IPTPP1/4512-124/15-4/ŻR | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek 116/14, 116/17, 116/21.
IPTPP1/4512-124/15-4/ŻRinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomość zabudowana
 2. pierwsze zasiedlenie
 3. sprzedaż nieruchomości
 4. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 stycznia 2015 r. (data wpływu do BKIP w Płocku 02 lutego 2015 r., do BKIP w Piotrkowie Tryb. 02 marca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek nr ..., ..., ... – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02 lutego 2015 r. został złożony do BKIP w Płocku ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek nr ..., ..., ....

Wniosek przekazano do BKIP w Piotrkowie Tryb. celem załatwienia zgodnie z właściwością (data wpływu 02 marca 2015 r.).

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 15 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) o przeformułowanie pytania w taki sposób aby swym zakresem obejmowało okoliczności zdarzenia przyszłego i obowiązujące przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawczyni, prowadzi postępowanie egzekucyjne w sprawie ... i innych, w których jako dłużnik występuje „...” Sp. z o.o. z/s ..., ul. ..., REGON: ..., NIP: ..., KRS: .... Ww. dłużnikowi przysługuje prawo własności: nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w ... przy ul. ... i oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr ..., ... i ..., o łącznej powierzchni 0,2649 ha, dla której Sąd Rejonowy w ... V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ....

Nieruchomość jest zabudowana:

 • na działce nr ... budynkiem biurowym, czterokondygnacyjnym (w tym podpiwniczenie), murowanym, o powierzchni zabudowy 495,00 m2 i powierzchni użytkowej 1 620,77 m2,
 • na działce ... budynkiem warsztatowym (po byłej kotłowni), jednokondygnacyjnym, murowanym, o powierzchni zabudowy 104,00 m2 i powierzchni użytkowej około 74,00 m2,
 • na działce nr ... budynkiem handlowym z częścią garażową, jednokondygnacyjnym, murowanym, o powierzchni zabudowy 510,00 m2 i powierzchni użytkowej około 422,19 m2.

Nieruchomość stanowi własność Spółki ... Sp. z o.o. z/s w ... ul. ... - podstawę nabycia nieruchomości stanowią:

 • umowa sprzedaży Rep. A. ... z dnia 1 lutego 2000 roku, której przedmiotem była działka zabudowana oznaczona numerem ..., nabyta przez dłużną Spółkę za cenę 465.000,00 zł nie zawierającą VAT (przedmiot umowy jest towarem używanym w rozumieniu ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym),
 • oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu Rep. A. ... z dnia 9 grudnia 2003 roku, którego przedmiotem była działka zabudowana oznaczona numerem ..., za cenę 40.000,00 zł w tym 15.000,00 zł grunt - (sprzedaż zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 jako, że nie zachodzą okoliczności określone w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. a budynek kotłowni na działce ... jest towarem używanym w myśl art. 4 pkt 7 lit. a ww. ustawy),
 • oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu Rep. A. ... z dnia 15 czerwca 2005 roku, którego przedmiotem była działka zabudowana oznaczona numerem ... (budynek usytuowany na działce jest towarem używanym w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT, sprzedaż zwolniona od podatku VAT na podst. 43 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, jako, że nie zachodzą przesłanki określone w art. 42 ust. 6 tej ustawy).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta..... nieruchomość oznaczona nr KW ... oznaczona ewidencyjnie jako działki nr ..., ... i ... znajduje się w terenie zabudowy przemysłowo usługowej - oznaczonym symbolem A.1.P-U.

Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka nr ... zabudowana budynkiem biurowym, murowanym, czterokondygnacyjnym (w tym podpiwniczenie), o powierzchni zabudowy 495,00 m2, wzniesiony około 1978 roku. Przy czym dwie kondygnacje nadziemne i piwnice były wyłączone z użytkowania. Obiekt w złym stanie technicznym, występują liczne ubytki i uszkodzenia, nieszczelne pokrycie dachowe wymagający generalnego remontu. Obszar nieruchomości częściowo ogrodzony płotem wykonanym z betonowych płyt ogrodzeniowych, w przeważającej części utwardzony płytami betonowymi i tłuczniem (plac użytkowany jako parking). Nieruchomość uzbrojona w przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne i telefoniczne, pozbawiona bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości zapewniona za pośrednictwem drogi wewnętrznej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr ....

Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka nr ... zabudowana budynkiem warsztatowym (byłej kotłowni), murowanym, jednokondygnacyjnym, o powierzchni zabudowy 104,00 m2, wzniesiony około 1975 roku. Obiekt o znacznym stopniu zużycia technicznego i funkcjonalnego, nieużytkowany kwalifikujący się do remontu. Obszar nieruchomości częściowo ogrodzony płotem wykonanym z siatki ogrodzeniowej (w złym stanie technicznym), w niewielkiej części utwardzony płytami betonowymi. Nieruchomość uzbrojona w przyłącze energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne, pozbawiona bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości zapewniona za pośrednictwem drogi wewnętrznej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr ....

Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka nr ... zabudowana budynkiem handlowym z częścią garażową, murowanym, jednokondygnacyjnym, o powierzchni zabudowy 510,00 m2, wzniesiony około roku 1947 r. Obiekt składający się z jednego lokalu o funkcji handlowej, siedmiu boksów garażowych i dodatkowych pomieszczeń gospodarczych. Część handlowa wyremontowana obecnie wynajmowana przez dłużnika pod działalność handlową innej firmie. Część garażowa wymaga remontu i modernizacji. Obszar nieruchomości nieogrodzony, utwardzony płytami betonowymi typu JUMBO. Nieruchomość uzbrojona w przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne i telefoniczne, przylegająca do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.

Dłużnik – „...” Sp. z o.o. ..., ul. ... jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Dłużnik nie ponosił wydatków na ulepszenie budynku :

 • usytuowanego na działce ... -budynku warsztatowego (po byłej kotłowni),
 • usytuowanego na działce ...- budynku handlowego z częścią garażową (część handlowa wyremontowana przez firmę wynajmującą od dłużnika pod działalność handlową).

Dłużnik ponosił wydatki na ulepszenie budynku biurowego zlokalizowanego na działce nr .... Dłużnik w latach 2001-2007 ponosił wydatki na ulepszenie ww. budynku i były one wyższe niż 30% wartości początkowej tych obiektu. Dłużnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wydatki na ulepszenie ww. budynku (działka nr ...) były ponoszone w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej poszczególnych budynków i były one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych co najmniej przez 5 lat.

Dłużnik dokonywał najmu budynków:

 • parter budynku zlokalizowanego na działce ... wynajmowany w latach 2003-2015
 • budynek zlokalizowany na działce ...
   • lokal nr 1 wynajmowany w okresie 09/2009- do teraz
   • garaż wynajmowany w latach 2003-2015
   • garaż wynajmowany w okresie 01/2009- do teraz
  • budynek zlokalizowany na działce ... wynajmowany w okresie od roku 2009- do 01/2013.
  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

  Czy sprzedaż zajętego prawa własności w drodze licytacji publicznej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w ...: nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w ... przy ul. ... i oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr ..., ... i ..., o łącznej powierzchni 0,2649 ha stanowiącej własność spółki ... Sp. z o.o. z/s w ... ul. ..., dla której Sąd Rejonowy w ... V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ..., będzie objęta zwolnieniem od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT...

  Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż w drodze licytacji komorniczej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w ... ... zajętego w postępowaniu egzekucyjnym prawa własności spółki ... Sp. z o.o. z/s w ... ul. ... nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w ... przy ul. ... i oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr ..., ... i ..., o łącznej powierzchni 0,2649 ha oznaczonej nr KW ... będzie objęta zwolnieniem od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT. Na zlecenie komornika został sporządzony operat szacunkowy, z którego wynika, że budynek jest w złym stanie technicznym - do remontu.

