IPPP1/4512-408/15-4/MPe | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania sprzedaży budynków, budowli, urządzeń oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów
IPPP1/4512-408/15-4/MPeinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomość zabudowana
 2. ogrodzenie
 3. pierwsze zasiedlenie
 4. urządzenie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) uzupełnione w dniu 4 sierpnia 2015 r. pismem z dnia 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu 7 sierpnia 2015 r.) na wezwanie Organu z dnia 24 lipca 2015 r. (data doręczenia 29 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe - w zakresie dostawy wymienionych we wniosku budynków, budowli (z wyłączeniem ogrodzenia) oraz urządzeń,
 • nieprawidłowe – w zakresie dostawy ogrodzenia.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży budynków, budowli, urządzeń oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów. Wniosek uzupełniono w dniu 4 sierpnia 2015 r. pismem z dnia 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu 7 sierpnia 2015 r.) na wezwanie Organu z dnia 24 lipca 2015 r. (data doręczenia 29 lipca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

P. S.A. (dalej: P., Spółka) prowadząca działalność w zakresie wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej pozyskiwanej co do zasady ze źródeł odnawialnych, zamierza dokonać sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działek nr 303/3 oraz 303/5 zlokalizowanych w jednym z oddziałów Spółki (Oddział D.) wraz ze znajdującymi się na nich budynkami i budowlami oraz związanymi z nimi urządzeniami (urządzenia te mogą być demontowane). Budynki i budowle znajdują się na terenie obu działek tj. nie występuje sytuacja, w której na jednej z działek posadowione są wyłącznie urządzenia.

Nieruchomości zostały wybudowane przez zakłady energetyczne w latach 80-tych XX w. (z wyjątkiem budowli "Zadaszenie portierni" - oddane do użytkowania w grudniu 1993 r. oraz instalacji burzowej - oddana do użytkowania w 1996 r.). Na mocy decyzji Urzędu Wojewódzkiego z dnia 6 lipca 1994 r. wydanej na podstawie przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości oraz Kodeksu postępowania administracyjnego stwierdzono nabycie prawa wieczystego użytkowania oraz prawa własności wspomnianych powyżej budynków i budowli z dniem 5 grudnia 1990 r. przez Zakład Energetyczny . W decyzji tej wskazano również, że prawa i obowiązki Zakładu Energetycznego odnośnie do tych nieruchomości przejęło przedsiębiorstwo "D." przekształcone w 1993 r. (Akt notarialny z dnia 12 sierpnia 1993 r.) w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą D. S.A. Zdecydowana większość budynków i budowli, które mają być przedmiotem sprzedaży została nabyta w drodze tej decyzji. W 2010 r. doszło do połączenia P. oraz spółki D. S.A. w drodze przejęcia przez Spółkę majątku Z. D. W przypadku zatem nieruchomości, które zostały nabyte w ramach uwłaszczenia i połączenia - Z. D. i jej następcom prawnym nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem tych nieruchomości.

Jak wspomniano powyżej przedmiotem działalności P. oraz Z. D. i jej poprzedników było i jest wytwarzanie i obrót energią elektryczną tj. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży pełniły funkcje administracyjne i gospodarcze związane z ogólną działalnością. W związku z tym służyły one czynnościom opodatkowanym. Zespół budynków, budowli i urządzeń będący przedmiotem sprzedaży nie został funkcjonalnie, finansowo i organizacyjnie wyodrębniony z majątku Spółki.

Niektóre nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży były i są częściowo wynajmowane tj. zostały oddane do użytku w ramach czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Poniżej informacje dotyczące poszczególnych obiektów do zbycia.

 1. Budynki - zgodnie z art. 3 pkt 2 Ustawy prawo budowlane.
 1. Budynek administracji - Dyrekcja - oddany do używania w 1982 r.; łączna wartość ulepszeń z prawem do odliczenia VAT wykazana w stosunku do tego budynku w ewidencji środków trwałych nie przekroczyła 30% wartości początkowej; ostatnie ulepszenie miało miejsce w sierpniu 2012 r.; w 1993 r. do budynku administracji - Dyrekcja dobudowano "Zadaszenie portierni", które w ewidencji środków trwałych zostało potraktowane jako odrębny budynek; łączna wartość ulepszeń z prawem do odliczenia VAT przekroczyła 30% wartości początkowej tego obiektu; ostatnie ulepszenie miało miejsce w sierpniu 2012 r.;
  "Zadaszenie portierni" to dobudowana do biurowca, zamknięta część portierni wraz z zadaszonym ciągiem pieszo-jezdnym prowadzącym do głównego wejścia do biurowca, które jest stale połączone z budynkiem biurowym tj. stanowi jego część składową. W razie uznania, że budynek administracji - Dyrekcja oraz "Zadaszenie portierni" stanowią zgodnie z prawem budowlanym jeden budynek, a także zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych powinno ono stanowić ulepszenie budynku administracji, łączna wartość ulepszeń dokonana w stosunku do budynku administracji- Dyrekcja przekracza 30% jego wartości początkowej wykazanej w ewidencji środków trwałych.
  Budynek administracyjny - Dyrekcja był i jest częściowo wynajmowany innym podmiotom (obowiązują trzy umowy: od 2002 r., wraz z aneksami - do momentu złożenia wniosku; w 2009 r. zmniejszono powierzchnię najmu; od 2001 r., wraz z aneksami - do momentu złożenia wniosku; w 2004 r. zwiększono po raz ostatni powierzchnię najmu; od 1 stycznia 2015 r. - do 31 marca 2015 r.). Wynajmowane są poszczególne pokoje oraz powierzchnia części wspólnych. Wynajem podlega opodatkowaniu VAT.
 2. Budynek garażu - 6 stanowisk - oddany do używania w 1982 r.; łączna wartość ulepszeń z prawem do odliczenia VAT przekroczyła 30% wartości początkowej; ostatnie ulepszenie miało miejsce w sierpniu 2010 r.;
 3. Budynek garażu - 6 stanowisk - oddany do używania w 1983 r.; łączna wartość ulepszeń z prawem do odliczenia VAT przekroczyła 30% wartości początkowej; ostatnie ulepszenie miało miejsce w lipcu 2011 r.;
  Obiekty budowlane wymienione w pkt 2 i 3 stanowią w rzeczywistości jeden budynek garażu z 12 stanowiskami, który w ewidencji środków trwałych został wykazany jako dwa odrębne budynki. Wartość ulepszeń z prawem do odliczenia VAT dla każdej z pozycji oraz łącznie przekroczyła 30% wartości początkowej.
  Część stanowisk jest wynajmowana jednemu podmiotowi na podstawie umowy zawartej w 2001 r. i obowiązującej w dniu złożenia wniosku (do 2009 r. wynajmowano 6 stanowisk; w latach 2009 - 2010 - 4 stanowiska i od 2011 r. do chwili obecnej 3 stanowiska). Wynajem podlega opodatkowaniu VAT.
 4. Budynek kotłowni - oddany do używania w 1982 r.; łączna wartość ulepszeń z prawem do odliczenia VAT przekroczyła 30% wartości początkowej; ostatnie ulepszenie miało miejsce w grudniu 2011 r.;
 5. Budynek magazynu - oddany do używania w 1982 r.; łączna wartość ulepszeń z prawem do odliczenia VAT przekroczyła 30% wartości początkowej; ostatnie ulepszenie miało miejsce w grudniu 2001 r.;
  Część powierzchni tego budynku była i jest wynajmowana jednemu podmiotowi na podstawie 2 umów - pierwsza umowa została zawarta w 2009 r. i wygasła; jej kontynuacją jest druga umowa zawarta z następcą prawnym pierwotnego najemcy z 29 marca 2013 r. i obowiązująca do 30 kwietnia 2015 r. Przedmiotem najmu w obu umowach była i jest ta sama powierzchnia. Wynajem podlega opodatkowaniu VAT.
 1. Budowle - zgodnie z art. 3 pkt 3 oraz 3 pkt 3a ustawy prawo budowlane.
 1. Wiata samochodowa sprzętowa - 10 stanowisk - oddana do używania w 1983 r.; nie była ulepszana; budowla jest w 100% przedmiotem umowy najmu zawartej w 2001 r. i kontynuowanej do dnia dzisiejszego; wynajem podlega VAT;
 2. Wiata samochodowa sprzętowa - 18 stanowisk - oddana do używania w 1983 r.; nie była ulepszana; budowla jest w 100% przedmiotem umowy najmu zawartej w 2001 r. i kontynuowanej do dnia dzisiejszego; wynajem podlega VAT;
 3. Wiata magazynowa - zaplecze magazynowe - oddana do używania w 1987 r.; nie była ulepszana;
 4. Sieć cieplna - oddana do używania w 1985 r.; łączna wartość ulepszeń z prawem do odliczenia VAT przekroczyła 30% wartości początkowej; ostatnie ulepszenie miało miejsce w grudniu 2011 r.;
 5. Instalacja burzowa - oddana do używania w 1996 r.; wytworzona we własnym zakresie z prawem do odliczenia VAT; łączna wartość ulepszeń z prawem do odliczenia VAT przekroczyła 30% wartości początkowej; ostatnie ulepszenie miało miejsce w grudniu 1998 r.
 6. Drogi wewnętrzne zakładowe - oddane do używania w 1982 r.; brak ulepszeń;
 7. Place i drogi - oddane do używania w 1985 r.; brak ulepszeń;
 8. Oświetlenie terenu bazy - oddane do używania w 1982 r.; brak ulepszeń;
 9. Plac manewrowy - oddany do używania w 1983 r.; brak ulepszeń; budowla jest w 100% przedmiotem umowy najmu zawartej w 2001 r. i kontynuowanej do dnia dzisiejszego; wynajem podlega VAT;
 10. Zagospodarowanie terenu (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, sanitarna, burzowa) - oddane do używania w 1982 r.; brak ulepszeń;
 11. Urządzenie terenu - myjnia - oddane do używania w 1982 r.; brak ulepszeń; budowla jest w 100% przedmiotem umowy najmu zawartej w 2001 r. i kontynuowanej do dnia dzisiejszego; wynajem podlega VAT;
 12. Ogrodzenie terenu 1 - oddane do używania w 1982 r.; łączna wartość ulepszeń z prawem do odliczenia VAT nie przekroczyła 30% wartości początkowej;
 13. Ogrodzenie terenu 2 - oddane do używania w 1988 r.; brak ulepszeń.
 1. Urządzenia
 1. Kocioł grzejny niskotemperaturowy.
 2. Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne.
 3. System alarmowy - kancelaria tajna.
 4. Centrala K..
 5. Instalacja klimatyzacyjna budynek Dyrekcji.
 6. Klimatyzacja - budynek serwerowni.
 7. Instalacja klimatyzacyjna bud. Zew. D.
 8. Zbiornik olejowy dwupłaszczowy.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że stosownie do treści art. 3 pkt 2 ustawy „Prawo budowlane” - przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Biorąc pod uwagę treść tego przepisu budynek administracji - Dyrekcja oraz „Zadaszenie portierni” (stan faktyczny wniosku; pkt 1 odnoszący się do budynków) stanowią jeden budynek.

Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy „Prawo budowlane” budynki garażu (stan faktyczny wniosku; pkt 2 i 3 odnoszące się do budynków) stanowią jeden budynek.

Budynek kotłowni nie był przedmiotem najmu (stan faktyczny wniosku; pkt 4 odnoszący się do budynków).

Wiata magazynowa nie była przedmiotem najmu (stan faktyczny wniosku; pkt 3 odnoszący się do budowli).

Place nie były przedmiotem najmu (stan faktyczny wniosku; pkt 7 odnoszący się do budowli).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż poszczególnych budynków, budowli, urządzeń oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów przedstawionych w stanie faktycznym będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czy będzie opodatkowana tym podatkiem...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntów (art. 7 ust. 7). Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy - przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Jak stanowi art. 2 pkt 27e ustawy - dla celów stosowania ustawy przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W świetle przepisów wskazanych powyżej planowana sprzedaż nie będzie stanowiła zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, gdyż budynki i budowle będące przedmiotem transakcji nie stanowią zespołu składników materialnych i niematerialnych, które mogłyby stanowić samodzielne przedsiębiorstwo realizujące swoje zadania. Nieruchomości te służą całości działalności Spółki i pełnią wobec niej rolę pomocniczą. Ponadto nieruchomości te nie zostały wyodrębnione organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie z majątku Spółki.

Tym samym planowana transakcja zbycia nieruchomości stanowić będzie przeniesienie własności konkretnych składników majątkowych, a więc dostawę towarów opodatkowaną podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy.

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy - stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W świetle natomiast przepisu art. 41 ust. 2 ustawy - dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast, w oparciu o art. 146a pkt 1 i 2 ustawy - w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności innymi stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) - zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, od 1 stycznia 2014 r. dotyczy wszystkich towarów - zarówno nieruchomości, jak i ruchomości - przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych - niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) - wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Wskazać należy, że w przypadku dostawy nieruchomości można zastosować inne zwolnienia przewidziane w przepisach art. 43 ustawy, pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki w nich wskazane.

I tak, stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy - zwolniona jest od podatku dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Ponadto w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku VAT dla dostawy nieruchomości zabudowanych spełniających określone w przepisach warunki.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy - zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie z art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jak wynika z przywołanych uregulowań, zwolnienie od podatku od towarów i usług określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie ich dostawy są one już zasiedlone, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

W przypadku, gdy nie ma zastosowania zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, należy sprawdzić zakres zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy - zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy).

Ponadto w myśl obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Przepisu ust. 8 nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli (art. 29a ust. 9 ustawy, obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.).

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady grunt będący przedmiotem sprzedaży (lub zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki lub budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku, również sprzedaż gruntu lub zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu będą korzystały ze zwolnienia od podatku.

Powyższe prowadzi do wniosku, że w celu prawidłowego określenia opodatkowania przedmiotu transakcji należy przeprowadzić wieloetapową analizę stanu faktycznego i prawnego.

I tak w pierwszej kolejności należy zbadać, co jest przedmiotem sprzedaży. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia "obiekt budowlany". W tym zakresie należy odnieść się do przepisów art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409), zgodnie z którymi przez obiekt budowlany rozumie się:

 1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 3. obiekt małej architektury.

Stosownie do treści art. 3 pkt 2 ww. ustawy - przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

W myśl art. 3 pkt 3 cyt. ustawy - przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Zgodnie z art. 3 pkt 3a niniejszej ustawy - przez obiekt liniowy należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Natomiast art. 3 pkt 9 powołanej ustawy wskazuje, że przez urządzenia budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Z przytoczonych wyżej definicji można wyprowadzić wniosek, że niektóre z urządzeń budowlanych np. ogrodzenie, plac, występując samodzielnie, nie będąc związanym z obiektem budowlanym (np. budynkiem), tracą niejako status urządzenia budowlanego, a stają się obiektem budowlanym (budowlą). Ponadto Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych, wprowadzona do stosowania rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), dokonuje klasyfikacji obiektów budowlanych rozumianych jako konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. Natomiast przez budynki rozumie się zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są one do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Biorąc powyższe pod uwagę Spółka dokonała podziału obiektów budowlanych będących przedmiotem sprzedaży dzieląc je na budynki i budowle. Ze względu na uwarunkowania techniczne, niektóre z obiektów np. "Zadaszenie portierni" zostało zakwalifikowane jako część budynku administracji - Dyrekcja, gdyż pomimo wykazania go w ewidencji środków trwałych jako odrębnego budynku w rzeczywistości stanowi ono część składową budynku biurowego i nie jest samodzielnym obiektem. Z kolei ogrodzenia służą całemu kompleksowi budynków i budowli i w związku z tym należy je uznać za odrębne budowle. Ponadto przedmiotem sprzedaży są związane z nieruchomościami obiekty wykazywane w ewidencji środków trwałych jako urządzenia takie jak klimatyzacja.

Jak wskazano powyżej sprzedaż budynków i budowli jest w ustawie o VAT przedmiotem odrębnych regulacji przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a. Zatem sprzedaż urządzeń nie będących budynkiem lub budowlą nie podlega tym regulacjom i jest opodatkowana na zasadach ogólnych. Sprzedaż urządzeń może ewentualnie korzystać z ogólnego zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Jednak w sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku, niezależnie od tego, czy przy nabyciu lub wytworzeniu wymienionych w punkcie III stanu faktycznego urządzeń przysługiwało prawo do odliczenia VAT, były one wykorzystywane do działalności opodatkowanej tj. nie została spełniona przesłanka do zwolnienia związana z koniecznością używania danego towaru wyłącznie do działalności zwolnionej z VAT. W rezultacie wszystkie wymienione w punkcie III stanu faktycznego urządzenia będą podlegały opodatkowaniu z zastosowaniem stawki 23%. Konkluzje odnoszące się do braku możliwości zastosowania zwolnienia z 43 ust. 1 tiret 2 odnoszą się również do budynków i budowli będących przedmiotem sprzedaży, gdyż również w tych przypadkach nie została spełniona przesłanka o wyłącznym wykorzystywaniu tych obiektów do działalności zwolnionej.

Następnie należy stwierdzić, czy w sprawie będącej przedmiotem wniosku nie znajdzie zastosowanie przepis art. 43 ust. 1 pkt 9. Przepis ten bowiem odnosi się do kwestii zbycia terenów niezabudowanych. Jak wskazano w stanie faktycznym budynki i budowle, które mają być sprzedane są posadowione na obu działkach. W związku z tym nie ulega wątpliwości, że działki te stanowią tereny zabudowane.

W związku z tym sprzedaż budynków i budowli wymienionych w punktach I i II stanu faktycznego oraz związanego z nimi prawa wieczystego użytkowania gruntów powinna być analizowana w kontekście przepisów art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT.

Kluczowym pojęciem warunkującym zastosowanie zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 jest pojęcie pierwszego zasiedlenia.

Przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć oddanie budynku (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Oznacza to, że wybudowanie lub ulepszenie w wartości powyżej 30% wartości początkowej we własnym zakresie nawet z prawem do odliczenia VAT przy budowie lub modernizacji, nie prowadzi do pierwszego zasiedlenia, jeżeli obiekty te były wykorzystywane wyłącznie na potrzeby własnej działalności i nigdy nie były przedmiotem najmu, dzierżawy, sprzedaży, aportu lub innej czynności opodatkowanej podatkiem VAT, w całości lub części. W omawianej sytuacji nie doszło do pierwszego zasiedlania związanego z opodatkowaniem zbycia budynków i budowli pomimo tego, że sprzedawany majątek zmienił kilka razy właściciela. Zmiany własności odbywały się bowiem w ramach czynności nie objętych podatkiem VAT to jest w ramach uwłaszczenia, przekształcenia i połączenia spółek.

Jednak w niektórych przypadkach doszło do częściowego wynajmu nieruchomości. Sytuacja ta dotyczy budynku administracyjnego - Dyrekcja; budynku garaży oraz budynku magazynu. Ponadto wiata samochodowa sprzętowa - 10 stanowisk, wiata samochodowa sprzętowa - 18 stanowisk, urządzenie terenu - myjnia oraz plac manewrowy są w całości przedmiotem najmu. W tych przypadkach doszło do pierwszego zasiedlenia.

