IBPP4/4513-218/15/EK | Interpretacja indywidualna

Prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych - rozliczanie piwa na zasadzie przedpłaty akcyzy
IBPP4/4513-218/15/EKinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. ewidencja
 3. piwo
 4. przedpłaty
 5. wyroby akcyzowe
 6. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Napoje alkoholowe -> Piwo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 9 grudnia 2015 r. (data wpływu 15 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z 8 lutego 2016 r. (data wpływu 12 lutego 2016 r.) oraz pismem z 25 lutego 2016 r. (data wpływu 29 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 19 lutego 2016 r. oraz pismem z 25 lutego 2016 r. będącymi odpowiedzią na wezwanie Organu z 12 lutego 2016 r. oraz 16 lutego 2016 r. znak: IBPP4/4513-236/15/EK.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w piśmie z 8 lutego 2016 r. oraz w piśmie z 25 lutego 2016 r.).

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT. Wnioskodawca wykonuje tylko czynności opodatkowane podatkiem VAT. W lutym 2014 r. Wnioskodawca rozpoczął produkcję piwa (browar). Nie posiada składu podatkowego. Wnioskodawca produkuje piwo ze słodu o kodzie CN 2203 00 10. Wnioskodawca rozlicza się na zasadzie przedpłaty akcyzy, jest zwolniony z posiadania składu podatkowego. Zgodnie z art. 22 ustawy o podatku akcyzowym Wnioskodawca obowiązany jest składać Naczelnikowi Urzędu Celnego w „X” deklarację w sprawie przedpłaty akcyzy według ustalonego wzoru, obliczać i wpłacać przedpłaty na rachunek Izby Celnej w K. w wysokości akcyzy jaka będzie należna od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, w danym miesiącu za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym te wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane. Wpłaconą przedpłatę akcyzy Wnioskodawca zalicza na poczet akcyzy należnej za miesiąc rozliczeniowy. Po okresie leżakowania, kiedy Wnioskodawca chce przetankować piwo do zbiorników wyszynkowych zgłasza to w urzędzie celnym. Kwotę przedpłaty akcyzy Wnioskodawca oblicza na podstawie planowanej szacunkowej ilości piwa gotowego przeznaczonego do sprzedaży. Do 25 dnia każdego miesiąca Wnioskodawca składa deklarację AKC-4(C) oraz AKC-4/AKC-4zo i rozlicza przedpłatę akcyzy od ilości piwa gotowego, która w rzeczywistości po cyklu produkcyjnym została odebrana przez Urząd Celny jako piwo gotowe przeznaczone do sprzedaży. Wnioskodawca prowadzi pełna dokumentację dotyczącą produkcji piwa oraz jego rozchodu. Na bieżąco uzupełnia „Kartę gotowania warki” (każdorazowo przy produkcji piwa), ponadto prowadzi „Księgę kontroli przychodów i rozchodów piwa” zatwierdzoną przez Urząd Celny w „X”. „Księgę kontroli przychodów i rozchodów piwa” wypełnia Wnioskodawca codziennie, na bieżąco dla każdego rodzaju piwa. Pozycje od 1 do 10 uzupełnia w momencie wybicia warki oraz odbioru piwa przez Urząd Celny, sporządzając przy tym dokument: „Protokół do zgłoszenia ustalenia ilości piwa gotowego na zbiornikach leżakowych”. Codziennie są rozpisywane na rozchody z uwzględnieniem nalania piwa w beczki, kegi, butelki, puszki, luz, degustacje, laboratorium, zniszczenia, ubytki, inne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 25 lutego 2016 r.):

Czy Wnioskodawca może prowadzić dokumentację „Księgę kontroli przychodu i rozchodu piwa” w sposób uproszczony, nie rozpisując na rozchody poz. 11-19...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że Wnioskodawca nie jest składem podatkowym i nie może rozliczać ubytków normami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych. Przedpłata akcyzy zostaje zawsze zapłacona od wyprodukowanego piwa. Wnioskodawca uważa, że powinien ewidencjonować rozchód w sposób uproszczony i okazywać tylko na żądanie do urzędu celnego.