  Przedmiotowa nieruchomość gruntowa zabudowana:

  • budynkiem biurowym, czterokondygnacyjnym (w tym podpiwniczenie), murowanym, o powierzchni zabudowy 495,00 m2 i powierzchni użytkowej 1.620,77 m2 (na działce nr ...),
  • budynkiem warsztatowym (po byłej kotłowni), jednokondygnacyjnym, murowanym, o powierzchni zabudowy 104,00 m2 i powierzchni użytkowej około 74,00 m2 (na działce ...),
  • budynkiem handlowym z częścią garażową, jednokondygnacyjnym, murowanym, o powierzchni zabudowy 510,00 m2 i powierzchni użytkowej około 422,19 m2 (na działce nr ...)

  zostały wzniesione (w latach 1947 - 1978).

  Dłużna spółka ... Sp. z o.o. z/s w ... ul. ... jest płatnikiem podatku VAT.

  Z treści aktu notarialnego Rep. A. ... z dnia 1 lutego 2000 roku wynika, że spółka ... Sp. z o.o. nabyła działkę zabudowaną nr ..., za cenę 465.000,00 zł nie zawierającą VAT - wynika, że przedmiot umowy jest towarem używanym w rozumieniu ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

  Z treści aktu notarialnego Rep. A. ... z dnia 9 grudnia 2003 r. - oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu, którego przedmiotem była działka zabudowana oznaczona numerem ..., za cenę 40.000,00 zł w tym 15.000,00 zł grunt, wynika że sprzedaż zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 7 ust. l pkt 5 jako, że nie zachodzą okoliczności określone w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. a budynek kotłowni na działce ... jest towarem używanym w myśl art. 4 pkt 7 lit. a ww. ustawy.

  Dłużna ... Sp. z o.o. z/s w ...ul. ... jest płatnikiem podatku VAT, zajmuje się sprzedażą hurtową paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z). Zbycie budynku nie będzie dokonywane w ramach pierwszego zasiedlenia. Z dniem podpisania aktu notarialnego Spółka ... Sp. z o.o. wstąpiła w stosunek najmu z najemcami na warunkach wynikających z zawartych wcześniej umów najmu. Prawdopodobnie od roku 2009 wynajmuje lokal użytkowy (gastronomiczny) o pow. 58,36 m2 firmie ... ... i lokal użytkowy handlowy o pow. 31,12 m2 firmie PHU „...” .... Pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

  Nieruchomość oznaczona KW ... została nabyta przez dłużnika w 2009 r. a budynek został wybudowany około 1948 roku - dłużnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy jej nabyciu. Sporządzony przez biegłego operat szacunkowy nieruchomości wskazuje, że budynek znajduje się w złym stanie technicznym. Od momentu nabycia tj. roku 2009 r. dłużnik nie dokonywał remontów/ulepszeń przewyższających 30% wartości początkowej nieruchomości. Budynek był na podstawie umów najmu wykorzystywany do czynności opodatkowanych przez okres co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT).

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

  Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

  Z treści powyższego przepisu wynika, że komornik sądowy jest płatnikiem podatku od dostawy towaru dokonywanej w trybie egzekucji, w przypadku, gdy wykonuje czynności egzekucyjne. Przez czynność egzekucyjną należy rozumieć każde formalne, oparte na przepisach procesowych, działanie uprawnionego organu egzekucyjnego wywołujące skutek prawny dla prowadzonej egzekucji.

  Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), zgodnie z którym, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Podatnikiem natomiast, stosownie do treści art. 7 § 1 ww. ustawy, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

  Przepis art. 30 § 1 ww. ustawy stanowi, że płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.

