ILPP2/4512-1-770/15-5/EW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia nieruchomości.
ILPP2/4512-1-770/15-5/EWinterpretacja indywidualna
 1. pierwsze zasiedlenie
 2. sprzedaż nieruchomości
 3. ulepszenie
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2015 r. (data wpływu 12 października 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 grudnia 2015 r. (data wpływu 21 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia nieruchomości. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 17 grudnia 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni, jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą S zamierza dokonać sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej ogrodzoną całość, składającą się z czterech działek geodezyjnych, na której to nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza.

Poszczególne działki geodezyjne mają oznaczenie w ewidencji gruntów jako inne tereny zabudowane (Bi) i nabyte zostały w następujący sposób:

 1. Działka nr 1338 została nabyta w 2010 r. od osób fizycznych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie umowy kupna sprzedaży. Na działce znajdował się budynek-hala magazynowa. Wnioskodawczyni od dnia nabycia do chwili obecnej nie poniosła wydatków na remont ww. hali kwoty przewyższającej 30% wartości nabycia działki wraz z halą.
 2. Działka nr 1339 została nabyta w spadku po zmarłym w dniu 16 lipca 2008 r. mężu Wnioskodawczyni na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w dniu 20 października 2008 r. (sygn. akt: (...)). Mąż Wnioskodawczyni opisaną działkę nabył w drodze zamiany od osób fizycznych w dniu 12 września 1991 r. Zgodnie z oświadczeniem działka była niezabudowana. Mąż Wnioskodawczyni działkę nabył do majątku odrębnego. Po nabyciu zabudował ją budynkami gospodarczymi istniejącymi do tej pory i wchodzącymi w skład sprzedawanej zabudowanej nieruchomości.
 3. Działki nr 1340/1 i 1340/3 zostały również nabyte w spadku po zmarłym w dniu 16 lipca 2008 r. mężu Wnioskodawczyni na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w dniu 20 października 2008 r. (sygn. akt: (...)). Mąż Wnioskodawczyni opisane działki nabył w drodze zakupu w dniu 8 października 1993 r. jako nieruchomość niezabudowaną. Działki zostały nabyte do majątku odrębnego. Po nabyciu zabudował je budynkami gospodarczymi istniejącymi do tej pory i wchodzącymi w skład sprzedawanej zabudowanej nieruchomości.

Wnioskodawczyni rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej jako przejęcie działalności gospodarczej w spadku po jej mężu w dniu 21 lipca 2008 r. i trzy odziedziczone zabudowane działki wraz z poniesionymi na nie nakładami na budowę budynków gospodarczych weszły w spis środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej.

Działki o numerach 1339, 1340/l, 1340/3 zostały nabyte przed wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług.

Na budynki gospodarcze od dnia ich nabycia w drodze dziedziczenia lub kupna przez Wnioskodawczynię nie były czynione żadne nakłady.

W związku z wezwaniem tut. Organu z dnia 9 grudnia 2015 r. Wnioskodawczyni w uzupełnieniu do wniosku wyjaśniła, że posiada status podatnika VAT czynnego, a ponadto, że:

Działka nr 1339

 • Wg informacji posiadanych przez Wnioskodawczynię, posadowienie budynków na nieruchomości miało miejsce w latach 1991-1995 r.
 • Budynki gospodarcze posadowione na nieruchomości nie stanowiły przedmiotu odpłatnego udostępnienia, wykorzystywane były w działalności gospodarczej spadkodawcy oraz Wnioskodawczyni.
 • Wnioskodawczyni nie posiada jakichkolwiek dowodów źródłowych identyfikujących wydatki na wytworzenie budynków, tym samym nie posiada również dowodów świadczących o istnieniu prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu takich wydatków.
  Wobec tego w opinii Wnioskodawczyni spadkodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy wytworzeniu budynków.
 • Wnioskodawczyni nie posiada jakichkolwiek dowodów źródłowych identyfikujących wydatki na wytworzenie budynków, które przekraczałyby 30% wartości początkowej budynków, tym samym nie posiada również dowodów świadczących o istnieniu prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu takich wydatków.
 • Wnioskodawczyni – jak wskazano powyżej - nie posiada jakichkolwiek dowodów źródłowych identyfikujących wydatki na ulepszenie budynków, przekraczające 30% wartości początkowej, tym samym nie posiada również dowodów świadczących o istnieniu prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu takich wydatków.
  Wobec tego w opinii Wnioskodawczyni nie zostały poczynione nakłady, o których mowa w przedmiocie zapytania.
 • Wnioskodawczyni nie wykorzystywała oraz nie wykorzystuje budynków wyłącznie na cele działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem VAT.

