IPPP3/4513-87/15-3/MC | Interpretacja indywidualna

W zakresie określenia podstawy opodatkowania piwa oraz sposobu określenia podatku akcyzowego od piwa produkowanego w systemie przedpłat akcyzy.
IPPP3/4513-87/15-3/MCinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. piwo
 3. podstawa opodatkowania
 4. przedpłaty
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Deklaracja podatkowa. Terminy płatności akcyzy -> Obowiązki podatnika podatku akcyzowego w przypadku produkcji poza składem podatkowym wyrobów akcyzowych
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2015 r. (data wpływu 26 października 2015 r.) - uzupełnionym poprzez wniesienie w dniu 3 grudnia 2015 r. opłaty - o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie określenia podstawy opodatkowania piwa oraz sposobu określenia podatku akcyzowego od piwa produkowanego w systemie przedpłat akcyzy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie określenia podstawy opodatkowania piwa oraz sposobu określenia podatku akcyzowego od piwa produkowanego w systemie przedpłat akcyzy.

Wniosek został uzupełniony poprzez wniesienie w dniu 3 grudnia 2015 r. opłaty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka kończy inwestycję w linię produkcyjną piwa i planuje rozpocząć jego produkcję, rozlew i sprzedaż, jest producentem piwa. Nie planuje prowadzenia składu podatkowego i w zakresie podatku akcyzowego zamierza rozliczać się w systemie przedpłat akcyzy.

Produkcja piwa w Spółce przebiegać będzie w następujących fazach:

 • faza 1: warzenie piwa (wybicie warki - brzeczka gorąca),
 • faza 2: fermentacja piwa,
 • faza 3: leżakowanie piwa,
 • faza 4: pomiar objętości produktu gotowego w zalegalizowanym zbiorniku CKT, do którego produkt gotowy zostaje przepompowany,
 • faza 5: rozlew zmierzonej objętości piwa z zalegalizowanego zbiornika CKT do opakowań jednostkowych (kegów lub butelek) lub przepompowanie zmierzonej objętości piwa z zalegalizowanego zbiornika CKT do zbiorników wyszynkowych (o większej pojemności niż kegi),
 • faza 6: przekazanie piwa w opakowaniach jednostkowych do magazynu wyrobów gotowych i przekazanie do rozlewu w lokalu Spółki (kegi) lub do sprzedaży (butelki) lub też przekazanie zbiorników wyszynkowych do rozlewu w lokalu Spółki.

W toku wszystkich procesów technologicznych jak: odstanie osadów stałych, schładzanie, odszlamianie, pomiary, przepompowywanie, rozlew, dochodzi do zmniejszania ilości, w stosunku do uwarzonej brzeczki gorącej, i tym samym do zmniejszania ilości wyrobu gotowego.

W Spółce wyrobami gotowymi, zgodnie z zaprezentowaną definicją, są wyroby przekazane do magazynu wyrobów gotowych w opakowaniach jednostkowych (kegi, butelki) lub też, w przypadku piwa przelanego do zbiorników wyszynkowych, będą nimi wyroby przelane do tych zbiorników.

Przy rozlewaniu piwa do opakowań jednostkowych (kegi, butelki) zalegalizowany zbiornik fermentacyjno-leżakowy (CKT) przyłączony będzie bezpośrednio do instalacji rozlewniczej. Z chwilą rozlewu, czyli uzyskania wyrobu finalnego, który może być już skierowany do konsumpcji (sprzedaży), ilości wyrobów gotowych tuż przed rozlewem Spółka będzie określać na podstawie odczytu wskazań poziomowskazów na tym zbiorniku (legalizowanym i normalizowanym) przed i po rozlewie oraz tabel przeliczeniowych sporządzonych przez Urząd Miar.

W przypadku braku możliwości rozlewu zmierzona w zalegalizowanym zbiorniku CKT i zaewidencjonowana objętość piwa będzie przepompowywana z powrotem do zbiornika leżakowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. W jaki sposób Spółka powinna ustalić podstawę opodatkowania podatkiem akcyzowym...
 2. W jaki sposób Spółka powinna ustalić wysokość zaliczek na poczet tego podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy:

1.

