IPTPP1/4512-413/15-6/ŻR | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
IPTPP1/4512-413/15-6/ŻRinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomość zabudowana
 2. pierwsze zasiedlenie
 3. sprzedaż nieruchomości
 4. stawki podatku
 5. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 03 sierpnia 2015 r. (data wpływu 10 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym pismami z dnia 28 września 2015 r. (data wpływu 30 września 2015 r.) oraz z dnia 20 października 2015 r. (data wpływu 22 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismami z dnia 28 września 2015 r. (data wpływu 30 września 2015 r.) oraz z dnia 20 października 2015 r. (data wpływu 22 października 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisanego stanu faktycznego oraz prawa reprezentacji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawczyni prowadzi postępowanie egzekucyjne, w którym jako dłużnik występuje ....., REGON: ...., NIP: .....

Dłużnikowi przysługuje prawo własności:

 • zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w .... przy ulicy .... ozn. jako działka nr ...., obręb ...., gm. .... o pow. .... ha - ozn. nr .....,
 • zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w .... przy ulicy .... i ozn. jako działka nr ..., obręb ...., gm. .... o pow. .... ha - ozn. nr .....

Ww. nieruchomości będące przedmiotem postępowania egzekucyjnego w sprawie Km .... i innych stanowią gospodarczą całość i są zabudowane:

 • budynkiem zakładu masarskiego (masarnia z ubojnią), jednokondygnacyjnym, murowanym, o powierzchni zabudowy 1.344,53 m2 i powierzchni użytkowej 1.137,81 m2,
 • budynkiem magazynowo-gospodarczym, jednokondygnacyjnym, murowanym, o powierzchni zabudowy 105,60 m2 i powierzchni użytkowej 94,07 m2.

Z uwagi na posadowienie budynku zakładu masarskiego na obu działkach ewidencyjnych w sposób uniemożliwiający jego podział wzdłuż przecinającej go granicy geodezyjnej, nieruchomości będące przedmiotem wyceny powinny stanowić własność jednego właściciela (w księdze wieczystej .... widnieje opis użytku: użytki rolne zabudowane; oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych: B-RV, w księdze wieczystej .... opis użytku: grunty orne; oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych: ... - 0,0503 ha, ...-1,0276 ha, ... - 0,1629 ha).

Ww. nieruchomości składają się z dwóch graniczących ze sobą działek ewidencyjnych, na obszarze których można pod względem funkcjonalnym trzy części: część frontowa (teren inwestycyjny niezabudowany), część centralna (teren zabudowany obiektami zakładu masarskiego), część pozostała (teren obejmujący użytki rolne).

Na podstawie dokonanych oględzin stwierdzono, że część centralna nieruchomości jest zabudowana: budynkiem zakładu masarskiego (masarnia z ubojnią), jednokondygnacyjnym, murowanym oraz budynkiem magazynowo-gospodarczym, jednokondygnacyjnym, murowanym.

W części centralnej teren utwardzony płytami betonowymi oraz betonową kostką brukową, ogrodzony płotem wykonanym z prefabrykowanych płyt betonowych oraz od strony frontowej płotem drewnianym na podmurówce. Dodatkowa linia ogrodzenia biegnie wzdłuż granicy z przyległą droga publiczną (brak bram wjazdowych). Nieruchomości od dłuższego czasu nieużytkowane. Nieruchomości przylegające bezpośrednio do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, uzbrojone we wspólne przyłącza energetyczne, wodociągowe i telefoniczne. Na terenie nieruchomości zlokalizowane są ponadto bezodpływowe zbiorniki na ścieki.

