2461-IBPP4.4513.310.2016.1.MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy i powstanie zobowiązania podatkowego w przypadku produkcji piwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 31 sierpnia 2016 r. (data wpływu 5 września 2016 r.) uzupełnionym pismem z 18 października 2016 r. (data wpływu 18 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy i powstania zobowiązania podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy i powstania zobowiązania podatkowego. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 18 października 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 18 października 2016 r.).

G. Spółka Akcyjna zamierza na terenie składu podatkowego produkcyjno-magazynowego utworzyć tzw. magazyn z zapłaconą akcyzą w celu przekazywania i magazynowania w nim piwa nieobjętego procedurą zawieszenia poboru akcyzy, bezpośrednio przyjmowanego z produkcji po jego konfekcjonowaniu.

Produkcja piwa odbywa się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Magazyn z zapłaconą akcyzą będzie wydzielony ewidencyjnie w sposób informatyczny oraz fizyczny oznaczony z określeniem jego powierzchni na terenie składu podatkowego. Zobowiązanie podatkowe dla piwa z produkcji będzie powstawało w momencie przyjęcia na magazyn z zapłaconą akcyzą. Zapłata powstałego zobowiązania podatkowego nastąpi zgodnie z art. 23 ustawy akcyzowej w formie tzw. wstępnych wpłat akcyzy za okresy dzienne. Utworzenie magazynu z zapłaconą akcyzą będzie zgłoszone do akt weryfikacyjnych. Przyjęcia piwa z produkcji na magazyn z zapłaconą akcyzą będą odzwierciedlone w ewidencji akcyzowej prowadzonej w składzie.

Późniejsze wydanie piwa z zapłaconą akcyzą z magazynu poza skład podatkowy nie będzie rodziło zobowiązania podatkowego. Spółka zamierza utworzyć magazyn z zapłaconą akcyzą na terenie składu podatkowego, aby bardziej efektywnie zarządzać powierzchnią magazynową w składzie podatkowym.

Nowy sposób magazynowania i kodowania wyrobów pozwoli na jednoznaczne ustalenie ilości wyrobów znajdujących się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy jak również poza procedurą zawieszenia oraz wyrobów niebędących akcyzowymi w określonym miejscu magazynu.

Magazyn z zapłaconą akcyzą w składzie podatkowym jest tworzony również po to, aby wprowadzić nowoczesny system zarządzania ilością piwa pozostającą w dyspozycji określonego składu podatkowego na podstawie elektronicznych etykiet/kodów oraz pozwoli na zarządzanie zapasami w sposób umożliwiający kontrole terminów przydatności do spożycia, a co za tym idzie strat przedsiębiorstwa.

Spółka stoi na stanowisku, że w momencie przyjęcia piwa z produkcji na magazyn z zapłaconą akcyzą zakończona zostanie procedura zawieszenia poboru akcyzy i powstanie zobowiązanie podatkowe w akcyzie.

Moment powstania zobowiązania podatkowego w opisanej sytuacji reguluje art. 45 upa. Zgodnie z art. 45 ust. 1 upa w przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zakończenia tej procedury, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Przepis art. 45 upa ustanawia jedną z najbardziej istotnych zasad funkcjonowania procedury zawieszenia poboru akcyzy. Zgodnie z tym przepisem zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy powoduje, że obowiązek podatkowy ciążący na danym wyrobie akcyzowym w związku z jego wyprodukowaniem na terenie kraju lub jego przywozem z zagranicy nie przekształca się w zobowiązanie podatkowe (czyli konkretną kwotę akcyzy do zapłaty przez określony podmiot w określonym terminie) tak długo, jak zastosowanie ma procedura zawieszenia poboru akcyzy. Dopiero więc zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy powoduje, że akcyza staje się należna do zapłaty. W niniejszej sytuacji zakończenie procedury zawieszenia nastąpi w momencie przyjęcia wyrobu zakonfekcjonowanego z produkcji na magazyn z zapłaconą akcyzą.