W sytuacji braku składu podatkowego, zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym podstawą opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato. Zatem, w ocenie Spółki, podstawę opodatkowania stanowi liczba hektolitrów piwa, które stanowi wyrób gotowy, w momencie przekazania do magazynu wyrobów gotowych. Pod pojęciem wyrobów gotowych rozumie się produkty niepodlegające dalszej obróbce w ramach tego samego przedsiębiorstwa, w którym zostały wyprodukowane, lecz są następnie przeznaczone do sprzedaży na zewnątrz przedsiębiorstwa.

Zatem, w przypadku wyrobów Spółki ilość wyrobu gotowego określana będzie w hektolitrach podczas rozlewania piwa i przekazania go w opakowaniach jednostkowych (kegach, butelkach) do magazynu wyrobów gotowych poprzez odczyty wskazań poziomowskazów zbiornika CKT (legalizowanego i normalizowanego), dokonywane przed i po rozlewie.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 13 załącznika nr 1 do ustawy, do wyrobów akcyzowych zaliczono piwo otrzymywane ze słodu klasyfikowane do kodu CN 2203 00.

Zgodnie z art. 94 ustawy, piwem w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości. Podstawą opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato - art. 94 ust. 3 ustawy. Stawka akcyzy na piwo wynosi 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu - art. 94 ust. 4 ustawy.

Zgodnie z delegacją ustawową wynikającą z art. 94 ust. 5 ustawy, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie metod ustalania parametrów służących do określenia podstawy opodatkowania piwa (Dz.U. z 2009 r. Nr 32, poz. 224).

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia, przy ustalaniu podstawy opodatkowania piwa za 1 stopień Plato uważa się ułamek masowy o wartości 1 procent m/m ekstraktu brzeczki podstawowej, obliczony na podstawie zawartości alkoholu oraz zawartości ekstraktu rzeczywistego w gotowym wyrobie. W § 2 ww. rozporządzenia Minister Finansów zdefiniował użyte przy określeniu podstawy opodatkowania piwa pojęcia: zawartość alkoholu, zawartość ekstraktu rzeczywistego oraz zawartość ekstraktu brzeczki podstawowej, odnosząc je do wyrobu gotowego. Zgodnie z powyższym użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

 1. zawartość alkoholu to ułamek masowy alkoholu etylowego w gotowym wyrobie wyrażony w procentach m/m, odpowiadający gęstości destylatu otrzymanego po destylacji próbki piwa, oznaczony w sposób określony w § 3 ust. 3,
 2. zawartość ekstraktu rzeczywistego to ułamek masowy ekstraktu w gotowym wyrobie, bez względu na fazę produkcji, w której ten ekstrakt został wprowadzony do piwa, wyrażony w procentach m/m, obliczony na podstawie zawartości alkoholu oraz ekstraktu w gotowym wyrobie, oznaczony w sposób określony w § 3 ust. 3;
 3. zawartość ekstraktu brzeczki podstawowej to ułamek masowy ekstraktu brzeczki piwnej, wyrażony w procentach m/m, obliczony na podstawie zawartości alkoholu oraz ekstraktu rzeczywistego w gotowym wyrobie, oznaczony w sposób określony w § 3 ust. 3.

Zdaniem Spółki dla potrzeb ustalenia podstawy opodatkowania piwa, należy przyjmować stopień Plato rozumiany jako ułamek masowy o wartości 1 procent m/m ekstraktu brzeczki podstawowej, obliczony na podstawie zawartości alkoholu oraz ekstraktu rzeczywistego, odnoszonych do wyrobu gotowego, tj. wyrobu, dla którego został zakończony cały proces produkcyjny. Prawodawcy precyzyjnie bowiem wskazali na wyrób gotowy jako ten, którego parametry tj. zawartość alkoholu oraz ekstraktu rzeczywistego będą determinowały obliczenie zawartości ekstraktu brzeczki podstawowej oraz jego ilość determinuje podstawę opodatkowania. Oznacza to, że dla opodatkowania akcyzą wyrób musi spełniać łącznie dwa warunki: stanowić wyrób gotowy oraz umożliwiać określenie stopni Plato.

