Piwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to piwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
23
cze

Istota:

Wzakresie sposobu rozliczenia akcyzy od piwa bezalkoholowego powstałego w procesie dealkoholizacji

Fragment:

Tym samym, w celu produkcji Piwa bezalkoholowego w procesie dealkoholizacji zostanie przez Wnioskodawcę dodany dodatkowy krok technologiczny do dotychczasowego procesu produkcji Piwa. Piwo wykorzystane przez Wnioskodawcę w procesie dealkoholizacji nie będzie znajdować się w opakowaniach jednostkowych. Proces dealkoholizacji Piwa następować będzie w oparciu o destylację frakcyjną (rektyfikację) alkoholu etylowego zawartego w Piwie. Na etapie procesu dealkoholizacji do przetwarzanego Piwa nie będą dodawane jakiekolwiek dodatkowe składniki - tym samym, zarówno Produkt uboczny, jak i Piwo bezalkoholowe uzyskane w procesie dealkoholizacji zawierać będą w składzie jedynie te substancje, jakie znajdowały się wcześniej w Piwie poddawanym procesowi dealkoholizacji. Proces dealkoholizacji Piwa w celu produkcji Piwa bezalkoholowego można podzielić na następujące etapy: Etap odgazowania (usunięcie z piwa dwutlenku węgla powstałego w procesie fermentacji), Etap destylacji (rektyfikacji) - na tym etapie dochodzi do wydzielenia Produktu ubocznego, Etap saturacji (nasycenie piwa dealkoholizowanego dwutlenkiem węgla do zawartości jak w piwie przed dealkoholizacją), Etap rozlewania Piwa bezalkoholowego. W pierwszej kolejności Piwo poddawane będzie obróbce termicznej, tj. podgrzewane do temperatury ok. 40 °C w celu odgazowania, tj. usunięcia dwutlenku węgla oraz składników aromatycznych piwa (przy zwiększonej temperaturze przyjmują one formę lotną).

2017
7
cze

Istota:

W zakresie ustalenia prawidłowego sposobu określania podstawy opodatkowania piwa smakowego

Fragment:

Dodanie syropów smakowych skutkuje zwiększeniem ekstraktu ogólnego w piwie. Tak przygotowane piwo jest w ostatniej fazie produkcji rozlewane i pakowane. Produkcja piwa smakowego polega na dodaniu do tradycyjnego piwa jasnego (tzw. piwa bazowego) syropów smakowych. Ponieważ wszystkie ww. składniki charakteryzują się wysoką lub bardzo wysoką zawartością cukru dodanie ich do piwa jasnego w znaczący sposób wpłynie na zwiększenie ekstraktu ogólnego w wyprodukowanym w ten sposób piwie smakowym. Piwo bazowe wykorzystywane do produkcji piwa smakowego stanowi wyrób gotowy i mogłoby być wprowadzone do sprzedaży, zostały zakończone w nim wszystkie procesy technologicznie związane z warzeniem piwa, takie jak fermentacja oraz filtracja. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy określając podstawę opodatkowania piw smakowych podatkiem akcyzowym Spółka powinna przyjąć, w celu obliczenia stopni Plato, ekstrakt rzeczywisty ustalony dla piwa jasnego, stanowiącego komponent piwa smakowego, tj. nie uwzględniając wartości, o jaką ekstrakt ten został podwyższony wskutek dodania w procesie produkcyjnym syropów smakowych, czy też jest to ekstrakt rzeczywisty ustalany dla piwa jasnego powiększony o wartość syropów smakowych dodanych po zakończeniu procesu fermentacji tj. na finalnym etapie produkcji piwa smakowego.

2017
10
maj

Istota:

Podatek akcyzowy w zakresie zwolnienia od podatku wyrobów nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia.

Fragment:

Brak jest wymogu bezwzględnej obecności funkcjonariuszy celnych i podpisywania protokołu zniszczenia podczas niszczenia piwa lub cydru. Z zestawienia dwóch powyższych przepisów (tj. § 17 Rozporządzenia w/s zwolnień oraz § 40 Rozporządzenia w/s kontroli) wynika reguła zgodnie z którą obecność funkcjonariuszy celnych w czasie niszczenia piwa lub cydru (a w rezultacie podpisywanie protokołu zniszczenia) nie jest wymagana – zależy ona od uznania naczelnika urzędu celnego. Jeśli funkcjonariusz jest obecny wówczas podpisuje protokół zniszczenia piwa lub cydru. Jeśli funkcjonariusz nie jest obecny – nie ma obowiązku podpisywani protokołu zniszczenia piwa lub cydru, pomimo tego Spółka jest uprawniona do stosowania zwolnienia o którym mowa w § 17 Rozporządzenia w/s zwolnień, gdyż wymóg podpisywania protokołu dotyczy tylko sytuacji gdy funkcjonariusz przybył i był obecny w czasie niszczenia piwa lub cydru. W dniu 28 lutego 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał interpretację indywidualną nr ILPP3/443-98/13-2/TK , w której stwierdził, że stanowisko w zakresie zwolnienia od podatku wyrobów nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia jest nieprawidłowe. Pismem sygnowanym datą 17 marca 2013 r. (data wpływu 20 marca 2014 r.) Wnioskodawca, reprezentowany przez pełnomocnika Pana (...), wystąpił z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, wnosząc o zmianę interpretacji indywidualnej nr ILPP3/443-98/13-2/TK z dnia 28 lutego 2014 r.