Artykuł 45 upa wskazuje jednocześnie, że w sytuacji stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy do określenia wysokości kwoty zobowiązania podatkowego należy zastosować stawkę akcyzy obowiązującą w dniu zakończenia tej procedury.

Artykuł 7 Dyrektywy Rady 2008/118/WE precyzuje, że akcyza należna jest w momencie dopuszczenia wyrobów akcyzowych do konsumpcji. W art. 7 ust. 2 ustawodawca wymienia poszczególne zdarzenia, które są uznawane przez niego za dopuszczenie do konsumpcji.

Kwestia powstania obowiązku podatkowego została również uregulowana w przepisach Dyrektywy Rady 2008/118/WE zwanej horyzontalną. Zgodnie z art. 7 tej Dyrektywy obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstaje w momencie wydania wyrobu akcyzowego do konsumpcji.
W celu precyzyjnego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego ustawodawca unijny wskazał, co należy rozumieć przez pojęcie wydania wyrobu akcyzowego do konsumpcji, tzn.:

 1. wyprowadzenie wyrobów akcyzowych z procedury zawieszenia poboru akcyzy, w tym wyprowadzenie nielegalne;
 2. przechowywanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych, na które nie nałożono akcyzy, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa unijnego i ustawodawstwa krajowego;
 3. produkcję wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, włączając w to produkcję nielegalną;
 4. wszelkiego rodzaju przywóz wyrobów akcyzowych z państw spoza UE, włączając w to przywóz nielegalny, w przypadku, gdy wyroby nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy.
W związku z powyższym opisem zadano pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 18 października 2016 r.):

Czy w momencie przyjęcia piwa produkowanego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do utworzonego magazynu z zapłaconą akcyzą na terenie składu podatkowego, nastąpi zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy i powstanie zobowiązanie podatkowe w akcyzie ?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku z 18 października 2016 r.).

Spółka na podstawie przepisów art. 45 upa oraz art. 7 Dyrektywy Rady 2008/118/WE uważa, że na terenie składu podatkowego nastąpi zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy w momencie przyjęcia piwa z produkcji na magazyn z zapłaconą akcyzą. Wtedy powstanie zobowiązanie podatkowe, ponieważ piwo z produkcji opuści procedurę zawieszenia akcyzy. Moment powstania zobowiązania w opisanej sytuacji reguluje art. 45 upa. Zgodnie z art. 45 ust. 1 upa w przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zakończenia tej procedury, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Powyższy artykuł jest implementowany na podstawie art. 7 Dyrektywy Rady 2008/118/WE. Przepis ten precyzuje, że akcyza należna jest w momencie dopuszczenia wyrobów akcyzowych do konsumpcji. W art. 7 ust. 2 ustawodawca wymienia poszczególne zdarzenia, które są uznawane przez niego za dopuszczenie do konsumpcji.

Ustawodawca unijny wskazał, że pojęcie wydania wyrobu akcyzowego do konsumpcji oznacza:

 1. wyprowadzenie wyrobów akcyzowych z procedury zawieszenia poboru akcyzy, w tym wyprowadzenie nielegalne:
 2. przechowywanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych, na które nie nałożono akcyzy, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa unijnego i ustawodawstwa krajowego;
 3. produkcję wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, włączając w to produkcję nielegalną:
 4. wszelkiego rodzaju przywóz wyrobów akcyzowych z państw spoza UE, włączając w to przywóz nielegalny, w przypadku, gdy wyroby nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

W opisanym stanie faktycznym zastosowanie znajdzie art. 45 upa w związku z art. 7 ust. 2 lit. a Dyrektywy Rady, ponieważ nastąpi faktyczne wyprowadzenie wyprodukowanych wyrobów akcyzowych z procedury zawieszenia akcyzy poprzez wprowadzenie wyrobów do magazynu z zapłaconą akcyzą na terenie składu podatkowego. Spółka uważa również, że powstały obowiązek z produkcji piwa przekształci się z mocy prawa w zobowiązanie w podatku akcyzowym.