Przenosząc powyższe do stanu faktycznego dla poszczególnych budynków i budowli Spółka stoi na stanowisku, że:

 1. Budynki - zgodnie z art. 3.2 Ustawy prawo budowlane.
 1. W przypadku budynku administracyjnego - Dyrekcja, do pierwszego zasiedlenia doszło w stosunku do powierzchni wynajmowanych na podstawie trzech umów wymienionych w opisie stanu faktycznego. W przypadku umów zawartych w 2001 i 2002 r., które obowiązują do dziś doszło do pierwszego zasiedlenia dwukrotnie. Po raz pierwszy po wybudowaniu budynku w 2001 i 2002 r. oraz po raz drugi po ich ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej tj. w sierpniu 2012 r. Spółka pragnie zaznaczyć, że ulepszenia przekraczające 30% wartości budynku odnoszą się do niego jako do całości tj. niekoniecznie dotyczą one wynajmowanych powierzchni, ale mogą odnosić się do ulepszeń dokonanych w innych pomieszczeniach budynku administracji. W ewidencji środków trwałych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie wykazuje się ulepszeń dla poszczególnych części budynku, nie określa się również wartości początkowej np. poszczególnych pokoi lub części wspólnych budynku. W rezultacie za punkt odniesienia przyjęto wartość ulepszeń dla budynku administracji jako całości. W sytuacji, gdy w trakcie trwania umowy najmu dojdzie do ulepszenia o wskazanej w art. 2 pkt 14 wartości, zdaniem Spółki w momencie oddania ulepszenia do używania dochodzi do kolejnego pierwszego zasiedlenia. Ulepszenie budynku w trakcie trwania umowy najmu, która jest opodatkowana VAT prowadzi zatem do jej ponownego pierwszego zasiedlenia po dokonaniu ulepszenia. W omawianym przypadku doszło do oddania części budynku w użytkowanie w ramach czynności podlegających opodatkowaniu VAT pierwszemu użytkownikowi odpowiednio w 2001 (w 2004 r. w stosunku do zwiększonej powierzchni najmu) i 2002 r. oraz w sierpniu 2012 r. Ponadto przyjęto, że wartość ulepszeń budynku administracji przekracza 30%, przy założeniu, że "zadaszenie portierni" stanowi w rzeczywistości ulepszenie budynku (patrz komentarz poniżej do art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b).

Jak wspomniano powyżej stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy - zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W związku z tym w stosunku do wynajmowanych w budynku administracyjnym - Dyrekcja powierzchni na podstawie pierwszej i drugiej umowy będzie obowiązywało zwolnienie przewidziane w tym przepisie, ponieważ pomiędzy ich pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku upłynął okres dłuższy niż 2 lata (od sierpnia 2012 r.), przy czym w tym przypadku Spółka będzie mogła skorzystać z wyboru opcji opodatkowania sprzedaży przewidzianej w przepisie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Natomiast trzecia umowa obowiązuje od 1 stycznia 2015 r., a zatem doszło do oddania do użytkowania części budynku będącej przedmiotem tej umowy w ramach czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu nabywcy, po modernizacji przekraczającej 30% wartości początkowej tego budynku w sierpniu 2012 r., dopiero w 2015 r. W związku z tym w przypadku tej umowy nie upłynął okres 2 lat od pierwszego zasiedlenia. W stosunku zatem do tej powierzchni oraz pozostałej, nie objętej umowami najmu, powierzchni budynku należy rozważyć zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 10a ustawy o VAT. Przesłanki zwolnienia wskazane w tym przepisie powinny być spełnione łącznie. Przepis art. 43 ust. 10a, w odróżnieniu od przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10, nie daje prawa wyboru co do opodatkowania lub zwolnienia w razie spełnienia warunków w nim przewidzianych. Oznacza to, że w razie ustalenia, że warunki zostały spełnione, Spółka ma obowiązek zastosowania zwolnienia lub opodatkowania dla poszczególnych budynków i budowli oraz wydzielenia prawa wieczystego użytkowania dla obiektów zwolnionych i opodatkowanych.

Zwolnienie dostawy budynków i budowli z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT ma zastosowanie gdy:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w punkcie 2, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy).

Jak wspomniano powyżej budynek administracji - Dyrekcja - został oddany do używania w 1982 r. Pierwszy warunek został zatem spełniony, ponieważ w związku z budową nie przysługiwało prawo do odliczenia - nie obowiązywała ustawa VAT.

Następnie należy rozważyć spełnienie drugiego warunku. Przepis art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b) nie powołuje się wprost na ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, ale poprzez użycie określenia "ulepszenie" i "wartość początkowa" w sposób oczywisty odnosi się do przepisów tej ustawy. Potwierdza to pośrednio użycie odwołania do tej ustawy w przepisach art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, które definiują pojęcie pierwszego zasiedlenia. Jeżeli uznać, że koszty budowy "Zadaszenia portierni" zwiększają wartość początkową budynku administracji - Dyrekcja, to należy uznać wartość ulepszeń w stosunku, do których przysługiwało prawo do odliczenia VAT (włączając w to wartość "Zadaszenia portierni", które jest ulepszeniem oraz jego ulepszenia i ulepszenia samego budynku) za przekraczające 30% wartości początkowej budynku administracji. Wnioskodawca zaznacza, że wartość ulepszeń jest liczona narastająco i przekroczyła ona 30% w sierpniu 2012 r. Interpretując przepisy w ten sposób należy uznać, że sprzedaż nie wynajmowanej części budynku administracji oraz powierzchni wynajmowanej w ramach trzeciej umowy podlega opodatkowaniu 23% VAT, gdyż okres wykorzystywania budynku do działalności opodatkowanej od ostatniego ulepszenia jest krótszy niż 5 lat. W sytuacji jednak uznania, że budynek administracji - Dyrekcja oraz wykazane w ewidencji jako budynek "Zadaszenie portierni" powinny być traktowane odrębnie, sprzedaż nie wynajmowanej i objętej trzecią umową części budynku będzie zwolniona z VAT, gdyż wartość ulepszeń przypisanych wyłącznie jemu nie przekracza 30% jego wartości początkowej. Sprzedaż zaś "Zadaszenia portierni" jako odrębnego budynku będzie podlegała podatkowi 23% VAT, gdyż najprawdopodobniej przysługiwało wobec niego prawo do odliczenia VAT a ponadto wartość ulepszeń z prawem do odliczenia przypisanych wyłącznie do niego przekroczyła 30% wartości początkowej i od sierpnia 2012 r, kiedy miało miejsce ostatnie ulepszenie nie minęło 5 lat.

Podsumowując zdaniem Spółki część budynku, która była przedmiotem najmu na podstawie pierwszej i drugiej umowy jest zwolniona z VAT, pozostała część podlega opodatkowaniu z zastosowaniem stawki 23%. W stosunku do zwolnionej części przysługuje Spółce prawo wyboru opodatkowania lub zwolnienia (przy spełnieniu warunków z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT).

 1. Budynek garaży

Z kolei w przypadku budynku garażu (2 odrębne budynki w ewidencji środków trwałych; w rzeczywistości 1 budynek) również doszło do częściowego pierwszego zasiedlenia, ponieważ część garaży została wynajęta. Garaże zostały wybudowane w latach 80-tych. i analogicznie jak w przypadku budynku biurowego - przeniesienia własności nie podlegały podatkowi VAT. Dopiero umowa najmu z 2001 r. i jej późniejsze zmiany zmniejszające wynajętą powierzchnię doprowadziły do oddania części budynku pierwszemu użytkownikowi po ich wybudowaniu oraz modernizacjach z 2010 i 2011 r. w ramach czynności podlegających VAT. Od ich oddania do użytkowania upłynął jednak okres 2 lat, zatem sprzedaż części budynku objętej wynajmem, będzie zwolniona z VAT z prawem wyboru opodatkowania. Pozostała część nie spełnia przesłanek przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 10a oraz art. 43 ust. 7a, gdyż pomimo braku prawa do odliczenia, garaże były modernizowane w wartości przekraczającej 30% ich wartości początkowej i niezależnie od tego, czy uznamy je zgodnie z ewidencją za 2 budynki, czy za jeden, od ostatniego ulepszenia nie upłynęło 5 lat (sierpień 2010 r. i lipiec 2011 r.).

 1. Budynek kotłowni - oddany do używania w 1982 r.; łączna wartość ulepszeń z prawem do odliczenia VAT przekroczyła 30% wartości początkowej; ostatnie ulepszenie miało miejsce w grudniu 2011 r.

Pierwszy warunek został spełniony, ponieważ w związku z budową nie przysługiwało prawo do odliczenia - nie obowiązywała ustawa VAT; drugi warunek i związany z nim warunek z art. 43 ust. 7a nie zostały spełnione, gdyż wartość ulepszeń dających prawo do odliczenia VAT przekroczyła 30% wartości początkowej, a na moment sporządzenia wniosku od daty ostatniego ulepszenia nie minęło 5 lat - warunki nie zostały spełnione - opodatkowanie VAT 23%.

 1. Budynek magazynu - oddany do używania w 1982; łączna wartość ulepszeń z prawem do odliczenia VAT przekroczyła 30% wartości początkowej; ostatnie ulepszenie miało miejsce w grudniu 2001 r.

Część budynku została wynajęta pierwszemu użytkownikowi w ramach czynności podlegających podatkowi VAT w 2009 r. W tym momencie nastąpiło pierwsze zasiedlenie po ulepszeniu w 2001 r., wybudowanego w latach 80-tych. budynku. W związku z tym, od pierwszego zasiedlenia upłynął okres dłuższy niż 2 lata i część ta podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 z prawem wyboru opodatkowania.

Zdaniem Spółki na powyższy wniosek nie ma wpływu fakt zawarcia kontynuacji umowy z 2009 r. - w marcu 2013 r. z następcą prawnym pierwotnego najemcy, gdyż pierwsze zasiedlenie wciąż miało miejsce w 2009 r. Pozostała część jest również zwolniona z VAT, ale na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a. W stosunku do tej części nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT (budowa i zmiany właścicieli w ramach transakcji poza VAT), a od ostatniej modernizacji, która dawała prawo do odliczenia WAT i przekraczała 30% wartości początkowej budynek był wykorzystywany do działalności opodatkowanej przez okres dłuższy niż 5 lat.

