Piwo | Interpretacje podatkowe

Piwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to piwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sposób obliczenia podatku akcyzowego od piwa produkowanego w systemie przedpłat akcyzy
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 14 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie sposobu obliczenia podatku akcyzowego od piwa produkowanego w systemie przedpłat akcyzy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka jest producentem piwa, który nie posiada składu podatkowego. W zakresie podatku akcyzowego Spółka rozlicza się w systemie przedpłat akcyzy, co pozwala Spółce na produkcję. Produkcja piwa w Spółce odbywa się na kilku etapach: etap I warzenie piwa (wybicie warki - brzeczka gorąca), etap II fermentacja piwa, etap III leżakowanie piwa, etap IV filtracja piwa (po której piwo zostaje przepompowane do tanków pośredniczących) etap V rozlew piwa i przekazanie w opakowaniach jednostkowych do magazynu wyrobów gotowych. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, podstawę opodatkowania piwa stanowi liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 °Plato. W wyniku procesów technologicznych (odszlamianie, przepompowywanie, filtracja, rozlew) na każdym z wymienionych etapów dochodzi do ubytków piwa i tym samym do zmiany ilości piwa. Zasady opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych na terenie kraju uregulowane zostały w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, oraz w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
2016
8
lip

Istota:
W zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika lub płatnika podatku akcyzowego w związku z wyprodukowaniem przez klientów Wnioskodawcy piwa przy pomocy wynajętego od Wnioskodawcy stacjonarnego stanowiska wyposażonego w profesjonalny sprzęt służący do produkcji piwa.
Fragment:
Firma Wnioskodawcy wyposażona będzie także w instalacje o różnych rozwiązaniach technicznych, na których można warzyć piwo a także przeprowadzić fermentację poprzedzoną propagacją drożdży i finalnie zabutelkować lub zakegować gotowe piwo. Innymi słowy działalność Wnioskodawcy będzie małym browarem domowym wyposażonym we wszystkie niezbędne urządzenia do przygotowania piwa w warunkach domowych. Usługi firmy Wnioskodawcy będą skierowane wyłącznie do osób pełnoletnich, które będą mogły uczestniczyć w szkoleniach dotyczących domowego piwowarstwa, tzn. poznać proces technologiczny, receptury klasycznych piw oraz stworzyć własne receptury piwa. Osoby te będą mogły także wynająć od Wnioskodawcy stacjonarne stanowisko wyposażone w profesjonalny sprzęt i w warunkach domowego browaru Wnioskodawcy przygotować piwo na własny użytek. Piwo byłoby przygotowywane wg receptury klienta przez niego samego bez pomocy Wnioskodawcy, ani pracowników Wnioskodawcy. Firma Wnioskodawcy udostępniać będzie tylko lokal wyposażony w profesjonalny sprzęt. Klient będzie mógł przygotować piwo z własnych surowców (słód, chmiel, drożdże czy dodatki piwowarskie typu glukoza) bądź surowców zakupionych w firmie Wnioskodawcy. Piwo wytworzone przez klientów Wnioskodawcy w lokalu Wnioskodawcy będzie przygotowane przez nich na ich własny użytek i będzie ich własnością.
2016
12
kwi

Istota:
Prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych - rozliczanie piwa na zasadzie przedpłaty akcyzy
Fragment:
Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2361), podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji piwa jest obowiązany do odnotowywania czynności produkcyjnych dotyczących sporządzenia warki piwa oraz rozlewu i obrotu piwem w: karcie gotowania warki; księdze kontroli produkcji piwa. Stosownie zaś do § 16 ust. 1 rozporządzenia karta gotowania warki zawiera: gatunek piwa; datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia warki; gatunki i ilości słodów zużytych do produkcji piwa; rodzaje i ilości surowców niesłodowanych zużytych do produkcji piwa; ilość i ekstrakt brzeczki wybitej; ilość dodanej wody. Wzór karty gotowania warki określa załącznik nr 5 do rozporządzenia (§ 16 ust. 2 rozporządzenia). Stosownie zaś do § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia, księga kontroli produkcji piwa zawiera: datę wykonania czynności produkcyjnej; przychody piwa, w tym ilość brzeczki wybitej, wysokość dopuszczalnych ubytków wyrażoną w procentach i w hektolitrach, ilość brzeczki wybitej w przeliczeniu na piwo gotowe oraz inne dodatki stanowiące przychody piwa; rozchody piwa, w tym ilość piwa wysłanego, przekazanego do degustacji, przekazanego do laboratorium, zniszczonego, ubytki piwa powstałe w magazynie i transporcie wyrażone w hektolitrach; stan piwa wyrażony w hektolitrach. Wzór księgi kontroli produkcji piwa określa załącznik nr 6 do rozporządzenia (§ 17 ust. 2 rozporządzenia).
2016
5
kwi

