IPPP3/4512-866/15-4/WH | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
IPPP3/4512-866/15-4/WHinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomość zabudowana
 2. pierwsze zasiedlenie
 3. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2015 r. (data wpływu 16 października 2015 r.) uzupełnionym w dniu 23 listopada 2015 r. (data wpływu 24 listopada 2015 r.) na wezwanie nr IPPP3/4512-866/15-2/WH z dnia 13 listopada 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 18 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy zabudowanej nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy zabudowanej nieruchomości.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 23 listopada 2015 r. (data wpływu 24 listopada 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 13 listopada 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Skarb Państwa w dniu 12 marca 1987 r. nabył odpłatnie prawo własności zabudowanej nieruchomości od osób prywatnych. Podatnik nabył nieodpłatnie od Skarbu Państwa prawo własności zabudowanej nieruchomości w dniu 23 lutym 1994 r. na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 32 poz. 191 ze zm). W chwili nabycia przez Skarb Państwa działka była już zabudowana drewnianym budynkiem handlowo-usługowym i murowanym garażem. Data nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa była równocześnie datą pierwszego zasiedlenia drewnianego budynku handlowo-usługowego i garażu, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Z tytułu nabycia nieruchomości nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zbywana działka gruntu znajduje się na terenach przeznaczonych pod zieleń parkowo-skwerową, usługi nieuciążliwe i handel, parkingi publiczne i zabudowę mieszkaniową oraz w części na terenach przeznaczonych pod poszerzenie istniejącej drogi publicznej.

Drewniany budynek handlowo-usługowy był przedmiotem umowy najmu w latach 1995-2011. W budynku prowadzona była działalność gospodarcza - apteka. Dochód podatnika z tytułu w/w umowy był opodatkowany podatkiem VAT od 14 września 1995 r. do 31 stycznia 2011 r. Od dnia 1 lutego 2011 r. do końca trwania umowy najmu (30 września 2011 r.) podatnik korzystał ze zwolnienia podmiotowego zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Od dnia 30 września 2011 r. w/w budynek nie jest przedmiotem żadnych umów i podatnik nie prowadzi w tym budynku żadnej działalności.

W dniu 14 maja 2002 r. podatnik zawarł umowę dzierżawy z osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, której przedmiotem była niezabudowana część przedmiotowej działki gruntu o pow. 20 m kw. W umowie ustalono, że przedmiot dzierżawy będzie wykorzystany przez dzierżawcę na budowę kiosku. Po tej dacie, w 2003 roku, dzierżawca wzniósł ze środków własnych murowany budynek handlowo-usługowy (kiosk). Dzierżawca jest podatnikiem VAT.

Umowa dzierżawy trwa do 14 maja 2016 r., t.j. dłużej niż do chwili planowanego zbycia nieruchomości z zasobu gminnego i dzierżawca jest nieprzerwanie w posiadaniu części działki gruntu gminnego oraz wzniesionego budynku. Dochód podatnika z tytułu w/w umowy był opodatkowany podatkiem VAT w okresie od 14 maja 2002 do 31stycznia 2011 r. Od dnia 1 lutego 2011 r. do dnia 30 listopada 2013 r. podatnik korzystał ze zwolnienia podmiotowego zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Od 1 grudnia 2013 r. dochód podatnika z tytułu w/w umowy jest opodatkowany podatkiem VAT, gdyż podatnik stał się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Podatnik zamierza w grudniu 2015 r. zbyć w drodze przetargowej, odpłatnie, prawo własności zabudowanej działki gruntu na której znajdują się drewniany budynek handlowo-usługowy, murowany budynek handlowo-usługowy (kiosk) oraz murowany garaż. Zbycie obejmuje grunt ze wszystkimi naniesieniami trwale związanymi z gruntem.

Znajdujący się na przeznaczonej do zbycia działce gruntu drewniany budynek handlowo-usługowy oraz garaż nie były ulepszane od chwili ich nabycia przez podatnika do chwili zbycia. Murowany kiosk nie był ulepszany przez dzierżawcę i podatnika od chwili wzniesienia do chwili zbycia przez podatnika.

Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku z dnia 23 listopada 2015 r. wskazał, że:

 • Pomiędzy Wnioskodawcą a dzierżawcą nie doszło do rozliczenia nakładów poniesionych na budowę budynku handlowo-usługowego (kiosku).
 • Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu. Biorąc pod uwagę fakt, że dzierżawcy nie przysługuje prawo pierwokupu, nieruchomość będzie zbywana w drodze przetargu nieograniczonego. Wobec tego nabywcą nieruchomości może zostać każdy podmiot, który wpłaci wadium i zakwalifikuje się do przetargu. Możliwe jest, że właściciel budynku handlowo-usługowego wygra przetarg i przystąpi do zawarcia aktu notarialnego, jednak nie jest to jedyny możliwy przypadek.
 • Wycenie podlegała cała działka gruntu wraz z naniesieniami trwale związanymi z gruntem. Posadowiony na w/w działce murowany budynek handlowo-usługowy (kiosk) jest trwale związany z gruntem i jego wartość wliczona jest w wartość nieruchomości. Cena sprzedaży osiągnięta w przetargu będzie obejmować wartość tego budynku.
 • Garaż posadowiony na działce nie był oddany do użytkowania.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż prawa własności opisanej wyżej zabudowanej nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm), w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Zbywana nieruchomość obejmuje grunt wraz ze wszystkimi budynkami trwale związanymi z tym gruntem. Wraz z gruntem w przedmiotowym przypadku dostawie podlegały będą drewniany budynek handlowo-usługowy, garaż oraz murowany budynek handlowo-usługowy (kiosk). Czynnikiem decydującym o opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dostawy przedmiotowej nieruchomości jest opodatkowanie tym podatkiem, lub brak tego opodatkowania, dostawy murowanego budynku handlowo-usługowego zbudowanego przez dzierżawcę części zbywanej działki gruntu.

Sprzedaż prawa własności opisanej nieruchomości nie będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Sprzedaż prawa własności opisanej nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zostało przewidziane dla dostawy budynku/budowli lub ich części, która nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy bądź między pierwszym zasiedleniem a dostawą tego budynku/budowli upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Data nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa była równocześnie datą pierwszego zasiedlenia drewnianego budynku handlowo-usługowego i garażu, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług. Budynek ten nie był ulepszany przez podatnika.

W przedmiotowym przypadku nie miało miejsca pierwsze zasiedlenie murowanego budynku gospodarczego (kiosku). Budynek ten został wzniesiony przez dzierżawcę gruntu z jego środków własnych i jest w jego posiadaniu do chwili zbycia przez podatnika. Pierwszym nabywcą w/w budynku będzie nabywca całej zabudowanej nieruchomości. Pierwszym zasiedleniem murowanego budynku handlowo-usługowego będzie oddanie całej nieruchomości przyszłemu nabywcy.

Zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ma zastosowanie dla tej dostawy budynków/budowli lub ich części, która nie korzysta ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10. Przepis art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy daje prawo do zwolnienia od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

W ocenie podatnika przedmiotowa dostawa spełnia warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy o podatku od towarów i usług. Murowany budynek handlowo-usługowy (kiosk) został faktycznie nabyty przez podatnika bez podatku naliczonego i brak było możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Budynek ten nie był ulepszany przez podatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

  (...)
 1. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 2. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Towarami, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Traktując grunt jako towar, ustawodawca nie definiuje odrębnie pojęcia gruntu. W związku z czym przyjmuje się, że należy w tym zakresie odwołać się do definicji pojęcia „nieruchomość gruntowa”, sformułowanej w art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Według tego przepisu, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Stosownie do art. 48 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania (tzw. zasada superficies solo cedit).

Natomiast z treści art. 47 § 1 Kodeksu wynika, że rzecz, która stała się częścią składową innej rzeczy (rzeczy nadrzędnej), traci samodzielny byt prawny i dzieli losy prawne rzeczy nadrzędnej.

Zgodnie z art. 693 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Do dzierżawy – stosownie do brzmienia art. 694 Kodeksu cywilnego - stosuje się odpowiednio przepisy o najmie z zachowaniem przepisów poniższych.

W myśl art. 676 Kodeksu, jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, wynajmujący, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego.

Na podstawie art. 705 Kodeksu, po zakończeniu dzierżawy dzierżawca obowiązany jest, w braku odmiennej umowy, zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy.

Z ww. przepisów prawa cywilnego wynika, że przedmiotem sprzedaży zawsze jest grunt wraz ze wszystkimi budynkami i urządzeniami trwale z tym gruntem związanymi. Jednocześnie wydzierżawiający jest właścicielem budynków/budowli/nasadzeń wzniesionych/posadowionych na dzierżawionych gruntach. Sposób rozliczenia się przez strony umowy dzierżawy w związku z ulepszeniami poczynionymi przez dzierżawcę na rzecz dzierżawioną, pozostawiony jest, w ramach swobody zawierania umów, woli stron, chyba że ze względu na treść lub cel umów w tym przedmiocie sprzeciwiałyby się właściwości (naturze) stosunku dzierżawy, ustawie lub zasadom współżycia społecznego, co wynika z art. 3531 Kodeksu cywilnego.

