Piwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to piwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
18
lis

Istota:

Określenie podstawy opodatkowania dla piw smakowych

Fragment:

Przygotowany napój bezalkoholowy jest transferowany do tanku zawierającego wcześniej przygotowane piwo i mieszany z nim za pomocą dwutlenku węgla. Tak przygotowane piwo smakowe jest następnie rozlewane do butelek lub puszek. Określając dotychczas podstawę opodatkowania podatkiem akcyzowym wyprodukowanych piw smakowych, Spółka przyjmowała, w celu obliczenia stopni Plato, ekstrakt rzeczywisty ustalony dla piwa i powiększała go o wartość dodanych w trakcie procesu produkcyjnego dodatków wchodzących w skład napoju bezalkoholowego. Obecnie Spółka rozważa poszerzenie swojej oferty o nowe piwa smakowe, których jedyną różnicą w stosunku do piw produkowanych w oparciu o schemat przedstawiony powyżej będzie rodzaj/smak napoju bezalkoholowego dodawanego do piwa. Dodatkowo, w związku z wydaniem przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „ TSUE ”) wyroku z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie C-30/17 dotyczącego sposobu ustalania stopni Plato piw smakowych, a tym samym sposobu obliczania wartości podatku akcyzowego, Spółka powzięła wątpliwości, jak liczyć podstawę opodatkowania od piw smakowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy określając podstawę opodatkowania podatkiem akcyzowym piwa smakowego, Spółka będzie (...)

2018
15
lis

Istota:

Sposób obliczania ilości wyprodukowanego piwa w roku kalendarzowym jako liczby hektolitrów wyrobów gotowych.

Fragment:

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1748; dalej jako: „ rozporządzenie ” lub „ rozporządzenie w sprawie zwolnień od akcyzy ”), zwalnia się od akcyzy podatników produkujących piwo, którzy w roku kalendarzowym wyprodukowali do 200 000 hl piwa – w wysokości 50% kwoty akcyzy obliczonej z zastosowaniem stawki akcyzy określonej w art. 94 ust. 4 ustawy. W przypadku gdy w roku podatkowym podatnicy przekroczą produkcję 200 000 hl piwa, do całości wyprodukowanego piwa w danym roku stosuje się stawkę akcyzy dla piwa określoną w ustawie, bez możliwości obniżenia należnej kwoty akcyzy o kwotę przysługującego zwolnienia – § 13 ust. 5 rozporządzenia. Zmiana treści § 13 rozporządzenia nastąpiła w wyniku wejścia w życie w dniu 24 marca 2018 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. poz. 608) i na mocy § 1 pkt 1 tego rozporządzenia obecne brzmienie otrzymał § 13 ust. 1 rozporządzenia. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca produkuje piwo w składzie podatkowym. Produkcja piwa (w puszkach, butelkach, kegach) w roku kalendarzowym nie przekracza 200 000 hl. Spółka nie sprzedaje piwa luzem. Wątpliwość Spółki dotyczy obliczania ilości piwa wyprodukowanego w roku kalendarzowym – w rozumieniu § 13 ust. 1 rozporządzenia – jako ilości wyrobu gotowego rozlanego do puszek, butelek i kegów, przekazanego z linii produkcyjnej do magazynu wyrobów gotowych, bez względu na to, czy wyroby te opuściły, opuszczą lub też nie opuszczą składu podatkowego w danym roku kalendarzowym.

2018
24
paź

Istota:

Brak zwolnienia od akcyzy piwa produkowanego w roku kalendarzowym na własny rachunek w ilości do 200 000 hl, gdy łączna ilość wyprodukowanego własnego piwa oraz rozlanego usługowo dla innego browaru przekracza w roku kalendarzowym 200 000 hl.