Z powyższych przepisów wynika, że podstawę opodatkowania w przypadku piwa, określa się na etapie gotowego wyrobu, gdyż wówczas ustalić należy zawartość alkoholu oraz ekstraktu rzeczywistego w gotowym wyrobie. Zdaniem Spółki należy uznać, że wyrób gotowy to piwo w stanie, w którym zakończono cykl produkcyjny tego produktu w Spółce, czyli uzyskania wyrobu finalnego, który może być już skierowany do konsumpcji lub sprzedaży. Zatem określenie podstawy opodatkowania w przypadku, piwa, możliwe jest dopiero w momencie pojawienia się gotowego wyrobu, gdyż określa się zawartość alkoholu oraz ekstraktu rzeczywistego w gotowym wyrobie. W ocenie Spółki, podstawę opodatkowania stanowi ilość hektolitrów piwa, które stanowi wyrób gotowy, określana:

 • podczas rozlewania piwa i przekazania go w opakowaniach jednostkowych (kegach, butelkach) do magazynu wyrobów gotowych poprzez odczyty wskazań poziomowskazów zbiornika CKT (legalizowanego i normalizowanego), dokonywane przed i po rozlewie lub
 • po przepompowaniu piwa do zbiorników wyszynkowych i przekazaniu do rozlewu w lokalu Spółki poprzez odczyty wskazań poziomowskazów zbiornika CKT (legalizowanego i normalizowanego), dokonywane przed i po rozlewie.

2.

Jako podstawę obliczenia przedpłaty Wnioskodawca proponuje przyjąć wielkość 9,5 hl/warkę wynikającą z doświadczeń zawodowych głównego piwowara Spółki, warunków technicznych instalacji browarniczej Spółki i stosowanej technologii, a także uzyskiwanych wyników produkcyjnych innych browarów o podobnym do Spółki profilu.

Wielkość ta przemnożona będzie przez przewidywana liczbę warek w danym miesiącu.

Zgodnie z art. 22 ust. 1-3 ustawy z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1-4 i 6, w przypadku produkcji poza składem podatkowym wyrobów akcyzowych, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, producent jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje w sprawie przedpłaty akcyzy oraz obliczać i wpłacać przedpłatę akcyzy na rachunek właściwej izby celnej, w wysokości akcyzy, jaka będzie należna od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych w danym miesiącu, za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane.

Wpłaconą przedpłatę akcyzy zalicza się na poczet akcyzy należnej za miesiąc rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1. Wpłaconą przedpłatę akcyzy uwzględnia się w deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1. Przepis art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy wyłącza z obowiązku produkcji w składzie podatkowym wyroby akcyzowe, od których została zapłacona przedpłata akcyzy. Zakres przedmiotowy przepisu obejmuje wyroby akcyzowe, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, oraz wyroby akcyzowe inne niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objęte stawką akcyzy inną, niż stawka zerowa. Oznacza to umożliwienie, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie produkcji piwa (takim jak Spółka), produkcji wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym, a więc poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Warunkiem produkcji poza składem podatkowym będzie dokonanie przedpłaty akcyzy, która z chwilą powstania zobowiązania podatkowego będzie zaliczona na poczet należnej akcyzy. Wpłata przedpłaty akcyzy w wysokości, jaka jest należna od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, traktowana jest w rzeczywistości jako zapłata należności z tytułu podatku akcyzowego, o czym świadczą przepisy określone w art. 22 ustawy.

Regulują one kwestie dotyczące deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy, obliczania i wpłaty przedpłaty akcyzy, konieczności uiszczania odsetek jak od zaległości podatkowej, w przypadku gdy wpłacona przedpłata akcyzy jest mniejsza od należnej akcyzy za miesiąc rozliczeniowy oraz rozliczania nadpłaty przedpłaty akcyzy wykazanej w deklaracji podatkowej.