  W świetle cyt. wyżej przepisów, płatnikami podatku od towarów i usług (czyli podmiotami zobowiązanymi do obliczania, poboru podatku od podatnika i wpłaty podatku na konto organu podatkowego) mogą być organy egzekucyjne oraz komornicy sądowi. Sytuacja taka ma miejsce, gdy w wykonaniu czynności egzekucyjnych organy te dokonują dostawy towarów należących do podatnika lub przez niego posiadanych z naruszeniem przepisów. Sformułowanie „płatnikami” oznacza, że organy te nie stają się z tytułu wykonania powyższych czynności podatnikami podatku od towarów i usług, lecz pełnią jedynie rolę płatnika w odniesieniu do podatku należnego z tytułu sprzedanych (zlicytowanych) towarów należących do podatnika, w stosunku do którego toczy się postępowanie egzekucyjne.

  Zaznaczenia wymaga, że komornik sądowy dokonuje transakcji w imieniu podatnika - dłużnika. Prowadzona przez niego sprzedaż towarów będących własnością dłużnika, będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, gdy do rozliczenia tego podatku byłby zobowiązany dłużnik. Natomiast w przypadku, gdy powyższa czynność nie podlegałaby opodatkowaniu tym podatkiem lub byłaby od niego zwolniona, komornik sądowy nie będzie obowiązany do odprowadzenia podatku.

  Komornik sądowy pełni w tym przypadku rolę pośrednika pomiędzy podatnikiem, a organem podatkowym, przekazując organowi środki pieniężne podatnika. Uzasadnione jest to charakterem odpłatnej dostawy następującej w ramach wykonywania czynności egzekucyjnych. Jeżeli bowiem dłużnik niesolidnie spłaca swoje zobowiązania i w celu wyegzekwowania należności wszczęto przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne, to istnieją podstawy do uznania, że nie uiści również podatku należnego w związku z dostawą dokonaną w ramach egzekucji. Nie bez znaczenia jest także fakt, że podatnik, będący dłużnikiem, zazwyczaj nie otrzymuje kwot uzyskanych przez organ egzekucyjny ze sprzedaży towarów w wykonaniu czynności egzekucyjnych. Prawdopodobne jest zatem, że podatnik nie posiada innych środków finansowych umożliwiających uiszczenie należnego podatku. Ustanowienie organu egzekucyjnego płatnikiem zapewnia odprowadzenie należnego podatku przez organ przeprowadzający dostawę w ramach czynności egzekucyjnych.

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

  Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

  Stosownie do art. 7 ust. 1, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

  W świetle przedstawionych powyżej przepisów, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

  Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

  W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

  Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

  Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

  Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

  Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

  Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

  W odniesieniu do nieruchomości zabudowanych należy rozpatrywać zastosowanie zwolnienia w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

  Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest generalnie zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

  Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

  Przez pierwsze zasiedlenie – art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

  Użyte w art. 2 pkt 14 ustawy sformułowanie „w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu” wskazuje na katalog czynności wymienionych w art. 5 ustawy, czyli dana czynność musi podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, choć nie jest konieczne, aby faktycznie był naliczony podatek od tej czynności – może to być czynność zwolniona od podatku.

  Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Jednakże czynność ta nie musi być faktycznie opodatkowana (nie musi prowadzić do powstania podatku należnego), bowiem za czynność taką należy również rozumieć czynność podlegającą opodatkowania w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże na mocy przepisów szczególnych – korzystającą ze zwolnienia od tego podatku.

  W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku budynku, budowli lub ich części niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

  W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

  Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

  Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, iż w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z dwóch podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów. Zauważyć bowiem należy, iż stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie podatnik uprawniony będzie do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter świadczonych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

  Ponadto należy wskazać, iż na mocy art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

  1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
  2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

  Oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy, zgodnie z treścią ust. 11 ww. artykułu musi również zawierać:

  1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
  2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
  3. adres budynku, budowli lub ich części.

  Tak więc, ustawodawca daje podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - możliwość zrezygnowania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych.

  Należy zauważyć, że w myśl art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

  1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
  3. obiekt małej architektury.