 1. Budowle - zgodnie z art. 3.3 oraz 3.3a ustawy prawo budowlane.
 1. Wiata samochodowa sprzętowa - 10 stanowisk - oddana do używania w 1983 r.; nie była ulepszana; budowla jest w 100% przedmiotem umowy najmu zawartej w 2001 r. i kontynuowanej do dnia dzisiejszego; wynajem podlega VAT.
  Sprzedaż będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 z prawem wyboru opodatkowania zgodnie z art. 43 ust. 10 i 11, gdyż od pierwszego zasiedlenia upłynął okres dłuższy niż 2 lata.
 2. Wiata samochodowa sprzętowa - 18 stanowisk - oddana do używania w 1983 r.; nie była ulepszana; budowla jest w 100% przedmiotem umowy najmu zawartej w 2001 r. i kontynuowanej do dnia dzisiejszego; wynajem podlega VAT.
  Sprzedaż będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 z prawem wyboru opodatkowania zgodnie z art. 43 ust. 10 i 11, gdyż od pierwszego zasiedlenia upłynął okres dłuższy niż 2 lata.
 3. Wiata magazynowa - zaplecze magazynowe - oddana do używania w 1987 r.; nie była ulepszana.
  Brak pierwszego zasiedlenia; przepis art. 43 ust. 10a ustawy o VAT. Pierwszy warunek został spełniony, ponieważ w związku z budową nie przysługiwało prawo do odliczenia - nie obowiązywała ustawa VAT; drugi warunek został również spełniony, gdyż obiekt nie był ulepszany - oba warunki spełnione - zwolnienie z VAT.
 4. Sieć cieplna - oddana do używania w 1985 r.; łączna wartość ulepszeń z prawem do odliczenia VAT przekroczyła 30% wartości początkowej; ostatnie ulepszenie miało miejsce w grudniu 2011 r.
  Brak pierwszego zasiedlenia; przepis art. 43 ust. 10a ustawy o VAT. Pierwszy warunek został spełniony, ponieważ w związku z budową nie przysługiwało prawo do odliczenia - nie obowiązywała ustawa VAT; drugi warunek i związany z nim wyjątek z art. 43 ust. 7a nie zostały spełnione, gdyż wartość ulepszeń dających prawo do odliczenia VAT przekroczyła 30% wartości początkowej, a na moment sporządzenia wniosku od daty ostatniego ulepszenia nie minęło 5 lat - warunki nie zostały spełnione opodatkowanie VAT 23%.
 5. Instalacja burzowa - oddana do używania w 1996 r.; wytworzona we własnym zakresie z prawem do odliczenia VAT; łączna wartość ulepszeń z prawem do odliczenia VAT przekroczyła 30% - wartości początkowej; ostatnie ulepszenie miało miejsce w grudniu 1998 r.
  Brak pierwszego zasiedlenia; przepis art. 43 ust. 10a ustawy o VAT. Pierwszy warunek nie został spełniony, ponieważ przysługiwało prawo do odliczenia VAT w związku z budową - opodatkowane 23% VAT.
 6. Drogi wewnętrzne zakładowe - oddane do używania w 1982 r.; brak ulepszeń.
  Brak pierwszego zasiedlenia; przepis art. 43 ust. 10a ustawy o VAT. Pierwszy warunek został spełniony, ponieważ w związku z budową nie przysługiwało prawo do odliczenia - nie obowiązywała ustawa VAT; drugi warunek został również spełniony, gdyż obiekt nie był ulepszany - oba warunki spełnione - zwolnienie z VAT.
 7. Place i drogi - oddane do używania -w 1985 r.; brak ulepszeń.
  Brak pierwszego zasiedlenia; przepis art. 43 ust. 10a ustawy o VAT. Pierwszy warunek został spełniony, ponieważ w związku z budową nie przysługiwało prawo do odliczenia - nie obowiązywała ustawa VAT; drugi warunek został również spełniony, gdyż obiekt nie był ulepszany - oba warunki spełnione - zwolnienie z VAT.
 8. Oświetlenie terenu bazy - oddane do używania w 1982 r.; brak ulepszeń.
  Brak pierwszego zasiedlenia; przepis art. 43 ust. 10a ustawy o VAT. Pierwszy warunek został spełniony, ponieważ - w związku z budową nie przysługiwało prawo do odliczenia - nie obowiązywała ustawa VAT; drugi warunek został również spełniony, gdyż obiekt nie był ulepszany - oba warunki spełnione - zwolnienie z VAT.
 9. Plac manewrowy - oddane do używania w 1983 r.; brak ulepszeń; budowla jest w 100% przedmiotem umowy najmu zawartej w 2001 r. i kontynuowanej do dnia dzisiejszego; wynajem podlega VAT.
  Sprzedaż będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 z prawem wyboru opodatkowania zgodnie z art. 43 ust. 10 i 11, gdyż od pierwszego zasiedlenia upłynął okres dłuższy niż 2 lata.
 10. Zagospodarowanie terenu (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, sanitarna, burzowa) - oddane do używania w 1982 r.; brak ulepszeń.
  Brak pierwszego zasiedlenia; przepis art. 43 ust. 10a ustawy o VAT. Pierwszy warunek został spełniony, ponieważ w związku z budową nie przysługiwało prawo do odliczenia - nie obowiązywała ustawa VAT; drugi warunek został również spełniony, gdyż obiekt nie był ulepszany - oba warunki spełnione - zwolnienie z VAT.
 11. Urządzenie terenu - myjnia - oddane do używania w 1982 r.; brak ulepszeń; budowla jest w 100% przedmiotem umowy najmu zawartej w 2001 r. i kontynuowanej do dnia dzisiejszego; wynajem podlega VAT.
  Sprzedaż będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 z prawem wyboru opodatkowania zgodnie z art. 43 ust. 10 i 11, gdyż od pierwszego zasiedlenia upłynął okres dłuższy niż 2 lata.
 12. Ogrodzenie terenu 1 - oddane do używania w 1982 r.; łączna wartość ulepszeń z prawem do odliczenia VAT nie przekroczyła 30% wartości początkowej.
  Brak pierwszego zasiedlenia; przepis art. 43 ust. 10a ustawy o VAT. Pierwszy warunek został spełniony, ponieważ w związku z budową nie przysługiwało prawo do odliczenia - nie obowiązywała ustawa VAT; drugi warunek został również spełniony, gdyż wartość ulepszeń nie przekroczyła 30% wartości początkowej - oba warunki spełnione - zwolnienie z VAT.
 13. Ogrodzenie terenu 2 - oddane do używania w 1988 r.; brak ulepszeń.
  Brak pierwszego zasiedlenia; przepis art. 43 ust. 10a ustawy o VAT. Pierwszy warunek został spełniony, ponieważ w związku z budową nie przysługiwało prawo do odliczenia - nie obowiązywała ustawa VAT; drugi warunek został również spełniony, gdyż obiekt nie był ulepszany - oba warunki spełnione - zwolnienie z VAT.

Podsumowując - sprzedaż niektórych budynków i budowli będzie w całości lub części zwolniona z VAT. Sprzedaż pozostałych będzie opodatkowana stawką 23%. Do wartości opodatkowanych i zwolnionych budynków i budowli zostanie przyporządkowana odpowiednia wartość wieczystego użytkowania gruntów. W sytuacji, gdy część obiektu będzie opodatkowana, a część zwolniona Spółka przyporządkuje odpowiednią wartość do każdej z części biorąc pod uwagę procentową wartość wynajętej powierzchni w stosunku do całości wartości obiektu określonej przez niezależnego rzeczoznawcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe - w zakresie dostawy wymienionych we wniosku budynków, budowli (z wyłączeniem ogrodzenia) oraz urządzeń, jest nieprawidłowe – w zakresie dostawy ogrodzenia.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z poźn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami natomiast, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyłączono czynności określone w art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca zdefiniował „zorganizowaną część przedsiębiorstwa” jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa musi zatem charakteryzować niezależność finansowa i organizacyjna, a po wydzieleniu część przedsiębiorstwa musi stanowić niezależne przedsiębiorstwo.

Zatem muszą być spełnione łącznie trzy warunki, aby można było uznać, że mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, a mianowicie:

 1. zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) musi być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie; o wyodrębnieniu finansowym może świadczyć nie tylko samodzielne sporządzanie bilansu przez oddział, ale każde wyodrębnienie, na podstawie którego można poznać sytuację finansową części przedsiębiorstwa, które będzie przedmiotem zbycia;
 2. wyodrębnione składniki muszą być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 3. po wyodrębnieniu część przedsiębiorstwa musi być niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym te zadania.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników. Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie, które to wydzielenie ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.

O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze. Ocena ta musi być dokonywana według podstawowego kryterium tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową.

Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Jak wynika z treści art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, organizacyjne i finansowe wyodrębnienie musi istnieć w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Nie jest zatem wystarczające, aby zbywane składniki majątkowe utworzyły przedsiębiorstwo u nabywcy. Zbywane składniki majątkowe muszą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa u zbywcy.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest zatem dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku VAT.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka prowadząca działalność w zakresie wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej pozyskiwanej co do zasady ze źródeł odnawialnych, zamierza dokonać sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działek nr 303/3 oraz 303/5 zlokalizowanych w jednym z oddziałów Spółki wraz ze znajdującymi się na nich budynkami i budowlami oraz związanymi z nimi urządzeniami (urządzenia te mogą być demontowane). Budynki i budowle znajdują się na terenie obu działek.

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży pełniły funkcje administracyjne i gospodarcze związane z ogólną działalnością i służyły czynnościom opodatkowanym. Zespół budynków, budowli i urządzeń będący przedmiotem sprzedaży nie został funkcjonalnie, finansowo i organizacyjnie wyodrębniony z majątku Spółki.

