tego piwa z napojami bezalkoholowymi o zawartości objętościowej alkoholu powyżej 0,5%. Napoje te nazywamy napojami piwnymi,
 4. Napoje piwne.

W dniu <...> r. firma złożyła aneks nr <...> do akt weryfikacyjnych, w którym przedstawia zamiar rozszerzenia asortymentu produkowanych wyrobów o wyroby gazowane (wsycane dwutlenkiem węgla dodawanym do wyrobu po kupażu przed rozlewem do opakowań jednostkowych). Firma zamierzała wytwarzać napoje gazowane winne i napoje gazowane piwne. Opakowaniem miały być butelki typu szampańskiego, zamknięte plastikowym korkiem (niegrzybkowym) i zaopatrzone w zapinkę drucianą służącą do zamocowania korka do butelki. Dodatek dwutlenku miał być w ilościach takich aby ciśnienie w butelce z gotowym wyrobem było powyżej 3 barów w temperaturze 20 st. Celsjusza. W celu zrealizowania powyższego celu firma zakupiła budynek oraz zainstalowała w nim linię do wysycania napojów dwutlenkiem węgla oraz do rozlewania gazowanych, musujących napojów do opakowań jednostkowych. W zgłoszeniu (wniosku) o przeprowadzenie urzędowego sprawdzenia załączone były wszystkie niezbędne dokumenty, szkice, opis procesu technologicznego, postępowania technicznego oraz dokumentacji produkcyjnej i magazynowej.

W pierwszym etapie firma zamierzała uruchomić produkcję musujących, gazowanych napojów piwnych. Określono również jaki podatek akcyzowy należny od tego produktu będzie odprowadzany oraz informację, że napoje piwne są zwolnione z obowiązku oznaczania ich znakami skarbowymi akcyzy (banderolowania).

Po przeprowadzeniu urzędowego sprawdzenia Naczelnik Urzędu Celnego <...> zaakceptował zmiany zawarte w aneksie <...> wydając stosowne postanowienie.

Od dnia <...> firma wytwarza napoje piwne gazowane, musujące nalewane do butelek szklanych typu szampańskiego o pojemności 0,71. Butelki zamknięte są korkami plastikowymi wraz z zapinką drucianą. Ciśnienie w butelce wynosi powyżej 3 barów (w 20 st. Celsjusza). Zawartość alkoholu w wyrobie gotowym wynosi 9% obj. Butelki z gotowym wyrobem nie są banderolowane. Wysokość podatku akcyzowego należnego od tego rodzaju napoju piwnego odprowadzana jest w kwocie 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień plato gotowego wyrobu (jak dla piwa słodowego).

Pismem z dnia 10 lutego 2015r. Wnioskodawca uzupełnił przedmiotowy wniosek o następujące informacje:

 1. Zawartość alkoholu w gotowym wyrobie wynosi 9% objętościowych.
 2. Napój alkoholowy musujący gazowany powstaje w wyniku kupażu (zmieszania) piwa słodowego - 19(o) plato o zawartości 11% objętościowych alkoholu z napojem bezalkoholowym. Przy rozlewie tego napoju alkoholowego dodawany jest dwutlenek węgla powodujący ciśnienie w butelce z gotowym wyrobem powyżej 3 barów w 20 st. C.

Poniżej Wnioskodawca przedstawia skład surowcowy takiego kupażu czyli mieszaniny piwa 11% alkoholu z napojem bezalkoholowym (na 2000 l.):

Piwo słodowe:

19 st. plato o zawartości 11% obj, alk. - 1570 l. - 78,5%

Napój bezalkoholowy:

Aromat <...> 0,41. - 0,02%

Słodzik 0,3kg - 0,015%

Karmel 0,2kg - 0,01%

Kwas cytrynowy 1,5kg - 0,075%

Benzoesan sodu 0,2kg - 0.01%

Sorbinian potasu 0,2kg - 0,01%

Woda 427 l. - 21,4%

 1. Udział ekstraktu pochodzącego z surowców słodowanych przy wytwarzaniu piwa, z którego Wnioskodawca uzyskuje napój alkoholowy musujący gazowany o mocy 9% alkoholu jest w przewadze nad ilością ekstraktu pochodzącego z surowców niesłodowanych i wynosi 50,1 % wagowych ogólnego ekstraktu zawartego w nastawie na piwo 19 st. plato. Jest to zgodne z recepturą surowcową nastawu na piwo 19 st. plato, służącego do wytwarzania napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa z napojami bezalkoholowymi, czyli napojów piwnych. Receptura ta jest zatwierdzona przez Naczelnika Urzędu Celnego <...> i stanowi integralną część aktów weryfikacyjnych firmy.
 2. Gotowy wyrób (napój piwny musujący gazowany 9%) posiada niektóre właściwości organoleptyczne odmienne od piwa, z którego został wytworzony. Dodanie do piwa napoju bezalkoholowego zawierającego dozwolone substancje dodatkowe np. aromat, czy substancje słodzące zmienia cechy organoleptyczne czyli smak i zapach w gotowym wyrobie. Piwo użyte do wytworzenia napoju piwnego jest „wytrawne” i nie posiada aromatu <...>. Dodatek aromatu <...> i substancji słodzących z napojem bezalkoholowym powoduje zmianę smaku i zapachu gotowego wyrobu w stosunku do bazy piwnej. Dodanie dwutlenku węgla powodującego ciśnienie powyżej 3 barów w butelce powoduje przy otwieraniu „strzelanie”, co nie jest charakterystyczne dla piwa. Napoje bezalkoholowe używane do wytwarzania napojów piwnych mogą zawierać jako dozwoloną substancję dodatkową, barwniki syntetyczne, które w gotowym wyrobie zmieniają zasadniczo barwę tego wyrobu w stosunku do jasno słomkowej barwy piwa, z którego napój alkoholowy został wyprodukowany. Taka zmiana niektórych właściwości organoleptycznych po zmieszaniu piwa z napojem bezalkoholowym jest zjawiskiem normalnym, powszechnym w napojach będących mieszaniną piwa z napojami bezalkoholowymi (lemoniadą). Popularne radlery czy shendy mają zapach np. cytryny czy grejfruta, a piwa użyte do ich wytworzenia nie mają takich aromatów.
 3. Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy przedmiotowy napój alkoholowy musujący gazowany 9% będzie miał właściwości organoleptyczne charakterystyczne dla napoju fermentowanego. Olbrzymia różnorodność (surowcowa, technologiczna i dozwolone parametry fizykochemiczne gotowego wyrobu) napojów fermentowanych sprawia, że nie ma „wzorca” właściwości organoleptycznych właściwych dla napoju fermentowanego. Napojem fermentowanym jest np. słodkie czerwone wino wiśniowe o mocy 15 %. czy wino białe owocowe korzenne, albo cydr o mocy 3%, biały, półwytrawny musujący. Każda z cech organoleptycznych tych wyrobów fermentowanych jest charakterystyczna wyłącznie dla danego produktu i brak jest właściwości organoleptycznych wspólnych dla wszystkich tych wyrobów.