Budynek zakładu masarskiego (masarnia z ubojnią) został wzniesiony w technologii tradycyjnej (przemysłowej). Obiekt oddany do użytku w 1990 roku, w kolejnych latach poddany rozbudowie. W latach 1990-1991 wybudowano część środkową w technologii tradycyjnej systemem gospodarczym. W latach 1995-1997 wybudowano część zachodnią budynku obejmującą pomieszczenia produkcyjne i biurowe, a następnie w latach 2002-2003 dobudowano wschodnie skrzydło obiektu pełniące funkcję produkcyjno-magazynową. Budynek magazynowo-gospodarczy został wzniesiony w technologii tradycyjnej - najprawdopodobniej w latach 80-tych ubiegłego wieku.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi .... zatwierdzonego uchwałą Nr ... Rady Gminy ... z dnia ... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ..., gm. ... (Dziennik Urzędowy .... z dnia 22 lutego 2007 r. Nr 41 poz. 349): przedmiotowa nieruchomość - oznaczona ewidencyjnie jako działka nr ..., część nieruchomości będącej przedmiotem opracowania (pas gruntu o szerokości około 160 m wzdłuż przyległej drogi publicznej) - oznaczonej jako działka nr ..., zlokalizowane są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług oznaczonym symbolem 1 PU. Pozostała część nieruchomości oznaczonej jako działka nr ... nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ..., zatwierdzonym uchwałą nr ....Rady Gminy ... z dnia ... pozostała część nieruchomości oznaczonej jako działka nr ... zlokalizowana jest w obszarze stanowiącym tereny o dominującej funkcji terenów rolnych oznaczonym symbolem R.

Spółka, która wylicytowała w dniu 10 kwietnia 2015r. ww. działki przystępując do licytacji uiściła część należnej ceny - wadium, następnie po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu nieruchomości pozostałą. Sąd Rejonowy w ... w dniu 23 czerwca 2015r. wydał postanowienie o przysądzeniu własności przedmiotowej nieruchomości na rzecz nabywcy- postanowienie nie jest prawomocne.

W piśmie z dnia 28 września 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że dłużnik – „....” .... nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem, podatku od towarów i usług. Dłużnik nabył przedmiotową nieruchomość w ramach czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. W momencie nabycia nieruchomości przez dłużnika na działkach nr ... i ... nie znajdowały się żadne budynki. Wszystkie budynki zostały wybudowane przez dłużnika. Dłużnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu/wybudowaniu budynków/budowli, objętych wnioskiem. Na działce nr ... znajduje się budynek magazynowo-gospodarczy oraz część budynku zakładu masarskiego (masarnia z ubojnią), druga część budynku znajduje się na działce nr .... Na działce nr ... znajduje się teren utwardzony kostką betonową natomiast zarówno na działce nr .... i ... znajduje się teren utwardzony płytami betonowymi, obydwie działki są częściowo ogrodzone płotem betonowym. Teren utwardzony płytami betonowymi oraz betonową kostką brukową stanowi budowlę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013, poz. 1409 z późn. zm.). Budynki/budowle są trwale związane z gruntem. Budynki/budowle nie były wykorzystywane na cele działalności zwolnionej od podatku. Tak, miało miejsce pierwsze zasiedlenie ww. budynków/budowli lub ich części w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177. poz. 1054. z późn. zm.) w 1991 r. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynków, budowli upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Dłużnik ponosił wydatki na ulepszenie budynków/budowli lub ich części i były one niższe niż 30% wartości początkowej poszczególnych obiektów oraz w stosunku do tych ulepszeń przysługiwało dłużnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. (Na działce nr ... budynek zakładu masarskiego wybudowany w roku 1991 został zmodernizowany i dostosowany do wymogów sanitarnych). Wydatki na ulepszenie budynków/budowli lub ich części nie przekroczyły wysokości 30% wartości początkowej poszczególnych budynków/budowli. Ww. ulepszenia budynku masarskiego zostały oddane do użytkowania w kwietniu 2004r. Dłużnik nie dokonywał najmu/dzierżawy budynków/budowli lub ich części objętych zakresem wniosku.

