IPPP3/4512-526/15-4/KP | Interpretacja indywidualna

Czy zbycie opisanych lokali stanowiących obecnie odrębne nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku VAT?
IPPP3/4512-526/15-4/KPinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. budynek
 3. działalność gospodarcza
 4. limit
 5. nieruchomości
 6. pierwsze zasiedlenie
 7. sprzedaż
 8. użytkowanie wieczyste
 9. zwolnienia podmiotowe
 10. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2015 r. (data wpływu 22 czerwca 2015 r.) uzupełnionym w dniu 11 sierpnia 2015 r. (data wpływu 13 sierpnia 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/4512-526/15-2/KP z dnia 6 sierpnia 2015 r., skutecznie doręczony w dniu 10 sierpnia 2015 r. (data potwierdzenia odbioru), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy lokali – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy lokali. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 sierpnia 2015 r. (data wpływu 13 sierpnia 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 6 sierpnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 2 października 1971 r Wnioskodawczyni nabyła w drodze spadku zabudowaną nieruchomość położoną w A. przy ulicy B. 11. W wyniku przyjęcia spadku Wnioskodawczyni została jedynym właścicielem tej nieruchomości. 2 marca 2001 r. Wnioskodawczyni darowała po 1/4 (jednej czwartej) części udziału w nieruchomości swoim dwóm synom Michałowi i Maciejowi. W dniu 14 czerwca 2007 ustanowiono w kamienicy odrębne własności lokali (w załączeniu kopia aktu notarialnego). W wyniku podziału Wnioskodawczyni otrzymała 15 lokali znajdujących się w kamienicy w tym 14 lokali mieszkalnych i jeden lokal użytkowy. Dla każdego lokalu założono odrębną księgę wieczystą, w wyniku czego każdy z nich stanowi odrębną nieruchomość z przypadającym na lokal udziałem w gruncie. Lokale te są przez Wnioskodawczynię wynajmowane przy czym nie był nigdy rozliczany podatek VAT. Ponieważ obroty z tytułu najmu zdecydowanie nie przekraczały kwoty granicznej uprawniającej do zwolnienia, Wnioskodawczyni korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług. Lokale te są wynajmowane już od momentu nabycia spadku do chwili obecnej. Lokale te nie były modernizowane i nie podwyższano ich wartości o minimum 30%. Wnioskodawczyni zamierza dokonać zbycia tych wszystkich lokali (jednemu nabywcy lub na drodze 15 transakcji zbycia dla różnych nabywców).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zbycie opisanych lokali stanowiących obecnie odrębne nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy zbycie opisanych lokali wraz z przypadającym na nie udziałem w gruncie korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Podstawą zwolnienia jest art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym zapisem zwalnia się z podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim;
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie rozumie się (art. 2 pkt 14 ustawy o VAT) oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Lokale te oddano do użytkowania najemcom już od momentu nabycia spadku. Wątpliwość budzi jedynie to czy najem zwolniony z VAT jest czynnością opodatkowaną w rozumieniu cytowanego przepisu. Wyjaśnia ją wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 października 2013 r. w którym czytamy:

 1. Do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 uVAT, mogło dojść także przed dniem 5 lipca 1993 r., to jest przed wejściem w życie przepisów ustawy z 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
 2. Użyte w art. 2 pkt 14 uVAT określenie „oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu” oznacza oddanie do użytkowania w wykonaniu takich czynności, które wymienione zostały w art. 5 ust. 1 uVAT, bez względu na to, czy czynności te miały miejsce w okresie obowiązywania tej ustawy, czy też w okresie wcześniejszym.

Oznacza to, że lokale te zasiedlono jeszcze przed wejściem w życie obecnej ustawy. Zatem dostawa dokonywana będzie po dwóch latach od pierwszego zasiedlenia (nie dokonywano również podwyższania wartości lokali w ciągu ostatnich dwóch lat i wcześniej).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Odpłatna dostawa towarów według art. 2 pkt 22 ustawy mieści się w definicji sprzedaży.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie natomiast z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przy czym ustawodawca od powyższej zasady ustanowił szereg wyjątków, stosując stawki obniżone oraz zwolnienia od podatku.

Należy przy tym podkreślić, że zwolnienia od podatku mają charakter wyjątkowy i powinny być traktowane jako odstępstwo od ogólnej zasady opodatkowania każdej odpłatnej dostawy. Zatem pojęcia używane do określenia zwolnień, o których mowa w art. 43 ustawy, należy interpretować ściśle.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z powołanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części, co do zasady, korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej dwa lata.

Z analizy definicji pierwszego zasiedlenia wynika, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu. Z powyższej definicji wynika więc, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy uznać m.in. umowę sprzedaży, najmu czy dzierżawy.

Należy podkreślić, iż sformułowanie w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu - dotyczy czynności wymienionych w art. 5 obecnie obowiązującej ustawy i dokonywanych w okresie jej obowiązywania, jak również dokonanej pod rządami ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Zatem, nie dotyczy czynności dokonywanych przed dniem 5 lipca 1993 r.

Jednocześnie stosownie do art. 29a ust. 8 ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni nabyła przed wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług w drodze spadku zabudowaną nieruchomość. W dniu 14 czerwca 2007 ustanowiono w kamienicy odrębne własności lokali. W wyniku podziału Wnioskodawczyni otrzymała 15 lokali znajdujących się w kamienicy w tym 14 lokali mieszkalnych i jeden lokal użytkowy. Dla każdego lokalu założono odrębną księgę wieczystą, w wyniku czego każdy z nich stanowi odrębną nieruchomość z przypadającym na lokal udziałem w gruncie. Lokale te są przez Wnioskodawczynię wynajmowane przy czym nie był nigdy rozliczany podatek VAT, ponieważ obroty z tytułu najmu nie przekraczały kwoty granicznej uprawniającej do zwolnienia i tym samym Wnioskodawczyni korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług. Lokale te są wynajmowane już od momentu nabycia spadku do chwili obecnej. Lokale te nie były modernizowane i nie podwyższano ich wartości o minimum 30%.

Wnioskodawczyni ma wątpliwości czy sprzedaż opisanych lokali korzysta ze zwolnienia z podatku VAT.

Analiza powyższych przepisów wskazuje że dla zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy istotne jest, aby transakcja zbycia nie odbywała się w ramach pierwszego zasiedlenia ani w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia.

Wnioskodawczyni wynajmuje opisane we wniosku lokale od 1971 r. do chwili obecnej, tym samym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą przedmiotowych lokali jest dłuższy niż 2 lat.

Zatem, w kontekście wyżej powołanego art. 2 pkt 14 ustawy o VAT należy stwierdzić, że planowana dostawa przedmiotowych lokali nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowanym zbyciem upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Spełnione zatem zostaną przesłanki wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy do zastosowania zwolnienia z VAT transakcji zbycia lokali.

Tym samym zbycie przedmiotowych lokali korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Zatem, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.