 4. Cały alkohol zawarty w wyrobie gotowym czyli w napoju alkoholowym będącym mieszaniną piwa z napojem bezalkoholowym pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji. Fermentacji ulegają cukry zawarte w surowcu słodowanym i w surowcu niesłodowanym. Przy wytwarzaniu napoju alkoholowego musującego gazowanego 9% Wnioskodawca nie dodaje alkoholu etylowego (spirytusu).
 5. Nie można porównać właściwości organoleptycznych przedmiotowego wyrobu z właściwościami organoleptycznymi wyrobu pośredniego z tych samych względów co porównywanie cech organoleptycznych wyrobu Spółki z cechami organoleptycznymi napoju fermentowanego. Nie ma jednego wzorca właściwości organoleptycznych napojów będących -wyrobami pośrednimi. Są wyroby pośrednie klarowne, białe o aromacie cytrynowym, są wyroby pośrednie, mętne, fioletowe, o smaku np. maliny z melonem.
 6. Zmiana niektórych właściwości organoleptycznych wyrobu Spółki jako produktu finalnego w stosunku do cech organoleptycznych piwa, z którego został wytworzony jest oczywista i naturalna. Dodatek aromatu i słodzików powoduje zmianę aromatu i smaku w stosunku do aromatu i smaku piwa. z którego został wytworzony. Każdy dodatek dozwolonych substancji dodatkowych (zwłaszcza aromatów, barwników i słodzików) wpływa na zmianę cech organoleptycznych gotowego wyrobu. Wynika to z ich funkcji technologicznych, które stosuje się po to aby wyrób, do którego są dodawane nabrał oczekiwanych -właściwych cech organoleptycznych. Do wyrobu Wnioskodawca dodaje dozwolone substancje dodatkowe po to aby wyrób gotowy posiadał założone przez Spółkę cechy organoleptyczne, akceptowane przez konsumentów wyrobów Spółki.
 7. Wyrób będący przedmiotem wniosku wypełnia definicję piwa w rozumieniu art. 94 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Wyrób ten powstał poprzez zmieszanie piwa słodowego z napojem bezalkoholowym i posiada rzeczywistą objętościową moc alkoholu powyżej 0,5% objętości.
 8. Przedmiotowy wyrób jest piwem (CN 22 0300) pod względem należnego podatku akcyzowego jest i zaliczany do CN 22 0600 – napoje fermentowane pozostałe pod względem klasyfikacji rodzajowej, asortymentowej, gdyż zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy, piwem w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 22 0300 oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 22 0600, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sprecyzowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy stawka podatku akcyzowego od napoju alkoholowego o zawartości 9% objętościowych alkoholu, będącego mieszaniną piwa z napojem bezalkoholowym, rozlanego do szklanych butelek ciśnieniowych, do którego dodano dwutlenek węgla powodujący ciśnienie w butelce z tym wyrobem powyżej 3 barów w 20 st. C, zamkniętych korkiem plastikowym (niemającym kształtu grzybka) zaopatrzonym w zapinkę drucianą wynosi 7,79zł za każdy stopień plato od 1 hektolitra gotowego wyrobu...