Spółka wyjaśnia dodatkowo, że zamierza utworzyć magazyn z zapłaconą akcyzą na terenie składu podatkowego aby bardziej efektywnie zarządzać powierzchnią magazynową w składzie podatkowym. Nowy sposób magazynowania pozwoli na ustalenie ilości wyrobów znajdujących się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy jak również poza procedurą zawieszenia oraz wyrobów niebędących akcyzowymi. Magazyn z zapłaconą akcyzą w składzie podatkowym jest tworzony również po to, aby wprowadzić nowoczesny system zarządzania ilością piwa pozostającą w dyspozycji określonego składu podatkowego na podstawie elektronicznych etykiet oraz pozwoli na zarządzanie zapasami w sposób umożliwiający kontrole terminów przydatności do spożycia, a co za tym idzie strat przedsiębiorstwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 92 ustawy do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie.

Stosownie do art. 94 ustawy:

 1. Piwem w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości.
 2. Produkcją piwa w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie piwa, a także jego rozlew.
 3. Podstawą opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato.
 4. Stawka akcyzy na piwo wynosi 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu.
 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe metody ustalania parametrów służących do określenia podstawy opodatkowania piwa, o których mowa w ust. 3, w szczególności wyznaczania liczby stopni Plato w piwie gotowym, uwzględniając przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie akcyzy oraz technologię wytwarzania piwa.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10, 11 i 12 ustawy:

 • skład podatkowy - miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego;
 • podmiot prowadzący skład podatkowy - podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego;
 • procedura zawieszenia poboru akcyzy - procedurę stosowaną podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest m.in. produkcja wyrobów akcyzowych – art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej – art. 10 ust. 1 ustawy.

Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą – art. 13 ust.1 ustawy.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy zarejestrowani odbiorcy, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmioty prowadzące składy podatkowe oraz podatnicy, o których mowa w art. 13 ust. 3, są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, do obliczenia i zapłaty akcyzy wstępnie za okresy dzienne, na rachunek właściwej izby celnej.

Wstępnych wpłat akcyzy za okresy dzienne, zwanych dalej "wpłatami dziennymi", dokonuje się nie później niż 25. dnia po dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy, a w przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy - po dniu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy i powstało zobowiązanie podatkowe - art. 23 ust. 2 ustawy.

Wpłaty dzienne dokonane za miesiąc rozliczeniowy są uwzględniane w deklaracjach podatkowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 (art. 23 ust. 3 ustawy).

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są:

 1. w składzie podatkowym, w tym również w wyniku zwrotu przez podmiot pośredniczący albo podmiot zużywający,
 2. przemieszczane między składami podatkowymi na terytorium kraju,
 3. przemieszczane, w celu dokonania eksportu, ze składu podatkowego na terytorium kraju do urzędu celnego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej.

W myśl art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje z dniem wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 1a; zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa obowiązek podatkowy wobec podmiotu prowadzącego skład podatkowy, jeżeli powstał obowiązek podatkowy z tytułu czynności, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5,

Stosownie do art. 45 ustawy:

 1. W przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zakończenia tej procedury, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
 2. W przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, do obliczenia wysokości zobowiązania podatkowego stosuje się stawkę akcyzy obowiązującą w dniu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Magazynowanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym – art. 47 ust. 2 ustawy.

W składzie podatkowym wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy mogą być magazynowane w jednym pomieszczeniu z innymi wyrobami, pod warunkiem że wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy będą magazynowane oddzielnie, a miejsce ich magazynowania będzie wskazane w ewidencji wyrobów akcyzowych prowadzonej przez podmiot prowadzący skład podatkowy – art. 47 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z art. 47 ust. 3a ustawy w składzie podatkowym mogą być magazynowane wyroby akcyzowe nieobjęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz wyroby niebędące wyrobami akcyzowymi, pod warunkiem że:

 1. spełnione są warunki określone w ust. 3;
 2. sposób magazynowania pozwala na określenie ilości wyrobów akcyzowych nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy i wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi.

