IPPP1/443-1350/14-6/MP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie dostawy wynajmowanych i niewynajmowanych powierzchni budynku;

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2014 r. (data wpływu 19 listopada 2014 r.), uzupełnionym w dniu 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.) na wezwanie Organu z dnia 16 grudnia 2014 r. (doręczone w dniu 22 grudnia 2014 r.) oraz w dniu 9 lutego 2015 r. (data wpływu 12 lutego 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 28 stycznia 2015 r. (doręczone w dniu 2 lutego 2015 r.) , o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie :

 • opodatkowania dostawy wynajmowanych oraz niewynajmowanych powierzchni biurowo – magazynowych budynku – jest prawidłowe;
 • opodatkowania części wspólnych budynku – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości.

Wniosek uzupełniono w dniu 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 16 grudnia 2014 r. (doręczone w dniu 22 grudnia 2014 r.) oraz w dniu 9 lutego 2015 r. (data wpływu 12 lutego 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 28 stycznia 2015 r. (doręczone w dniu 2 lutego 2015 r.)

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. nabyła prawo własności gruntu, na którym jako inwestor wybudowała budynek biurowo-magazynowy o powierzchni użytkowej 1150,90 m2 w tym powierzchnia biurowa 307,50 m2, powierzchnia magazynowa 843,40 m2 („Nieruchomość”). Części wynajmowane : powierzchnia biurowa 90m2, część magazynowa 443 m2.

Budynek został oddany do użytkowania w 1998 r. Pierwszym użytkownikiem budynku był inwestor tj. L. sp. z o. o. L. sp. z o.o. zamierza sprzedać Nieruchomość w 2015 r.

W okresach od marca 2009 r. do czerwca 2009 r. i od lutego 2010 r. do maja 2011 r. Wnioskodawca wynajmował innemu przedsiębiorcy część powierzchni magazynowej.

Powierzchnia biurowa (część) była wynajmowana w następujących okresach: od marca 2009 r. do czerwca 2009 r., od lutego 2010 r. do listopada 2010 r., od grudnia 2012 r. do maja 2013 r.

Z tytułu wybudowania budynku biurowo – magazynowego L. Sp. z o.o. przysługiwało prawo do odliczania podatku naliczonego. L. sp. z o.o. nie ponosił wydatków na ulepszenie Nieruchomości, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Od chwili oddania budynku do użytkowania Nieruchomość wykorzystywana była zgodnie z jej przeznaczeniem do prowadzenia działalności usługowej, opodatkowanej podatkiem VAT.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem dostawy będzie Nieruchomość wykorzytywana na cele działalności opodatkowanej.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 9 lutego 2015 r. Wnioskodawca wskazał ponadto, że w skład części wspólnych ww. budynku wchodzą: klatka schodowa i winda towarowa. Części wspólne były przekazane protokołem przekazania sporządzonym do umów najmu (dotyczy umowy najmu w okresie od marca 2009 r. do czerwca 2009 r. i od lutego 2010 r. do listopada 2010 r. ). W przypadku umowy najmu zawartej w okresie od grudnia 2012 r. do maja 2013 r. umowa zawiera następujące postanowienie : „Wynajmujący oddaje do użytkowania ...Lokal użytkowy składa się z następujących pomieszczeń: 3 pokoi biurowych, WC, schowka, korytarza.

Nie jest możliwe korzystanie z najmowanych powierzchni budynku bez korzystania z powierzchni wspólnych. Najemcy powierzchni biurowo-magazynowych ponosili również opłaty z tytułu korzystania z powierzchni wspólnych.

W skład powierzchni wspólnych nie wchodzą budowle - zdefiniowane w ustawie prawo budowlane jako: „budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

Przed budynkiem znajduje się parking tj. wyznaczone miejsca postojowe na utwardzonym gruncie (utwardzenie kostką betonową). Najemcy mieli wyznaczone miejsca postojowe. Miejsca postojowe zostały wyznaczone wraz z rozpoczęciem użytkowania budynku przez L. sp. z o.o. L. nie poniósł wydatków na ulepszenie parkingu przekraczających 30%. W zakresie parkingu i miejsc parkingowych nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku z dnia 29 grudnia 2014 r.:

 1. Czy sprzedaż Nieruchomości, w części która nie była wynajmowana będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 43 ust. 1 pkt 10a ...
 2. Czy sprzedaż Nieruchomości, w części która była wynajmowana będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 43 ust. 1 pkt 10a ...
 3. Jeżeli sprzedaż Nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy w części, to jak ustalić tę część w stosunku do powierzchni wspólnych ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. W opinii wnioskodawcy, sprzedaż Nieruchomości w części która nie była wynajmowana nie będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy gdyż w zakresie tej części nie zachodzą wyjątki w nim przedstawione.