Zdaniem Spółki, przedpłata akcyzy, deklarowana na dokumencie AKC-PA, powinna być obliczana i płacona na podstawie przewidywanych ilości wybitej brzeczki gorącej pomniejszonych o wynikające z technologii produkcji ubytki dla poszczególnych rodzajów piwa, w określonych stopniach Plato. Wysokość przedpłaty wynikać będzie z przewidywalnego nominalnego wybicia brzeczki gorącej w wysokości 11 hl/warkę oraz przewidywalnych ubytków powodujących zmniejszenie tej objętości do ilości produktu gotowego 9,5 hl/warkę. Ubytek ten, wynikający z doświadczeń zawodowych głównego piwowara Spółki, warunków technicznych instalacji browarniczej Spółki i stosowanej technologii, a także uzyskiwanych wyników produkcyjnych innych browarów o podobnym do Spółki profilu, nie przekracza norm dopuszczalnych ubytków przewidywanych dla rodzajów piwa produkowanych przez Spółkę. Odniesienie do dopuszczalnych ubytków ma na celu jedynie pokazanie, iż wysokość zaliczek wpłacanych przez Spółkę będzie wyższa niż byłaby z zastosowaniem tych norm; Spółka ma świadomość iż nie może ich zastosować bezpośrednio gdyż dotyczą one jedynie produkcji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym. Dla Spółki są jedynie wskazówką, iż przyjęta przez nią prognoza rzeczywistej ilości wyrobu gotowego jest wiarygodna i nie spowoduje nieuzasadnionych zaległości podatkowych.

Wielkość 9,5 hl/warkę przemnożona będzie przez przewidywana liczbę warek w danym miesiącu. Podatek od tak obliczonej ilości wyrobu gotowego wpłacany będzie jako zaliczka miesięczna. Po zakończeniu miesiąca, na podstawie pomiarów opisanych szczegółowo w pkt 1, ustalana będzie rzeczywista ilość wyrobu gotowego. W zależności od tego czy będzie ona większa czy mniejsza od prognozy, podatek akcyzowy dopłacany będzie przez Spółkę z odsetkami lub też zaliczany na poczet zaliczki za kolejny miesiąc.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 752, ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 13 załącznika nr 1 do ustawy, do wyrobów akcyzowych zaliczono piwo otrzymywane ze słodu klasyfikowane do kodu CN 2203 00.

Jednocześnie, zgodnie z art. 92 ustawy, do napojów alkoholowych zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie.

W myśl art. 94 ust. 1 ustawy piwem w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości.

Produkcją piwa w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie piwa, a także jego rozlew (art. 94 ust. 2 ustawy).

Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy podstawą opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato.

Na podstawie art. 94 ust. 4 ustawy stawka akcyzy na piwo wynosi 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu.

Zgodnie z delegacja ustawową wynikającą z art. 94 ust. 5 ustawy, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie metod ustalania parametrów służących do określenia podstawy opodatkowania piwa (Dz. U. z 2009 r., nr 32, poz. 224), zwane dalej rozporządzeniem.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia, przy ustalaniu podstawy opodatkowania piwa za 1 stopień Plato uważa się ułamek masowy o wartości 1 procent m/m ekstraktu brzeczki podstawowej, obliczony na podstawie zawartości alkoholu oraz zawartości ekstraktu rzeczywistego w gotowym wyrobie.

W § 2 rozporządzenia prawodawca zdefiniował użyte przy określeniu podstawy opodatkowania piwa pojęcia: zawartość alkoholu, zawartość ekstraktu rzeczywistego oraz zawartość ekstraktu brzeczki podstawowej, odnosząc je do wyrobu gotowego.

I tak, zgodnie z powyższym użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

 1. zawartość alkoholu to ułamek masowy alkoholu etylowego w gotowym wyrobie, wyrażony w procentach m/m, odpowiadający gęstości destylatu otrzymanego po destylacji próbki piwa, oznaczony w sposób określony w § 3 ust. 3;
 2. zawartość ekstraktu rzeczywistego to ułamek masowy ekstraktu w gotowym wyrobie, bez względu na fazę produkcji, w której ten ekstrakt został wprowadzony do piwa, wyrażony w procentach m/m, obliczony na podstawie zawartości alkoholu oraz ekstraktu w gotowym wyrobie, oznaczony w sposób określony w § 3 ust. 3;
 3. zawartość ekstraktu brzeczki podstawowej to ułamek masowy ekstraktu brzeczki piwnej, wyrażony w procentach m/m, obliczony na podstawie zawartości alkoholu oraz ekstraktu rzeczywistego w gotowym wyrobie, oznaczony w sposób określony w § 3 ust. 3.