W myśl art. 48a ust. 1 ustawy miejsce magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym powinno być dostosowane do bezpiecznego składowania tych wyrobów, a proponowana lokalizacja składu podatkowego, stan lub wielkość pomieszczeń, w których ma być prowadzony skład podatkowy, lub ich wyposażenie powinny umożliwiać sprawowanie kontroli.

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego może być udzielone po zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 990, z późn. zm.)- art. 48a ust. 2 ustawy.

Zmiana zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego może być dokonana po zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, w zakresie zmiany - art. 48a ust. 3 ustawy.

Stosownie do art. 138a ust. 1 ustawy podmiot prowadzący skład podatkowy prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych.

Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna umożliwiać w szczególności:

 1. ustalenie ilości, rodzajów oraz miejsca magazynowania w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych:
  1. objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
  2. nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w tym:
  • wyrobów zwolnionych od akcyzy, w tym zwolnionych ze względu na ich przeznaczenie,
  • wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89;
 2. ustalenie ilości i rodzajów wyrobów, od których została zapłacona akcyza;
 3. ustalenie ilości i rodzajów magazynowanych w jednym zbiorniku wyrobów energetycznych:
  1. objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
  2. od których została zapłacona akcyza,
  3. zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
  4. opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89;
 4. wyodrębnienie kwoty akcyzy, której pobór podlega zawieszeniu w związku z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, oraz kwoty akcyzy, która przypadałaby do zapłaty, gdyby wyroby nie były zwolnione od akcyzy;
 5. ustalenie ilości wyrobów akcyzowych wprowadzonych do składu podatkowego i wyprodukowanych w składzie podatkowym;
 6. ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, daty wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o dokumentach dostawy;
 7. ustalenie właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy, oraz posiadania przez tego właściciela wymaganej koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG (Dz.Urz.UE.L 2009 Nr 9, str. 12) podatek akcyzowy staje się wymagalny w momencie dopuszczenia do konsumpcji w państwie członkowskim dopuszczenia do konsumpcji.

W myśl art. 7 ust. 2 dyrektywy na użytek niniejszej dyrektywy "dopuszczenie do konsumpcji" oznacza:

 1. opuszczenie procedury zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu do wyrobów akcyzowych, w tym opuszczenie niezgodne z przepisami;
 2. przechowywanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych, na które nie nałożono akcyzy zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa wspólnotowego i ustawodawstwa krajowego;
 3. produkcja wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w tym produkcja niezgodna z przepisami;
 4. import wyrobów akcyzowych, w tym import niezgodny z przepisami, chyba że natychmiast po dokonaniu importu wyroby te zostaną objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Mając na uwadze powyższe przepisy wskazać należy w pierwszej kolejności, że w opisanej sprawie przedmiotem opodatkowania akcyzą jest produkcja piwa, a obowiązek podatkowy powstaje z tytułu tej produkcji.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca produkuje piwo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w składzie podatkowym, która to procedura co do zasady kończy się w momencie wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego poza procedurą, co z kolei powoduje powstania zobowiązania podatkowego. Jednakże Wnioskodawca zamierza na terenie składu podatkowego utworzyć magazyn z zapłaconą akcyzą, który będzie wydzielony ewidencyjnie oraz fizycznie oznaczony na terenie składu podatkowego. Utworzenie magazynu z zapłaconą akcyzą będzie zgłoszone również do akt weryfikacyjnych.

Mając na względzie powyższe oraz art. 45 ust. 1 ustawy oraz art. 7 ust. 2 lit. a dyrektywy zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że w momencie przyjęcia piwa (wyrobów akcyzowych przeznaczonych do konsumpcji) produkowanego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do utworzonego magazynu z zapłaconą akcyzą na terenie składu podatkowego nastąpi zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy i tym samym w myśl art. 45 ust. 2 ustawy powstanie zobowiązanie podatkowe w akcyzie, które Wnioskodawca zamierza uiszczać w formie wpłat dziennych o których mowa w art. 23 ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego, zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.