2017
11
lut

Istota:

W zakresie rozumienia pojęć „zawartość ekstraktu rzeczywistego”, „zawartość ekstraktu brzeczki podstawowej” oraz stopień Plato, stosowanych przy określaniu podstawy opodatkowania piwa

Fragment:

Spółka dokonuje również wewnątrzwspólnotowego nabycia piwa z innych krajów Unii Europejskiej. W tej sytuacji piwo jest przemieszczane do składu podatkowego Spółki w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Dodatkowo piwo jest importowane przez Spółkę. Importowane piwo może być przemieszczane z miejsca importu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przez zarejestrowanego wysyłającego do składu podatkowego Spółki. Produkowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i importowane przez Spółkę piwa należą do kategorii tzw. piw smakowych. Oznacza to, że piwa te wzbogacane są substancjami słodzącymi bądź smakowymi o różnym składzie. Proces produkcji piw smakowych nie różni się zasadniczo od procesu produkcji tzw. piw tradycyjnych. Jedyną różnicą jest okoliczność dodania dodatków słodzących/smakowych, co następuje wyłącznie po zakończeniu procesu fermentacji, a więc przed bądź po procesie filtracji. Spółka jest zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego w związku z zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, co następuje w momencie wyprowadzenia piw smakowych ze składu podatkowego należącego do Spółki. Spółka jest również zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego z tytułu importu piwa.

2017
4
lut

Istota:

Określenie podstawy opodatkowania piw

Fragment:

W poz. 13 załącznika nr 1 do ustawy, do wyrobów akcyzowych zaliczono piwo otrzymywane ze słodu klasyfikowane do kodu CN 2203 00. Jednocześnie, zgodnie z art. 92 ustawy, do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. Natomiast zgodnie z art. 94 ustawy, piwem w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości. Produkcją piwa w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie piwa, a także jego rozlew (art. 94 ust. 2 ustawy). Podstawą opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato (art. 94 ust. 3 ustawy). Stawka akcyzy na piwo wynosi 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu (art. 94 ust. 4 ustawy). Wskazać należy przy tym, iż zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: produkcja wyrobów akcyzowych; wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego; import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem (...)

2017
26
sty

Istota:

W zakresie ustalenia prawid3owego sposobu okreolania podstawy opodatkowania piwa smakowego

Fragment:

Dodanie syropów smakowych skutkuje zwiekszeniem ekstraktu ogólnego w produkowanym piwie. Podsumowuj1c, piwa smakowe produkowane s1 na bazie piwa tradycyjnego (tzw. piwo bazowe). Piwo bazowe u?ywane w produkcji piw smakowych jest gotowym piwem, które po rozlaniu mog3oby bya przedmiotem sprzeda?y. Zakonczone zosta3y w nim bowiem podstawowe procesy technologiczne, takie jak warzenie, fermentacja oraz filtracja. W procesie produkcji piw smakowych, po zakonczeniu fermentacji i filtracji, do piwa bazowego dodawane s1 takie sk3adniki jak np. miód, cukier bia3y, syrop glukozowo-fruktozowy, koncentraty owocowe, aromaty. Sk3adniki te, przede wszystkim ze wzgledu na zawartooa cukrów, wp3ywaj1 na zwiekszenie ekstraktu ogólnego wyprodukowanego w ten sposób wyrobu gotowego tj. piwa smakowego. Zawartooa alkoholu w piwach smakowych przekracza 0,5% objetooci. Dotychczas Spó3ka okreolaj1c podstawe opodatkowania piw smakowych podatkiem akcyzowym przyjmowa3a, w celu obliczenia stopni Plato, ekstrakt rzeczywisty ustalony dla piwa jasnego, stanowi1cego komponent piwa smakowego, powiekszony o wartooa dodanych w procesie produkcyjnym syropów smakowych. W1tpliwooci Wnioskodawcy dotycz1 ustalenia czy okreolaj1c podstawe opodatkowania piw smakowych podatkiem akcyzowym, Spó3ka powinna przyj1a, w celu obliczenia stopni Plato, ekstrakt rzeczywisty ustalony dla piwa jasnego stanowi1cego komponent piwa smakowego, tj. nie uwzgledniaj1c wartooci o jak1 ekstrakt ten zosta3 podwy?szony wskutek dodania w procesie produkcyjnym syropów smakowych.