Działka nr 1340/1 i 1340/3

 • Wg informacji posiadanych przez Wnioskodawczynię, posadowienie budynków na nieruchomości miało miejsce w latach 1993-1995.
 • Budynki gospodarcze posadowione na nieruchomości nie stanowiły przedmiotu odpłatnego udostępnienia, wykorzystywane były w działalności gospodarczej spadkodawcy oraz Wnioskodawczyni.
 • Wnioskodawczyni nie posiada jakichkolwiek dowodów źródłowych identyfikujących wydatki na wytworzenie budynków, tym samym nie posiada również dowodów świadczących o istnieniu prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu takich wydatków.
  Wobec tego w opinii Wnioskodawczyni spadkodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy wytworzeniu budynków.
 • Wnioskodawczyni nie posiada jakichkolwiek dowodów źródłowych identyfikujących wydatki spadkodawcy na wytworzenie budynków, które przekraczałyby 30% wartości początkowej budynków, tym samym nie posiada również dowodów świadczących o istnieniu prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu takich wydatków.
 • Wnioskodawczyni nie posiada jakichkolwiek dowodów źródłowych identyfikujących wydatki na ulepszenie budynków, przekraczające 30% wartości początkowej, tym samym nie posiada również dowodów świadczących o istnieniu prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu takich wydatków.
  Wobec tego w opinii Wnioskodawczyni nie zostały poczynione nakłady na ulepszenie budynków.
 • Wnioskodawczyni nie wykorzystywała oraz nie wykorzystuje budynków wyłącznie na cele działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dla działek opisanych w pkt 2 i 3 stanu faktycznego należy przyjąć, że podlegają one podatkowi VAT w stawce 23%, gdyż dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia... (pytanie nr 2 wniosku)

Zdaniem Wnioskodawczyni, w stosunku do działek opisanych w pkt 2 i 3, ich dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, co automatycznie wyłącza ww. działki z możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż sposób otrzymania ww. działek w formie spadku nie należy traktować jako pierwsze zasiedlenie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji należy stwierdzić, że sprzedaż nieruchomości będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku oraz zwolnień od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego przepisu wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej dwa lata.

Zatem w świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub,
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz powinna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy powinno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Jednakże czynność ta nie musi być faktycznie opodatkowana (nie musi prowadzić do powstania podatku należnego), bowiem za czynność taką należy również rozumieć czynność podlegającą opodatkowaniu w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże na mocy przepisów szczególnych – korzystającą ze zwolnienia od tego podatku.

Z powyższej definicji wynika, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, przez którą należy rozumieć sprzedaż, a także umowy najmu i dzierżawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment sprzedaży w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a także moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Ponadto, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku również dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat – art. 43 ust. 7a ustawy.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów. Zauważyć bowiem należy, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie podatnik uprawniony będzie do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter świadczonych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Należy podkreślić, że w myśl art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Tak więc ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków spełniających przesłanki do korzystania ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, po spełnieniu określonych warunków, możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych. Powyższe prawo zostało zawężone tylko do rezygnacji ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego przepisu wynika, że do dostawy gruntu zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT analogiczna jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z tym gruntem związanych. Tym samym, w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu, a także prawa wieczystego użytkowania gruntu będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT.

