ILPP2/443-1053/14-4/AK | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie dostawy nieruchomości.
ILPP2/443-1053/14-4/AKinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomość niezabudowana
 2. pierwsze zasiedlenie
 3. sprzedaż nieruchomości
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2014 r. (data wpływu 23 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 listopada 2014 r. (data wpływu 7 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości. Wniosek uzupełniono w dniu 7 listopada 2014 r. o brakujące elementy opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Dnia 11 lutego 2013 r. na podstawie aktu notarialnego została sporządzona umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków oraz oświadczenie o ustanowieniu służebności gruntowej.

Wnioskodawca oświadczył, że nabycie przedmiotowych praw następuje w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Zakupu nieruchomości dokonał od spółki z o.o. Strony zbywające zapewniły, że w zakresie niniejszej czynności podlega ona podatkowi od towarów i usług – dostawa budynków zwolniona jest od tego podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., nie skorzystały z możliwości rezygnacji z tego zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 10 powołanej ustawy, a prawo użytkowania wieczystego działek zwolnione jest na podstawie paragrafu 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Działalność Wnioskodawca rozlicza na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz jest czynnym podatnikiem VAT.

W miesiącu listopadzie 2014 r wnioskodawca zamierza sprzedać zakupioną nieruchomość innemu podmiotowi gospodarczemu.

W odpowiedzi na wezwanie uzupełniono wniosek o następujące informacje:

 1. Czy nabycie nieruchomości przez Wnioskodawcę w 2013 r. zostało przez sprzedawcę udokumentowane fakturą VAT i czy na tej fakturze została wskazana podstawa zwolnienia, tj. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)...
  Nabycie nieruchomości przez wnioskodawcę w 2013 r. nie zostało przez sprzedawcę udokumentowane fakturą.
 2. Jeżeli nabycie nie została udokumentowane fakturą VAT, to na podstawie jakiego dokumentu doszło do dostawy tej nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy i czy wynika z niego podstawa zwolnienia, tj. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT...
  Nabycie nieruchomości zostało udokumentowane aktem notarialnym z dnia 11 lutego 2013 r. „ (...) stawiający ad. 1 i ad. 2 zapewniają, że strony zbywające w zakresie niniejszej czynności podlega podatkowi od towarów i usług, dostawa budynków zwolniona od tego podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., nie skorzystały z możliwości rezygnacji z tego zwolnienia zgodnie z art. 43 ust 10 powołanej ustawy, a prawo użytkowania wieczystego działek zwolnione jest na podstawie 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług” (akapit wprost przepisany z aktu notarialnego).
 3. Jeżeli z żadnego z dokumentów (o których mowa w pytaniu 1 i 2) nie wynika podstawa zwolnienia, tj. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, to należy wskazać:
  • czy wcześniej doszło do pierwszego zasiedlenia w stosunku do tej nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku VAT, tj czy doszło do oddania nieruchomości do użytkowania w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, przez którą należy rozumieć sprzedaż, a także umowy najmu i dzierżawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT...
   Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:
   1. wybudowaniu lub
   2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej;
  • czy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą (którą zamierza dokonać Zainteresowany) upłynie okres dłuższy niż 2 lata...
   Wnioskodawca nie ma wiedzy na temat pierwszego zasiedlenia tej nieruchomości ponieważ zawarł umowę cesji wierzytelności z Kancelarią Prawniczo w dniu 28 listopada 2007 r., która odkupiła wierzytelność od Banku.
 4. Czy po nabyciu tej nieruchomości Zainteresowany ponosił wydatki na jej ulepszenie... Jeżeli tak, to czy przekraczały one 30% wartości początkowej tej nieruchomości oraz kiedy je Wnioskodawca ponosił i czy przysługiwało od tych wydatków prawo do odliczenia podatku naliczonego...
  Po nabyciu tej nieruchomości nie były ponoszone żadne nakłady na jej ulepszenie.
 5. Czy nieruchomość był przedmiotem najmu, dzierżawy itp. umów, jeżeli ta, to w jakim okresie...
  Nieruchomość jest przedmiotem najmu od miesiąca marca 2013 r.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanych sytuacjach - stanu faktycznego i zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca może zrezygnować ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r, czy podlegać pod art. 43 ust. 1 pkt 10 powołanej ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, w obu zaistniałych sytuacjach może on zrezygnować ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. i podlegać pod art. 43 ust.1 pkt 10 powołanej ustawy a nie pod art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Artykuł 7 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwila zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Od zasady opodatkowania według stawki podstawowej przewidziano jednak pewne wyjątki. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług ujęte zostały w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa dokonywana jest w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie , w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Stosownie do treści art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie z ust. 11 ww. artykułu, oświadczenie o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy i nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Natomiast w myśl z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnienie, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego, a jeżeli ponosi takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy).