Zdaniem Wnioskodawcy, stawka podatku akcyzowego należnego od napoju alkoholowego o mocy 9% obj. będącego mieszaniną piwa z napojem bezalkoholowym rozlanego do szklanych butelek ciśnieniowych, do którego dodano dwutlenek węgla powodujący ciśnienie w butelce z tym napojem w wysokości powyżej 3 barów w 20 st. C, zamkniętym korkiem plastikowym (niemającym kształtu grzybka) zaopatrzonych w zapinkę drucianą wynosi 7,79 zł. za każdy stopień plato od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Powyższe wynika z art. 94 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym oraz art. 94 ust. 4 tejże ustawy, (ustawa o podatku akcyzowym z dnia 6 XII 2008 - Dz. U. z 2009 nr 3. poz. 11.)

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Oznacza to, iż przedmiotem interpretacji indywidualnej mogą być wyłącznie przepisy prawa podatkowego.

Wnioskodawca zwrócił się do tut. Organu z wnioskiem dotyczącym m.in. klasyfikacji produkowanego już we własnym składzie podatkowym wyrobu o zawartości 9% objętościowych alkoholu, będącego mieszaniną piwa z napojem bezalkoholowym, rozlanego do szklanych butelek ciśnieniowych, do którego dodano dwutlenek węgla powodujący ciśnienie w butelce z tym wyrobem powyżej 3 barów w 20 st. C, zamkniętych korkiem plastikowym (niemającym. kształtu grzybka) zaopatrzonym w zapinkę drucianą.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi skład podatkowy w którym wytwarza wyroby akcyzowe. Od dnia <...> Spółka wytwarza napoje piwne gazowane, musujące nalewane do butelek szklanych typu szampańskiego o pojemności 0,71. Butelki zamknięte są korkami plastikowymi wraz z zapinką drucianą. Ciśnienie w butelce wynosi powyżej 3 barów (w 20 st. Celsjusza). Zawartość alkoholu w wyrobie gotowym wynosi 9% obj. Butelki z gotowym wyrobem nie są banderolowane. Wysokość podatku akcyzowego należnego od tego rodzaju napoju piwnego odprowadzana jest w kwocie 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień plato gotowego wyrobu (jak dla piwa słodowego). Wnioskodawca wskazał, iż wyrób będący przedmiotem wniosku wypełnia definicję piwa w rozumieniu art. 94 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Wyrób ten powstał poprzez zmieszanie piwa słodowego z napojem bezalkoholowym i posiada rzeczywistą objętościową moc alkoholu powyżej 0,5% objętości. Przedmiotowy wyrób jest piwem (CN 22 0300) pod względem należnego podatku akcyzowego jest i zaliczany do CN 22 0600 – napoje fermentowane pozostałe pod względem klasyfikacji rodzajowej, asortymentowej, gdyż zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy, piwem w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 22 0300 oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 22 0600, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości. zostały przez Spółkę zaklasyfikowane do grupowania kodu CN 2206 00,

Na wstępie wyjaśnić należy, iż zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych.

Jednocześnie należy zauważyć, iż jednostką uprawnioną do wydawania opinii klasyfikacyjnych jest Urząd Statystyczny (Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego). Wskazać należy jednak, że ww. opinia może być pomocna w ustaleniu kodu CN wyrobu akcyzowego, lecz nie ma charakteru wiążącego.

Ponadto tut. Organ informuje, że z dniem 1 stycznia 2015r. podmioty mające wątpliwości co do klasyfikacji wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego posiadają uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (WIA). Zgodnie z art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, WIA jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów, która określa:

 1. klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo
 2. rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów.

Zgodnie z § 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.12.2014 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej, wyznacza się Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej.

Z powyższego wynika, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego, zaś przepisy związane z klasyfikacją danego wyrobu do określonego kodu CN Nomenklatury Scalonej, czyli przepisy dotyczące klasyfikacji towarowej wyrobów, nie są przepisami prawa podatkowego, o których mowa w art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, a tym samym nie podlegają zakresowi interpretacji przepisów prawa podatkowego, o którym mowa w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej.

Jak już wyżej wskazano, za prawidłową klasyfikację wyrobu odpowiedzialny jest Wnioskodawca.

W związku z powyższym należy podkreślić, że w niniejszej interpretacji dokonano oceny stanowiska Spółki wyłącznie odnośnie przepisów prawa podatkowego, w oparciu o wskazany przez Wnioskodawcę symbol CN 2206 00 dla wyrobu będącego przedmiotem wniosku.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. Nr 752 ze zm.), – zwanej dalej ustawą – użyte w ustawie określenia oznaczają wyroby akcyzowe – wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z pózn. zm.).

Przepis art. 92 ustawy stanowi, iż do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy, do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się:

 1. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;
 2. wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;
 3. napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy, piwem w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy, winem w rozumieniu ustawy jest:

 1. wino niemusujące - wszelkie wyroby objęte pozycjami CN 2204 i 2205, z wyjątkiem wina musującego określonego w pkt 2:
  1. o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej 15% objętości, pod warunkiem że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji, albo
  2. o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 15% objętości, lecz nieprzekraczającej 18% objętości, pod warunkiem że nie zawierają żadnych dodatków wzbogacających oraz że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji;
 1. wino musujące - wszelkie wyroby oznaczone kodami CN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 oraz objęte pozycją 2205, które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. znajdują się w butelkach zaopatrzonych w korek w kształcie grzybka, umocowany za pomocą węzłów lub spinek, albo cechują się ciśnieniem wynoszącym co najmniej 3 bary, spowodowanym obecnością dwutlenku węgla w roztworze,
  2. mają rzeczywistą objętościową moc alkoholu przekraczającą 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającą 15% objętości,
  3. cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy, napojami fermentowanymi w rozumieniu ustawy są:

 1. musujące napoje fermentowane - wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2206 00 oraz wyroby oznaczone kodami CN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 i objęte pozycją 2205, niewymienione w art. 95, które znajdują się w butelkach zaopatrzonych w korek w kształcie grzybka, umocowany za pomocą węzłów lub spinek, albo cechują się ciśnieniem wynoszącym co najmniej 3 bary, spowodowanym obecnością dwutlenku węgla w roztworze, oraz:
  1. mają rzeczywistą objętościową moc alkoholu przekraczającą 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającą 13% objętości, albo
  2. mają rzeczywistą objętościową moc alkoholu przekraczającą 13% objętości, lecz nieprzekraczającą 15% objętości

- pod warunkiem że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji;

 1. niemusujące napoje fermentowane - niebędące musującymi napojami fermentowanymi określonymi w pkt 1 - wszelkie wyroby objęte pozycjami CN 2204 i 2205, z wyjątkiem wyrobów określonych w art. 95 ust. 1, oraz wyroby objęte pozycją CN 2206 00, z wyjątkiem wyrobów określonych w art. 95 ust. 1, oraz wyroby objęte pozycją CN 2206 00, z wyjątkiem wszelkich wyrobów określonych w art. 94 ust. 1:
  1. o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej 10% objętości, albo
  2. o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 10% objętości, lecz nieprzekraczającej 15% objętości

-pod warunkiem że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji.

Zgodnie z art. 97 ust. 1 wyrobami pośrednimi w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej 22% objętości, objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206, z wyjątkiem wyrobów określonych w art. 94-96.

W myśl art. 94 ust. 2 ustawy, produkcją piwa w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie piwa, a także jego rozlew. Art. 94 ust. 3 ustawy stanowi, iż podstawą opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato. Stosownie do art. 94 ust. 4 ustawy, stawka akcyzy na piwo wynosi 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu.

W myśl powyższych przepisów, wyroby klasyfikowane do kodu CN 2206 00, będące piwem w rozumieniu ustawy opodatkowane są stawką akcyzy w wysokości 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu.

W załączniku nr 1 do ustawy, stanowiącym „Wykaz wyrobów akcyzowych”, pod pozycją 16, z kodem CN 2206 00 umieszczono: „Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone”.

Zgodnie z Informacją Taryfową (zamieszczoną na stronie internetowej: „isztar.mf.gov.pl”), wyroby objęte grupowaniem CN 2206 są to: „Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone”, w tym objęte grupowaniem 22060010 – „Wzbudzone – Musujące”.

Wskazać należy, iż w podpozycjach 2206 00 31 i 2206 00 39 jako „musujące” są uważane:

 • napoje sfermentowane w butelkach z „grzybkowymi” korkami utrzymywanymi na miejscu przewiązkami lub zapięciami,
 • napoje sfermentowane, ale pozostające w pojemnikach pod ciśnieniem nie mniejszym niż 1,5 bara, mierzonym w temperaturze 20 °C.

(uwaga nr 10 do niniejszego działu)

Odnośnie do korków grzybkowych, wspomnianych powyżej w uwadze dodatkowej — znajduje się odwołanie „zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 2204 21 06 do 2204 21 09, ostatni akapit”. W odwołaniu tym znajduje się zapis, iż korki odpowiadające rysunkowi zawartemu w notach wyjaśniających oraz podobne zamknięcia wykonane z tworzywa sztucznego uważane są za korki „grzybkowe”.

