IPPP3/4513-106/15-4/MC | Interpretacja indywidualna

W zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika lub płatnika podatku akcyzowego w związku z wyprodukowaniem przez klientów Wnioskodawcy piwa przy pomocy wynajętego od Wnioskodawcy stacjonarnego stanowiska wyposażonego w profesjonalny sprzęt służący do produkcji piwa.
IPPP3/4513-106/15-4/MCinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. opodatkowanie
 3. piwo
 4. podatnik podatku od towarów i usług
 5. produkcja
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Napoje alkoholowe -> Piwo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2015 r., przesłanym do tut. Biura przez Naczelnika Urzędu Celnego (data wpływu do tut. Biura 14 grudnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 12 lutego 2016 r. (data wpływu 16 lutego 2016 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 2 lutego 2016 r. (skutecznie doręczone w dniu 5 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika lub płatnika podatku akcyzowego w związku z wyprodukowaniem przez klientów Wnioskodawcy piwa przy pomocy wynajętego od Wnioskodawcy stacjonarnego stanowiska wyposażonego w profesjonalny sprzęt służący do produkcji piwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika lub płatnika podatku akcyzowego w związku z wyprodukowaniem przez klientów Wnioskodawcy piwa przy pomocy wynajętego od Wnioskodawcy stacjonarnego stanowiska wyposażonego w profesjonalny sprzęt służący do produkcji piwa.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 lutego 2016 r., złożonym w dniu 12 lutego 2016 r. (data wpływu 16 lutego 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 2 lutego 2016 r.

W piśmie złożonym w dniu 12 lutego 2016 r., stanowiącym odpowiedź na wezwanie tut. Organu z dnia 2 lutego 2016 r. przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej związanej z piwowarstwem. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy będą szkolenia z zakresu piwowarstwa zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Prowadzone będą wykłady związane z piwem począwszy od gatunków piwa, poprzez surowce, proces warzenia, fermentacji, rozlewu, a także problemy na każdym z tych etapów. Firma Wnioskodawcy wyposażona będzie także w instalacje o różnych rozwiązaniach technicznych, na których można warzyć piwo, a także przeprowadzić fermentację poprzedzoną propagacją drożdży i finalnie zabutelkować lub zakegować gotowe piwo. Innymi słowy działalność Wnioskodawcy będzie małym browarem domowym wyposażonym we wszystkie niezbędne urządzenia do przygotowania piwa w warunkach domowych.

Pierwszy rodzaj świadczonych usług.

Usługi firmy Wnioskodawcy będą skierowane wyłącznie do osób pełnoletnich, które będą mogły uczestniczyć w szkoleniach dotyczących domowego piwowarstwa, tzn. poznać proces technologiczny, receptury klasycznych piw oraz stworzyć własne receptury piwa.

Drugi rodzaj świadczonych usług.

Osoby te będą mogły także wynająć od Wnioskodawcy stacjonarne stanowisko wyposażone w profesjonalny sprzęt i w warunkach domowego browaru Wnioskodawcy przygotować piwo na własny użytek. Piwo byłoby przygotowywane wg receptury klienta przez niego samego bez pomocy Wnioskodawcy, ani pracowników Wnioskodawcy. Firma Wnioskodawcy udostępniać będzie tylko lokal wyposażony w profesjonalny sprzęt. Klient będzie mógł przygotować piwo z własnych surowców (słód, chmiel, drożdże czy dodatki piwowarskie typu glukoza) bądź surowców zakupionych w firmie Wnioskodawcy. Piwo wytworzone przez klientów Wnioskodawcy w lokalu Wnioskodawcy będzie przygotowane przez nich na ich własny użytek i będzie ich własnością.

Trzeci rodzaj świadczonych usług.

Klienci Wnioskodawcy będą mogli także wynająć od Wnioskodawcy sprzęt do domu w celu przygotowania piwa na własny użytek w swoim własnym domu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowanie w uzupełnieniu do wniosku z dnia 12 lutego 2016 r.):

Czy piwo wyprodukowane przez klientów Wnioskodawcy na ich własny użytek w lokalu Wnioskodawcy, ale bez udziału Wnioskodawcy (patrz „Drugi rodzaj świadczonych usług”) będzie podlegać opodatkowaniu akcyzą, jeśli tak to czy Wnioskodawca będzie wówczas podatnikiem (tzn. to na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek podatkowy) czy Wnioskodawca będzie może płatnikiem tego podatku, tzn. czy Wnioskodawca będzie musiał pobrać akcyzę od swoich klientów i ją wpłacić...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy ani Wnioskodawca, ani klienci Wnioskodawcy nie będą podatnikami podatku akcyzowego, ponieważ klienci będą produkowali piwo samodzielnie i na własne potrzeby w oparciu o udostępniony przez Wnioskodawcę sprzęt i lokal. Zatem Wnioskodawca tym bardziej nie będzie płatnikiem tego podatku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z dnia 8 lutego 2013 r. (tj. z dnia 16 stycznia 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 195) wydanym na podstawie art. 31 ust. 6. art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3 i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752. z późn. zm.) zwalnia się od akcyzy piwo, wino i napoje fermentowane, wytworzone domowym sposobem przez osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczone do sprzedaży (§ 8 rozporządzenia).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 752, ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 92 ustawy do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie.

Stosownie do art. 94 ust. 1 ustawy piwem w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości.

W myśl art. 94 ust. 2 ustawy produkcją piwa w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie piwa, a także jego rozlew.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (...).

