IPPP3/4512-111/16-2/RM | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej oraz prawa do odliczenia podatku VAT z tyt. ww. transakcji
IPPP3/4512-111/16-2/RMinterpretacja indywidualna
 1. dzierżawa
 2. pierwsze zasiedlenie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2016 r. (data wpływu 15 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej oraz prawa do odliczenia podatku VAT z tyt. ww. transakcji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej oraz prawa do odliczenia podatku VAT z tyt. ww. transakcji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca Pan Janusz S. (dalej: Nabywca), zamierza nabyć zabudowaną nieruchomość. Nabywca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. Przedmiotowa nieruchomość ma być w przyszłości wykorzystywana przez Nabywcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT (działalności produkcyjna / handlowa).

Sprzedającym są 2 osoby fizyczne - Pan Piotr C. oraz Pan Adam C. (dalej: Sprzedawcy) będące współwłaścicielami nieruchomości gruntowych zabudowanych. Dla wzmiankowanych nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste o numerach:

 1. (działka o numerze ewidencyjnym: 331/154),
 2. (działki o numerach ewidencyjnych: 331/107, 331/108, 331/177),

Prawo współwłasności nieruchomości (działki 331/154) oznaczonej literą a) zostały nabyte przez Sprzedawców w drodze umowy darowizny z dnia 24 marca 2010 r. Prawa współwłasności nieruchomości oznaczonej pod literą b), jeśli chodzi o działkę 331/107 Sprzedawcy nabyli w ten sposób, że Pan Piotr C. nabył dnia 16 listopada 1995 r. całą tę działkę w drodze darowizny od swoich rodziców, a następnie darował 1/2 części ułamkowej Panu Adamowi C. w dniu 15 czerwca 2007 r.

W opisywanym stanie faktycznym przedmiotem wniosku są tylko te dwie działki.

Na działkach tych posadowione są dwa budynki:

 1. hala magazynowa o konstrukcji stalowej, która znajduje się częściowo na działce 331/154 a częściowo na działce 331/107,
 2. budynek suszarni drewna, który w całości znajduje się na działce nr 331/107.

Budynek hali o konstrukcji stalowej był wznoszony w okresie od dnia 5 listopada 2005 r. do dnia 4 listopada 2010 r. (według dziennika budowy). Budynek suszarni drewna był wznoszony w okresie od dnia 15 czerwca 2006 r. do dnia 30 listopada 2010 r. (według dziennika budowy).

Inwestorem początkowo był tylko Pan Piotr C. a następnie inwestycja była prowadzona przez obu Sprzedawców. Oba budynki wznoszone były tzw. systemem gospodarczym. Wznoszenie systemem gospodarczym oznaczało, że Sprzedawcy, jako osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, nie prowadzili ewidencji księgowej wydatków na budowę. Natomiast Sprzedawcy otrzymywali faktury VAT od części dostawców materiałów i usług. VAT naliczony wykazywany na tych fakturach nie był odliczany, ponieważ, jak wspomniano, Sprzedawcy nie byli w okresie realizacji budowy czynnymi podatnikami VAT.

W miesiącu październiku 2014 r. Sprzedawcy zawarli umowę dzierżawy, która objęła wskazane wyżej działki (nieruchomości) wraz z budynkami z podmiotem gospodarczym (wytwórcą wyrobów z drewna) jako dzierżawcą. Przed uzyskaniem pierwszego obrotu z tytułu dzierżawy Sprzedawcy zarejestrowali się jako czynni podatnicy VAT. W związku z tym od października 2014 r. wystawiali za czynsz dzierżawny faktury VAT ze stawką podstawową, prowadzili rejestry VAT oraz deklarowali zobowiązania podatkowe z tytułu tego podatku zgodnie ze stosownymi przepisami.

Po zawarciu umowy dzierżawy Sprzedawcy nie ponosili wydatków na ulepszenie wskazanych wyżej budynków, w stosunku do których mieliby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Obecnie Sprzedawcy planują wydzielenie działek z obu wskazanych wyżej działek tzn. 331/154 i 331/107 i sprzedaż tych wydzielonych działek wraz z wyżej opisanymi budynkami na rzecz Wnioskodawcy. Wydzielenie nastąpi w ten sposób, że hala o konstrukcji stalowej nadal będzie posadowiona na dwóch wydzielonych działkach (ex 331/154 i ex 331/107), a budynek suszarni drewna będzie posadowiony w całości na jednej działce (ex 331/107). Zatem przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość zabudowana.