Niniejsza pozycja 2206 obejmuje wszystkie napoje fermentowane, inne niż te, które zostały objęte pozycjami od 2203 do 2205. Obejmuje, między innymi:

 1. Cydr (cidr), napój alkoholowy otrzymany przez fermentację soku jabłkowego.
 2. Perry, fermentowany napój nieco podobny do cydru (cidru), otrzymany z soku gruszkowego.
 3. Miód pitny, napój otrzymany przez fermentację wodnego roztworu miodu. (Niniejsza pozycja obejmuje również hydromel vineux - miód zawierający dodatek białego wina, aromatów i innych substancji).
 4. Wino z rodzynek.
 5. Wina otrzymane przez fermentację soków owocowych, innych niż sok ze świeżych winogron (wina z fig, daktyli lub jagód) lub z soków warzywnych, o objętościowej mocy alkoholu większej niż 0,5% obj.
 6. Malton”, fermentowany napój przygotowany z ekstraktu słodowego i szlamu winnego.
 7. Spruce, napój otrzymany z liści lub małych gałązek jedliny świerkowej lub esencji świerkowej.
 8. Saké lub wino ryżowe.
 9. Wino palmowe, przygotowane z soku pewnych drzew palmowych.
 10. Piwo imbirowe i piwo ziołowe, przygotowane z cukru i wody oraz imbiru lub ziół, fermentowane z użyciem drożdży.

Z noty klasyfikacyjnej dołączonej do pozycji 2206 wynika, że wszystkie te napoje mogą być zarówno naturalnie musujące, jak też sztucznie nasycane dwutlenkiem węgla. Klasyfikowane są do tej pozycji, jeśli zostały wzmocnione przez dodanie alkoholu lub jeżeli zawartość alkoholu zwiększyła się w wyniku dalszej fermentacji, pod warunkiem że zachowują charakter produktów objętych tą pozycją.

Niniejsza pozycja obejmuje również mieszaniny napojów bezalkoholowych i napojów fermentowanych oraz mieszaniny napojów fermentowanych objętych poprzednimi pozycjami działu 22., np. mieszaniny lemoniady i piwa lub wina, mieszaniny piwa i wina, o objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 0,5% obj.

Niektóre z tych napojów mogą również zawierać dodatek witamin lub związków żelaza. Produkty te nazywane czasami „suplementami diety” są przeznaczone do spożywania w celu zachowania dobrego stanu zdrowia lub dobrego samopoczucia.

Pozycją 2203 objęte jest - Piwo otrzymywane ze słodu; pozycją 2204 - Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz gronowy, inny niż ten objęty pozycją 2009; a pozycją 2205 - Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi.

Ponadto w nocie klasyfikacyjnej dołączonej do podpozycji 2206 00 stwierdzono, że jeżeli chodzi o klasyfikację napojów na bazie alkoholu otrzymanego przez fermentację, do którego został dodany alkohol destylowany, woda i inne substancje (takie jak syrop, różne aromaty i barwniki, a w niektórych przypadkach została dodana baza śmietankowa), zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-150/08. Zgodnie z tym wyrokiem, jeżeli te dodatki skutkują utratą smaku, zapachu lub wyglądu napoju wytwarzanego z określonych owoców lub produktów naturalnych, tj. napoju fermentowanego objętego pozycją 2206, ma miejsce klasyfikacja do pozycji 2208.

Pozycja CN 2208 obejmuje – „Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe”.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że do pozycji CN 2206 mogą być klasyfikowane napoje alkoholowe, które powstały w wyniku dodania do napoju fermentowanego alkoholu, cukru, barwników i aromatów spożywczych, pod warunkiem, że zachowują charakter (smak, zapach i wygląd) produktów objętych pozycją CN 2206.

