IPPP1/443-1049/14-3/JŻ | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dostawy zabudowań ulepszonych o ponad 30% w trakcie trwającego najmu.
IPPP1/443-1049/14-3/JŻinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. nieruchomości
 3. pierwsze zasiedlenie
 4. zbycie
 5. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2014 r. (data wpływu za pomocą platformy ePUAP 11 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 września 2014 r. (data wpływu 18 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dostawy zabudowań ulepszonych o ponad 30% w trakcie trwającego najmu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2014 r. za pomocą platformy ePUAP wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dostawy zabudowań ulepszonych o ponad 30% w trakcie trwającego najmu. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 15 września 2014 r. (data wpływu 18 września 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką prawa polskiego oraz posiada wiele nieruchomości na terytorium kraju. Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy posiadanych nieruchomości i w związku z tym powstało u niego kilka wątpliwości dotyczących zasad opodatkowania dostawy tych nieruchomości podatkiem VAT. Wnioskodawca posiada budynki budowle, lub ich części (dalej: „Zabudowania”), które są wynajmowane w całości lub w części. Najem ten podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W trakcie obowiązywania umów najmu może dochodzić do ulepszenia danego budynku lub budowli będącej przedmiotem najmu lub będącej w części przedmiotem najmu. Ulepszenie w zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem interpretacji jest dokonywane bez przerwania świadczenia samej usługi najmu (przedmiot najmu pozostaje we władaniu najemcy). Wartość takiego ulepszenia przekracza 30% wartości początkowej danego budynku lub budowli. Po zakończeniu ulepszenia, w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych (tj. przyjęcia do używania dokonanego ulepszenia i udokumentowania tego dokumentem OT; dalej: „Oddanie ulepszenia do używania”), najem trwa dalej bez odrębnego wydawania ulepszenia najemcy, bowiem przedmiot najmu pozostaje cały czas we władaniu najemcy. Ulepszenia te mogą dotyczyć bezpośrednio powierzchni najmu lub całego budynku (elewacja, dach, instalacje, itp.). Na potrzeby wydania interpretacji należy przyjąć, iż pomiędzy Oddaniem ulepszenia do używania i dostawą Zabudowań minęło więcej niż dwa lata.

W związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytanie:

Czy dostawa Zabudowań ulepszonych o ponad 30% w trakcie trwającego najmu, jest dostawą Zabudowań objętych pierwszym zasiedleniem, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT, a tym samym może korzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa Zabudowań ulepszonych o ponad 30% w trakcie trwającego najmu, jest dostawą Zabudowań objętych pierwszym zasiedleniem, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT, a tym samym może korzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT pod pojęciem pierwszego zasiedlenia należy rozumieć „oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej”.

Wobec powyższego pierwszym zasiedleniem będzie co do zasady sytuacja, gdy dany budynek, budowla lub ich części po ich ulepszeniu o ponad 30% będą oddane do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi w ramach czynności opodatkowanych. Jednakże w sytuacji dokonywania ulepszenia w trakcie trwającego najmu, bez przerywania tego najmu (tzn. Najemca cały czas korzysta z danego budynku budowli lub ich części w trakcie ich ulepszenia i po Oddaniu ulepszenia do używania), nie ma odrębnego wydania budynku budowli do użytkowania na rzecz Najemcy, jako że cały czas jest on w jego posiadaniu zależnym. Jednakże sam budynek jest użytkowany przez Najemcę po Oddaniu ulepszenia do używania w ramach czynności opodatkowanych przez co najmniej dwa lata.

Przepis art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT nie wiąże pojęcia pierwszego zasiedlenia z samym faktem wydania budynku budowli lub ich części najemcy, a wyłącznie z ich oddaniem do użytkowania.