  Na mocy art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

  Przez budowle – stosownie do art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane – należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

  W świetle art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowlane, jako obiekt liniowy - należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego,

  Zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane, przez urządzenia budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

  Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego - w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

  Z powołanego wyżej przepisu art. 29a ust. 8 ustawy jednoznacznie wynika, że – co do zasady - grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

  Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni, prowadzi postępowanie egzekucyjne w których jako dłużnik występuje „...” Sp. z o.o. Ww. dłużnikowi przysługuje prawo własności: nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr ..., ... i ..., o łącznej powierzchni 0,2649 ha, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ....

  Nieruchomość jest zabudowana:

  • na działce nr ... budynkiem biurowym, czterokondygnacyjnym (w tym podpiwniczenie), murowanym, o powierzchni zabudowy 495,00 m2 i powierzchni użytkowej 1 620,77 m2,
  • na działce ... budynkiem warsztatowym (po byłej kotłowni), jednokondygnacyjnym, murowanym, o powierzchni zabudowy 104,00 m2 i powierzchni użytkowej około 74,00 m2,
  • na działce nr ... budynkiem handlowym z częścią garażową, jednokondygnacyjnym, murowanym, o powierzchni zabudowy 510,00 m2 i powierzchni użytkowej około 422,19 m2.

  Nieruchomość stanowi własność Spółki ... Sp. z o.o. - podstawę nabycia nieruchomości stanowią:

  • umowa sprzedaży Rep. A. ... z dnia 1 lutego 2000 roku, której przedmiotem była działka zabudowana oznaczona numerem ..., nabyta przez dłużną Spółkę za cenę 465.000,00 zł nie zawierającą VAT (przedmiot umowy jest towarem używanym w rozumieniu ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym),
  • oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu Rep. A. ... z dnia 9 grudnia 2003 roku, którego przedmiotem była działka zabudowana oznaczona numerem ..., za cenę 40.000,00 zł w tym 15.000,00 zł grunt - (sprzedaż zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 jako, że nie zachodzą okoliczności określone w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. a budynek kotłowni na działce ... jest towarem używanym w myśl art. 4 pkt 7 lit. a ww. ustawy),
  • oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu Rep. A. ... z dnia 15 czerwca 2005 roku, którego przedmiotem była działka zabudowana oznaczona numerem ... (budynek usytuowany na działce jest towarem używanym w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT, sprzedaż zwolniona od podatku VAT na podst. 43 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, jako, że nie zachodzą przesłanki określone w art. 42 ust. 6 tej ustawy).

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta ..... nieruchomość oznaczona nr KW ... oznaczona ewidencyjnie jako działki nr ..., ... i ... znajduje się w terenie zabudowy przemysłowo usługowej - oznaczonym symbolem ....

  Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka nr ... zabudowana budynkiem biurowym, murowanym, czterokondygnacyjnym (w tym podpiwniczenie), o powierzchni zabudowy 495,00 m2, wzniesiony około 1978 roku. Przy czym dwie kondygnacje nadziemne i piwnice były wyłączone z użytkowania. Obiekt w złym stanie technicznym, występują liczne ubytki i uszkodzenia, nieszczelne pokrycie dachowe wymagający generalnego remontu. Obszar nieruchomości częściowo ogrodzony płotem wykonanym z betonowych płyt ogrodzeniowych, w przeważającej części utwardzony płytami betonowymi i tłuczniem (plac użytkowany jako parking). Nieruchomość uzbrojona w przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne i telefoniczne, pozbawiona bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości zapewniona za pośrednictwem drogi wewnętrznej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr ....

  Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka nr ... zabudowana budynkiem warsztatowym (byłej kotłowni), murowanym, jednokondygnacyjnym, o powierzchni zabudowy 104,00 m2, wzniesiony około 1975 roku. Obiekt o znacznym stopniu zużycia technicznego i funkcjonalnego, nieużytkowany kwalifikujący się do remontu. Obszar nieruchomości częściowo ogrodzony płotem wykonanym z siatki ogrodzeniowej (w złym stanie technicznym), w niewielkiej części utwardzony płytami betonowymi. Nieruchomość uzbrojona w przyłącze energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne, pozbawiona bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości zapewniona za pośrednictwem drogi wewnętrznej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr ....

  Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka nr ... zabudowana budynkiem handlowym z częścią garażową, murowanym, jednokondygnacyjnym, o powierzchni zabudowy 510,00 m2 wzniesiony około roku 1947 r. Obiekt składający się z jednego lokalu o funkcji handlowej, siedmiu boksów garażowych i dodatkowych pomieszczeń gospodarczych. Część handlowa wyremontowana obecnie wynajmowana przez dłużnika pod działalność handlową innej firmie. Część garażowa wymaga remontu i modernizacji. Obszar nieruchomości nieogrodzony, utwardzony płytami betonowymi typu JUMBO. Nieruchomość uzbrojona w przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne i telefoniczne, przylegająca do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.

  Dłużnik jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

  Dłużnik nie ponosił wydatków na ulepszenie budynku :

  • usytuowanego na działce ... -budynku warsztatowego (po byłej kotłowni),
  • usytuowanego na działce ...- budynku handlowego z częścią garażową (część handlowa wyremontowana przez firmę wynajmującą od dłużnika pod działalność handlową).

  Dłużnik ponosił wydatki na ulepszenie budynku biurowego zlokalizowanego na działce nr .... Dłużnik w latach 2001-2007 ponosił wydatki na ulepszenie ww. budynku i były one wyższe niż 30% wartości początkowej tych obiektu. Dłużnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wydatki na ulepszenie ww. budynku (działka nr ...) były ponoszone w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej poszczególnych budynków i były one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych co najmniej przez 5 lat.

  Dłużnik dokonywał najmu budynków:

  • parter budynku zlokalizowanego na działce ... wynajmowany w latach 2003-2015,
  • budynek zlokalizowany na działce ...
    • lokal nr 1 wynajmowany w okresie 09/2009- do teraz,
    • garaż wynajmowany w latach 2003-2015
    • garaż wynajmowany w okresie 01/2009- do teraz
   • budynek zlokalizowany na działce ... wynajmowany w okresie od roku 2009- do 01/2013.

   Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz elementy stanu sprawy wskazać należy, że planowana sprzedaż budynku warsztatowego położonego na działce nr ... i budynku handlowego z częścią garażową położonego na działce ... będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

   Powyższe uprawnienia wynikają z faktu, że opisana we wniosku i planowana dostawa nieruchomości nie nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy. Dłużnik zakupił ww. nieruchomości odpowiednio w 2003 i 2005 r. na podstawie opodatkowanej podatkiem VAT (według stawki zw. ) umowy sprzedaży. Skutkiem powyższego nabycie nastąpiło w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu, wymaganej do zaistnienia pierwszego zasiedlenia. Tak więc w takich okolicznościach sprawy nie zaistniała negatywna przesłanka określona w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy, wykluczająca możliwość zwolnienia od podatku VAT. Ponadto od wskazanych czynności upłynął okres dwóch lat, przez co nie zaistniała druga z negatywnych przesłanek określona w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b) ustawy. Ponadto dłużnik nie ponosił wydatków na ulepszenie budynków usytuowanych na działkach ... i ....-

   W konsekwencji powyższego Wnioskodawca planując dokonać sprzedaży budynków, znajdujących się na ww. działkach uprawniony będzie zastosować do nich zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

   Natomiast odnosząc się do sprzedaży budynku biurowego usytuowanego na działce ... należy zauważyć, iż dłużnik po nabyciu tego budynku w 2000 r. ponosił wydatki na ulepszenie budynku biurowego w latach 2001-2007 i były one wyższe niż 30% wartości początkowej tych obiektu. Dłużnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przy czym parter ww. budynku był wynajmowany w latach 2003-2015.

   Tym samym część budynku biurowego, która była oddana w najem, została już zasiedlenia w myśl art. 2 pkt 14 ustawy i od pierwszego zasiedlenia wynajmowanej części budynku minęły 2 lata. W związku z powyższym dostawa tej części budynku będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Natomiast, w stosunku do części budynku biurowego, która nigdy nie była wynajmowana, nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10, ponieważ dostawa tej części budynku będzie odbywać się w ramach pierwszego zasiedlenia.