Jak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2009 r. (C-150/08), „dodanie alkoholu do napojów należących do pozycji CN 2206 nie wpływa na ich klasyfikację, o ile zachowują one charakter produktów klasyfikowanych do tej pozycji, to znaczy charakter napojów fermentowanych.” Jeżeli natomiast produkty te po dodaniu spirytusu, cukru, barwników i aromatów spożywczych utracą smak, zapach i wygląd napoju wytwarzanego z owoców lub określonego produktu naturalnego, czyli utracą cechy napoju fermentowanego, takie produkty nie mogą być klasyfikowane do pozycji 2206.

Dlatego też w sprawie objętej wnioskiem należy stwierdzić, że wyrób o zawartości 9% objętościowych alkoholu, będący mieszaniną piwa z napojem bezalkoholowym, rozlany do szklanych butelek ciśnieniowych, do którego dodano dwutlenek węgla powodujący ciśnienie w butelce z tym wyrobem powyżej 3 barów w 20 st. C, zamknięty korkiem plastikowym (niemającym kształtu grzybka) zaopatrzony w zapinkę drucianą, niebędący alkoholem etylowym, winem, napojem fermentowanym, wyrobem pośrednim w rozumieniu art. 93, 95, 96 i 97 ustawy, wytworzony przez zmieszanie piwa słodowego o mocy 11% obj. alk z napojem bezalkoholowym, może być zaliczony do piwa w rozumieniu art. 94 ust. 1 ustawy, tylko wówczas, gdy jego cechy (smak, zapach, wygląd) wskazują na objęcie go pozycją CN 2206 00 – „Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone”.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że napój alkoholowy o zawartości 9% objętościowych alkoholu, będący mieszaniną piwa z napojem bezalkoholowym, rozlany do szklanych butelek ciśnieniowych, do którego dodano dwutlenek węgla powodujący ciśnienie w butelce z tym wyrobem powyżej 3 barów w 20 st. C, zamknięty korkiem plastikowym (niemającym kształtu grzybka) zaopatrzony w zapinkę drucianą, klasyfikowany przez Wnioskodawcę do kodu CN 220600, podlega opodatkowaniu stawką akcyzy przewidzianą dla piwa, zgodnie z art. 94 ust. 4 ustawy, to jest w wysokości 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu, pod warunkiem, iż wskazana przez Wnioskodawcę klasyfikacja wyrobu gotowego do kodu CN 2206 00 jest dokonana w sposób prawidłowy.

Ponadto należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy podkreślić, iż w postępowaniu w przedmiocie wydania interpretacji, Organ dokonał oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, natomiast nie dokonuje jakichkolwiek własnych ustaleń faktycznych związanych z postępowaniem podatkowym, o którym mowa w Dziale IV Ordynacji podatkowej. Bowiem wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza granice rozpoznawania danej sprawy i jest rozpatrywany zgodnie z Rozdziałem 1a Działu II Ordynacji podatkowej, który nie przewiduje w tym trybie prowadzenia postępowania podatkowego zmierzającego do ustalenia stanu faktycznego.

Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zaistniałego stanu faktycznego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu sprawy, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu faktycznego niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Jeżeli bowiem, w toku kontroli podatkowej lub w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez właściwy organ podatkowy w celu zweryfikowania prawdziwości okoliczności faktycznych wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji, zostaną poczynione ustalenia faktyczne odmienne od przedstawionych przez podatnika we wniosku, w szczególności jeżeli wyroby gotowe zostaną zaklasyfikowane do innej pozycji Nomenklatury Scalonej niż wskazana we wniosku, może to stanowić podstawę do dokonania wobec podatnika wymiaru podatku akcyzowego. Przeszkodą tego wymiaru nie będzie wtedy interpretacja stwierdzająca, iż stanowisko strony jest prawidłowe, gdyż stanowisko to będzie się odnosić w istocie do innego stanu faktycznego, niż tego ustalonego przez organ podatkowy w postępowaniu wymiarowym (zob. m. in. wyrok WSA w Poznaniu z 10 listopada 2009 r., sygn. akt I S.A./Po 869/09, lex nr 541931).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego <...>, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.