Mając na uwadze ciągłość użytkowania danego Zabudowania przez Najemcę zarówno przed Oddaniem ulepszenia do używania, jak i po tym oddaniu należy uznać, iż w takiej sytuacji dochodzi do oddania budynku budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy po ulepszeniu Zabudowania o ponad 30% już w dniu Oddania ulepszenia do używania, bowiem od tego dnia najemca użytkuje ulepszony budynek. W przeciwnym wypadku, tj. przyjmującym, iż do pierwszego zasiedlenia dochodzi, w sytuacji przedstawionej we wniosku o interpretację, dopiero z chwilą wydania Zabudowania na rzecz kolejnego najemcy (tzn. innego niż wynajmował dane Zabudowanie w trakcie ulepszenia). Doszłoby do różnicowania zasad opodatkowania nieruchomości podatkiem VAT w związku z okolicznością nie przewidzianą przez przepisy Ustawy o VAT. W takiej sytuacji bowiem fakt użytkowania Zabudowania przez najemcę w ramach czynności opodatkowanych, po Oddaniu ulepszenia do używania, nie prowadziłby do pierwszego zasiedlenia danego Zabudowania tylko z tego powodu, iż nieruchomość była objęta najmem już przed jej ulepszeniem. Zatem w sytuacji dwóch nieruchomości ulepszonych o ponad 30%, które były użytkowane od ponad dwóch lat w ramach czynności opodatkowanych z tym, że jedna była przedmiotem najmu cały czas, zaś druga była przedmiotem najmu dopiero po Oddaniu ulepszenia do używania – byłyby one różnie opodatkowane. Takie wnioski są sprzeczne z zasadami powszechności opodatkowania i zasadą równości podatników, bowiem mimo tożsamego stanu faktycznego (użytkowanie nieruchomości przez najemcę po jej ulepszeniu o ponad 30% przez ponad dwa lata w ramach czynności opodatkowanych) dochodziłoby do różnej oceny prawno-podatkowej statusu tych nieruchomości, co nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach Ustawy o VAT i prowadziłoby do naruszenia zasad konstytucyjnych (zasada równości wobec prawa).

Wobec powyższego należy uznać, iż w przypadku Zabudowań ulepszonych o ponad 30% w trakcie trwającego najmu i będących przez cały czas (przed, w trakcie i po ulepszeniu) we władaniu najemcy do pierwszego zasiedlenia tych Zabudowań dochodzi w dniu Oddania ulepszeń do używania, bowiem od tego dnia Najemca użytkuje ulepszony budynek, budowlę lub ich część w ramach czynności podlegających opodatkowaniu.

Z kolei, zgodnie z przepisem art. 43 ust 1 pkt 10 Ustawy o VAT „Zwalnia się od podatku (...) dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata”.

Mając na uwadze powyższe rozważania i stanowisko Wnioskodawcy co do momentu pierwszego zasiedlenia Zabudowania po Oddaniu ulepszenia do używania, a także to, że planowe zdarzenie przyszłe (tj. dostawa nieruchomości) nastąpi po upływie dwóch lat od dnia Oddania ulepszenia do używania należy uznać, iż spełniona będzie przesłanka do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w tym przepisie. Wynika to z faktu, iż pomiędzy pierwszym zasiedleniem budynku, którym w przedstawionej sytuacji będzie dla Zabudowania objętego cały czas najmem moment Oddania ulepszenia do używania oraz z momentem dokonania dostawy upłynie okres co najmniej dwóch lat. W przeciwnym wypadku, mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której np. jeden budynek ulepszony w zakresie elewacji i objęty cały czas najmem na rzecz różnych zmieniających się podmiotów w części użytkowanej ciągle przez tego samego najemcę nie byłby zasiedlony i nie korzystałby ze zwolnienia od podatku VAT, zaś w części wynajmowanej przez różne podmioty, które rozpoczęły najem w dniu Oddania ulepszenia do używania korzystałby ze zwolnienia od podatku VAT mimo, iż brak jest cech relewantnych, które zgodnie z przepisami decydowałby o różnych zasadach opodatkowania, bowiem w obu sytuacjach budynek jest użytkowany przez najemców w ramach czynności podlegających opodatkowaniu ponad dwa lata po jego ulepszeniu o ponad 30%.

Wobec powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż dostawa Zabudowań ulepszonych o ponad 30% w trakcie trwającego najmu, jest dostawą Zabudowań objętych pierwszym zasiedleniem, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT, a tym samym może korzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Przy czym towarami – w myśl art. 2 pkt 6 ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle przytoczonego przepisu kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części jest ustalenie, czy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki okres upłynął od tego momentu.

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 ustawy. Stosownie do tego przepisu, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Żeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik (bądź podmiot trzeci) wybuduje obiekt, lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekroczą 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony, ponieważ oddanie do użytkowania nie nastąpiło w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało natomiast miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem, które to czynności będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zauważyć należy, że zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa, czy najem, wykonywane przez podatników podatku VAT są bowiem czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

W tym miejscu należy podkreślić, że pojęcie „oddanie do użytkowania”, o którym mowa w powołanym art. 2 pkt 14 ustawy należy rozumieć jako objęcie faktycznego władztwa nad budynkami, budowlami lub ich częściami, możliwość dysponowania nimi, używania ich jak właściciel.

