IPPP3/4513-23/15-5/SM | Interpretacja indywidualna

Stawka akcyzy dla produkowanego napoju alkoholowego z dodatkiem piwa
IPPP3/4513-23/15-5/SMinterpretacja indywidualna
 1. alkohol
 2. klasyfikacje
 3. piwo
 4. stawka
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Napoje alkoholowe -> Piwo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2015 r. (data wpływu 18 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 19 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/4513-23/15-3/SM z dnia 8 maja 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 14 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stawki podatku dla produkowanego napoju alkoholowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stawki podatku dla produkowanego napoju alkoholowego.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 maja 2015 r. w dniu 19 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe:

Firma A. jest producentem wyrobów akcyzowych:

 1. Napojów winiarskich;
 2. Wyrobów pośrednich;
 3. Napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa z napojami bezalkoholowymi o mocy powyżej 0,5% obj. w wyrobie gotowym zwanych dalej napojami piwnymi;
 4. Napojów alkoholowych powstałych ze zmieszania piwa słodowego z napojami bezalkoholowymi (tzw. napoje piwne, zarówno spokojne jak i wzbudzone poprzez wysycanie dwutlenkiem węgla).

Firma A. Sp. z o.o. wytwarza wyroby akcyzowe od 1996 roku i prowadzi skład podatkowy, w którym wytwarza:

 1. Fermentowane napoje winiarskie;
 2. Wyroby pośrednie;
 3. Piwo słodowe, które nie jest produktem finalnym a stanowi bazę do otrzymywania napojów alkoholowych powstałych ze zmieszania tego piwa z napojami bezalkoholowymi;
 4. Napoje alkoholowe powstałe ze zmieszania piwa słodowego z napojami bezalkoholowymi (tzw. napoje piwne zarówno spokojne, jak i wzbudzone poprzez wysycanie dwutlenkiem węgla).

W dniu 16 września 2013 r. złożony został aneks do akt weryfikacyjnych o nr 4, w którym przedstawiono zamiar rozpoczęcia produkcji napojów piwnych gazowanych nalewanych do butelek ciśnieniowych i zamykanych korkiem niegrzybkowym wraz z zapinką drucianą. Firma A. posiada linię produkcyjną do wysycania napojów dwutlenkiem węgla i do rozlewu takich wyrobów gazowanych.

We wniosku o urzędowe sprawdzenie przedstawiono wszystkie niezbędne informacje i dokumenty (szkice, receptury, opis postępowania technologicznego, przewidzianą dokumentację).

Od dnia 27 września 2013 r. firma A. wytwarza napoje alkoholowe (będące mieszaniną piwa z napojami bezalkoholowymi) o mocy 9% obj. musujące, gazowane według zasad postępowania technologicznego opisanego w aneksie nr 4.

Proces wytwarzania takiego napoju składa się z 3 zasadniczych etapów:

 1. wytworzenie piwa słodowego 19 stopni Plato, o procentowej objętościowej zawartości alkoholu wynoszącej 11%;
 2. wytworzenie napoju alkoholowego o zawartości 9% obj. poprzez zmieszanie piwa o mocy 11% obj. otrzymanego jak w punkcie a, z napojem bezalkoholowym;
 3. wysycenie napoju alkoholowego (dwutlenkiem węgla) otrzymanego jak w punkcie b oraz jego rozlew do opakowań jednostkowych. Napój alkoholowy powstały przez zmieszanie piwa o mocy 11% z napojem bezalkoholowym ma następujący skład (na 1000 l gotowego wyrobu):
  1. piwo 19 stopni Plato (11 % alkoholu) 833 l = 83,3%;
  2. napój bezalkoholowy (woda – 165 l) = 16,5%, kwas cytrynowy 1,2 kg = 0,12%, syntetyczne substancje słodzące 0,72 kg = 0,03%, aromat muskatu 0,8 kg = 0,03%, substancje konserwujące 0,09 kg = 0,005%.