Sprzedawcy oraz Wnioskodawca zawarli umowę przedwstępną sprzedaży, na podstawie której otrzymali zadatek na poczet umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta po spełnieniu się warunków m.in. warunku dokonania wzmiankowanego wydzielenia geodezyjnego działek będących przedmiotem sprzedaży przy czym na potrzeby niniejszego wniosku należy założyć, że nastąpi ona w 2016 r. Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi po otrzymaniu wnioskowanej interpretacji.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że Sprzedawcy wystąpili również z analogicznym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej sprzedaży opisanej powyżej nieruchomości (wniosek Sprzedawców został sporządzony dnia 29 stycznia 2016 r).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości zabudowanej będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy o podatku od towarów i usług i w konsekwencji, w przypadku wykazania podatku VAT na fakturze wystawionej Nabywcy, Nabywcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku, zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 Ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Sprzedaż opisanej nieruchomości zabudowanej będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt l0a lit a, ponieważ w stosunku do obiektów budowlanych Sprzedawcom nie przysługiwało, jako dokonującym dostawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i w konsekwencji w przypadku wykazania podatku VAT na fakturze wystawionej Nabywcy, Nabywcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku, zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 wyżej wymienionej ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 10 zwalnia się z podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W omawianym stanie faktycznym „oddaniem do użytkowania, w wykonaniu czynności opodatkowanych pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi” było zawarcie przez Sprzedawców umowy dzierżawy w październiku 2014 r. Zatem od daty pierwszego zasiedlenia do przewidywanej daty zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości (kwiecień/maj 2016 r.) nie upłynie okres 2 lat. W konsekwencji nie zostanie spełniona przesłanka zwolnienia określona w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit a. Dyspozycja przepisu zawartego pod lit. b tegoż punktu ustępu 10 art. 43 ustawy VAT nie ma zastosowania, ponieważ nie ponoszono nakładów na budynek, które dałyby możliwość odliczenia VAT naliczonego.

W związku z powyższym, skoro nie będą spełnione przesłanki zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT, należy rozpatrzeć zagadnienie, czy zwolnienie takie nie będzie przysługiwać z art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się z podatku VAT „dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.”

Następnie należy zaznaczyć, że przepis ten może być zastosowany wyłącznie w sytuacji, gdy od pierwszego zasiedlenia w rozumieniu przepisów VAT nie upłynął okres 2 lat. W omawianym stanie faktycznym mamy do czynienia z taką sytuacją.

Kolejną przesłanką zwolnienia jest obiektywny brak możliwości obniżenia kwoty VAT należnego o VAT naliczony w stosunku do budynków posadowionych na działkach będących przedmiotem planowanej sprzedaży. Jak wskazano nakłady na wzniesienie obu budynków były ponoszone w okresie, gdy Sprzedawcy nie byli czynnymi podatnikami VAT (nie prowadzili żadnej działalności, która podlegałaby opodatkowaniu). W związku z tym nie mieli możliwości odliczenia VAT naliczonego od faktur związanych z budową.

Spełniona została zatem przesłanka wskazana pod lit. a) pkt l0a ust. 1 art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przesłanka łączna określona pod lit. b) także jest spełniona, ponieważ Sprzedawcy w ogóle nie ponosili wydatków związanych z ulepszeniem budynków w okresie, w którym pozostawali czynnymi podatnikami VAT, czyli od października 2014 r.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 Ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Na podstawie powyższych regulacji, prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczy wyłącznie transakcji, w których podatek ten naliczony jest w sposób prawidłowy (jest naliczony na transakcji podlegającej opodatkowaniu i niekorzystającej ze zwolnienia). Innymi słowy, w sytuacji, w której podatek VAT jest nieprawidłowo naliczony na transakcji zwolnionej przedmiotowo z podatku, nabywcy towaru lub usługi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

Jak wskazano powyżej przedmiotowa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt l0a Ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji, w przypadku wykazania kwoty podatku należnego na fakturze wystawionej Nabywcy, Nabywcy nie będzie przysługiwało prawo do jego odliczenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, zgodnie z art. 7 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle powołanych powyżej przepisów budynki oraz grunt spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a sprzedaż budynków oraz gruntu jak również sprzedaż prawa użytkowania gruntu stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Jak wynika z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem wykluczenie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy następuje w sytuacjach, gdy dostawa budynków, budowli lub ich części jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 ww. ustawy, zgodnie z którym, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zatem aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem za pierwsze zasiedlenie należy uznać moment sprzedaży lub oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30 % wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy o VAT).