Wnioskodawca uważa, że powinien prowadzić jedynie ewidencję wyrobów akcyzowych oraz księgę przychodów i rozchodów piwa, ale w sposób uproszczony, bez rozbicia na sprzedaż i rozchód (poz. 11-19), to jest rozliczać się z przychodów z produkcji piwa w hl z zapłaconą już przedpłatą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. Nr 752 ze zm.), wyroby akcyzowe - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 13 załącznika nr 1 do ustawy, do wyrobów akcyzowych zaliczono piwo otrzymywane ze słodu klasyfikowane do kodu CN 2203 00.

Jednocześnie, zgodnie z art. 92 ustawy, do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie.

Natomiast zgodnie z art. 94 ustawy, piwem w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości.

Produkcją piwa w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie piwa, a także jego rozlew (art. 94 ust. 2 ustawy).

Podstawą opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato (art. 94 ust. 3 ustawy).

Stawka akcyzy na piwo wynosi 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu (art. 94 ust. 4 ustawy).

Zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy, produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy.

W myśl przepisu art. 22 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1-4 i 6, w przypadku produkcji poza składem podatkowym wyrobów akcyzowych, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, producent jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

 1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje w sprawie przedpłaty akcyzy, według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacać przedpłatę akcyzy na rachunek właściwej izby celnej, w wysokości akcyzy, jaka będzie należna od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych w danym miesiącu

-za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane.

Wpłaconą przedpłatę akcyzy zalicza się na poczet akcyzy należnej za miesiąc rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1 (art. 22 ust. 2 ustawy).

Wpłaconą przedpłatę akcyzy uwzględnia się w deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 (art. 22 ust. 3 ustawy).

W przypadku gdy wpłacona przedpłata akcyzy jest mniejsza od należnej akcyzy za miesiąc rozliczeniowy, którego przedpłata akcyzy dotyczy, od tej różnicy należne są odsetki jak od zaległości podatkowej, za okres od ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostały wyprodukowane, do dnia, w którym powinna zostać zapłacona należna akcyza za te wyroby. Przepisy o zaległościach podatkowych stosuje się odpowiednio (art. 22 ust. 4 ustawy).

W przypadku gdy wpłacona przedpłata akcyzy jest większa od należnej akcyzy za miesiąc rozliczeniowy, którego przedpłata akcyzy dotyczy, nadwyżkę przedpłaty akcyzy wykazaną w deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, rozlicza się przy przedpłatach akcyzy za następne okresy rozliczeniowe, jeżeli podatnik nie posiada zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych ani nie złoży wniosku o zaliczenie nadpłaty w całości albo w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (art. 22 ust. 5 ustawy).

Zatem przedpłatę akcyzy należy obliczać i wpłacać w wysokości przewidywanej kwoty akcyzy, jaka będzie należna od wyprodukowanych wyrobów gotowych w danym miesiącu.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy jest produkcja wyrobów akcyzowych.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą są również ubytki wyrobów akcyzowych lub całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20. Wyrób uważa się za całkowicie zniszczony, gdy nie może już zostać wykorzystany jako wyrób akcyzowy (art. 8 ust. 3 ustawy).

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 20a ustawy, ubytki wyrobów akcyzowych to wszelkie straty wyrobów akcyzowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas produkcji wyrobów energetycznych lub wyrobów tytoniowych.

Z opisu przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest producentem piwa w ramach procedury przedpłaty akcyzy.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy może prowadzić dokumentację „Księgę kontroli przychodu i rozchodu piwa” w sposób uproszczony, nie rozpisując na rozchody poz. 11-19.

Jak już wyżej wskazano, z art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. a ustawy wynika, że ubytkami wyrobów akcyzowych są wszelkie straty wyrobów akcyzowych, powstałe podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy. Wnioskodawca produkuje piwo w systemie przedpłat akcyzy poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, a zatem straty piwa powstałe na poszczególnych etapach produkcji w browarze Wnioskodawcy, nie stanowią ubytków w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, a co za tym idzie, w stosunku do tych strat nie znajduje zastosowania przepis art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy, mówiący o ustalaniu dopuszczalnych norm ubytków wyrobów akcyzowych przez właściwego naczelnika urzędu celnego w drodze decyzji oraz przepis art. 30 ust. 4 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od akcyzy ubytki wyrobów akcyzowych do wysokości ustalonej dla danego podmiotu przez właściwego naczelnika urzędu celnego na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1.

