Piwo | Interpretacje podatkowe

Piwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to piwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie rozumienia pojęć „zawartość ekstraktu rzeczywistego”, „zawartość ekstraktu brzeczki podstawowej” oraz stopień Plato, stosowanych przy określaniu podstawy opodatkowania piwa
Fragment:
Spółka dokonuje również wewnątrzwspólnotowego nabycia piwa z innych krajów Unii Europejskiej. W tej sytuacji piwo jest przemieszczane do składu podatkowego Spółki w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Dodatkowo piwo jest importowane przez Spółkę. Importowane piwo może być przemieszczane z miejsca importu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przez zarejestrowanego wysyłającego do składu podatkowego Spółki. Produkowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i importowane przez Spółkę piwa należą do kategorii tzw. piw smakowych. Oznacza to, że piwa te wzbogacane są substancjami słodzącymi bądź smakowymi o różnym składzie. Proces produkcji piw smakowych nie różni się zasadniczo od procesu produkcji tzw. piw tradycyjnych. Jedyną różnicą jest okoliczność dodania dodatków słodzących/smakowych, co następuje wyłącznie po zakończeniu procesu fermentacji, a więc przed bądź po procesie filtracji. Spółka jest zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego w związku z zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, co następuje w momencie wyprowadzenia piw smakowych ze składu podatkowego należącego do Spółki. Spółka jest również zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego z tytułu importu piwa.
2017
11
lut

Istota:
Określenie podstawy opodatkowania piw
Fragment:
W poz. 13 załącznika nr 1 do ustawy, do wyrobów akcyzowych zaliczono piwo otrzymywane ze słodu klasyfikowane do kodu CN 2203 00. Jednocześnie, zgodnie z art. 92 ustawy, do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. Natomiast zgodnie z art. 94 ustawy, piwem w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości. Produkcją piwa w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie piwa, a także jego rozlew (art. 94 ust. 2 ustawy). Podstawą opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato (art. 94 ust. 3 ustawy). Stawka akcyzy na piwo wynosi 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu (art. 94 ust. 4 ustawy). Wskazać należy przy tym, iż zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: produkcja wyrobów akcyzowych; wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego; import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem (...)
2017
4
lut

Istota:
W zakresie ustalenia prawid3owego sposobu okreolania podstawy opodatkowania piwa smakowego
Fragment:
Dodanie syropów smakowych skutkuje zwiekszeniem ekstraktu ogólnego w produkowanym piwie. Podsumowuj1c, piwa smakowe produkowane s1 na bazie piwa tradycyjnego (tzw. piwo bazowe). Piwo bazowe u?ywane w produkcji piw smakowych jest gotowym piwem, które po rozlaniu mog3oby bya przedmiotem sprzeda?y. Zakonczone zosta3y w nim bowiem podstawowe procesy technologiczne, takie jak warzenie, fermentacja oraz filtracja. W procesie produkcji piw smakowych, po zakonczeniu fermentacji i filtracji, do piwa bazowego dodawane s1 takie sk3adniki jak np. miód, cukier bia3y, syrop glukozowo-fruktozowy, koncentraty owocowe, aromaty. Sk3adniki te, przede wszystkim ze wzgledu na zawartooa cukrów, wp3ywaj1 na zwiekszenie ekstraktu ogólnego wyprodukowanego w ten sposób wyrobu gotowego tj. piwa smakowego. Zawartooa alkoholu w piwach smakowych przekracza 0,5% objetooci. Dotychczas Spó3ka okreolaj1c podstawe opodatkowania piw smakowych podatkiem akcyzowym przyjmowa3a, w celu obliczenia stopni Plato, ekstrakt rzeczywisty ustalony dla piwa jasnego, stanowi1cego komponent piwa smakowego, powiekszony o wartooa dodanych w procesie produkcyjnym syropów smakowych. W1tpliwooci Wnioskodawcy dotycz1 ustalenia czy okreolaj1c podstawe opodatkowania piw smakowych podatkiem akcyzowym, Spó3ka powinna przyj1a, w celu obliczenia stopni Plato, ekstrakt rzeczywisty ustalony dla piwa jasnego stanowi1cego komponent piwa smakowego, tj. nie uwzgledniaj1c wartooci o jak1 ekstrakt ten zosta3 podwy?szony wskutek dodania w procesie produkcyjnym syropów smakowych.
2017
26
sty

Istota:
Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy i powstanie zobowiązania podatkowego w przypadku produkcji piwa
Fragment:
W myśl art. 92 ustawy do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. Stosownie do art. 94 ustawy: Piwem w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości. Produkcją piwa w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie piwa, a także jego rozlew. Podstawą opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato. Stawka akcyzy na piwo wynosi 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe metody ustalania parametrów służących do określenia podstawy opodatkowania piwa, o których mowa w ust. 3, w szczególności wyznaczania liczby stopni Plato w piwie gotowym, uwzględniając przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie akcyzy oraz technologię wytwarzania piwa. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10, 11 i 12 ustawy: skład podatkowy - miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego (...)
2016
6
gru