Istota:
W zakresie określenia podstawy opodatkowania piwa oraz sposobu określenia podatku akcyzowego od piwa produkowanego w systemie przedpłat akcyzy.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 26 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie określenia podstawy opodatkowania piwa oraz sposobu określenia podatku akcyzowego od piwa produkowanego w systemie przedpłat akcyzy. Wniosek został uzupełniony poprzez wniesienie w dniu 3 grudnia 2015 r. opłaty. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Spółka kończy inwestycję w linię produkcyjną piwa i planuje rozpocząć jego produkcję, rozlew i sprzedaż, jest producentem piwa. Nie planuje prowadzenia składu podatkowego i w zakresie podatku akcyzowego zamierza rozliczać się w systemie przedpłat akcyzy. Produkcja piwa w Spółce przebiegać będzie w następujących fazach: faza 1: warzenie piwa (wybicie warki - brzeczka gorąca), faza 2: fermentacja piwa, faza 3: leżakowanie piwa, faza 4: pomiar objętości produktu gotowego w zalegalizowanym zbiorniku CKT, do którego produkt gotowy zostaje przepompowany, faza 5: rozlew zmierzonej objętości piwa z zalegalizowanego zbiornika CKT do opakowań jednostkowych (kegów lub butelek) lub przepompowanie zmierzonej objętości piwa z zalegalizowanego zbiornika CKT do zbiorników wyszynkowych (o większej pojemności niż kegi), faza 6: przekazanie piwa w opakowaniach jednostkowych do magazynu wyrobów gotowych i przekazanie do rozlewu w lokalu Spółki (kegi) lub do sprzedaży (butelki) lub też przekazanie zbiorników wyszynkowych do rozlewu w lokalu Spółki.
2016
18
lut

Istota:
Podstawa opodatkowania piwa
Fragment:
Po zakończeniu procesu fermentacji i leżakowania piwo poddawane jest następnym procesom technologicznym w efekcie, których piwo znajduje się w opakowaniach jednostkowych tj. w butelkach i kegach po czym piwo trafia do magazynu wyrobów gotowych. Ilość piwa trafiająca do magazynu wyrobów gotowych jest ilością znaną. Piwo po zakończeniu wszystkich procesów technologicznych staje się wyrobem gotowym i nadaje się do spożycia. Ilość wybitej brzeczki gorącej i gotowego piwa nadającego się do sprzedaży są różne - ze względów technologicznych i właściwości produktu ilość piwa zawsze jest mniejsza od ilości brzeczki gorącej. Ilość wybitej brzeczki jest odnotowywana w „ Księdze kontroli przychodów i rozchodów piwa ”. Podmiot zamierza wprowadzić do obiegu dokumentów w browarze dokument: „ Przekazanie piwa do magazynu wyrobów gotowych ”. Będzie więc znana ilość piwa podlegająca opodatkowaniu. W związku z powyższym opisem zadano pytanie: Czy firma powinna przyjmować za podstawę opodatkowania ilość wybitej brzeczki gorącej, czy ilość piwa gotowego przekazanego z produkcji po zakończeniu wszystkich procesów technologicznych... Zdaniem Wnioskodawcy: W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz.
2015
3
lis

Istota:
Stawka akcyzy dla produkowanego napoju alkoholowego z dodatkiem piwa
Fragment:
Zgodnie z art. 92 ustawy, do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. Stosownie do art. 94 ust. 1 ustawy, piwem w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości. Art. 94 ust. 3 ustawy stanowi, że podstawą opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato. W myśl art. 94 ust. 4 ustawy, stawka akcyzy na piwo wynosi 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest producentem wyrobów akcyzowych: Napojów winiarskich; Wyrobów pośrednich; Napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa z napojami bezalkoholowymi o mocy powyżej 0,5% obj. w wyrobie gotowym zwanych dalej napojami piwnymi; Napojów alkoholowych powstałych ze zmieszania piwa słodowego z napojami bezalkoholowymi (tzw. napoje piwne, zarówno spokojne, jak i wzbudzone poprzez wysycanie dwutlenkiem węgla). Od dnia 27 września 2013 r. Spółka wytwarza napoje alkoholowe (będące mieszaniną piwa z napojami bezalkoholowymi) o mocy 9% obj. musujące, gazowane.
2015
20
sie