Ponadto, w § 3 ust. 3 rozporządzenia wskazano, że metody badań stosowane przy oznaczaniu zawartości alkoholu i ekstraktu rzeczywistego w celu ustalenia ekstraktu brzeczki podstawowej określa Polska Norma PN-A-79093-2:2000 ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Stosownie do powyższego należy stwierdzić, że dla potrzeb ustalenia podstawy opodatkowania piwa, należy przyjmować stopień Plato rozumiany jako ułamek masowy o wartości 1 procent m/m ekstraktu brzeczki podstawowej, obliczony na podstawie zawartości alkoholu oraz ekstraktu rzeczywistego, odnoszonych do wyrobu gotowego, tj. wyrobu, dla którego został zakończony cały proces produkcyjny. Prawodawca precyzyjnie bowiem wskazał na wyrób gotowy jako ten, którego parametry tj. zawartość alkoholu oraz ekstraktu rzeczywistego będą determinowały obliczenie zawartości ekstraktu brzeczki podstawowej. Oznacza to, że dla opodatkowania akcyzą wyrób musi spełniać łącznie dwa warunki: stanowić wyrób gotowy oraz umożliwiać określenie stopni Plato.

Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, że Wnioskodawca kończy inwestycję w linię produkcyjną piwa i planuje rozpocząć jego produkcję, rozlew i sprzedaż. Wnioskodawca nie planuje prowadzenia składu podatkowego i w zakresie podatku akcyzowego zamierza rozliczać się w systemie przedpłat akcyzy.

Produkcja piwa w Spółce przebiegać będzie w następujących fazach:

 • faza 1: warzenie piwa (wybicie warki - brzeczka gorąca),
 • faza 2: fermentacja piwa,
 • faza 3: leżakowanie piwa,
 • faza 4: pomiar objętości produktu gotowego w zalegalizowanym zbiorniku CKT, do którego produkt gotowy zostaje przepompowany,
 • faza 5: rozlew zmierzonej objętości piwa z zalegalizowanego zbiornika CKT do opakowań jednostkowych (kegów lub butelek) lub przepompowanie zmierzonej objętości piwa z zalegalizowanego zbiornika CKT do zbiorników wyszynkowych (o większej pojemności niż kegi),
 • faza 6: przekazanie piwa w opakowaniach jednostkowych do magazynu wyrobów gotowych i przekazanie do rozlewu w lokalu Spółki (kegi) lub do sprzedaży (butelki) lub też przekazanie zbiorników wyszynkowych do rozlewu w lokalu Spółki.

W toku wszystkich procesów technologicznych jak: odstanie osadów stałych, schładzanie, odszlamianie, pomiary, przepompowywanie, rozlew, dochodzi do zmniejszania ilości, w stosunku do uwarzonej brzeczki gorącej, i tym samym do zmniejszania ilości wyrobu gotowego. W Spółce wyrobami gotowymi są wyroby przekazane do magazynu wyrobów gotowych w opakowaniach jednostkowych (kegi, butelki) lub też, w przypadku piwa przelanego do zbiorników wyszynkowych, będą nimi wyroby przelane do tych zbiorników. Przy rozlewaniu piwa do opakowań jednostkowych (kegi, butelki) zalegalizowany zbiornik fermentacyjno-leżakowy (CKT) przyłączony będzie bezpośrednio do instalacji rozlewniczej. Z chwilą rozlewu, czyli uzyskania wyrobu finalnego, który może być już skierowany do konsumpcji (sprzedaży), ilości wyrobów gotowych tuż przed rozlewem Spółka będzie określać na podstawie odczytu wskazań poziomowskazów na tym zbiorniku (legalizowanym i normalizowanym) przed i po rozlewie oraz tabel przeliczeniowych sporządzonych przez Urząd Miar. W przypadku braku możliwości rozlewu zmierzona w zalegalizowanym zbiorniku CKT i zaewidencjonowana objętość piwa będzie przepompowywana z powrotem do zbiornika leżakowego.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się między innymi do ustalenia właściwego sposobu określania podstawy opodatkowania piwa.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że podstawę opodatkowania w przypadku piwa, określa się na etapie gotowego wyrobu, gdyż wówczas ustalić należy zawartość alkoholu oraz ekstraktu rzeczywistego w gotowym wyrobie.