Co do zasady, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednak zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego przepisu wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części, spełniających określone warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do dostawy upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z analizy definicji pierwszego zasiedlenia wynika, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu. Z powyższej definicji wynika więc, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy uznać m.in. umowę sprzedaży, najmu czy dzierżawy.

Należy podkreślić, iż sformułowanie w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu - dotyczy czynności wymienionych w art. 5 obecnie obowiązującej ustawy i dokonywanych w okresie jej obowiązywania, jak również dokonanej pod rządami ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Zatem, nie dotyczy czynności dokonywanych przed dniem 5 lipca 1993 r.

Ponadto stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat, o czym stanowi art. 43 ust. 7a ustawy.

Natomiast kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Co do zasady zatem, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki/budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Z przedmiotowego wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza zbyć w drodze przetargu, odpłatnie, prawo własności zabudowanej działki gruntu na której znajdują się drewniany budynek handlowo-usługowy, murowany budynek handlowo-usługowy (kiosk) oraz murowany garaż. Skarb Państwa w dniu 12 marca 1987 r. nabył odpłatnie prawo własności zabudowanej nieruchomości od osób prywatnych. W chwili nabycia przez Skarb Państwa działka była już zabudowana drewnianym budynkiem handlowo-usługowym i murowanym garażem. Wnioskodawca nabył nieodpłatnie od Skarbu Państwa prawo własności zabudowanej nieruchomości w dniu 23 lutym 1994 r. Z tytułu nabycia nieruchomości Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Drewniany budynek handlowo-usługowy był przedmiotem umowy najmu w latach 1995-2011. W budynku prowadzona była działalność gospodarcza - apteka. Garaż posadowiony na działce nr 584 nie był oddany do użytkowania. W dniu 14 maja 2002 r. podatnik zawarł umowę dzierżawy z osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, której przedmiotem była niezabudowana część przedmiotowej działki gruntu o pow. 20 m2. W umowie ustalono, że przedmiot dzierżawy będzie wykorzystany przez dzierżawcę na budowę kiosku. Po tej dacie, w 2003 r., dzierżawca wzniósł ze środków własnych murowany budynek handlowo-usługowy (kiosk). Znajdujący się na przeznaczonej do zbycia działce gruntu drewniany budynek handlowo-usługowy, garaż oraz murowany kiosk nie były ulepszane przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy sprzedaż nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z okoliczności sprawy wynika, że drewniany budynek handlowo–usługowy był przedmiotem umów najmu w latach 1995-2011, a zatem w momencie wynajęcia doszło do pierwszego zasiedlenia. Przy tym pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a planowaną dostawą upłynął okres dłuższy niż dwa lata. Zatem brak jest podstaw dla uznania, że dostawa drewnianego budynku handlowo–usługowego, który był przedmiotem najmu, zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W konsekwencji, w świetle przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego oraz powołanych wyżej regulacji prawnych, stwierdzić należy, że zbycie przez Wnioskodawcę drewnianego budynku handlowo–usługowego będzie korzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż planowana dostawa nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, a okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a jego dostawą jest dłuższy niż 2 lata. Jak wskazano powyżej, przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć oddanie w użytkowanie budynków, budowli lub ich części w ramach wykonania czynności podlegających opodatkowaniu, co w przedmiotowej sprawie miało miejsce.

Natomiast, dostawa murowanego budynku handlowo-usługowego (kiosku) oraz garażu będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, tym samym nie znajdzie zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Przedmiotowe obiekty nie były bowiem oddane w użytkowanie w ramach czynności podlegających opodatkowaniu.

W związku z tym należy przeanalizować zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Aby przepis ten znalazł zastosowanie muszą być spełnione dwa warunki łącznie: w stosunku do budynków, budowli lub ich części nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Przy czym drugiego warunku nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym była wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że dostawa murowanego budynku handlowo-usługowego (kiosku) oraz garażu będzie korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, bowiem w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy (Wnioskodawcy) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz Zainteresowany nie ponosił nakładów na ulepszenia.

W związku z tym, że dostawa drewnianego budynku handlowo-usługowego, garażu oraz murowanego budynku handlowo-usługowego (kiosku) podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług to w myśl art. 29a ust. 8 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy, również dostawa gruntu na którym się one znajdują podlega zwolnieniu z opodatkowania tym podatkiem.

Zatem sprzedaż prawa własności opisanej zabudowanej nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z podatku VAT ( w części na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w części na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy).

Tym samym, z uwagi na fakt, że Wnioskodawca uważa że dostawa nieruchomości będzie w całości korzystała ze zwolnienia na podstawie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.