   Odnośnie pozostałej części budynku biurowego, tj. nieoddanej w najem, należy wskazać, iż zostaną spełnione przesłanki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, ponieważ przy jego nabyciu nie przysługiwało dłużnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wprawdzie dłużnik ponosił wydatki na ulepszenie budynku, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a wydatki te były wyższe niż 30% wartości początkowej, jednak po ulepszeniu dłużnik wykorzystywał przedmiotowy budynek do wykonywania czynności opodatkowanych co najmniej 5 lat. Wobec powyższego stwierdzić należy, że dostawa niewynajmowanej części budynku posadowionego na działce nr ... będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy.

   W zakresie dostawy urządzeń budowlanych znajdujących się na ww. działkach nr ... (ogrodzenie, plac utwardzony, przyłącza), nr ... (ogrodzenie, utwardzony plac, przyłącza) oraz nr ... (utwardzony plac, przyłącza) należy wskazać, iż zgodnie z Prawem budowlanym ww. obiekty nie mieszczą się w definicji budowli. Ustawodawca nie wymienia ich bowiem wśród obiektów budowlanych, umieszcza je natomiast w katalogu urządzeń budowlanych, określonych odrębnie od budowli. A zatem, w myśl powyższych przepisów Prawa budowlanego, ww. obiekty stanowią odmienny rodzaj obiektu niż budowle czy budynki zdefiniowane w ww. ustawie.

   Urządzenia budowlane stanowią urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie są to samodzielne budowle zdefiniowane w art. 3 pkt 3 ww. ustawy Prawo budowlane, które uznaje się za towar na gruncie podatku od towarów i usług. Jednakże urządzenia te należy traktować, jako elementy przynależne do budynku i opodatkować łącznie z tym budynkiem, z którym są powiązane, a tym samym należy przypisać stawkę właściwą dla sprzedawanego obiektu budowlanego. Brak podstaw do stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów w zakresie stawki podatku VAT dla ww. urządzeń w oderwaniu od budynków, do których przynależą, gdyż w świetle obowiązujących przepisów nie mają one samodzielnego bytu.

   W związku z tym, iż przedmiotem sprzedaży będą budynki, których dostawa będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, to także dostawa urządzeń budowalnych związanych z tymi budynkami, będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

   Nadto należy wskazać, iż dostawa działek gruntów, na których posadowione są ww. budynki korzystające ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, w świetle art. 29a ust. 8 ustawy również podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

   Podsumowując, planowana sprzedaż działek ... i ... zabudowanych budynkami i urządzeniami budowlanymi będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy, natomiast sprzedaż działki nr ... zabudowanej budynkiem biurowym i urządzeniami budowalnymi w części wynajmowanej będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy, zaś w części niewynajmowanej będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy.

   Tym samym, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, sprzedaż w drodze licytacji komorniczej nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działki nr ..., ... i ..., oznaczonej nr KW ... będzie objęta zwolnieniem od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, należało uznać je za nieprawidłowe.

   Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

   Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, wynikające z opisu sprawy bądź własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

   Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

   Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

   Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

   © 2011-2018 Interpretacje.org
   StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
   Działy przedmiotowe
   Komentarze podatkowe
   Najnowsze interpretacje
   Aport
   Gmina
   Koszty uzyskania przychodów
   Najem
   Nieruchomości
   Obowiązek podatkowy
   Odszkodowania
   Pracownik
   Prawo do odliczenia
   Projekt
   Przedsiębiorstwa
   Przychód
   Różnice kursowe
   Sprzedaż
   Stawki podatku
   Świadczenie usług
   Udział
   Zwolnienia przedmiotowe
   Aktualności
   Informacje o serwisie
   Kanały RSS
   Reklama w serwisie
   Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.