Jednocześnie należy wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków, budowli lub ich części w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. Wnioskodawca zamierza nabyć nieruchomość, na którą składają się działki zabudowane o nr ewidencyjnych: 331/154 oraz 331/107. Na działce 331/154 i częściowo na działce 331/107 posadowiona jest hala magazynowa, natomiast na działce 331/107 znajduje się budynek suszarni drewna. Sprzedający, jako osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, nie odliczali podatku VAT wykazywanego na fakturach wystawianych przez dostawców materiałów i usług. Według dziennika budowy, budynek hali o konstrukcji stalowej był wznoszony w okresie od 5 listopada 2005 r. do 4 listopada 2010 r. natomiast budynek suszarni drewna był wznoszony w okresie od 15 czerwca 2006 r. do 30 listopada 2010 r. W miesiącu październiku 2014 r. Sprzedawcy zawarli umowę dzierżawy, która objęła wskazane wyżej działki (nieruchomości) wraz z budynkami, z podmiotem gospodarczym (wytwórcą wyrobów z drewna) jako dzierżawcą. Przed uzyskaniem pierwszego obrotu z tytułu dzierżawy Sprzedawcy zarejestrowali się jako czynni podatnicy VAT. Od października 2014 r. wystawiali za czynsz dzierżawny faktury VAT ze stawką podstawową, prowadzili rejestry VAT oraz deklarowali zobowiązania podatkowe z tytułu tego podatku.

Po zawarciu umowy dzierżawy Sprzedawcy nie ponosili wydatków na ulepszenie wskazanych wyżej budynków, w stosunku do których mieliby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przewidywana data zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości to kwiecień/maj 2016 r.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania dostawy opisanej w stanie faktycznym nieruchomości.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że przedmiotem planowanej transakcji są działki, na których posadowiona jest hala magazynowa o konstrukcji stalowej oraz budynek suszarni drewna.

Przekładając przytoczone przepisy prawa na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że dostawa hali magazynowej o konstrukcji stalowej oraz budynku suszarni drewna nie będzie odbywała się w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Do pierwszego zasiedlenia ww. budynków doszło z chwilą oddania ich do użytkowania w ramach czynności opodatkowanych, tj. oddania w dzierżawę w październiku 2014 r. Jednak od momentu pierwszego zasiedlenia do daty planowanej transakcji nie minie okres dłuższy niż dwa lata. Tym samym nie zostaną spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Jednak w rozpatrywanej sprawie znajdzie zastosowanie zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Z opisu sprawy wynika bowiem, że Sprzedającym nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na wybudowanie hali magazynowej o konstrukcji stalowej oraz budynku suszarni drewna oraz Sprzedający nie ponosili wydatków na ulepszenie wskazanych wyżej budynków, w stosunku do których mieliby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zatem, skoro dostawa hali magazynowej o konstrukcji stalowej oraz budynku suszarni drewna korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, to ze zwolnienia z podatku, w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, korzysta również zbycie gruntu, na którym posadowione są przedmiotowe budynki.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również prawa do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej sprzedaż nieruchomości.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Natomiast, w myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z przytoczonych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych oraz nie zaistnieją przesłanki negatywne, określone w art. 88 ustawy.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca - czynny, zarejestrowany podatnik VAT zamierza wykorzystywać zakupioną nieruchomość do wykonywania czynności opodatkowanych VAT (działalność produkcyjna/handlowa). Jednak jak dowiedziono w niniejszej interpretacji dostawa ww. nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Zatem, ze względu na zaistnienie przesłanki negatywnej określonej w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, tj. z uwagi na fakt, że dostawa nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie uprawniony do obniżenia podatku należnego wynikającego z faktury dokumentującej dostawę przedmiotowej nieruchomości.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym planowana transakcja będzie podlegała zwolnieniu z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a, w związku z czym nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, związanego z nabyciem nieruchomości jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W związku z tym, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie zakresu podatku od towarów i usług, w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dzierżawa
IPPB1/4511-232/16-4/SO | Interpretacja indywidualna

pierwsze zasiedlenie
IPPP1/4512-71/16-5/MPe | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.