Istota:
Napój alkoholowy o zawartości 9% objętościowych alkoholu, będący mieszaniną piwa z napojem bezalkoholowym, rozlany do szklanych butelek ciśnieniowych, do którego dodano dwutlenek węgla powodujący ciśnienie w butelce z tym wyrobem powyżej 3 barów w 20 st. C, zamknięty korkiem plastikowym (niemającym kształtu grzybka) zaopatrzony w zapinkę drucianą, klasyfikowany przez Wnioskodawcę do kodu CN 220600, podlega opodatkowaniu stawką akcyzy przewidzianą dla piwa, zgodnie z art. 94 ust. 4 ustawy, to jest w wysokości 7,79 zł.
Fragment:
Poniżej Wnioskodawca przedstawia skład surowcowy takiego kupażu czyli mieszaniny piwa 11% alkoholu z napojem bezalkoholowym (na 2000 l.): Piwo słodowe: 19 st. plato o zawartości 11% obj, alk. - 1570 l. - 78,5% Napój bezalkoholowy: Aromat <...> 0,41. - 0,02% Słodzik 0,3kg - 0,015% Karmel 0,2kg - 0,01% Kwas cytrynowy 1,5kg - 0,075% Benzoesan sodu 0,2kg - 0.01% Sorbinian potasu 0,2kg - 0,01% Woda 427 l. - 21,4% Udział ekstraktu pochodzącego z surowców słodowanych przy wytwarzaniu piwa, z którego Wnioskodawca uzyskuje napój alkoholowy musujący gazowany o mocy 9% alkoholu jest w przewadze nad ilością ekstraktu pochodzącego z surowców niesłodowanych i wynosi 50,1 % wagowych ogólnego ekstraktu zawartego w nastawie na piwo 19 st. plato. Jest to zgodne z recepturą surowcową nastawu na piwo 19 st. plato, służącego do wytwarzania napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa z napojami bezalkoholowymi, czyli napojów piwnych. Receptura ta jest zatwierdzona przez Naczelnika Urzędu Celnego <...> i stanowi integralną część aktów weryfikacyjnych firmy. Gotowy wyrób (napój piwny musujący gazowany 9%) posiada niektóre właściwości organoleptyczne odmienne od piwa, z którego został wytworzony. Dodanie do piwa napoju bezalkoholowego zawierającego dozwolone substancje dodatkowe np. aromat, czy substancje słodzące zmienia cechy organoleptyczne czyli smak i zapach w gotowym wyrobie.
2015
11
mar

Istota:
Piwo podlega opodatkowaniu akcyzą jako wyrób gotowy, czyli wyrób który może być już skierowany do konsumpcji (sprzedaży). Zatem podstawą opodatkowania akcyzą jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato, a nie ilość wybitej gorącej brzeczki.
Fragment:
Czy Spółka powinna przyjmować za podstawę opodatkowania ilość wybitej brzeczki gorącej, czy ilość piwa po procesie fermentacji i leżakowania - ilość w zbiorniku w momencie podłączenia do instalacji wyszynkowej... Stanowisko Wnioskodawcy. W ocenie Spółki, w przedstawionym stanie faktycznym podstawę opodatkowania podatkiem akcyzowym stanowić powinna ilość piwa gotowego do sprzedaży. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, podstawą opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu. Gotowym wyrobem jest, zdaniem Spółki, piwo po zakończonym procesie produkcji czyli przeznaczone do sprzedaży, a nie ilość wybitej gorącej brzeczki. Brzeczka gorąca stanowi bowiem półprodukt wyjściowy, z którego może dopiero powstać piwo po spełnieniu dodatkowych warunków jak np. dodanie drożdży, żeby mógł zajść proces fermentacji - więc nie jest sama w sobie piwem i nie może podlegać opodatkowaniu (art. 94 ustawy stanowi o opodatkowaniu piwa a nie półproduktów, z których powstaje piwo). Zgodnie ze słownikiem języka polskiego wyraz „ gotowy ” oznacza „ całkowicie wykonany, dokończony ” (http://sjp.pl/). Wobec braku definicji ustawowej pojęcia „ wyrób gotowy ” za taki wyrób w przypadku piwa uznać więc należy piwo po zakończeniu całego procesu produkcji, gotowe do sprzedaży.
2015
10
mar