Piwo podlega opodatkowaniu akcyzą jako wyrób gotowy, czyli wyrób wydany z produkcji do magazynu wyrobów gotowych po zakończeniu wszystkich procesów technologicznych. Zatem podstawą opodatkowania akcyzą jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato.

W ocenie Wnioskodawcy podstawę opodatkowania stanowi ilość hektolitrów piwa, które stanowi wyrób gotowy, określana podczas rozlewania piwa i przekazania go w opakowaniach jednostkowych (kegach, butelkach) do magazynu wyrobów gotowych poprzez odczyty wskazań poziomowskazów zbiornika CKT (legalizowanego i normalizowanego), dokonywane przed i po rozlewie lub po przepompowaniu piwa do zbiorników wyszynkowych i przekazaniu do rozlewu w lokalu Spółki poprzez odczyty wskazań poziomowskazów zbiornika CKT (legalizowanego i normalizowanego), dokonywane przed i po rozlewie.

Jednocześnie, jak wskazał Wnioskodawca, w Spółce wyrobami gotowymi są wyroby przekazane do magazynu wyrobów gotowych w opakowaniach jednostkowych (kegi, butelki) lub też, w przypadku piwa przelanego do zbiorników wyszynkowych, będą nimi wyroby przelane do tych zbiorników.

Mając na uwadze opis sprawy w przedmiotowym przypadku produkcja piwa zakończy się w momencie uzyskania wyrobu finalnego, który może być już kierowany do konsumpcji (sprzedaży). Zatem należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że podstawę opodatkowania stanowi ilość hektolitrów piwa, które stanowi wyrób gotowy, określana:

 • podczas rozlewania piwa i przekazania go w opakowaniach jednostkowych (kegach, butelkach) do magazynu wyrobów gotowych poprzez odczyty wskazań poziomowskazów zbiornika CKT (legalizowanego i normalizowanego), dokonywane przed i po rozlewie lub
 • po przepompowaniu piwa do zbiorników wyszynkowych i przekazaniu do rozlewu w lokalu Spółki poprzez odczyty wskazań poziomowskazów zbiornika CKT (legalizowanego i normalizowanego), dokonywane przed i po rozlewie.

Tym samym, w przedmiotowej sprawie podstawę opodatkowania piwa stanowi ilość hektolitrów piwa, które stanowi u Wnioskodawcy wyrób gotowy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie określenia podstawy opodatkowania piwa należało uznać za prawidłowe.

Ponadto wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą sposobu określenia podatku akcyzowego od piwa produkowanego w systemie przedpłat akcyzy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy, procedura zawieszenia poboru akcyzy oznacza procedurę stosowaną podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy, skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Stosownie do art. 40 ust. 5 ustawy, procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1. W załączniku nr 2 do ustawy, stanowiącym wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o których mowa w dyrektywie Rady 92/12/EWG, pod pozycją 13 z kodem CN 2203 00 10 umieszczono piwo otrzymywane ze słodu.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy, produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy.

Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1-4 i 6, w przypadku produkcji poza składem podatkowym wyrobów akcyzowych, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, producent jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

 1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje w sprawie przedpłaty akcyzy, według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacać przedpłatę akcyzy na rachunek właściwej izby celnej, w wysokości akcyzy, jaka będzie należna od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych w danym miesiącu

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane.

W myśl art. 22 ust. 2 ustawy, wpłaconą przedpłatę akcyzy zalicza się na poczet akcyzy należnej za miesiąc rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1.

Zgodnie z 22 ust. 3 ustawy, wpłaconą przedpłatę akcyzy uwzględnia się w deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1.