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz opis sprawy przedstawiony we wniosku należy stwierdzić, że straty, które powstają u Wnioskodawcy na poszczególnych etapach produkcji piwa w systemie przedpłat akcyzy poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, nie mieszczą się w definicji ubytków wyrobów akcyzowych zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. a ustawy i w związku z tym, w stosunku do tych strat piwa, nie mogą być ustalane dopuszczalne normy ubytków wyrobów akcyzowych. Należy stwierdzić, że przedmiotem opodatkowania będzie produkcja piwa, która zakończy się w momencie uzyskania wyrobu finalnego, który może być już skierowany do konsumpcji (sprzedaży).

Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2361), podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji piwa jest obowiązany do odnotowywania czynności produkcyjnych dotyczących sporządzenia warki piwa oraz rozlewu i obrotu piwem w:

 1. karcie gotowania warki;
 2. księdze kontroli produkcji piwa.

Stosownie zaś do § 16 ust. 1 rozporządzenia karta gotowania warki zawiera:

 1. gatunek piwa;
 2. datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia warki;
 3. gatunki i ilości słodów zużytych do produkcji piwa;
 4. rodzaje i ilości surowców niesłodowanych zużytych do produkcji piwa;
 5. ilość i ekstrakt brzeczki wybitej;
 6. ilość dodanej wody.

Wzór karty gotowania warki określa załącznik nr 5 do rozporządzenia (§ 16 ust. 2 rozporządzenia).

Stosownie zaś do § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia, księga kontroli produkcji piwa zawiera:

 1. datę wykonania czynności produkcyjnej;
 2. przychody piwa, w tym ilość brzeczki wybitej, wysokość dopuszczalnych ubytków wyrażoną w procentach i w hektolitrach, ilość brzeczki wybitej w przeliczeniu na piwo gotowe oraz inne dodatki stanowiące przychody piwa;
 3. rozchody piwa, w tym ilość piwa wysłanego, przekazanego do degustacji, przekazanego do laboratorium, zniszczonego, ubytki piwa powstałe w magazynie i transporcie wyrażone w hektolitrach;
 4. stan piwa wyrażony w hektolitrach.

Wzór księgi kontroli produkcji piwa określa załącznik nr 6 do rozporządzenia (§ 17 ust. 2 rozporządzenia).

Stosownie do powyższego producenci piwa mają obowiązek prowadzenia karty gotowania warki według wzoru określonego w załączniku nr 5 ww. rozporządzenia i księgi kontroli produkcji piwa według wzoru określonego w załączniku nr 6 ww. rozporządzenia. Zatem Wnioskodawca powinien odnotowywać w księdze kontroli przychodu i rozchodu piwa te czynności, które wykonuje do czasu zakończenia produkcji piwa. Wnioskodawca wskazał, że rozlicza przedpłatę akcyzy od ilości piwa gotowego, która w rzeczywistości po cyklu produkcyjnym została odebrana przez urząd celny jako piwo gotowe i przeznaczone do sprzedaży. Codziennie są rozpisywane na rozchody z uwzględnieniem nalania piwa w beczki, kegi, butelki, puszki, luz, degustacje, laboratorium, zniszczenia, ubytki, inne. Biorąc pod uwagę opis zawarty we wniosku oraz powołane przepisy Wnioskodawca powinien (jak każdy podmiot produkujący piwo) uwzględnić w księdze kontroli wszystkie te czynności, które są wykonywane w cyklu produkcyjnym (do którego zaliczany jest także w myśl art. 94 ust. 2 ustawy rozlew piwa) jak również stan piwa (poz. 19). Natomiast czynności wykonywane przez Wnioskodawcę po zakończeniu produkcji i uzyskaniu gotowego piwa podlegającego opodatkowaniu nie ujmuje się już w ww. dokumencie.

Nie można zatem podzielić stanowiska Wnioskodawcy, że powinien jedynie prowadzić ewidencję wyrobów akcyzowych oraz księgę przychodów i rozchodów w sposób uproszczony bez uzupełniania poz. 11-19. Winien on bowiem w księdze przychodów i rozchodów uwzględnić te czynności, które są wykonywane w cyklu produkcyjnym i stan piwa. Winien także zawsze prowadzić kartę gotowania warki.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.