Istota:
Uznanie piwa objętego pozycją CN 2203 oraz napoju piwnego objętego pozycją CN 2206 za piwo w rozumieniu art. 94 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym; oraz zastosowanie preferencyjnej stawki akcyzy dla piwa objętego pozycją CN 2203 oraz dla napoju piwnego objętego pozycją CN 2206
Fragment:
Czy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 06 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, art. 2 ww. dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19.10.1992 r., § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, do piwa w rozumieniu tych przepisów wlicza się zarówno piwo objęte kodem CN 2203, jak i alkoholowy napój objęty kodem CN 2206 będący mieszaniną piwa objętego kodem CN 2203 i napoju bezalkoholowego, jeżeli rzeczywista moc objętościowa alkoholu w takim piwie i w takim napoju przekracza 0,5%... W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie z punktu 1 – że tak takie piwo, jak i taki napój wlicza się do piwa w rozumieniu tych ww. przepisów - to czy Wnioskodawca ma prawo do skorzystania z obniżki akcyzy, o której mowa w tym ww. § 17 tego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r.: tylko od napoju piwnego objętego kodem CN 2206 – mieszaniny piwa o CN 2203 i napoju bezalkoholowego produkowanego od dnia 15.10.2012 r. – za okres od dnia 15.10.2012 r.... jedynie od piwa o CN 2203 produkowanego od dnia 18.10.2012 r. - za okres od dnia 18.10.2012 r.... zarówno od piwa o CN 2203 ze słodu jęczmiennego i od alkoholowego napoju piwnego o CN 2206 – mieszaniny takiego piwa o CN 2203 i napoju bezalkoholowego odpowiednio od alkoholowego napoju piwnego od dnia 15.10.2012 r.; od piwa od dnia 18.10.2012 r.... Zdaniem Wnioskodawcy, piwo ze słodu o rzeczywistej (...)
2015
13
lut

Istota:
Określenie od dnia 1 marca 2009r. podstawy opodatkowania piw smakowych
Fragment:
Trudno jest jednoznacznie „określić, jaką wielkość wyliczono by w ten sposób (tj. przy błędzie polegającym na wstawieniu do wzoru Ballinga ekstraktu nie będącego ekstraktem rzeczywistym, ale uwzględniającym substancje słodzące dodane do piwa po fermentacji) - wielkość taka nie jest spotykana ani wykorzystywana w browarnictwie. Z pewnością nie byłaby to liczba stopni Plato tak jak wielkość ta jest rozumiana w browarnictwie ani jakie rozumienie nadaje jej Polska Norma PN-A-79093-2:2000. 3.Proces produkcji piw smakowych Dla dokładnego zobrazowania procesu produkcji piw smakowych, Spółka posłuży się przykładową marką produkowanego przez nią wyrobu, tj. piwa smakowego - Desperados. Piwo to jest produkowane na bazie piwa T., czyli tradycyjnego piwa typu p. Z uwagi na to, że w sprawie chodzi o zasadę ogólną, to argumentacja przedstawiona w tym piśmie ma walor uniwersalny, czyli ma zastosowanie do wszystkich innych piw smakowych produkowanych przez Spółkę. Piwo D. powstaje w oparciu o piwo T., z tego względu w pierwszej kolejności Spółka opisze krótko proces produkcji piwa T., a następnie uzupełni go o elementy charakterystyczne dla produkcji piwa smakowego Desperados. 3-1.Proces produkcji piwa typu p. - piwo T. Istotą procesu produkcji każdego piwa jest fermentacja. W wyniku fermentacji powstaje piwo (co prawda wymaga ono jeszcze leżakowania oraz filtracji - niemniej procesy te co do zasady nie zmieniają już charakteru substancji, która powstała po fermentacji). (i)brzeczka podstawowa Roztwór, który poddawany jest fermentacji określany jest w browarnictwie jako brzeczka podstawowa (niekiedy nastawna).
2014
28
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Piwo
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.