Stosownie do art. 22 ust. 4 ustawy, w przypadku gdy wpłacona przedpłata akcyzy jest mniejsza od należnej akcyzy za miesiąc rozliczeniowy, którego przedpłata akcyzy dotyczy, od tej różnicy należne są odsetki jak od zaległości podatkowej, za okres od ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostały wyprodukowane, do dnia, w którym powinna zostać zapłacona należna akcyza za te wyroby. Przepisy o zaległościach podatkowych stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy, w przypadku gdy wpłacona przedpłata akcyzy jest większa od należnej akcyzy za miesiąc rozliczeniowy, którego przedpłata akcyzy dotyczy, nadwyżkę przedpłaty akcyzy wykazaną w deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, rozlicza się przy przedpłatach akcyzy za następne okresy rozliczeniowe, jeżeli podatnik nie posiada zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych ani nie złoży wniosku o zaliczenie nadpłaty w całości albo w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Jak wynika z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, producent jest obowiązany obliczać i wpłacać przedpłatę akcyzy na rachunek właściwej izby celnej, w wysokości akcyzy, jaka będzie należna od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych w danym miesiącu - za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane.

Zatem podmiot produkujący piwo w systemie przedpłat akcyzy zobowiązany jest obliczać i wpłacać przedpłatę akcyzy na rachunek właściwej izby celnej, w wysokości akcyzy, jaka będzie należna od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych w danym miesiącu - za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane. Tym samym przedpłatę akcyzy należy obliczać i wpłacać w wysokości przewidywanej kwoty akcyzy, jaka będzie należna od wyprodukowanych wyrobów gotowych w danym miesiącu.

W przypadku gdy wpłacona przedpłata akcyzy jest większa od należnej akcyzy za miesiąc rozliczeniowy, którego przedpłata akcyzy dotyczy, nadwyżkę przedpłaty akcyzy wykazaną w deklaracji podatkowej, rozlicza się przy przedpłatach akcyzy za następne okresy rozliczeniowe, jeżeli podatnik nie posiada zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych ani nie złoży wniosku o zaliczenie nadpłaty w całości albo w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, że Wnioskodawca kończy inwestycję w linię produkcyjną piwa i planuje rozpocząć jego produkcję, rozlew i sprzedaż. Wnioskodawca nie planuje prowadzenia składu podatkowego i w zakresie podatku akcyzowego zamierza rozliczać się w systemie przedpłat akcyzy. Zdaniem Wnioskodawcy przedpłata akcyzy powinna być obliczana i płacona na podstawie przewidywanych ilości wybitej brzeczki gorącej pomniejszonych o wynikające z technologii produkcji ubytki dla poszczególnych rodzajów piwa, w określonych stopniach Plato. Wysokość przedpłaty wynikać będzie z przewidywalnego nominalnego wybicia brzeczki gorącej w wysokości 11 hl/warkę oraz przewidywalnych ubytków powodujących zmniejszenie tej objętości do ilości produktu gotowego 9,5 hl/warkę. Wielkość 9,5 hl/warkę przemnożona będzie przez przewidywaną liczbę warek w danym miesiącu. Podatek od tak obliczonej ilości wyrobu gotowego wpłacany będzie jako zaliczka miesięczna. Po zakończeniu miesiąca ustalana będzie rzeczywista ilość wyrobu gotowego. W zależności od tego czy będzie ona większa czy mniejsza od prognozy, podatek akcyzowy dopłacany będzie przez Wnioskodawcę z odsetkami lub też zaliczany na poczet zaliczki za kolejny miesiąc.

Jak wskazano powyżej przedpłatę akcyzy należy obliczać i wpłacać w wysokości przewidywanej kwoty akcyzy, jaka będzie należna od wyprodukowanych wyrobów gotowych w danym miesiącu. Zatem mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że przedstawiony przez Wnioskodawcę sposób obliczania przedpłaty akcyzy od piwa produkowanego poza składem podatkowym w wysokości przewidywanej kwoty akcyzy, jaka będzie należna od wyprodukowanych wyrobów gotowych w danym miesiącu jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie sposobu określenia podatku akcyzowego od piwa produkowanego w systemie przedpłat akcyzy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.