Fragment:

W § 13 rozporządzenia jest mowa o zwolnieniu od akcyzy w przypadku produkcji piwa w roku kalendarzowym w ilości do 200 000 hl. Produkcję piwa, wobec braku odmiennej definicji w rozporządzeniu i wobec faktu, że rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy o podatku akcyzowym, należy rozumieć zgodnie z brzmieniem art. 94 ust. 2 ustawy. Produkcją piwa jest więc jego wytwarzanie, przetwarzanie oraz rozlew. Zatem należy uznać, że produkcja piwa, realizowana w formie rozlewu piwa własnego oraz usługowego (rozlewu piwa będącego własnością innego podmiotu), jest ograniczona do ilości 200 000 hl piwa w roku kalendarzowym w przypadku, gdy podmiot dokonujący tej czynności zamierza korzystać ze zwolnienia od akcyzy, określonego w § 13 ust. 1 rozporządzenia, w brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego. Przy czym możliwość skorzystania ze zwolnienia od akcyzy na podstawie § 13 ust. 1 rozporządzenia ma zastosowanie wobec podatników: prawnie i ekonomicznie niezależnych od innych przedsiębiorców wytwarzających piwo; posiadających miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją piwa; niewytwarzających piwa na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców.

2018
9
wrz

Istota:

Stosowanie zwolnienia od akcyzy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego piwa poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Fragment:

Podmiot, od którego Wnioskodawca rozważa dokonanie wewnątrzwspólnoto-wego nabycia piwa (dalej: „ Zagraniczny producent piwa ”), jest producentem piwa produkującym łącznie do 200 000 hl piwa w trakcie roku kalendarzowego, który jest prawnie i ekonomicznie niezależny od innych przedsiębiorstw wytwarzających piwo. Zagraniczny producent piwa posiada miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją piwa. Warto też dodać, że Zagraniczny producent piwa nie wytwarza piwa na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców. Zagraniczny producent piwa mógłby uzyskać od właściwych władz skarbowych zaświadczenie, które potwierdzałoby, że spełnia warunki określone w § 13 ust. 1 i 3 Rozporządzenia MRiF. Następnie, Zagraniczny producent piwa przekazałby owo zaświadczenie Wnioskodawcy, który to potem mógłby przekazać je naczelnikowi urzędu skarbowego z chwilą złożenia zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym. Zgodnie z brzmieniem § 13 ust. 6 Rozporządzenia MRiF, podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego piwa lub importu piwa, w przypadku przedstawienia przez te podmioty zaświadczenia władz skarbowych właściwych dla zagranicznego producenta piwa o pochodzeniu piwa od producenta spełniającego warunki określone w ust. 1 i 3 Rozporządzenia MRiF, korzystają ze zwolnienia od podatku akcyzowego.

2018
20
sie

Istota:

Sposób ustalania ilości piwa (gotowego wyrobu) stanowiącej podstawę opodatkowania akcyzą.

Fragment:

W poz. 13 załącznika nr 1 do ustawy, do wyrobów akcyzowych o kodzie CN 2203 00 zaliczono piwo otrzymywane ze słodu. Jednocześnie w myśl art. 92 ustawy, do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. Natomiast zgodnie z art. 94 ustawy: Piwem w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości. Produkcją piwa w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie piwa, a także jego rozlew. Podstawą opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato. Stawka akcyzy na piwo wynosi 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe metody ustalania parametrów służących do określenia podstawy opodatkowania piwa, o których mowa w ust. 3, w szczególności wyznaczania liczby stopni Plato w piwie gotowym, uwzględniając przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie akcyzy oraz technologię wytwarzania piwa. Wskazać przy tym należy, że stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest produkcja wyrobów akcyzowych.

2018
16
sie

Istota:

Zwolnienie od akcyzy producenta piwa, który produkuje piwo o kodzie CN 2203 00 z brzeczki odtworzonej z zakupionego ekstraktu słodowego.