Ponadto wskazać należy na przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Tym samym art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż z opisu sprawy wynika, że nieruchomość była użytkowana w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą spadkodawcy oraz Wnioskodawczyni i nie była wykorzystywana tylko i wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Działka nr 1339 została nabyta w spadku po zmarłym w dniu 16 lipca 2008 r. mężu Wnioskodawczyni na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w dniu 20 października 2008 r.. Mąż Wnioskodawczyni opisaną działkę nabył w drodze zamiany od osób fizycznych w dniu 12 września 1991 r. Zgodnie z oświadczeniem działka była niezabudowana. Mąż Wnioskodawczyni działkę nabył do majątku odrębnego. Po nabyciu zabudował ją budynkami gospodarczymi istniejącymi do tej pory i wchodzącymi w skład sprzedawanej zabudowanej nieruchomości.

Działki nr 1340/1 i 1340/3 zostały również nabyte w spadku po zmarłym w dniu 16 lipca 2008 r. mężu Wnioskodawczyni na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w dniu 20 października 2008 r. Mąż Wnioskodawczyni opisane działki nabył w drodze zakupu w dniu 8 października 1993 r. jako nieruchomość niezabudowaną. Działki zostały nabyte do majątku odrębnego. Po nabyciu zabudował je budynkami gospodarczymi istniejącymi do tej pory i wchodzącymi w skład sprzedawanej zabudowanej nieruchomości.

Wnioskodawczyni rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej jako przejęcie działalności gospodarczej w spadku po jej mężu w dniu 21 lipca 2008 r. i trzy odziedziczone zabudowane działki wraz z poniesionymi na nie nakładami na budowę budynków gospodarczych weszły w spis środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej.

Działki o numerach 1339, 1340/l, 1340/3 zostały nabyte przed wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług.

Na budynki gospodarcze od dnia ich nabycia w drodze dziedziczenia lub kupna przez Wnioskodawczynię nie były czynione żadne nakłady.

Wnioskodawczyni w uzupełnieniu do wniosku wyjaśniła, że posiada status podatnika VAT czynnego, a ponadto, że:

Działka nr 1339

 • Wg informacji posiadanych przez Wnioskodawczynię, posadowienie budynków na nieruchomości miało miejsce w latach 1991-1995 r.
 • Budynki gospodarcze posadowione na nieruchomości nie stanowiły przedmiotu odpłatnego udostępnienia, wykorzystywane były w działalności gospodarczej spadkodawcy oraz Wnioskodawczyni.
 • Wnioskodawczyni nie posiada jakichkolwiek dowodów źródłowych identyfikujących wydatki na wytworzenie budynków, tym samym nie posiada również dowodów świadczących o istnieniu prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu takich wydatków.
  Wobec tego w opinii Wnioskodawczyni spadkodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy wytworzeniu budynków.
 • Wnioskodawczyni nie posiada jakichkolwiek dowodów źródłowych identyfikujących wydatki na wytworzenie budynków, które przekraczałyby 30% wartości początkowej budynków, tym samym nie posiada również dowodów świadczących o istnieniu prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu takich wydatków.
 • Wnioskodawczyni nie posiada jakichkolwiek dowodów źródłowych identyfikujących wydatki na ulepszenie budynków, przekraczające 30% wartości początkowej, tym samym nie posiada również dowodów świadczących o istnieniu prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu takich wydatków.
  Wobec tego w opinii Wnioskodawczyni nie zostały poczynione takie nakłady.
 • Wnioskodawczyni nie wykorzystywała oraz nie wykorzystuje budynków wyłącznie na cele działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem VAT.