Natomiast w piśmie z dnia 20 października 2015 r. Wnioskodawca wyjaśnił, że w roku 1990 została zawarta i zarejestrowana umowa spółki .... w ..... W momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej przez dłużnika na nieruchomości będącej przedmiotem tego wniosku nie znajdowały się żadne budynki/budowle. Budowę budynku zakładu masarskiego oraz równocześnie budowę budynku magazynowo-gospodarczego spółka .... rozpoczęła w 1990 roku na gruntach (obecnie działka ...) stanowiących własność prywatną jednego ze wspólników spółki ... i jego małżonki ..... W 1991 r. po uzyskaniu pozwolenia na eksploatację, budynki te zostały oddane do użytku i rozpoczęto w nich ubój, produkcję masarską oraz magazynowanie.

Budynki te zostały wybudowane staraniem i kosztem wspólników spółki ..... Dnia 28 kwietnia 1994r. aktem notarialnym nr rep. ... - umową darowizny zostały darowane przez ... małżonków ... spółce cywilnej .... (działka nr ... obecnie nr .... nr KW ....).

Kolejne etapy rozbudowy modernizacji dotyczą jedynie budynku zakładu masarskiego i zgodnie z oświadczeniem wspólnika dłużnej spółki ....:

 • pierwszy etap rozbudowy został zakończony w 1995r. dobudowano wówczas część budynku obejmującą pomieszczenia produkcyjne i biurowe i połączono je z budynkiem masarskim już istniejącym.
 • kolejny etap rozbudowy miał miejsce w latach 2002-2003 tj. po nabyciu przez dłużną spółkę w 1999r. działki o nr ... ozn. nr .... wówczas dobudowano kolejną część zakładu o funkcji produkcyjno-magazynowej (działka nr ....) i połączono z budynkiem masarskim już istniejącym. Ten etap rozbudowy wraz z modernizacją istniejącego budynku masarskiego został zakończony i oddany do użytkowania w kwietniu 2004r.

Budynek magazynowo-gospodarczy wzniesiony w technologii tradycyjnej został wybudowany w latach 1990-1991 i oddany do użytku w 1991r. jak oświadczył ... jeden ze wspólników dłużnej spółki a nie jak mylnie wskazano we wniosku wzniesiona prawdopodobnie w latach 80-tych ubiegłego wieku - informacja z operatu szacunkowego ww. nieruchomości.

Dłużna spółka nabywając przedmiotową nieruchomość w 1994r. - działka nr ... ozn. nr ... umową darowizny oraz w 1999r. działka nr ... ozn. nr KW .... przez następne lata tj. do roku 2004 rozbudowywała i modernizowała zlokalizowane tam budynki: masarski i magazynowy z tym, że budynki te począwszy od roku 1990 zostały wybudowane a budynek masarski był rozbudowywany i modernizowany w kolejnych latach, aż do roku 2004r.

W uzupełnieniu wniosku ORD-IN z dnia 28 września 2015r. nr ....prawidłowo powinno być wskazane: „W momencie rozpoczęcia działalności przez dłużnika na działkach nr ... i ... nie znajdowały się żadne budynki zamiast cyt. „W momencie nabycia nieruchomości przez dłużnika na działkach nr ... i ... nie znajdowały się żadne budynki.

Jednocześnie Wnioskodawca wyjaśnia zgodnie z oświadczeniem ...., że dłużna spółka wykorzystywała przedmiotową nieruchomość tylko do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługiwało dłużnej spółce z tytułu rozbudowy i modernizacji budynku masarskiego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego prawa własności:

 • zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w ... przy ulicy ... ozn. jako działka nr ..., obręb ...., gm. ... – o pow. 0,7110 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr wieczysta .... w Sądzie Rejonowym w .... V Wydziale Ksiąg Wieczystych,
 • zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w .... przy ulicy ..... i ozn. jako działka nr ...., obręb .... , gm. .... – o pow. 1,2408 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr wieczysta .... w Sądzie Rejonowym w .... V Wydziale Ksiąg Wieczystych,

podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Czy komornik powinien naliczyć i odprowadzić podatek VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku z dnia 20 października 2015 r.), biorąc pod uwagę nowe okoliczności w sprawie fakt, że dłużnik ...., ..... sp.j. zs. w .... obecnie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Działka nr .... wraz z posadowionymi na niej budynkami magazynowo-gospodarczym oraz budynkiem masarskim (masarnia z ubojnią), która była przedmiotem sprzedaży w drodze licytacji komorniczej została nabyta przez dłużnika w 1994r. wraz z wybudowanymi w latach 1990-1991 przez dłużną spółkę ww. budynkami oddanymi do użytku w 1991 r. Umową darowizny rep. .... przez jednego ze wspólników została darowana spółce .... w ramach czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z nabyciem nieruchomości dłużnik nie korzystał z prawa obniżenia podatku VAT ( zgodnie z oświadczeniem ....). Wszystkie budynki są trwale związane z gruntem i zostały wybudowane przez dłużnika.

Pierwszy etap rozbudowy zakładu masarskiego został zakończony w 1995 a następny dotyczący działki .... nabytej przez dłużną spółkę w 1999 oraz działki ... został zakończony w 2004r. Wartość nakładów na ulepszenie tego budynku nie przekroczyła 30% jego wartości początkowej (zgodnie z oświadczeniem ....). Budynek magazynowo-gospodarczy nie był modernizowany. Dłużnik nie wynajmował ani nie przekazywał w dzierżawę budynków innemu podmiotowi. Obydwa budynki były wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przedmiotowe obiekty nie były wykorzystywane do czynności zwolnionych z VAT.

Do przedmiotowej dostawy budynku masarskiego (masarnia z ubojnią) (posadowiony na działce .... i ...) oraz budynku magazynowo-gospodarczego (posadowiony na działce ....) będzie miał zastosowanie przepis 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, ponieważ dostawa budynku masarskiego, który był ulepszany i rozbudowywany, lecz wartość tych ulepszeń nie przekroczyła 30% wartości jego wartości początkowej i budynku magazynowego (który nie był ulepszany) nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia zostały przekazane dłużnikowi w formie darowizny (nie podlegała opodatkowaniu, a więc doszło do ich pierwszego zasiedlenia). Ponadto pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tych budynków nie upłynął okres krótszy niż 2 lata. Zatem sprzedaż - dostawa ww. budynków masarskiego i magazynowego będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Tym samym dostawa gruntu, na którym posadowione są budynki (działka ... i ....) korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Z treści powyższego przepisu wynika, że komornik sądowy jest płatnikiem podatku od dostawy towaru dokonywanej w trybie egzekucji, w przypadku, gdy wykonuje czynności egzekucyjne. Przez czynność egzekucyjną należy rozumieć każde formalne, oparte na przepisach procesowych, działanie uprawnionego organu egzekucyjnego wywołujące skutek prawny dla prowadzonej egzekucji.

Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.), zgodnie z którym, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Podatnikiem natomiast, stosownie do treści art. 7 § 1 ww. ustawy, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Przepis art. 30 § 1 ww. ustawy stanowi, że płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.

W świetle cyt. wyżej przepisów, płatnikami podatku od towarów i usług (czyli podmiotami zobowiązanymi do obliczania, poboru podatku od podatnika i wpłaty podatku na konto organu podatkowego) mogą być organy egzekucyjne oraz komornicy sądowi. Sytuacja taka ma miejsce, gdy w wykonaniu czynności egzekucyjnych organy te dokonują dostawy towarów należących do podatnika lub przez niego posiadanych z naruszeniem przepisów. Sformułowanie „płatnikami” oznacza, że organy te nie stają się z tytułu wykonania powyższych czynności podatnikami podatku od towarów i usług, lecz pełnią jedynie rolę płatnika w odniesieniu do podatku należnego z tytułu sprzedanych (zlicytowanych) towarów należących do podatnika, w stosunku do którego toczy się postępowanie egzekucyjne.