Istota:
Określenie podstawy opodatkowania piw smakowych
Fragment:
Rozlew Po filtracji następuje rozlew piwa do butelek, a następnie w zależności od rodzaju produkowanego piwa oraz stosowanej receptury, piwo poddawane jest pasteryzacji, która odbywa się w pasteryzatorze tunelowym. 1.2. Specyfika procesu produkcji piwa słodzonego Odmienność procesów produkcji piwa smakowego i tradycyjnego piwa typu pilzneńskiego polega na tym, że do piwa tradycyjnego już po jego leżakowaniu (tym samym również po zakończeniu procesu fermentacji) dodawane są substancje nadające piwu pożądany smak - substancje dosładzające. Tak więc w uproszczeniu, przed dodaniem miodu do piwa jasnego można w nim zasadniczo wyróżnić trzy rodzaje substancji: wodę, alkohol, ekstrakt rzeczywisty. Natomiast po dodaniu, dodatkowo w piwie słodzonym pojawia się zawarty w substancji słodzącej cukier. A zatem, w piwie słodzonym znajdują się dwa rodzaje ekstraktów: ekstrakt rzeczywisty - pochodzący z brzeczki podstawowej (nieprzefermentowana część pierwotnego ekstraktu brzeczki), oraz substancja słodząca (cukier) dodana już po odleżakowaniu piwa. Graficznie można przedstawić to w następujący sposób: Schemat 2- załącznik PDF Mając na uwadze powyższą grafikę warto poczynić ważną uwagą: z tej samej brzeczki podstawowej (mającej ściśle określone parametry, w tym stopień Plato) może być wyprodukowane zarówno piwo tradycyjne (jasne), jak i piwo słodzone.
2016
3
gru

Istota:
Określenie podstawy opodatkowania piw smakowych
Fragment:
Nie ulega bowiem wątpliwości, że wyrób powstały ze zmieszania piwa i syropu smakowego (dodatku słodzącego/smakowego) nie jest wyrobem tożsamym z samym piwem, choć zgodnie z przepisami zawartymi w art. 94 ust. 1 ustawy jest to wyrób zaliczony do piwa. Zauważyć także należy, że przedmiotowe piwo z dodatkami syropów smakowych nie powstało wyłącznie w wyniki fermentacji. Wskutek dodania syropów smakowych po fazie fermentacji powstał wyrób również nazywany piwem w rozumieniu powyższej ustawy, lecz nie będący piwem powstałym wyłącznie w wyniku fermentacji roztworu przygotowanego ze słodu. Jest to zatem inne piwo niż powstałe po procesie fermentacji. Jest ono jednocześnie wyrobem gotowym określanym zgodnie z przepisami akcyzowymi jako piwo w stosunku do którego należy określić podstawę opodatkowania. Zasadne jest zatem, w ocenie organu, w celu obliczenia prawidłowego stopnia Plato w wyrobie gotowym zdefiniowanego w ww. rozporządzeniu, zastosowanie wzoru Ballinga w którym powinny być wykorzystane parametry piwa gotowego którym jest w tym przypadku mieszanina piwa i syropu smakowego, nazywanego w przepisach dotyczących podatku akcyzowego również piwem. W tym miejscu wskazać należy, iż w ocenie organu dla określenia podstawy opodatkowania piwa pojęcia zawartości ekstraktu brzeczki podstawowej jak i ekstraktu rzeczywistego nie muszą być tożsame z takimi samymi pojęciami występującymi w browarnictwie.
2016
1
gru

Istota:
Sposób obliczenia podatku akcyzowego od piwa produkowanego w systemie przedpłat akcyzy
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 14 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie sposobu obliczenia podatku akcyzowego od piwa produkowanego w systemie przedpłat akcyzy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka jest producentem piwa, który nie posiada składu podatkowego. W zakresie podatku akcyzowego Spółka rozlicza się w systemie przedpłat akcyzy, co pozwala Spółce na produkcję. Produkcja piwa w Spółce odbywa się na kilku etapach: etap I warzenie piwa (wybicie warki - brzeczka gorąca), etap II fermentacja piwa, etap III leżakowanie piwa, etap IV filtracja piwa (po której piwo zostaje przepompowane do tanków pośredniczących) etap V rozlew piwa i przekazanie w opakowaniach jednostkowych do magazynu wyrobów gotowych. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, podstawę opodatkowania piwa stanowi liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 °Plato. W wyniku procesów technologicznych (odszlamianie, przepompowywanie, filtracja, rozlew) na każdym z wymienionych etapów dochodzi do ubytków piwa i tym samym do zmiany ilości piwa. Zasady opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych na terenie kraju uregulowane zostały w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, oraz w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
2016
8
lip