Działka nr 1340/1 i 1340/3

 • Wg informacji posiadanych przez Wnioskodawczynię, posadowienie budynków na nieruchomości miało miejsce w latach 1993-1995.
 • Budynki gospodarcze posadowione na nieruchomości nie stanowiły przedmiotu odpłatnego udostępnienia, wykorzystywane były w działalności gospodarczej spadkodawcy oraz Wnioskodawczyni.
 • Wnioskodawczyni nie posiada jakichkolwiek dowodów źródłowych identyfikujących wydatki na wytworzenie budynków, tym samym nie posiada również dowodów świadczących o istnieniu prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu takich wydatków.
  Wobec tego w opinii Wnioskodawczyni spadkodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy wytworzeniu budynków.
 • Wnioskodawczyni nie posiada jakichkolwiek dowodów źródłowych identyfikujących wydatki spadkodawcy na wytworzenie budynków, które przekraczałyby 30% wartości początkowej budynków, tym samym nie posiada również dowodów świadczących o istnieniu prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu takich wydatków.
 • Wnioskodawczyni nie posiada jakichkolwiek dowodów źródłowych identyfikujących wydatki na ulepszenie budynków, przekraczające 30% wartości początkowej, tym samym nie posiada również dowodów świadczących o istnieniu prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu takich wydatków.
  Wobec tego w opinii Wnioskodawczyni nie zostały poczynione nakłady na ulepszenie budynków.
 • Wnioskodawczyni nie wykorzystywała oraz nie wykorzystuje budynków wyłącznie na cele działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem VAT.

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą kwestii ustalenia, czy przy sprzedaży powyższych działek należy przyjąć, że podlegają one podatkowi VAT w stawce 23%, gdyż dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, a sposobu otrzymania nieruchomości w formie spadku nie należy traktować jako pierwsze zasiedlenie.

W przedmiotowej sprawie podkreślić należy, że prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego nie należą do spadku. Ich sukcesja jest możliwa jedynie na podstawie i w granicach przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Kwestię sukcesji podatkowej reguluje przede wszystkim art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej zgodnie z którym, spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.

W myśl art. 97 § 2 Ordynacji podatkowej, jeżeli na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej właśnie poprzez przejęcie działalności w spadku po zmarłym mężu.

Z cytowanych przepisów wynika, że spadkobiercy nie wstępują w prawa i obowiązki spadkodawcy wynikające z przepisów prawa podatkowego, lecz przejmują z mocy prawa wszelkie prawa i obowiązki o charakterze majątkowym, a prawa niemajątkowe pod warunkiem kontynuacji działalności prowadzonej uprzednio przez spadkodawcę.

Jak już wcześniej wskazano, dla dostawy nieruchomości – budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział możliwość stosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też pkt 10a. Jednakże, dla możliwości zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy istotne jest, czy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, czy też nie.

Przypomnieć należy, że w celu skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, muszą być spełnione odpowiednie warunki, które wynikają z tego przepisu, tj. dostawa budynku, budowli lub ich części nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

Co należy rozumieć przez „pierwsze zasiedlenie” ustawodawca określił w przywołanym wyżej art. 2 pkt 14 ustawy.

Analizując powołaną wcześniej definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu. Z powyższej definicji wynika zatem, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że względem budynków posadowionych na działkach nr 1339, 1340/1 i 1340/3 nie doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy bowiem te budynki nie były oddane do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu po ich wybudowaniu w latach 1991-1995 i 1993-1995. Dostawa tych budynków nie może korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10, gdyż sprzedaż będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia. W tej kwestii należy zatem zgodzić się z opinią Wnioskodawczyni.

Jednak, brak możliwości zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług uzasadnia rozważenie zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy ma zastosowanie do sprzedaży budynków, budowli lub ich części pod warunkiem, że w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Dla zastosowania omawianego zwolnienia wymienione przesłanki muszą być spełnione łącznie.

W rozpatrywanej sprawie, zdaniem Wnioskodawczyni przy wybudowaniu budynków jej mężowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Ponadto, jak wynika z wniosku mąż Wnioskodawczyni i Wnioskodawczyni nie ponosili nakładów na ulepszenie budynków posadowionych na działkach nr 1339, 1340/1 i 1340/3, przekraczających 30% ich wartości początkowej.

W konsekwencji, dostawa budynków posadowionych na działce nr 1339, 1340/1 i 1340/3 będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Również sprzedaż gruntu, na którym posadowione są budynki będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy.

Należy zauważyć, iż stosownie do przepisu art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W pozostałym zakresie wniosku zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.