Zaznaczenia wymaga, że komornik sądowy dokonuje transakcji w imieniu podatnika - dłużnika. Prowadzona przez niego sprzedaż towarów będących własnością dłużnika, będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, gdy do rozliczenia tego podatku byłby zobowiązany dłużnik. Natomiast w przypadku, gdy powyższa czynność nie podlegałaby opodatkowaniu tym podatkiem lub byłaby od niego zwolniona, komornik sądowy nie będzie obowiązany do odprowadzenia podatku.

Komornik sądowy pełni w tym przypadku rolę pośrednika pomiędzy podatnikiem, a organem podatkowym, przekazując organowi środki pieniężne podatnika. Uzasadnione jest to charakterem odpłatnej dostawy następującej w ramach wykonywania czynności egzekucyjnych. Jeżeli bowiem dłużnik niesolidnie spłaca swoje zobowiązania i w celu wyegzekwowania należności wszczęto przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne, to istnieją podstawy do uznania, że nie uiści również podatku należnego w związku z dostawą dokonaną w ramach egzekucji. Nie bez znaczenia jest także fakt, że podatnik, będący dłużnikiem, zazwyczaj nie otrzymuje kwot uzyskanych przez organ egzekucyjny ze sprzedaży towarów w wykonaniu czynności egzekucyjnych. Prawdopodobne jest zatem, że podatnik nie posiada innych środków finansowych umożliwiających uiszczenie należnego podatku. Ustanowienie organu egzekucyjnego płatnikiem zapewnia odprowadzenie należnego podatku przez organ przeprowadzający dostawę w ramach czynności egzekucyjnych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W świetle przedstawionych powyżej przepisów, zarówno grunt jak i budynek spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

W odniesieniu do nieruchomości zabudowanych należy rozpatrywać zastosowanie zwolnienia w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest generalnie zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie – art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku budynku, budowli lub ich części niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, iż w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z dwóch podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów. Zauważyć bowiem należy, iż stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie podatnik uprawniony będzie do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter świadczonych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Ponadto należy wskazać, iż na mocy art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy, zgodnie z treścią ust. 11 ww. artykułu musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc, ustawodawca daje podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - możliwość zrezygnowania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego - w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powołanego wyżej przepisu art. 29a ust. 8 ustawy jednoznacznie wynika, że – co do zasady - grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku. Przepis ten obejmuje swoim zakresem także sprzedaż gruntów będących w użytkowaniu wieczystym.

Wskazać należy, iż zgodnie z zapisem art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), przez obiekt budowlany należy rozumieć m.in. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.

Natomiast jak stanowi art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane przez budowlę - należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

W myśl art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane przez urządzenie budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Z opisu sprawy wynika, iż budowę budynku zakładu masarskiego oraz równocześnie budowę budynku magazynowo-gospodarczego spółka .... rozpoczęła w 1990 roku na gruntach (obecnie działka ....) stanowiących własność prywatną jednego ze wspólników spółki ....i jego małżonki ..... W 1991 r. po uzyskaniu pozwolenia na eksploatację, budynki te zostały oddane do użytku i rozpoczęto w nich ubój, produkcję masarską oraz magazynowanie.

Budynki te zostały wybudowane staraniem i kosztem wspólników spółki .... Dnia 28 kwietnia 1994r. aktem notarialnym nr rep..... - umową darowizny zostały darowane przez ... i B.... małżonków ... spółce cywilnej Zakład ...., .... i ... (działka nr .... obecnie nr .... nr KW....). W związku z nabyciem nieruchomości dłużnik nie korzystał z prawa obniżenia podatku VAT (zgodnie z oświadczeniem .....).

Kolejne etapy rozbudowy modernizacji dotyczą jedynie budynku zakładu masarskiego i zgodnie z oświadczeniem wspólnika dłużnej spółki ....:

 • pierwszy etap rozbudowy został zakończony w 1995r. dobudowano wówczas część budynku obejmującą pomieszczenia produkcyjne i biurowe i połączono je z budynkiem masarskim już istniejącym.
 • kolejny etap rozbudowy miał miejsce w latach 2002-2003 tj. po nabyciu przez dłużną spółkę w 1999r. działki o nr ... ozn. nr .... wówczas dobudowano kolejną część zakładu o funkcji produkcyjno-magazynowej (działka nr ....) i połączono z budynkiem masarskim już istniejącym. Ten etap rozbudowy wraz z modernizacją istniejącego budynku masarskiego został zakończony i oddany do użytkowania w kwietniu 2004r.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługiwało dłużnej spółce z tytułu rozbudowy i modernizacji budynku masarskiego.