Budynek został oddany do użytkowania w 1998 roku. Pierwszym użytkownikiem budynku był inwestor tj. L. sp. z o.o. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie - art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przyjęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż jak i najem, dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Jednakże czynność ta nie musi być faktycznie opodatkowana (nie musi prowadzić do powstania podatku należnego), bowiem za czynność taką należy również rozumieć czynność podlegającą opodatkowaniu w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże na mocy przepisów szczególnych - korzystającą ze zwolnienia od tego podatku. Zatem należy uznać, że pierwsze zasiedlenie zachodzi w momencie sprzedaży lub oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy). Zdaniem wnioskodawcy odnośnie części Nieruchomości, która nie była wynajmowana, nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie.

W tej sytuacji dostawa będzie dokonywana przed pierwszym zasiedleniem.

 1. Z chwilą zawarcia umów najmu i wydania najemcy powierzchni najmu, w zakresie wynajętej powierzchni miało miejsce pierwsze zasiedlenie. Uwzględniając, że pierwsze zasiedlenie miało miejsce w marcu 2009 (początek umowy najmu), w tej sytuacji planowana sprzedaż będzie dokonana po dwóch latach od pierwszego zasiedlenia.

W opinii wnioskodawcy, sprzedaż Nieruchomości w części która była wynajmowana będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy gdyż w zakresie tej części zachodzą wyjątki w nim przedstawione. Czyli za część powierzchni korzystającą ze zwolnienia należy przyjąć powierzchnię ujętą w umowie najmu, tj powierzchnia biurowa 90 m2, powierzchnia magazynowa 443 m2.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie części wspólnych Nieruchomości część powierzchni korzystającą ze zwolnienia należy ustalić poprzez przyjęcie proporcji pomiędzy częścią Nieruchomości niewynajmowaną a wynajmowaną określoną w umowie najmu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest :
 • prawidłowe – w zakresie opodatkowania dostawy wynajmowanych oraz niewynajmowanych powierzchni biurowo – magazynowych budynku,
 • nieprawidłowe - w zakresie opodatkowania części wspólnych budynku.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosowanie do art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast, na podstawie art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki obniżone, jak również zwolnienie od podatku VAT.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, zwolnieniu od podatku podlega dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem, gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Stosownie do art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30 % wartości początkowej.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a) Ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że;

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Stosownie do art. 29a ust. 8 ustawy – w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady grunt będący przedmiotem dostawy podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki lub budowle na nim posadowione.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca nabył prawo własności gruntu , na którym jako inwestor wybudował budynek biurowo-magazynowy o powierzchni użytkowej 1150,90 m2 w tym powierzchnia biurowa 307,50 m2, powierzchnia magazynowa 843,40 m2. Budynek został oddany do użytkowania w 1998 r. Pierwszym użytkownikiem budynku był Wnioskodawca.

W okresach od marca 2009 r. do czerwca 2009 r. i od lutego 2010 r. do maja 2011 r. Wnioskodawca wynajmował innemu przedsiębiorcy część powierzchni magazynowej.

Powierzchnia biurowa (część) była wynajmowana w następujących okresach: od marca 2009 r. do czerwca 2009 r., od lutego 2010 r. do listopada 2010 r., od grudnia 2012 r. do maja 2013 r.

Części wynajmowane : powierzchnia biurowa 90m2, część magazynowa 443 m2.

Z tytułu wybudowania budynku biurowo - magazynowego na ul. Szyszkowej L. Sp. z o.o. przysługiwało prawo do odliczania podatku naliczonego. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie Nieruchomości, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Od chwili oddania budynku do użytkowania Nieruchomość wykorzystywana była zgodnie z jej przeznaczeniem do prowadzenia działalności usługowej, opodatkowanej podatkiem VAT.

Wnioskodawca zamierza sprzedać Nieruchomość w 2015 r.