Tym samym należy stwierdzić, że zwolnienie od podatku od towarów i usług przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy znajdzie zastosowanie w odniesieniu do sprzedaży budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie dostawy są one zasiedlone w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwił podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto – jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy – warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z powyższych przepisów wynika, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a jest bezzasadne.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ww. ustawy, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego przepisu jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki/budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku. Ponadto, przepis ten obejmuje swoim zakresem także grunty będące w wieczystym użytkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca posiada wiele nieruchomości na terytorium kraju. Budynki budowle, lub ich części, które posiada Wnioskodawca są wynajmowane w całości lub w części. Najem ten podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W trakcie obowiązywania umów najmu może dochodzić do ulepszenia danego budynku lub budowli będącej przedmiotem najmu lub będącej w części przedmiotem najmu. Ulepszenie jest dokonywane bez przerwania świadczenia samej usługi najmu (przedmiot najmu pozostaje we władaniu najemcy). Wartość takiego ulepszenia przekracza 30% wartości początkowej danego budynku lub budowli. Po zakończeniu ulepszenia, w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych (tj. przyjęcia do używania dokonanego ulepszenia i udokumentowania tego dokumentem OT), najem trwa dalej bez odrębnego wydawania ulepszenia najemcy, bowiem przedmiot najmu pozostaje cały czas we władaniu najemcy. Ulepszenia te mogą dotyczyć bezpośrednio powierzchni najmu lub całego budynku (elewacja, dach, instalacje, itp.). Na potrzeby wydania interpretacji Wnioskodawca przyjął, że pomiędzy Oddaniem ulepszenia do używania i dostawą Zabudowań minęło więcej niż dwa lata.

Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy posiadanych nieruchomości i w związku z tym u Wnioskodawcy powstały wątpliwości czy dostawa Zabudowań ulepszonych o ponad 30% w trakcie trwającego najmu, jest dostawą Zabudowań objętych pierwszym zasiedleniem, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 14 ustawy, a tym samym może korzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał ponadto, że planowana dostawa nieruchomości nastąpi po upływie dwóch lat od dnia Oddania ulepszenia do używania.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

W niniejszej sprawie zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 nie znajdzie zastosowania, gdyż Budynki, budowle lub ich części, które posiada Wnioskodawca są wynajmowane w całości lub w części. Najem ten podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jeżeli przy zbyciu towaru wystąpią przesłanki uniemożliwiające zastosowanie opisanego zwolnienia od podatku VAT, to w przypadku nieruchomości lub ich części może znaleźć zastosowanie inne zwolnienie przewidziane w art. 43 ustawy, jeżeli zostaną spełnione warunki wskazane w tych przepisach.

Aby stwierdzić czy w opisanym przypadku przy dostawie Zabudowań będzie przysługiwało Wnioskodawcy zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy niezbędne jest ustalenie, czy nastąpiło pierwsze zasiedlenie Zabudowań i jaki okres upłynął od tego momentu.

W ocenie tutejszego Organu w odniesieniu do opisanych we wniosku Zabudowań, które są wynajmowane w całości lub w części, w przypadku których w trakcie trwania umów najmu może dochodzić do ulepszenia danego budynku lub budowli przekraczającego 30% wartości początkowej danego budynku lub budowli, pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 ust. 14 ustawy należy rozpoznać w momencie dokonania ulepszeń wraz z jednoczesnym wydaniem Zabudowań użytkownikowi w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu tj. kontynuowaniu zawartej wcześniej umowy najmu.

Z uwagi na opis sprawy, który wskazuje, że pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą Zabudowań upłynie okres dłuższy niż 2 lata, dostawa ww. budynków, budowli lub ich części będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W konsekwencji należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że dostawa opisanych we wniosku Zabudowań będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Przy czym należy zauważyć, że na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki/budowle na nim posadowione.

Zatem, w omawianej sytuacji dostawa Zabudowań ulepszonych o ponad 30% w trakcie trwającego najmu, jest dostawą Zabudowań objętych pierwszym zasiedleniem, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, a tym samym może korzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Stanowisko Wnioskodawcy w wyżej przedstawionym zakresie jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z poźn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.