Jak wynika z ww. okoliczności sprawy planowana sprzedaż nie będzie stanowiła zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, gdyż budynki i budowle będące przedmiotem transakcji nie stanowią zespołu składników materialnych i niematerialnych, które mogłyby stanowić samodzielne przedsiębiorstwo realizujące swoje zadania. Jak wskazał Wnioskodawca, zbywane nieruchomości służą całości działalności Spółki i pełnią wobec niej rolę pomocniczą. Ponadto nieruchomości te nie zostały wyodrębnione organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie z majątku Spółki.

Tym samym planowana transakcja zbycia nieruchomości stanowić będzie w myśl art. 7 ust. 1 ustawy dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu według właściwej dla niej stawki.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono – z dniem 1 stycznia 2014 r. – zmianę mającą na celu pełniejsze odwzorowanie przepisu art. 136 lit. a Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.), umożliwiającego zastosowanie zwolnienia od podatku dla dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku, jeżeli przy nabyciu lub wytworzeniu tych towarów nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zmiana ta wiąże się również z odejściem od dotychczasowego warunku, że tylko w stosunku do towarów używanych przez podatnika, gdy okres ich używania wynosił co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania nimi jak właściciel, możliwe było zastosowanie zwolnienia od podatku VAT (art. 43 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązujący do 31 grudnia 2013 r.).

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, od 1 stycznia 2014 r. dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

W omawianej sprawie przedmiot transakcji był wykorzystywany do czynności opodatkowanych zatem ww. przepis nie znajdzie zastosowania.

W przypadku terenów zabudowanych budynkami lub budowlami zwolnienie od podatku przysługuje na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz 10a ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Dana nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz powinna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie danego obiektu nabywcy powinno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – gdyż zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy) czy nabywcy.

W tym miejscu należy podkreślić, że sformułowanie „w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu” dotyczy czynności wymienionych w ww. art. 5 obecnie obowiązującej ustawy i dokonywanych w okresie jej obowiązywania, jak również dokonanych pod rządami ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto art. 43 ust. 7a ustawy stanowi, że warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki i budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Intencją ustawodawcy było objęcie okresu użytkowania liczonego od ostatniego ulepszenia, na co wskazuje treść art. 43 ust. 7a cyt. przepisu: „budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika (...)”, rozumiejąc przez to czas od momentu zakończenia całego procesu ulepszania nieruchomości. Zatem, w odniesieniu do budynków/budowli, w stosunku do których podatnik ponosił wydatki przewyższające 30% ich wartości początkowej, okres 5 lat, o którym mowa w art. 43 ust. 7a ustawy, należy liczyć od chwili poniesienia ostatnich nakładów, od których przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, i w wyniku których nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie 30% ostatniej zaktualizowanej wartości początkowej obiektu lub pierwszej wartości początkowej obiektu – jeżeli aktualizacja nie miała jeszcze miejsca, przy czym wspomniany przepis będzie miał zastosowanie pod warunkiem, że przedmiotowe nieruchomości po ich ulepszeniu i w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych.

Ponadto, w świetle ust. 10 ww. artykułu 43, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Stosownie do ust. 11 ww. artykułu, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części, adres budynku, budowli lub ich części.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki, budowle lub ich części rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, który stanowi, że w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Natomiast, jak wynika z art. 29a ust. 9 ustawy, przepisu ust. 8 nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli.

Z art. 29a ust. 8 ustawy wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku. Przepis ten obejmuje swoim zakresem także sprzedaż gruntów będących w użytkowaniu wieczystym.

Ponadto należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „budynku” i „budowli”. W tym zakresie należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.).

I tak w myśl art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

 1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 2. budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 3. obiekt małej architektury.

Na mocy art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Przez budowle – stosownie do art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane – należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

W świetle art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowlane, jako obiekt liniowy - należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego,

Zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane, przez urządzenia budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Z wniosku wynika, że Nieruchomości zostały wybudowane przez zakłady energetyczne w latach 80-tych XX w. (z wyjątkiem budowli "Zadaszenie portierni" - oddane do użytkowania w grudniu 1993 r. oraz instalacji burzowej - oddana do użytkowania w 1996 r.). Na mocy decyzji Urzędu Wojewódzkiego z dnia 6 lipca 1994 r. wydanej na podstawie przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości oraz Kodeksu postępowania administracyjnego stwierdzono nabycie prawa wieczystego użytkowania oraz prawa własności wspomnianych powyżej budynków i budowli z dniem 5 grudnia 1990 r. przez Zakład Energetyczny . W decyzji tej wskazano również, że prawa i obowiązki Zakładu Energetycznego odnośnie do tych nieruchomości przejęło przedsiębiorstwo "D." przekształcone w 1993 r. (Akt notarialny z dnia 12 sierpnia 1993 r.) w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą D. S.A. Zdecydowana większość budynków i budowli, które mają być przedmiotem sprzedaży została nabyta w drodze tej decyzji. W 2010 r. doszło do połączenia Wnioskodawcy oraz spółki D. S.A. w drodze przejęcia przez Spółkę majątku Z. D.. W przypadku nieruchomości, które zostały nabyte w ramach uwłaszczenia i połączenia - Z. D. i jej następcom prawnym nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem tych nieruchomości.

W związku z powyższym, w celu wyjaśnienia wątpliwości Wnioskodawcy, należy w pierwszej kolejności wyjaśnić kwestię sukcesji, następstwa prawnego.

Następstwo prawne polega na przejściu z jednego podmiotu na drugi określonych praw i obowiązków. W przypadku prawa podatkowego mamy do czynienia z pochodnym nabyciem praw, kiedy to następca prawny nabywa prawa i obowiązki przysługujące jego poprzednikowi prawnemu. Jest to nabycie translatywne, gdyż dotyczy praw poprzednio już istniejących. W prawie podatkowym z reguły ma miejsce następstwo prawne pod tytułem ogólnym (sukcesja uniwersalna), kiedy to mocą jednego zdarzenia prawnego dochodzi do nabycia całego lub części majątku, a nabywca wchodzi zarówno w prawa jak i w obowiązki swego poprzednika prawnego.

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie podatkowym regulują m.in. przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613). W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

Zgodnie z art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

 1. osób prawnych,
 2. osobowych spółek handlowych,
 3. osobowych i kapitałowych spółek handlowych

– wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

W myśl art. 93 § 2 tej ustawy, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

 1. innej osoby prawnej (osób prawnych);
 2. osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Stosownie do art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 1. przekształcenia innej osoby prawnej,
 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

– wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Według art. 93a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:

 1. osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:
  • innej spółki niemającej osobowości prawnej,
  • spółki kapitałowej;
 2. spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych – art. 93a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 93e ww. ustawy, przepisy art. 93-93d stosuje się w zakresie, w jakim odrębne ustawy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz inne ratyfikowane umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej.

Określona wyżej cytowanymi przepisami Ordynacji podatkowej sukcesja jest sukcesją uniwersalną, co oznacza, że następca prawny wstępuje we wszystkie (z uwzględnieniem postanowień art. 93e Ordynacji podatkowej) przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i obowiązki podatnika.

Zatem, jeżeli poprzednikom prawnym nie przysługiwało lub przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu lub poniesionych nakładach na rozbudowę nieruchomości, to przyjąć należy, że takie prawa także przysługiwały Wnioskodawcy – na zasadzie przejścia praw i obowiązków.

Przedstawiona w niniejszej interpretacji analiza prawna dotycząca zastosowania zwolnienia podatkowego dla dostawy budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, że istotne jest każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie wymienionych we wniosku obiektów.

Ze względu na to każdy z wymienionych w opisie sprawy budynków i budowli należy rozpatrywać odrębnie.

W opisie sprawy wskazano, że budynek administracji - Dyrekcja - oddany został do używania w 1982 r., łączna wartość ulepszeń z prawem do odliczenia VAT wykazana w stosunku do tego budynku w ewidencji środków trwałych nie przekroczyła 30% wartości początkowej, ostatnie ulepszenie miało miejsce w sierpniu 2012 r. W 1993 r. do budynku administracji - Dyrekcja dobudowano "Zadaszenie portierni", które w ewidencji środków trwałych zostało potraktowane jako odrębny budynek, łączna wartość ulepszeń z prawem do odliczenia VAT przekroczyła 30% wartości początkowej tego obiektu, ostatnie ulepszenie miało miejsce w sierpniu 2012 r.

"Zadaszenie portierni" to dobudowana do biurowca, zamknięta część portierni wraz z zadaszonym ciągiem pieszo-jezdnym prowadzącym do głównego wejścia do biurowca, które jest stale połączone z budynkiem biurowym tj. stanowi jego część składową. W uzupełnieniu wniosku wskazano, że stosownie do treści art. 3 pkt 2 ustawy „Prawo budowlane” budynek administracji - Dyrekcja oraz „Zadaszenie portierni” stanowią jeden budynek. Tym samym łączna wartość ulepszeń dokonana w stosunku do budynku administracji - Dyrekcja przekracza 30% jego wartości początkowej wykazanej w ewidencji środków trwałych.

Budynek administracyjny - Dyrekcja był i jest częściowo wynajmowany innym podmiotom (obowiązują trzy umowy: od 2002 r., wraz z aneksami - do momentu złożenia wniosku; w 2009 r. zmniejszono powierzchnię najmu; od 2001 r., wraz z aneksami - do momentu złożenia wniosku; w 2004 r. zwiększono po raz ostatni powierzchnię najmu; od 1 stycznia 2015 r. - do 31 marca 2015 r.). Wynajmowane są poszczególne pokoje oraz powierzchnia części wspólnych. Wynajem podlega opodatkowaniu VAT.

W odniesieniu do przedstawionego opisu sprawy oraz powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że w przypadku budynku administracyjnego – Dyrekcja do pierwszego zasiedlenia doszło w stosunku do wynajmowanych powierzchni w latach 2001 i 2002 (odpowiednio zwiększanych i zmniejszanych aneksami do umów), które nadal obowiązują. Jednakże dokonane w sierpniu 2012 r. ulepszenia przekraczające 30% wartości początkowej budynku spowodowały, że ponownie należy zbadać kiedy i w jakiej części doszło do ponownego pierwszego zasiedlenia po dokonanych ulepszeniach.