Ad. a. Wytworzenie piwa 19 stopni Plato odbywa się według zasad określonych w aktach weryfikacyjnych. Udział ekstraktu z surowców słodowanych w nastawie (brzeczce podstawowej na to piwo) jest w przewadze w stosunku do ekstraktu z surowców niesłodowanych (ekstrakt słodowy stanowi 50,1% wagowych, a ekstrakt niesłodowy stanowi 49,9% wagowych).

Piwo używane do wytwarzania napojów jak w punkcie b. jest klarowne (po filtracji przez ziemię okrzemkową).

Ad b. Klarowne piwo miesza się z napojem bezalkoholowym w proporcjach jak wyżej. Po wykonaniu analizy fizykochemicznej i sensorycznej powstały napój jest filtrowany i przekazywany na linię do rozlewu wyrobów gazowanych.

Ad c. Dwutlenek węgla dodawany jest do wychłodzonego napoju pod ciśnieniem i tak wysycony napój rozlewany jest do butelek ciśnieniowych szklanych z zielonego szkła w rozlewie „na zimno”. Butelki zamykane są plastikowym korkiem o cylindrycznym kształcie w części korka wchodzącej w szyjkę butelki (korek nie jest korkiem grzybkowym). Na korek założona jest zapinka druciana zapobiegająca wyrzuceniu korka z butelki przez ciśnienie wewnątrz butelki.

Informacje dodatkowe:

 1. Cały alkohol w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji cukrów zawartych w brzeczce nastawnej na piwo. Nie jest dodawany alkohol etylowy.
 2. Zawartość alkoholu w gotowym wyrobie wynosi 9% objętościowych.
 3. Ciśnienie panujące w butelce z gotowym wyrobem wynikającym z dodanego dwutlenku węgla wynosi w temperaturze 20 stopni Celsjusza powyżej 3 barów.
 4. Poprzez zmieszanie piwa z napojem bezalkoholowym gotowy wyrób posiada niektóre cechy organoleptyczne odmienne niż piwo, z którego powstał ten napój. Poprzez dodanie dozwolonych substancji dodatkowych, a w szczególności aromatu i substancji słodzących gotowy wyrób różni się znacznie zarówno smakiem i zapachem od piwa użytego do jego otrzymania. Takie jest założenie „marketingowe” dla tego produktu tzn. ma on nie pachnieć piwem, a muskatem, być lekko słodki i „strzelać” po otwarciu. Ta zmiana cech organoleptycznych gotowego wyrobu w stosunku do użytej bazy piwnej jest świadoma i celowa i wynika z oczekiwań konsumentów.
 5. Wyrób będący przedmiotem wniosku jest piwem (CN 2203 00 pod względem stawki akcyzy należnej od tego wyrobu i jest zaliczany do grupowania CN 2206 00 - napoje fermentowane pozostałe, jeśli chodzi o jego rodzaj, asortyment).

W odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/4513-23/15-3/SM z dnia 8 maja 2015 r. o jednoznaczne wskazanie dla produkowanego napoju alkoholowego na bazie piwa właściwej klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodniej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987 r., str. 1, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydane specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, ze zm.) Spółka sprecyzowała, że wyrób będący przedmiotem wniosku jest piwem otrzymanym ze słodu i jest klasyfikowany do podpozycji CN 2203 00.

Treść pozostałych zapisów pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Spółka zaznaczyła, że:

 1. Ustawa o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r., Nr 3, poz. 11) w art. 94.1 w taki „podwójny” sposób klasyfikuje napoje będące mieszaniną piwa z napojami bezalkoholowymi, tzn. do CN 2203 00 pod względem należnego podatku akcyzowego i do CN 2206 00 pod względem asortymentowym.
 2. Inny podmiot występując o wydanie indywidualnej interpretacji prawa dla analogicznego produktu, produkowanego w identycznej technologii, zaklasyfikował go zgodnie z brzmieniem art. 94.1 ustawy akcyzowej czyli do CN 2203 00 i do CN 2206 00 i nie stanowiło to przeszkody, aby Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydał interpretację IPTPP3/443A-82/14-4/KK.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy stawka podatku akcyzowego należnego od napoju alkoholowego o zawartości 9% obj. alkoholu powstałego poprzez zmieszanie piwa słodowego z napojem bezalkoholowym, rozlanego do ciśnieniowych butelek z ciemnego szkła i nasyconych dodanym dwutlenkiem węgla powodującym ciśnienie w butelce powyżej 3 barów (w 20 st. C), zamkniętych korkiem niegrzybkowym i zabezpieczonych zapinką drucianą wynosi 7,79 zł za każdy stopień Plato od 1 hektolitra gotowego wyrobu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stawka podatku akcyzowego należnego od napoju alkoholowego o mocy 9% obj. powstałego poprzez zmieszanie piwa słodowego z napojem bezalkoholowym, rozlanego do butelek ciśnieniowych z ciemnego szkła, do którego dodano dwutlenek węgla powodujący ciśnienie w butelce w 20 st. C wynoszące powyżej 3 barów, zamkniętym niegrzybkowym korkiem wraz z zapinką drucianą wynosi 7,79 zł za każdy stopień Plato od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, użyte w ustawie określenia oznaczają: wyroby akcyzowe – wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z pózn. zm.).

Zgodnie z art. 92 ustawy, do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie.

Stosownie do art. 94 ust. 1 ustawy, piwem w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości.

Art. 94 ust. 3 ustawy stanowi, że podstawą opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato.

W myśl art. 94 ust. 4 ustawy, stawka akcyzy na piwo wynosi 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest producentem wyrobów akcyzowych:

 • Napojów winiarskich;
 • Wyrobów pośrednich;
 • Napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa z napojami bezalkoholowymi o mocy powyżej 0,5% obj. w wyrobie gotowym zwanych dalej napojami piwnymi;
 • Napojów alkoholowych powstałych ze zmieszania piwa słodowego z napojami bezalkoholowymi (tzw. napoje piwne, zarówno spokojne, jak i wzbudzone poprzez wysycanie dwutlenkiem węgla).

Od dnia 27 września 2013 r. Spółka wytwarza napoje alkoholowe (będące mieszaniną piwa z napojami bezalkoholowymi) o mocy 9% obj. musujące, gazowane.

Proces wytwarzania takiego napoju składa się z 3 zasadniczych etapów:

 1. Wytworzenie piwa słodowego 19 stopni Plato, o procentowej objętościowej zawartości alkoholu wynoszącej 11%. Udział ekstraktu z surowców słodowanych w nastawie (brzeczce podstawowej na to piwo) jest w przewadze w stosunku do ekstraktu z surowców niesłodowanych (ekstrakt słodowy stanowi 50,1% wagowych, a ekstrakt niesłodowy stanowi 49,9% wagowych). Piwo używane do wytwarzania napojów jest klarowne (po filtracji przez ziemię okrzemkową).
 2. Wytworzenie napoju alkoholowego o zawartości 9% obj. poprzez zmieszanie otrzymanego piwa o mocy 11% obj. z napojem bezalkoholowym. Po wykonaniu analizy fizykochemicznej i sensorycznej powstały napój jest filtrowany i przekazywany na linię do rozlewu wyrobów gazowanych.
 3. Wysycenie otrzymanego napoju alkoholowego (dwutlenkiem węgla) oraz jego rozlew do opakowań jednostkowych. Butelki zamykane są plastikowym korkiem o cylindrycznym kształcie w części korka wchodzącej w szyjkę butelki (korek nie jest korkiem grzybkowym). Na korek założona jest zapinka druciana zapobiegająca wyrzuceniu korka z butelki przez ciśnienie wewnątrz butelki.

W odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/4513-23/15-3/SM z dnia 8 maja 2015 r. o jednoznaczne wskazanie dla produkowanego napoju alkoholowego na bazie piwa właściwej klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodniej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987 r., str. 1, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydane specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, ze zm.) Spółka sprecyzowała, że wyrób będący przedmiotem wniosku jest piwem otrzymanym ze słodu i jest klasyfikowany do podpozycji CN 2203 00.