Mając na uwadze przedstawione przez Wnioskodawcę okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, iż dostawa budynku masarskiego znajdującego się na działkach nr ... i nr .... oraz budynku magazynowo-gospodarczego znajdującego się na działce nr ... nie będzie podlegała zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia. Przedmiotowe budynki nie zostały bowiem oddane do użytkowania w ramach czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, tym samym, wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy, nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Bowiem oddanie do użytkowania nie stanowi o pierwszym zasiedleniu.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie nie zaistniały przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, należy rozpatrzeć warunki do zastosowania zwolnienia dla dostawy budynku masarskiego oraz budynku magazynowo-gospodarczego wynikające z przepisów art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Zwolnienie to ma zastosowanie do sprzedaży budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Należy podkreślić, że dla zastosowania omawianego zwolnienia muszą być spełnione oba wymienione warunki.

Z opisu sprawy wynika, że dłużnik wybudował budynki przed 1993 rokiem, w związku z czym nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Skoro w stosunku do budynku magazynowo-gospodarczy nie przysługiwało dłużnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jak również dłużnik nie ponosił wydatków na jej ulepszenia, to dostawa tego budynku będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Również dostawa budynku masarskiego będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, bowiem w stosunku do tego obiektu dłużnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, i nie ponosił wydatków na jego ulepszenie, które przekroczyłyby 30% jego wartości początkowej.

W zakresie dostawy terenu utwardzonego płytami betonowymi (działka nr ... i ....) i betonową kostką brukową (działka nr ....) oraz ogrodzenia terenu należy wskazać, iż zgodnie z Prawem budowlanym ww. obiekty nie mieszczą się w definicji budowli. Ustawodawca nie wymienia ich bowiem wśród obiektów budowlanych, umieszcza je natomiast w katalogu urządzeń budowlanych, określonych odrębnie od budowli. A zatem, w myśl powyższych przepisów Prawa budowlanego, ww. obiekty stanowią odmienny rodzaj obiektu niż budowle czy budynki zdefiniowane w ww. ustawie.

Urządzenia budowlane stanowią urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie są to samodzielne budowle zdefiniowane w art. 3 pkt 3 ww. ustawy Prawo budowlane, które uznaje się za towar na gruncie podatku od towarów i usług. Jednakże urządzenia te należy traktować, jako elementy przynależne do budynku i opodatkować łącznie z tym budynkiem, z którym są powiązane, a tym samym należy przypisać stawkę właściwą dla sprzedawanego obiektu budowlanego. Brak podstaw do stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów w zakresie stawki podatku VAT dla ww. urządzeń w oderwaniu od budynków, do których przynależą, gdyż w świetle obowiązujących przepisów nie mają one samodzielnego bytu.

W związku z tym, iż przedmiotem sprzedaży będą budynki, których dostawa będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, to także dostawa urządzeń budowalnych związanych z tymi budynkami, będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

Nadto należy wskazać, iż dostawa działek gruntów, na których posadowione są ww. budynki korzystające ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, w świetle art. 29a ust. 8 ustawy również podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

Podsumowując, sprzedaż nieruchomości zbudowanych oznaczonych jako działka nr .... i działka nr .... korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy.

W konsekwencji powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym „dostawa ww. budynków masarskiego i magazynowego będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynął okres krótszy niż 2 lata. Tym samym dostawa gruntu, na którym posadowione są budynki (działka ... i ....) korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT”, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, wynikające z opisu sprawy bądź własnego stanowiska, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.