Z wniosku wynika, że umowy zawarte w latach 2001 i 2002 wraz aneksami zwiększającymi i zmniejszającymi powierzchnię najmu w latach 2004 i 2009 trwają nadal, zatem w stosunku do tych powierzchni doszło do ponownego zasiedlenia po dokonanych w 2012 r. ulepszeniach przekraczających 30% wartości początkowej tego budynku. Tym samym dostawa wskazanych powyżej powierzchni budynku będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż do pierwszego zasiedlenia doszło w momencie ich wynajmu po ulepszeniu dokonanym w 2012 r. Tak więc dostawa nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, a ponadto pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą upłynie już okres 2 lat. Ponadto, z uwagi na to, że dostawa omawianej części budynku będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, to zbycie gruntu, na którym jest on posadowiony również będzie korzystać w tej części ze zwolnienia od podatku VAT, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy. Jednocześnie przy spełnieniu warunków z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, w odniesieniu do tej części budynku Spółka może zrezygnować z zastosowania zwolnienia, o którym mowa art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Z wniosku wynika również, że od 1 stycznia 2015 r. zwiększono wynajem o kolejną powierzchnię budynku, w związku z czym również w stosunku do tej części budynku doszło do pierwszego zasiedlenia po dokonanych w 2012 r. ulepszeniach przekraczających 30% wartości początkowej budynku. Jednakże w przypadku dostawy tej powierzchni budynku nie upłynie okres 2 lat od pierwszego zasiedlenia, w związku z czym do tej części lokalu nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy nie będzie również korzystać dostawa tej części budynku, która nigdy nie była przedmiotem najmu, gdyż dostawa tej części odbywać się będzie w ramach pierwszego zasiedlenia. Dostawa tej części budynku będzie pierwszym oddaniem do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu pierwszemu nabywcy po ostatnim ulepszeniu powyżej 30% wartości początkowej w 2012 roku.

W związku z tym należy zbadać, czy w stosunku do powierzchni wynajmowanej od 1 stycznia 2015 r. powierzchni oraz powierzchni, która nigdy nie była przedmiotem najmu wystąpią przesłanki do zastosowania zwolnienia dla dostawy tych części budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

Z wniosku wynika, że poprzednikom prawnym a w konsekwencji i Wnioskodawcy przy nabyciu ww. budynku nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż budynek został wybudowany i oddany do używania w 1982 r. kiedy nie obowiązywały przepisy regulujące podatek VAT. Tym samym nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy.

W niniejszej sprawie poniesiono wydatki na ulepszenie budynku przewyższające 30% jego wartości początkowej, od których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jak wyżej wykazano, ostatnie ulepszenie miało miejsce w 2012 r. i od tego momentu Spółka używała budynek w stanie ulepszonym do prowadzenia własnej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT. Tym samym nie znajdzie tu zastosowanie art. 43 ust. 7a ustawy, gdyż budynek w stanie ulepszonym nie był wykorzystywany przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zatem, dostawa wynajmowanej od 1 stycznia 2015 r. powierzchni oraz powierzchni, która nigdy nie była przedmiotem najmu nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a, w związku z czym będzie opodatkowana 23% stawką podstawową. Ponadto, z uwagi na to, że dostawa tej części budynku będzie opodatkowana 23% stawką podatku, to zbycie części gruntu, na którym jest on posadowiony również będzie opodatkowane 23% stawką, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym część budynku administracji – Dyrekcja, która była przedmiotem najmu na podstawie pierwszej i drugiej umowy jest zwolniona z VAT (z opcją wyboru opodatkowania), a pozostała część podlega opodatkowaniu z zastosowaniem 23% stawki podatku należało uznać za prawidłowe.

Z opisu sprawy wynika również, że przedmiotem dostawy będzie budynek garażu - 6 stanowisk - oddany do używania w 1982 r., łączna wartość ulepszeń z prawem do odliczenia VAT przekroczyła 30% wartości początkowej, ostatnie ulepszenie miało miejsce w sierpniu 2010 r. oraz budynek garażu - 6 stanowisk - oddany do używania w 1983 r., łączna wartość ulepszeń z prawem do odliczenia VAT przekroczyła 30% wartości początkowej, ostatnie ulepszenie miało miejsce w lipcu 2011 r. Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy „Prawo budowlane” budynki garażu stanowią jeden budynek.

Część stanowisk jest wynajmowana jednemu podmiotowi na podstawie umowy zawartej w 2001 r. i obowiązującej w dniu złożenia wniosku (do 2009 r. wynajmowano 6 stanowisk; w latach 2009 - 2010 - 4 stanowiska i od 2011 r. do chwili obecnej 3 stanowiska). Wynajem podlega opodatkowaniu VAT.

W odniesieniu do przedstawionego opisu sprawy oraz powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że w przypadku budynku garaży do pierwszego zasiedlenia doszło w stosunku do wynajmowanych powierzchni w 2001 roku oraz aneksami do umowy w latach 2009, 2010 i 2011, która nadal obowiązuje. Jednakże dokonane w lipcu 2011 r. ulepszenie przekraczające 30% wartości początkowej budynku garażu spowodowało, że ponownie należy zbadać kiedy i w jakiej części doszło do ponownego pierwszego zasiedlenia po dokonanych ulepszeniach.

Z wniosku wynika, że umowa zawarta w 2001 r. wraz aneksami trwa nadal, zatem w stosunku do tych powierzchni doszło do ponownego zasiedlenia po dokonanych w 2011 r. ulepszeniach przekraczających 30% wartości początkowej tego budynku. Tym samym dostawa wskazanych powyżej powierzchni budynku będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż do pierwszego zasiedlenia doszło w momencie ich wynajmu po ulepszeniu dokonanym w 2011 r. Tak więc dostawa nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, a ponadto pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą upłynie już okres 2 lat. Ponadto, z uwagi na to, że dostawa omawianej części budynku garażu będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, to zbycie gruntu, na którym jest on posadowiony również będzie korzystać w tej części ze zwolnienia od podatku VAT, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy. Jednocześnie przy spełnieniu warunków z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, w odniesieniu do tej części budynku garażu Spółka może zrezygnować z zastosowania zwolnienia, o którym mowa art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Z wniosku wynika również, że część powierzchni garażu nie była przedmiotem najmu, w związku z czym ta część garażu nie będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż dostawa tej części odbywać się będzie w ramach pierwszego zasiedlenia. Dostawa tej części budynku będzie pierwszym oddaniem do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu pierwszemu nabywcy po ostatnim ulepszeniu powyżej 30% wartości początkowej w 2011 roku.

W związku z tym należy zbadać, czy w stosunku do powierzchni powierzchni, która nigdy nie była przedmiotem najmu wystąpią przesłanki do zastosowania zwolnienia dla dostawy tych części budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

Z wniosku wynika, że poprzednikom prawnym a w konsekwencji i Wnioskodawcy przy nabyciu ww. budynku nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż budynek został wybudowany i oddany do używania w 1982 r. kiedy nie obowiązywały przepisy regulujące podatek VAT. Tym samym nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy.

W niniejszej sprawie poniesiono wydatki na ulepszenie budynku przewyższające 30% jego wartości początkowej, od których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jak wyżej wykazano, ostatnie ulepszenie miało miejsce w 2011 r. i od tego momentu Spółka używała budynek w stanie ulepszonym do prowadzenia własnej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT. Tym samym nie znajdzie tu zastosowania art. 43 ust. 7a ustawy, gdyż budynek w stanie ulepszonym nie był wykorzystywany przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zatem, dostawa powierzchni, która nigdy nie była przedmiotem najmu nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a, w związku z czym będzie opodatkowana 23% stawką podstawową. Ponadto, z uwagi na to, że dostawa tej części budynku garażu będzie opodatkowana 23% stawką podatku, to zbycie części gruntu, na którym jest on posadowiony również będzie opodatkowane 23% stawką, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym część budynku garażu, która była przedmiotem najmu jest zwolniona z VAT (z opcją wyboru opodatkowania), a pozostała część podlega opodatkowaniu, gdyż nie spełnia przesłanek do zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10a oraz art. 43 ust. 7a należało uznać za prawidłowe.

Przedmiotem dostawy będzie także budynek kotłowni - oddany do używania w 1982 r., łączna wartość ulepszeń z prawem do odliczenia VAT przekroczyła 30% wartości początkowej, ostatnie ulepszenie miało miejsce w grudniu 2011 r. Budynek kotłowni nie był przedmiotem najmu.

W odniesieniu do budynku kotłowni należy stwierdzić, że jego dostawa odbywać się będzie w ramach pierwszego zasiedlenia, w związku z czym nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Dostawa budynku kotłowni będzie pierwszym oddaniem do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu pierwszemu nabywcy po ostatnim ulepszeniu powyżej 30% wartości początkowej w grudniu 2011 r.

W związku z tym należy zbadać, czy w niniejszej sprawie wystąpią przesłanki do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

Z wniosku wynika, że poprzednikom prawnym a w konsekwencji i Wnioskodawcy przy nabyciu ww. budynku nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż budynek został wybudowany i oddany do używania w 1982 r. kiedy nie obowiązywały przepisy regulujące podatek VAT. Tym samym nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy.

W niniejszej sprawie poniesiono wydatki na ulepszenie budynku kotłowni przewyższające 30% jego wartości początkowej, od których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jak wyżej wykazano, ostatnie ulepszenie miało miejsce w 2011 r. i od tego momentu Spółka używała budynek w stanie ulepszonym do prowadzenia własnej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT. Tym samym nie znajdzie tu zastosowanie art. 43 ust. 7a ustawy, gdyż budynek w stanie ulepszonym nie był wykorzystywany przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zatem, dostawa budynku kotłowni nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a, w związku z czym będzie opodatkowana 23% stawką podstawową. Ponadto, z uwagi na to, że dostawa budynku kotłowni będzie opodatkowana 23% stawką podatku, to zbycie części gruntu, na którym jest on posadowiony również będzie opodatkowane 23% stawką, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym budynek kotłowni będzie opodatkowany 23% stawką podatku należało uznać za prawidłowe.