Fragment:

W myśl § 13 ust. 3 rozporządzenia, przepis ust. 1 stosuje się do podatników: prawnie i ekonomicznie niezależnych od innych przedsiębiorców wytwarzających piwo; posiadających miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją piwa; niewytwarzających piwa na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców. Ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, korzystać mogą także podatnicy produkujący piwo lub podatnicy posiadający zezwolenie wyprowadzenia, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy, którzy współpracują ze sobą na podstawie pisemnej umowy i w roku kalendarzowym łącznie wyprodukowali do 200 000 hl piwa - § 13 ust. 3a rozporządzenia. Zgodnie z § 13 ust. 3b rozporządzenia, przepis ust. 3a stosuje się, jeżeli współpracujący ze sobą podatnicy spełniający warunki z ust. 3a: są prawnie i ekonomicznie niezależni od innych przedsiębiorców wytwarzających piwo; posiadają miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją piwa; nie wytwarzają piwa na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców. W przypadku gdy w roku podatkowym podatnicy przekroczą produkcję 200 000 hl piwa, do całości wyprodukowanego piwa w danym roku stosuje się stawkę akcyzy dla piwa określoną w ustawie, bez możliwości obniżenia należnej kwoty akcyzy o kwotę przysługującego zwolnienia - § 13 ust. 5 rozporządzenia.

2018
16
sie

Istota:

Zwolnienie od akcyzy producenta napojów alkoholowych (napojów piwnych), który produkuje napoje z wykorzystaniem piwa o kodzie CN 2203 00, wytwarzanego z brzeczki odtworzonej z zakupionego ekstraktu słodowego.

Fragment:

W myśl § 13 ust. 3 rozporządzenia, przepis ust. 1 stosuje się do podatników: prawnie i ekonomicznie niezależnych od innych przedsiębiorców wytwarzających piwo; posiadających miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją piwa; niewytwarzających piwa na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców. Ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, korzystać mogą także podatnicy produkujący piwo lub podatnicy posiadający zezwolenie wyprowadzenia, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy, którzy współpracują ze sobą na podstawie pisemnej umowy i w roku kalendarzowym łącznie wyprodukowali do 200 000 hl piwa - § 13 ust. 3a rozporządzenia. Zgodnie z § 13 ust. 3b rozporządzenia, przepis ust. 3a stosuje się, jeżeli współpracujący ze sobą podatnicy spełniający warunki z ust. 3a: są prawnie i ekonomicznie niezależni od innych przedsiębiorców wytwarzających piwo; posiadają miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją piwa; nie wytwarzają piwa na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców. W przypadku gdy w roku podatkowym podatnicy przekroczą produkcję 200 000 hl piwa, do całości wyprodukowanego piwa w danym roku stosuje się stawkę akcyzy dla piwa określoną w ustawie, bez możliwości obniżenia należnej kwoty akcyzy o kwotę przysługującego zwolnienia - § 13 ust. 5 rozporządzenia.

2018
5
sie

Istota:

Stosowanie zwolnienia od akcyzy piwa produkowanego w roku kalendarzowym w ilości do 200 000 hl.

Fragment:

W stanie faktycznym przedstawionym przez Wnioskodawcę, Spółka nabywa piwo w celu jego rozlania oraz usługowo rozlewa piwo dostarczone przez inny podmiot, będący właścicielem tego piwa. Nabycie piwa, a także usługowy rozlew piwa, następują na podstawie pisemnych umów zawartych odpowiednio z dostawcami piwa oraz zleceniodawcami usług. Zatem w przypadku nabycia piwa mamy do czynienia z przeniesieniem własności. Natomiast w przypadku usługowego rozlewu piwa następuje jedynie wykonanie usługi w składzie podatkowym Wnioskodawcy, natomiast piwo pozostaje własnością zleceniodawcy. W tych okolicznościach nie można zatem mówić, iż Wnioskodawca współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w zakresie produkcji piwa, mimo, że zawarł z nimi stosowną umowę. Nie będzie w tym wypadku miało znaczenia, że browary, w których Wnioskodawca nabywa piwo, a także podmioty, na rzecz których dokonuje usługowego rozlewu piwa, mogą nie być niezależnymi browarami, czyli nie spełniają warunków niezależności, wymienionych w § 13 ust. 3b rozporządzenia. W konsekwencji powyższego, bez znaczenia w sprawie objętej zakresem pytania nr 2 będzie fakt, jakie ilości piwa łączne produkuje Wnioskodawca oraz browar, od którego Spółka kupuje piwo i podmiot, na rzecz które wykonuje usługowy rozlew piwa.