Jednocześnie Spółka zaznaczyła, że:

 1. Ustawa o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r., Nr 3, poz. 11) w art. 94.1 w taki „podwójny” sposób klasyfikuje napoje będące mieszaniną piwa z napojami bezalkoholowymi, tzn. do CN 2203 00 pod względem należnego podatku akcyzowego i do CN 2206 00 pod względem asortymentowym.
 2. Inny podmiot występując o wydanie indywidualnej interpretacji prawa dla analogicznego produktu, produkowanego w identycznej technologii, zaklasyfikował go zgodniez brzmieniem art. 94.1 ustawy akcyzowej czyli do CN 2203 00 i do CN 2206 00 i nie stanowiło przeszkody, aby Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydał interpretację IPTPP3/443A-82/14-4/KK.

Wątpliwości Spółki dotyczą wysokości stawki podatku akcyzowego dla ww. wyrobu.

Zauważyć należy, że w myśl przepisu art. 94 ust. 1 ustawy, piwem w rozumieniu ustawy są m.in. wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00. W uzupełnieniu z dnia 15 maja 2015 r. Spółka jednoznacznie sklasyfikowała opisany we wniosku wyrób do kodu CN 2203 00.

Zatem produkowany przez Spółkę napój będzie piwem, o którym mowa w ww. art. 94 ust. 1 ustawy, opodatkowanym stawką akcyzy w wysokości 7,79 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu (zgodnie z art. 94 ust. 4 ustawy).

W tym miejscu nie można się zgodzić z twierdzeniem Spółki, że ustawa o podatku akcyzowym w art. 94 ust. 1 w „podwójny” sposób klasyfikuje napoje będące mieszaniną piwa z napojami bezalkoholowymi, tzn. do CN 2203 00 pod względem należnego podatku akcyzowego i do CN 2206 00 pod względem asortymentowym. Piwem bowiem w myśl tego przepisu są dwa wyroby klasyfikowane do różnych kodów CN – wyroby objęte pozycją CN 2203 00 i wyroby objęte pozycją CN 2206 00 będące mieszaniną piwa z napojami bezalkoholowymi. W żadnym przypadku nie można zatem mówić o podwójnej klasyfikacji jednego produktu, lecz o dwóch produktach spełniających jedną definicję.

Niezasadne są także twierdzenia Spółki, że wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi interpretacja indywidualna nr IPTPP3/443A-82/14-4/KK oparta została na klasyfikacji wyrobu do kodu CN 2203 00 i do CN 2206 00. Jak bowiem wyraźnie podkreślono na wstępie tej interpretacji: „W związku z powyższym należy podkreślić, że w niniejszej interpretacji dokonano oceny stanowiska Spółki wyłącznie odnośnie przepisów prawa podatkowego, w oparciu o wskazany przez Wnioskodawcę symbol CN 2206 00 dla wyrobu będącego przedmiotem wniosku”.

Powyższe uwagi nie zmieniają jednak zasadniczego faktu, że zarówno wyroby klasyfikowane do kodu CN 2203 00, jak i wyroby klasyfikowane do kodu CN 2206 (mieszanina piwa z napojami bezalkoholowymi) są opodatkowane tą samą stawką podatku akcyzowego, tj. 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu.

Zatem stanowisko Spółki należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów.

W konsekwencji, tut. Organ nie dokonywał klasyfikacji wyrobu, przyjmując klasyfikację wskazaną przez Wnioskodawcę.

Tym samym należy podkreślić, że w niniejszej interpretacji dokonano oceny stanowiska Spółki w oparciu o wskazany przez Wnioskodawcę symbol CN 2203 00 dla wyrobu będącego przedmiotem wniosku.

Ponadto zauważyć należy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. podmioty mające wątpliwości co do klasyfikacji wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego posiadają uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (WIA). Zgodnie z art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, WIA jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów, która określa:

 1. klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo
 2. rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów.

Zgodnie z § 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej, wyznacza się Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.