Istota:
W zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika lub płatnika podatku akcyzowego w związku z wyprodukowaniem przez klientów Wnioskodawcy piwa przy pomocy wynajętego od Wnioskodawcy stacjonarnego stanowiska wyposażonego w profesjonalny sprzęt służący do produkcji piwa.
Fragment:
Firma Wnioskodawcy wyposażona będzie także w instalacje o różnych rozwiązaniach technicznych, na których można warzyć piwo a także przeprowadzić fermentację poprzedzoną propagacją drożdży i finalnie zabutelkować lub zakegować gotowe piwo. Innymi słowy działalność Wnioskodawcy będzie małym browarem domowym wyposażonym we wszystkie niezbędne urządzenia do przygotowania piwa w warunkach domowych. Usługi firmy Wnioskodawcy będą skierowane wyłącznie do osób pełnoletnich, które będą mogły uczestniczyć w szkoleniach dotyczących domowego piwowarstwa, tzn. poznać proces technologiczny, receptury klasycznych piw oraz stworzyć własne receptury piwa. Osoby te będą mogły także wynająć od Wnioskodawcy stacjonarne stanowisko wyposażone w profesjonalny sprzęt i w warunkach domowego browaru Wnioskodawcy przygotować piwo na własny użytek. Piwo byłoby przygotowywane wg receptury klienta przez niego samego bez pomocy Wnioskodawcy, ani pracowników Wnioskodawcy. Firma Wnioskodawcy udostępniać będzie tylko lokal wyposażony w profesjonalny sprzęt. Klient będzie mógł przygotować piwo z własnych surowców (słód, chmiel, drożdże czy dodatki piwowarskie typu glukoza) bądź surowców zakupionych w firmie Wnioskodawcy. Piwo wytworzone przez klientów Wnioskodawcy w lokalu Wnioskodawcy będzie przygotowane przez nich na ich własny użytek i będzie ich własnością.
2016
12
kwi

Istota:
Prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych - rozliczanie piwa na zasadzie przedpłaty akcyzy
Fragment:
Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2361), podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji piwa jest obowiązany do odnotowywania czynności produkcyjnych dotyczących sporządzenia warki piwa oraz rozlewu i obrotu piwem w: karcie gotowania warki; księdze kontroli produkcji piwa. Stosownie zaś do § 16 ust. 1 rozporządzenia karta gotowania warki zawiera: gatunek piwa; datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia warki; gatunki i ilości słodów zużytych do produkcji piwa; rodzaje i ilości surowców niesłodowanych zużytych do produkcji piwa; ilość i ekstrakt brzeczki wybitej; ilość dodanej wody. Wzór karty gotowania warki określa załącznik nr 5 do rozporządzenia (§ 16 ust. 2 rozporządzenia). Stosownie zaś do § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia, księga kontroli produkcji piwa zawiera: datę wykonania czynności produkcyjnej; przychody piwa, w tym ilość brzeczki wybitej, wysokość dopuszczalnych ubytków wyrażoną w procentach i w hektolitrach, ilość brzeczki wybitej w przeliczeniu na piwo gotowe oraz inne dodatki stanowiące przychody piwa; rozchody piwa, w tym ilość piwa wysłanego, przekazanego do degustacji, przekazanego do laboratorium, zniszczonego, ubytki piwa powstałe w magazynie i transporcie wyrażone w hektolitrach; stan piwa wyrażony w hektolitrach. Wzór księgi kontroli produkcji piwa określa załącznik nr 6 do rozporządzenia (§ 17 ust. 2 rozporządzenia).
2016
5
kwi

Istota:
W zakresie określenia podstawy opodatkowania piwa oraz sposobu określenia podatku akcyzowego od piwa produkowanego w systemie przedpłat akcyzy.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 26 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie określenia podstawy opodatkowania piwa oraz sposobu określenia podatku akcyzowego od piwa produkowanego w systemie przedpłat akcyzy. Wniosek został uzupełniony poprzez wniesienie w dniu 3 grudnia 2015 r. opłaty. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Spółka kończy inwestycję w linię produkcyjną piwa i planuje rozpocząć jego produkcję, rozlew i sprzedaż, jest producentem piwa. Nie planuje prowadzenia składu podatkowego i w zakresie podatku akcyzowego zamierza rozliczać się w systemie przedpłat akcyzy. Produkcja piwa w Spółce przebiegać będzie w następujących fazach: faza 1: warzenie piwa (wybicie warki - brzeczka gorąca), faza 2: fermentacja piwa, faza 3: leżakowanie piwa, faza 4: pomiar objętości produktu gotowego w zalegalizowanym zbiorniku CKT, do którego produkt gotowy zostaje przepompowany, faza 5: rozlew zmierzonej objętości piwa z zalegalizowanego zbiornika CKT do opakowań jednostkowych (kegów lub butelek) lub przepompowanie zmierzonej objętości piwa z zalegalizowanego zbiornika CKT do zbiorników wyszynkowych (o większej pojemności niż kegi), faza 6: przekazanie piwa w opakowaniach jednostkowych do magazynu wyrobów gotowych i przekazanie do rozlewu w lokalu Spółki (kegi) lub do sprzedaży (butelki) lub też przekazanie zbiorników wyszynkowych do rozlewu w lokalu Spółki.
2016
18
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Piwo
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.