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Ponadto w myśl art. 8 ust. 2 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

 1. użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:
  1. było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
  2. nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;
 2. dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;
 3. sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;
 4. nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej związanej z piwowarstwem. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy będą szkolenia z zakresu piwowarstwa zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Firma Wnioskodawcy wyposażona będzie także w instalacje o różnych rozwiązaniach technicznych, na których można warzyć piwo a także przeprowadzić fermentację poprzedzoną propagacją drożdży i finalnie zabutelkować lub zakegować gotowe piwo. Innymi słowy działalność Wnioskodawcy będzie małym browarem domowym wyposażonym we wszystkie niezbędne urządzenia do przygotowania piwa w warunkach domowych. Usługi firmy Wnioskodawcy będą skierowane wyłącznie do osób pełnoletnich, które będą mogły uczestniczyć w szkoleniach dotyczących domowego piwowarstwa, tzn. poznać proces technologiczny, receptury klasycznych piw oraz stworzyć własne receptury piwa. Osoby te będą mogły także wynająć od Wnioskodawcy stacjonarne stanowisko wyposażone w profesjonalny sprzęt i w warunkach domowego browaru Wnioskodawcy przygotować piwo na własny użytek. Piwo byłoby przygotowywane wg receptury klienta przez niego samego bez pomocy Wnioskodawcy, ani pracowników Wnioskodawcy. Firma Wnioskodawcy udostępniać będzie tylko lokal wyposażony w profesjonalny sprzęt. Klient będzie mógł przygotować piwo z własnych surowców (słód, chmiel, drożdże czy dodatki piwowarskie typu glukoza) bądź surowców zakupionych w firmie Wnioskodawcy. Piwo wytworzone przez klientów Wnioskodawcy w lokalu Wnioskodawcy będzie przygotowane przez nich na ich własny użytek i będzie ich własnością.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia czy Wnioskodawca będzie podatnikiem lub płatnikiem podatku akcyzowego w związku z wyprodukowaniem przez klientów Wnioskodawcy piwa przy pomocy wynajętego od Wnioskodawcy stacjonarnego stanowiska wyposażonego w profesjonalny sprzęt służący do produkcji piwa.

Odnosząc się do niniejszej kwestii wskazać należy, że w świetle obowiązujących przepisów z zakresu podatku akcyzowego w okolicznościach opisanych w przedmiotowym wniosku (Drugi rodzaj świadczonych usług) Wnioskodawcy nie można uznać za podatnika podatku akcyzowego w związku z produkcją piwa przez klientów Wnioskodawcy. W analizowanej sprawie Wnioskodawca zamierza w ramach planowanej działalności między innymi wynajmować klientom stacjonarne stanowisko wyposażone w profesjonalny sprzęt służący do produkcji piwa. Klient Wnioskodawcy będzie mógł przygotować piwo z własnych surowców lub surowców zakupionych w firmie Wnioskodawcy. Piwo wytworzone przez klientów Wnioskodawcy będzie przygotowywane przez nich na ich własny użytek i będzie ich własnością. Zatem Wnioskodawcy nie można uznać za podatnika podatku akcyzowego na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy. W analizowanym przypadku bowiem Wnioskodawca wynajmując sprzęt, o którym mowa w przedmiotowym wniosku nie dokona czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą oraz wobec Wnioskodawcy nie zaistnieje stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą.

Jednocześnie wskazać należy, że przepisy ustawy, co do zasady, nie przewidują poboru podatku akcyzowego z wykorzystaniem instytucji płatnika. Zatem w analizowanej sprawie Wnioskodawca nie będzie płatnikiem podatku akcyzowego w przypadku ewentualnego opodatkowania piwa wyprodukowanego przez klientów Wnioskodawcy.

Tym samym w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie będzie podatnikiem lub płatnikiem podatku akcyzowego w związku z wyprodukowaniem przez klientów Wnioskodawcy piwa przy pomocy wynajętego od Wnioskodawcy stacjonarnego stanowiska wyposażonego w profesjonalny sprzęt służący do produkcji piwa.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto wskazać należy, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są na wniosek Zainteresowanego w jego indywidualnej sprawie. Interpretacja podatkowa może dotyczyć jedynie sfery opodatkowania lub ewentualnego opodatkowania Zainteresowanego. W związku z powyższym przedmiotowa interpretacja rozstrzyga jedynie w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika lub płatnika podatku akcyzowego w związku z wyprodukowaniem przez klientów Wnioskodawcy piwa przy pomocy wynajętego od Wnioskodawcy stacjonarnego stanowiska wyposażonego w profesjonalny sprzęt służący do produkcji piwa, nie rozstrzyga natomiast o obowiązkach podatkowych z zakresu podatku akcyzowego ciążących na klientach Wnioskodawcy z tytułu produkcji piwa, w tym w szczególności nie dotyczy kwestii ustalenia czy piwo wyprodukowane przez klientów Wnioskodawcy na ich własny użytek w lokalu Wnioskodawcy ale bez udziału Wnioskodawcy będzie podlegać opodatkowaniu akcyzą. Jednocześnie wskazać należy, że klienci Wnioskodawcy chcąc uzyskać interpretację indywidualną mogą wystąpić z odrębnym wnioskiem na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej.

Wskazać również należy, że niniejsza interpretacja indywidualna rozstrzyga jedynie w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika lub płatnika podatku akcyzowego w związku z wyprodukowaniem przez klientów Wnioskodawcy piwa przy pomocy wynajętego od Wnioskodawcy stacjonarnego stanowiska wyposażonego w profesjonalny sprzęt służący do produkcji piwa, zaś w zakresie stwierdzenia czy sprzęt stacjonarny, w który wyposażony będzie lokal Wnioskodawcy oraz który przeznaczony będzie pod wynajem przy zastrzeżeniu, że będzie służył do niekomercyjnej produkcji piwa powinien zostać poddany procedurze zatwierdzenia typu oraz legalizacji przez GUM oraz w zakresie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1286) zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.