Pisma | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pisma. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy otrzymanie pisma (bez podpisu) jest wystarczającym potwierdzeniem odbioru faktury korygującej VAT?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 i art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity- Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki znak: ... z dnia 14.09.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.09.2006 r.)o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, co do zakresu i sposobu zastosowania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz.535 ze zmianami) oraz rozporządzeń wykonawczych – informuję, że stanowisko Strony wyrażone w przedmiotowym piśmie jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14.09.2004 r. wpłynął do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym. Z przedstawionego przy piśmie stanu faktycznego wynika, że XYZ w (...)

2011
1
sty

Istota:

Orzeczenie sądu niemieckiego stwierdzające nabycie prawa do spadku jest pismem w rozumieniu art. 6 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 228).

Fragment:

(...) prawa do spadku, wynikający z dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. Jednakże przed upływem 5 lat - od dnia 1 stycznia 1976 r. - dekret ten częściowo utracił moc z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku od spadków i darowizn. Nie miało to wpływu na bieg okresu przedawnienia, gdyż ta ustawa także przyjmuje, że obowiązek podatkowy w podatku od spadku powstaje - jeżeli nabycie prawa do spadku nie zostało zgłoszone do opodatkowania - z chwilą sporządzenia pisma. Skutkiem tego po dniu 31 grudnia 1978 r. nie można było wydać decyzji ustalającej obowiązek zapłaty podatku od tego spadku przez Skarżącą. Nie zmienia tego stanu rzeczy pismo adwokata z Niemiec z 1997 r. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek wyroku sądu niemieckiego z 1973 r., w następstwie czego prawo organu podatkowego do wydania decyzji ustalającej podatek ustało w końcu 1978 r., to nie może ono powstać ponownie w następstwie potwierdzenia nabycia prawa do (...)