Opisana we wniosku dostawa obejmuje budynek magazynu - oddany do używania w 1982 r., łączna wartość ulepszeń z prawem do odliczenia VAT przekroczyła 30% wartości początkowej, ostatnie ulepszenie miało miejsce w grudniu 2001 r.

Część powierzchni tego budynku była i jest wynajmowana jednemu podmiotowi na podstawie 2 umów - pierwsza umowa została zawarta w 2009 r. i wygasła, jej kontynuacją jest druga umowa zawarta z następcą prawnym pierwotnego najemcy z 29 marca 2013 r. i obowiązująca do 30 kwietnia 2015 r. Przedmiotem najmu w obu umowach była i jest ta sama powierzchnia. Wynajem podlega opodatkowaniu VAT.

W odniesieniu do przedstawionego opisu sprawy oraz powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że w przypadku budynku magazynu do pierwszego zasiedlenia doszło w stosunku do wynajmowanych powierzchni w 2009 roku po ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej budynku w 2001 r. Tym samym dostawa wynajmowanej powierzchni budynku będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż do pierwszego zasiedlenia doszło w momencie ich wynajmu w 2009 r. po ulepszeniu dokonanym w 2001 r. Tak więc dostawa nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, a ponadto pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą upłynie już okres 2 lat. Ponadto, z uwagi na to, że dostawa omawianej części budynku magazynu będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, to zbycie gruntu, na którym jest on posadowiony również będzie korzystać w tej części ze zwolnienia od podatku VAT, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy. Jednocześnie przy spełnieniu warunków z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, w odniesieniu do tej części budynku garażu Spółka może zrezygnować z zastosowania zwolnienia, o którym mowa art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Z wniosku wynika również, że część powierzchni magazynu nie była przedmiotem najmu, w związku z czym ta część magazynu nie będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż dostawa tej części odbywać się będzie w ramach pierwszego zasiedlenia. Dostawa tej części budynku będzie pierwszym oddaniem do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu pierwszemu nabywcy po ostatnim ulepszeniu powyżej 30% wartości początkowej w 2001 roku.

W związku z tym należy zbadać, czy w stosunku do powierzchni powierzchni, która nigdy nie była przedmiotem najmu wystąpią przesłanki do zastosowania zwolnienia dla dostawy tych części budynku magazynu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

Z wniosku wynika, że poprzednikom prawnym a w konsekwencji i Wnioskodawcy przy nabyciu ww. budynku nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż budynek został wybudowany i oddany do używania w 1982 r. kiedy nie obowiązywały przepisy regulujące podatek VAT. Tym samym nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy.

W niniejszej sprawie poniesiono wydatki na ulepszenie budynku przewyższające 30% jego wartości początkowej, od których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jak wyżej wykazano, ostatnie ulepszenie miało miejsce w 2001 r. i od tego momentu Spółka używała budynek w stanie ulepszonym do prowadzenia własnej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT. Tym samym znajdzie tu zastosowanie art. 43 ust. 7a ustawy, gdyż budynek w stanie ulepszonym był wykorzystywany przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zatem, dostawa powierzchni, która nigdy nie była przedmiotem najmu będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a, w związku z art. 43 ust. 7a ustawy. Ponadto, z uwagi na to, że dostawa tej części budynku magazynu będzie korzystała ze zwolnienia, to zbycie części gruntu, na którym jest on posadowiony również będzie z tego zwolnienia korzystała, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania budynku magazynu należało uznać za prawidłowe.

W opisie sprawy wskazano, że przedmiotem dostawy będzie wiata samochodowa sprzętowa - 10 stanowisk - oddana do używania w 1983 r. Wiata nie była ulepszana, budowla jest w 100% przedmiotem umowy najmu zawartej w 2001 r. i kontynuowanej do dnia dzisiejszego a wynajem podlega VAT.

W odniesieniu do przedstawionego opisu sprawy oraz powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że w przypadku dostawy wiaty samochodowo sprzętowej – 10 stanowisk do pierwszego zasiedlenia doszło w momencie jej wynajmu w 2001 r. Tym samym dostawa wiaty będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż do pierwszego zasiedlenia doszło w momencie jej wynajmu i dostawa nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, gdyż pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą upłynie już okres 2 lat. Ponadto, z uwagi na to, że dostawa wiaty będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, to zbycie gruntu, na którym jest ona posadowiona również będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy. Jednocześnie przy spełnieniu warunków z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, w odniesieniu do tej wiaty Spółka może zrezygnować z zastosowania zwolnienia, o którym mowa art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania dostawy wiaty samochodowo sprzętowej – 10 stanowisk należało uznać za prawidłowe.

Przedmiotem dostawy jest także wiata samochodowo sprzętowa – 18 stanowisk, oddana do używania w 1983 r., która nie była ulepszana. Budowla jest w 100% przedmiotem umowy najmu zawartej w 2001 r. i kontynuowanej do dnia dzisiejszego a wynajem podlega VAT.

W odniesieniu do tej wiaty należy stwierdzić, że do pierwszego jej zasiedlenia doszło w momencie jej wynajmu w 2001 r. Tym samym dostawa wiaty będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż do pierwszego zasiedlenia doszło w momencie jej wynajmu i dostawa nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, gdyż pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą upłynie już okres 2 lat. Ponadto, z uwagi na to, że dostawa wiaty będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, to zbycie gruntu, na którym jest ona posadowiona również będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy. Jednocześnie przy spełnieniu warunków z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, w odniesieniu do tej wiaty Spółka może zrezygnować z zastosowania zwolnienia, o którym mowa art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania dostawy wiaty samochodowo sprzętowej – 18 stanowisk należało uznać za prawidłowe.

Planowana dostawa obejmuje wiatę magazynową - zaplecze magazynowe - oddana do używania w 1987 r. Wiata nie była ulepszana i nie była przedmiotem najmu.

Z wniosku wynika, że wiata magazynowa nie była przedmiotem najmu, w związku z czym jej dostawa nie będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż odbywać się będzie w ramach pierwszego zasiedlenia. Dostawa wiaty magazynowej będzie pierwszym oddaniem do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu pierwszemu nabywcy od momentu jej wybudowania i oddania do używania w 1987 r.

W związku z tym należy zbadać, czy w stosunku do wiaty magazynowej wystąpią przesłanki do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

Z wniosku wynika, że poprzednikom prawnym a w konsekwencji i Wnioskodawcy przy nabyciu ww. wiaty magazynowej nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż została wybudowana i oddana do używania w 1987 r. kiedy nie obowiązywały przepisy regulujące podatek VAT. Tym samym nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy.

W niniejszej sprawie nie poniesiono wydatków na ulepszenie wiaty tym samym warunek wynikający z art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy został spełniony, w związku z czym dostawa wiaty magazynowej będzie korzystała ze zwolnienia z ww. art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Ponadto, z uwagi na to, że dostawa wiaty magazynowej będzie korzystała ze zwolnienia, to zbycie części gruntu, na którym jest ona posadowiona również będzie z tego zwolnienia korzystała, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania dostawy wiaty magazynowej należało uznać za prawidłowe.

Dostawa obejmuje sieć cieplną oddaną do używania w 1985 r. Łączna wartość ulepszeń z prawem do odliczenia VAT przekroczyła 30% wartości początkowej a ostatnie ulepszenie miało miejsce w grudniu 2011 r.

W odniesieniu do sieci cieplnej należy stwierdzić, że jej dostawa odbywać się będzie w ramach pierwszego zasiedlenia, w związku z czym nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Dostawa sieci będzie pierwszym oddaniem do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu pierwszemu nabywcy po ostatnim ulepszeniu powyżej 30% wartości początkowej w grudniu 2011 r.

W związku z tym należy zbadać, czy w niniejszej sprawie wystąpią przesłanki do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

Z wniosku wynika, że poprzednikom prawnym a w konsekwencji i Wnioskodawcy przy nabyciu ww. sieci nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż sieć została wybudowana i oddana do używania w 1985 r. kiedy nie obowiązywały przepisy regulujące podatek VAT. Tym samym nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy.

W niniejszej sprawie poniesiono wydatki na ulepszenie sieci cieplnej przewyższające 30% jej wartości początkowej, od których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jak wyżej wykazano, ostatnie ulepszenie miało miejsce w 2011 r. i od tego momentu Spółka używała sieć w stanie ulepszonym do prowadzenia własnej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT. Tym samym nie znajdzie tu zastosowanie art. 43 ust. 7a ustawy, gdyż sieć cieplna w stanie ulepszonym nie była wykorzystywana przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zatem, dostawa sieci cieplnej nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a, w związku z czym będzie opodatkowana 23% stawką podstawową. Ponadto, z uwagi na to, że dostawa sieci cieplnej będzie opodatkowana 23% stawką podatku, to zbycie części gruntu, na którym jest ona posadowiona również będzie opodatkowane 23% stawką, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym sieć cieplna będzie opodatkowana 23% stawką podatku należało uznać za prawidłowe.

Przedmiotem dostawy jest również instalacja burzowa oddana do używania w 1996 r., wytworzona we własnym zakresie z prawem do odliczenia VAT. Łączna wartość ulepszeń z prawem do odliczenia VAT przekroczyła 30% wartości początkowej a ostatnie ulepszenie miało miejsce w grudniu 1998 r.

W odniesieniu do instalacji burzowej należy stwierdzić, że jej dostawa odbywać się będzie w ramach pierwszego zasiedlenia, w związku z czym nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Dostawa instalacji będzie pierwszym oddaniem do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu pierwszemu nabywcy po ostatnim ulepszeniu powyżej 30% wartości początkowej w grudniu 1998 r.