Z uwagi na przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że :

Ad. 1

Planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości w części, która nie była wynajmowana nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Dostawa tej części Nieruchomości będzie bowiem dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu. Z powołanej wyżej definicji pierwszego zasiedlenia wynika zatem, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy uznać np. umowę sprzedaży, najmu czy dzierżawy, pod warunkiem, że jest to czynność objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, nawet jeśli na podstawie przepisów szczególnych korzysta ona ze zwolnienia od podatku.

W odniesieniu do części Nieruchomości, które nie były przedmiotem najmu, do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT dojdzie w momencie sprzedaży Nieruchomości , a zatem w tym zakresie transakcja sprzedaży nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu, po spełnieniu warunków wymienionych w nim warunków.

Planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż niewynajmowanej części Nieruchomości nie będzie również korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, ponieważ zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy, z tytułu wybudowania budynku Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Ad. 2

Planowana transakcja dostawy wynajmowanej części budynku magazynowo - biurowego spełnia wymogi art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i tym samym korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług w tej części wynajmowanych powierzchni, dla których od początku zawartej umowy najmu do chwili planowanej sprzedaży upłynie okres dłuższy niż dwa lata.

Części Nieruchomości, dla których pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą upłynie okres krótszy niż dwa lata, nie mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, nie bedą korzystać również ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, ponieważ nie spełnione będą warunki wymienione w tym przepisie - Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wybudowania budynku.

Dla tych części Nieruchomości, dla których nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy, ustawodawca przewidział zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z 43 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, od 1 stycznia 2014 r. dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Jak wynika z przedstawionych okoliczności sprawy, nieruchomości stanowiące przedmiot planowanej transakcji były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do prowadzenia opodatkowanej działalności gospodarczej a ponadto Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia z tytułu budowy budynku . W świetle powyższego, do planowanej transakcji zbycia części Nieruchomości nieobjętych zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a , nie znajdzie również zastosowania zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zatem, dostawa tej części Nieruchomości opodatkowana będzie podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy.

Ad. 3

Zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy, wraz z zawartymi umowami najmu, najemcom zostały oddane do dyspozycji i korzystania również tzw. części wspólne (klatka schodowa i winda towarowa) i nie jest możliwe korzystanie z najmowanych powierzchni bez korzystania z tych części wspólnych. Ponadto, Najemcy powierzchni biurowo – magazynowych ponosili również opłaty z tytułu korzystania z powierzchni wspólnych. W opisanej sytuacji oznacza to, że najem powierzchni biurowo – magazynowych oznacza również najem części wspólnych budynku (niestanowiących budowli). W konsekwecji, w odniesieniu do części wspólnych budynku (niestanowiących budowli) nastąpiło pierwsze zasiedlenie w tym samym momencie, w którym przekazano Najemcom powierzchnie biurowo – magazynowe do użytkowania w ramach umowy najmu.

Tak więc, planowana transakcja dostawy wynajmowanej części budynku magazynowo – biurowego oraz części wspólnych budynku (niestanowiących budowli), korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 (czyli zwolnienia dostawy budynku, budowli lub ich części dokonywanego po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia) i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Powyższe zwolnienie nie znajdzie jednak zastosowania dla dostawy parkingu (wyznaczone miejsca postojowe na gruncie utwardzonym kostką betonową), który zakwalifikować należy jako budowlę, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) budowlą jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak m.in. obiekty liniowe, sieci techniczne, wolnostojące urządzenia techniczne, sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urzadzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urzadzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. Należy podkreślić, że katalog budowli z ustawy Prawo budowlane jest katalogiem otwartym, co oznacza, że budowlą może być również inny obiekt niewymieniony wprost w definicji, ale który ma podobne cechy lub przeznaczenie do budowli wymienionych w ww. przepisie.

Zgodnie z opisem sprawy, na Nieruchomości przed przed budynkiem znajduje się parking tj. wyznaczone miejsca postojowe na utwardzonym gruncie (utwardzenie kostką betonową). Miejsca postojowe zostały wyznaczone wraz z rozpoczęciem użytkowania budynku przez L. sp. z o.o. Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie parkingu przekraczających 30%. W zakresie parkingu i miejsc parkingowych nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie.

W konsekwencji, dla dostawy opisanego parkingu nie znajdą zastosowania zwolnienia od podatku wskazane w cytowanych wyżej przepisach i dostawa parkingu podlegać będzie opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.