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawa opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W przypadku dostawy budynków lub budowli trawle z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu (art. 29a ust. 8 ustawy).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT.

Dnia 11 lutego 2013 r. na podstawie aktu notarialnego została sporządzona umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków oraz oświadczenie o ustanowieniu służebności gruntowej.

Wnioskodawca zakupu nieruchomości dokonał od spółki z o.o. Strony zbywające zapewniły, że dostawa podlega podatkowi od towarów i usług, jednak korzysta ze zwolnienia od tego podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Strony nie skorzystały z możliwości rezygnacji z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 powołanej ustawy. Prawo użytkowania wieczystego działek zwolnione było na podstawie paragrafu 13 ust.1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Nabycie nieruchomości przez wnioskodawcę w 2013 r. nie zostało przez sprzedawcę udokumentowane fakturą, a transakcja zostało udokumentowana jedynie aktem notarialnym z dnia 11 lutego 2013 r. W akcie tym zostało zapisane: „ (...) stawiający ad. 1 i ad. 2 zapewniają, że strony zbywające w zakresie niniejszej czynności podlega podatkowi od towarów i usług, dostawa budynków zwolniona od tego podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., nie skorzystały z możliwości rezygnacji z tego zwolnienia zgodnie z art. 43 ust 10 powołanej ustawy, a prawo użytkowania wieczystego dziatek zwolnione jest na podstawie 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług” (akapit wprost przepisany z aktu notarialnego).

Po nabyciu tej nieruchomości nie były ponoszone żadne nakłady na jej ulepszenie. Nieruchomość jest przedmiotem najmu od miesiąca marca 2013 r.

W miesiącu listopadzie 2014 r Zainteresowany zamierza sprzedać zakupioną nieruchomość innemu podmiotowi gospodarczemu.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości wyboru opodatkowania transakcji nabycia (w lutym 2013 r.), jak i zbycia nieruchomości będącej przedmiotem wniosku na podstawie art. 43 ust.10 ustawy o podatku VAT.

Analiza opisanego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro strona sprzedająca oświadczyła w akcie notarialnym, że dostawa przedmiotowej nieruchomości korzysta ze zwolnienia na podstawie przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, tj. nie była dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia ani przed nim, jak również pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku upłynął okres dłuższy niż dwa lata, to strony transakcji mogły zrezygnować ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i dokonać wyboru opodatkowania dostawy, przy zachowaniu warunków o których mowa w przepisie art. 43 ust. 10 ustawy.

W myśl § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. (Dz. U z 2013 r. poz. 247 z późn. zm.), obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 r., zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku.

Zatem Strona sprzedająca, w sytuacji rezygnacji ze zwolnienia przedmiotowego przy dostawie budynku i wyborze opodatkowania na podstawie przepisu art. 43 ust. 10 ustawy mogła również opodatkować podatkiem VAT dostawę prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Natomiast planowana dostawa budynku będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług – chyba że strony transakcji skorzystają z opcji opodatkowania przewidzianej w art. 43 ust. 10 ustawy – gdyż nastąpi nie w ramach pierwszego zasiedlenia ani nie przed upływem dwóch lat od pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ww. ustaw.

Wobec powyższego – przy uwzględnieniu treści art. 29a ust 8 ustawy – zwolnieniu podlegać będzie również dostawa prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym posadowiony jest obiekt. Jednak w przypadku opodatkowania dostawy budynku na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy, również dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu będzie opodatkowana podatkiem VAT.

Należy podkreślić, że niniejszej interpretacji udzielono przy założeniu, że transakcja kupna – sprzedaży zawarta w lutym 2013 r. korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy .

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Ponadto tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, które nie zostały objęte pytaniem oraz własnym stanowiskiem w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.