W związku z tym należy zbadać, czy w niniejszej sprawie wystąpią przesłanki do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

Z wniosku wynika, że instalacja burzowa została wybudowana przez wnioskodawcę i w związku z jej wytworzeniem Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Tym samym zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy. Zatem, dostawa instalacji burzowej nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a, w związku z czym będzie opodatkowana 23% stawką podstawową. Ponadto, z uwagi na to, że dostawa istalacji burzowej będzie opodatkowana 23% stawką podatku, to zbycie części gruntu, na którym jest ona posadowiona również będzie opodatkowane 23% stawką, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym instalacja burzowa będzie opodatkowana 23% stawką podatku należało uznać za prawidłowe.

Dostawa obejmuje także drogi wewnętrzne zakładowe oddane do używania w 1982 r., które nie były ulepszane.

Z wniosku wynika, że dostawa dróg wewnętrznych nie będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż odbywać się będzie w ramach pierwszego zasiedlenia. Dostawa ta będzie pierwszym oddaniem do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu pierwszemu nabywcy od momentu wybudowania i oddania do używania dróg wewnętrznych w 1982 r.

W związku z tym należy zbadać, czy w stosunku do dróg wewnętrznych wystąpią przesłanki do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

Z wniosku wynika, że poprzednikom prawnym a w konsekwencji i Wnioskodawcy przy nabyciu ww. dróg wewnętrznych nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż zostały wybudowane i oddane do używania w 1982 r. kiedy nie obowiązywały przepisy regulujące podatek VAT. Tym samym nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy.

W niniejszej sprawie nie poniesiono wydatków na ulepszenie dróg wewnętrznych tym samym warunek wynikający z art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy został spełniony, w związku z czym ich dostawa będzie korzystała ze zwolnienia z ww. art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Ponadto, z uwagi na to, że dostawa dróg wewnętrznych będzie korzystała ze zwolnienia, to zbycie gruntu, na którym się znajdują również będzie z tego zwolnienia korzystała, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania dostawy dróg wewnętrznych należało uznać za prawidłowe.

Sprzedaż dotyczy również placów i dróg oddanych do używania w 1985 r., które nie były ulepszane a place nie były przedmiotem najmu.

Z wniosku wynika, że dostawa placów i dróg nie będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż odbywać się będzie w ramach pierwszego zasiedlenia. Dostawa ta będzie pierwszym oddaniem do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu pierwszemu nabywcy od momentu wybudowania i oddania ich do używania w 1985 r.

W związku z tym należy zbadać, czy w stosunku do dróg wewnętrznych wystąpią przesłanki do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

Z wniosku wynika, że poprzednikom prawnym a w konsekwencji i Wnioskodawcy przy nabyciu ww. placów i dróg nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż zostały wybudowane i oddane do używania w 1985 r. kiedy nie obowiązywały przepisy regulujące podatek VAT. Tym samym nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy.

W niniejszej sprawie nie poniesiono wydatków na ulepszenie placów i dróg tym samym warunek wynikający z art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy został spełniony, w związku z czym ich dostawa będzie korzystała ze zwolnienia z ww. art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Ponadto, z uwagi na to, że dostawa placów i dróg będzie korzystała ze zwolnienia, to zbycie gruntu, na którym się znajdują również będzie z tego zwolnienia korzystała, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania dostawy placów i dróg należało uznać za prawidłowe.

Przedmiotem dostawy jest oświetlenie terenu bazy oddane do używania w 1982 r., które nie były ulepszane.

Z wniosku wynika, że dostawa oświetlenia terenu nie będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż odbywać się będzie w ramach pierwszego zasiedlenia. Dostawa ta będzie pierwszym oddaniem do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu pierwszemu nabywcy od momentu wybudowania i oddania ich do używania w 1982 r.

W związku z tym należy zbadać, czy w stosunku do oświetlenia terenu wystąpią przesłanki do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

Z wniosku wynika, że poprzednikom prawnym a w konsekwencji i Wnioskodawcy przy nabyciu ww. oświetlenia terenu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż zostały wybudowane i oddane do używania w 1982 r. kiedy nie obowiązywały przepisy regulujące podatek VAT. Tym samym nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy.

W niniejszej sprawie nie poniesiono wydatków na ulepszenie oświetlenia terenu tym samym warunek wynikający z art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy został spełniony, w związku z czym ich dostawa będzie korzystała ze zwolnienia z ww. art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Ponadto, z uwagi na to, że dostawa oświetlenia będzie korzystała ze zwolnienia, to zbycie gruntu, na którym się znajdują również będzie z tego zwolnienia korzystała, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania dostawy oświetlenia terenu bazy należało uznać za prawidłowe.

Plac manewrowy oddany został do używania w 1983 r. i nie był ulepszany. Budowla jest w 100% przedmiotem umowy najmu zawartej w 2001 r. i kontynuowanej do dnia dzisiejszego a wynajem podlega VAT.

W odniesieniu do tej budowli należy stwierdzić, że do pierwszego jej zasiedlenia doszło w momencie jej wynajmu w 2001 r. Tym samym jej dostawa będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż do pierwszego zasiedlenia doszło w momencie jej wynajmu i dostawa nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, gdyż pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą upłynie już okres 2 lat. Ponadto, z uwagi na to, że dostawa placu manewrowego będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, to zbycie gruntu, na którym jest on posadowiony również będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy. Jednocześnie przy spełnieniu warunków z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, w odniesieniu do placu manewrowego Spółka może zrezygnować z zastosowania zwolnienia, o którym mowa art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania dostawy placu manewrowego należało uznać za prawidłowe.

Zagospodarowanie terenu (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, sanitarna, burzowa) zostało oddane do używania w 1982 r. i nie było ulepszane.

Z wniosku wynika, że dostawa zagospodarowania terenu nie będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż odbywać się będzie w ramach pierwszego zasiedlenia. Dostawa ta będzie pierwszym oddaniem do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu pierwszemu nabywcy od momentu wybudowania i oddania go do używania w 1982 r.

W związku z tym należy zbadać, czy w stosunku do zagospodarowania terenu wystąpią przesłanki do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

Z wniosku wynika, że poprzednikom prawnym a w konsekwencji i Wnioskodawcy przy nabyciu ww. zagospodarowania terenu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż zostały wybudowane i oddane do używania w 1982 r. kiedy nie obowiązywały przepisy regulujące podatek VAT. Tym samym nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy.

W niniejszej sprawie nie poniesiono wydatków na ulepszenie zagospodarowania terenu tym samym warunek wynikający z art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy został spełniony, w związku z czym jego dostawa będzie korzystała ze zwolnienia z ww. art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Ponadto, z uwagi na to, że dostawa będzie korzystała ze zwolnienia, to zbycie gruntu, na którym się znajduje również będzie z tego zwolnienia korzystała, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania dostawy zagospodarowania terenu należało uznać za prawidłowe.

Urządzenie terenu - myjnia - oddane do używania w 1982 r., brak ulepszeń, budowla jest w 100% przedmiotem umowy najmu zawartej w 2001 r. i kontynuowanej do dnia dzisiejszego a wynajem podlega VAT.

W odniesieniu do tej budowli należy stwierdzić, że do pierwszego jej zasiedlenia doszło w momencie jej wynajmu w 2001 r. Tym samym jej dostawa będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż do pierwszego zasiedlenia doszło w momencie jej wynajmu i dostawa nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, gdyż pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą upłynie już okres 2 lat. Ponadto, z uwagi na to, że dostawa myjni będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, to zbycie gruntu, na którym jest ona posadowiona również będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy. Jednocześnie przy spełnieniu warunków z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, w odniesieniu do myjni Spółka może zrezygnować z zastosowania zwolnienia, o którym mowa art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania dostawy urządzenia terenu - myjni należało uznać za prawidłowe.

Przedmiotem planowanej dostawy jest również ogrodzenie terenu 1 - oddane do używania w 1982 r., łączna wartość ulepszeń z prawem do odliczenia VAT nie przekroczyła 30% wartości początkowej oraz ogrodzenie terenu 2 - oddane do używania w 1988 r. - brak ulepszeń.

W odniesieniu do dostawy niniejszego ogrodzenia należy wskazać, że stosownie do ww. przepisów prawa budowlanego ogrodzenie terenu stanowi urządzenie budowlane. Urządzenia budowlane nie pełnią samodzielnych funkcji budowlanych, lecz są urządzeniem technicznym związanym z obiektami budowlanymi, zapewniającym możliwość użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.

W konsekwencji należy uznać, że ogrodzenie – znajdujące się na działce, na której posadowiony jest budynek lub budowla stanowi urządzenie budowlane związane z tym budynkiem lub budowlą. Dlatego też ogrodzenie jako urządzenie budowlane, mające być przedmiotem planowanej dostawy, będzie podlegało opodatkowaniu według takiej stawki podatku VAT, jaką opodatkowany będzie budynek lub budowla, z którym jest związane, a więc zgodnie z zasadami opodatkowania dostawy wymienionych we wniosku budynków i budowli wskazanymi już przez Organ powyżej.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania dostawy ogrodzenia należy uznać za nieprawidłowe.

Ponadto przedmiotem planowanej dostawy będą urządzenia, tj. kocioł grzejny niskotemperaturowy, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne, system alarmowy - kancelaria tajna, centrala K., instalacja klimatyzacyjna budynek Dyrekcji, klimatyzacja - budynek serwerowni, instalacja klimatyzacyjna bud. Zew. D, zbiornik olejowy dwupłaszczowy, które były przez Wnioskodawcę wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W odniesieniu do dostawy ww. urządzeń należy wskazać, że skoro służyły one czynnościom opodatkowanym nie znajdzie zastosowania zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zatem prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, że dostawa urządzeń opodatkowana będzie 23% stawką podatku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.