2016
6
gru

Istota:

Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy i powstanie zobowiązania podatkowego w przypadku produkcji piwa

Fragment:

W myśl art. 92 ustawy do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. Stosownie do art. 94 ustawy: Piwem w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości. Produkcją piwa w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie piwa, a także jego rozlew. Podstawą opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato. Stawka akcyzy na piwo wynosi 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe metody ustalania parametrów służących do określenia podstawy opodatkowania piwa, o których mowa w ust. 3, w szczególności wyznaczania liczby stopni Plato w piwie gotowym, uwzględniając przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie akcyzy oraz technologię wytwarzania piwa. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10, 11 i 12 ustawy: skład podatkowy - miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego (...)

2016
3
gru

Istota:

Określenie podstawy opodatkowania piw smakowych

Fragment:

Rozlew Po filtracji następuje rozlew piwa do butelek, a następnie w zależności od rodzaju produkowanego piwa oraz stosowanej receptury, piwo poddawane jest pasteryzacji, która odbywa się w pasteryzatorze tunelowym. 1.2. Specyfika procesu produkcji piwa słodzonego Odmienność procesów produkcji piwa smakowego i tradycyjnego piwa typu pilzneńskiego polega na tym, że do piwa tradycyjnego już po jego leżakowaniu (tym samym również po zakończeniu procesu fermentacji) dodawane są substancje nadające piwu pożądany smak - substancje dosładzające. Tak więc w uproszczeniu, przed dodaniem miodu do piwa jasnego można w nim zasadniczo wyróżnić trzy rodzaje substancji: wodę, alkohol, ekstrakt rzeczywisty. Natomiast po dodaniu, dodatkowo w piwie słodzonym pojawia się zawarty w substancji słodzącej cukier. A zatem, w piwie słodzonym znajdują się dwa rodzaje ekstraktów: ekstrakt rzeczywisty - pochodzący z brzeczki podstawowej (nieprzefermentowana część pierwotnego ekstraktu brzeczki), oraz substancja słodząca (cukier) dodana już po odleżakowaniu piwa. Graficznie można przedstawić to w następujący sposób: Schemat 2- załącznik PDF Mając na uwadze powyższą grafikę warto poczynić ważną uwagą: z tej samej brzeczki podstawowej (mającej ściśle określone parametry, w tym stopień Plato) może być wyprodukowane zarówno piwo tradycyjne (jasne), jak i piwo słodzone.

2016
1
gru

Istota:

Określenie podstawy opodatkowania piw smakowych

Fragment:

Nie ulega bowiem wątpliwości, że wyrób powstały ze zmieszania piwa i syropu smakowego (dodatku słodzącego/smakowego) nie jest wyrobem tożsamym z samym piwem, choć zgodnie z przepisami zawartymi w art. 94 ust. 1 ustawy jest to wyrób zaliczony do piwa. Zauważyć także należy, że przedmiotowe piwo z dodatkami syropów smakowych nie powstało wyłącznie w wyniki fermentacji. Wskutek dodania syropów smakowych po fazie fermentacji powstał wyrób również nazywany piwem w rozumieniu powyższej ustawy, lecz nie będący piwem powstałym wyłącznie w wyniku fermentacji roztworu przygotowanego ze słodu. Jest to zatem inne piwo niż powstałe po procesie fermentacji. Jest ono jednocześnie wyrobem gotowym określanym zgodnie z przepisami akcyzowymi jako piwo w stosunku do którego należy określić podstawę opodatkowania. Zasadne jest zatem, w ocenie organu, w celu obliczenia prawidłowego stopnia Plato w wyrobie gotowym zdefiniowanego w ww. rozporządzeniu, zastosowanie wzoru Ballinga w którym powinny być wykorzystane parametry piwa gotowego którym jest w tym przypadku mieszanina piwa i syropu smakowego, nazywanego w przepisach dotyczących podatku akcyzowego również piwem. W tym miejscu wskazać należy, iż w ocenie organu dla określenia podstawy opodatkowania piwa pojęcia zawartości ekstraktu brzeczki podstawowej jak i ekstraktu rzeczywistego nie muszą być tożsame z takimi samymi pojęciami występującymi w browarnictwie.

2016
8
lip

Istota:

Sposób obliczenia podatku akcyzowego od piwa produkowanego w systemie przedpłat akcyzy

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 14 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie sposobu obliczenia podatku akcyzowego od piwa produkowanego w systemie przedpłat akcyzy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka jest producentem piwa, który nie posiada składu podatkowego. W zakresie podatku akcyzowego Spółka rozlicza się w systemie przedpłat akcyzy, co pozwala Spółce na produkcję. Produkcja piwa w Spółce odbywa się na kilku etapach: etap I warzenie piwa (wybicie warki - brzeczka gorąca), etap II fermentacja piwa, etap III leżakowanie piwa, etap IV filtracja piwa (po której piwo zostaje przepompowane do tanków pośredniczących) etap V rozlew piwa i przekazanie w opakowaniach jednostkowych do magazynu wyrobów gotowych. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, podstawę opodatkowania piwa stanowi liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 °Plato. W wyniku procesów technologicznych (odszlamianie, przepompowywanie, filtracja, rozlew) na każdym z wymienionych etapów dochodzi do ubytków piwa i tym samym do zmiany ilości piwa. Zasady opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych na terenie kraju uregulowane zostały w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, oraz w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.