2017
23
cze

Istota:

Wzakresie sposobu rozliczenia akcyzy od piwa bezalkoholowego powstałego w procesie dealkoholizacji

Fragment:

Tym samym, w celu produkcji Piwa bezalkoholowego w procesie dealkoholizacji zostanie przez Wnioskodawcę dodany dodatkowy krok technologiczny do dotychczasowego procesu produkcji Piwa. Piwo wykorzystane przez Wnioskodawcę w procesie dealkoholizacji nie będzie znajdować się w opakowaniach jednostkowych. Proces dealkoholizacji Piwa następować będzie w oparciu o destylację frakcyjną (rektyfikację) alkoholu etylowego zawartego w Piwie. Na etapie procesu dealkoholizacji do przetwarzanego Piwa nie będą dodawane jakiekolwiek dodatkowe składniki - tym samym, zarówno Produkt uboczny, jak i Piwo bezalkoholowe uzyskane w procesie dealkoholizacji zawierać będą w składzie jedynie te substancje, jakie znajdowały się wcześniej w Piwie poddawanym procesowi dealkoholizacji. Proces dealkoholizacji Piwa w celu produkcji Piwa bezalkoholowego można podzielić na następujące etapy: Etap odgazowania (usunięcie z piwa dwutlenku węgla powstałego w procesie fermentacji), Etap destylacji (rektyfikacji) - na tym etapie dochodzi do wydzielenia Produktu ubocznego, Etap saturacji (nasycenie piwa dealkoholizowanego dwutlenkiem węgla do zawartości jak w piwie przed dealkoholizacją), Etap rozlewania Piwa bezalkoholowego. W pierwszej kolejności Piwo poddawane będzie obróbce termicznej, tj. podgrzewane do temperatury ok. 40 °C w celu odgazowania, tj. usunięcia dwutlenku węgla oraz składników aromatycznych piwa (przy zwiększonej temperaturze przyjmują one formę lotną).

2017
7
cze

Istota:

W zakresie ustalenia prawidłowego sposobu określania podstawy opodatkowania piwa smakowego

Fragment:

Dodanie syropów smakowych skutkuje zwiększeniem ekstraktu ogólnego w piwie. Tak przygotowane piwo jest w ostatniej fazie produkcji rozlewane i pakowane. Produkcja piwa smakowego polega na dodaniu do tradycyjnego piwa jasnego (tzw. piwa bazowego) syropów smakowych. Ponieważ wszystkie ww. składniki charakteryzują się wysoką lub bardzo wysoką zawartością cukru dodanie ich do piwa jasnego w znaczący sposób wpłynie na zwiększenie ekstraktu ogólnego w wyprodukowanym w ten sposób piwie smakowym. Piwo bazowe wykorzystywane do produkcji piwa smakowego stanowi wyrób gotowy i mogłoby być wprowadzone do sprzedaży, zostały zakończone w nim wszystkie procesy technologicznie związane z warzeniem piwa, takie jak fermentacja oraz filtracja. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy określając podstawę opodatkowania piw smakowych podatkiem akcyzowym Spółka powinna przyjąć, w celu obliczenia stopni Plato, ekstrakt rzeczywisty ustalony dla piwa jasnego, stanowiącego komponent piwa smakowego, tj. nie uwzględniając wartości, o jaką ekstrakt ten został podwyższony wskutek dodania w procesie produkcyjnym syropów smakowych, czy też jest to ekstrakt rzeczywisty ustalany dla piwa jasnego powiększony o wartość syropów smakowych dodanych po zakończeniu procesu fermentacji tj. na finalnym etapie produkcji piwa smakowego.