IBPP3/4512-564/15/AŚ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działek oraz suwnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 lipca 2015 r. (data wpływu 27 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 8 października 2015 r. (data wpływu 12 października 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działek nr 113/14, 112/14, 97/37, 98/37 oraz opodatkowania stawką 23% sprzedaży suwnicy – jest prawidłowe
 • zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki nr 174/14 zabudowanej budynkiem hali – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działek oraz suwnicy. Wniosek został uzupełniony pismem z 8 października 2015 r. (data wpływu 12 października 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 28 września 2015 r. znak: IBPP3/4512-564/15/AŚ.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 8 października 2015 r. przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest polską Spółką Jawną i zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

1.Wnioskodawca nabył w drodze zakupu w dniu 13 grudnia 2004 prawo wieczystego użytkowania gruntu działek o numerach 113/14, 112/14, 97/37, 98/37 o łącznej powierzchni

11 782 m2. Sposób wykorzystania tych gruntów jest oznaczony jako tereny przemysłowe. Na ww. działkach w momencie nabycia znajdowały się budynki i budowle, w skład których wchodziły: budynek warsztatu szkolnego, magazyn materiałów ogniotrwałych, wiata magazyn mat. ogniotrwałych, kanał kablowy warsztatów szkolnych, przewód kanalizacyjny, droga dojazdowa do magazynu, linia oświetleniowa, kabel 380V zasilający warsztaty szkolne oraz ogrodzenie o długości 160 mb. Nabycie ww. nieruchomości nie było opodatkowane podstawową stawką VAT. Dostawa była zwolniona przedmiotowo z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 oraz § 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie poniósł żadnych wydatków na ulepszenie budynków i budowli, w stosunku do których miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Budynki zostały wyburzone z powodu złego stanu technicznego i nie były przyjęte do użytkowania a co się z tym wiąże nigdy nie widniały w ewidencji środków trwałych. Nadal jednak widnieją w ewidencji budynków i w księgach wieczystych. Wnioskodawca planuje dokonać odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości.

2.Wnioskodawca nabył również w drodze zakupu w dniu 15 grudnia 2010 prawo wieczystego użytkowania gruntu działki o numerze 160/14 o powierzchni 16 038 m2 wraz z budynkami i budowlami m.in.: halą, budynkiem biurowym, warsztatem ślusarskim, komorą podziemną, przewodami kanalizacyjnymi, rozdzielnią i ogrodzeniem betonowym. Sposób wykorzystania tego gruntu jest oznaczony jako tereny przemysłowe. Zakup nieruchomości nie był opodatkowany podstawową stawką VAT. Dostawa była zwolniona przedmiotowo na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Wnioskodawca nie poniósł żadnych wydatków związanych z remontem czy ulepszeniem budynku hali, w stosunku do których miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W dniu 27 maja 2011 roku został zatwierdzony projekt podziału ww. działki w wyniku czego powstała działka o numerze 174/14 o powierzchni 84 m2 i działka o numerze 175/14 o powierzchni 15 954 m2. Na działce 175/14 jest usytuowany budynek hali w którym znajduje się suwnica, która przy zakupie również korzystała ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Budynek hali ze względu na zły stan techniczny nie był zdatny do użytkowania, dlatego nie był wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Suwnica znajdująca się w hali nie miała odbioru technicznego Urzędu Dozoru Technicznego nie była wykorzystywana w działalności ponieważ nie była kompletna i zdatna do używania. Wnioskodawca planuje sprzedać prawo wieczystego użytkowania działki nr 175/14 wraz z budynkiem hali w którym jest zamontowana suwnica.

W piśmie z 8 października 2015 r. uzupełniono wniosek o następujące informacje:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 113/14 jest terenem przeznaczonym do zabudowy produkcyjnej. W ewidencji gruntów Starosty określone zostały symbolem: „Ba”- co oznacza tereny przemysłowe. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości.

W chwili sprzedaży nieruchomość nie będzie zabudowana żadnym budynkiem ani budowlą.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 112/14 jest terenem przeznaczonym do zabudowy produkcyjnej. W ewidencji gruntów Starosty określone zostały symbolem: „Ba”- co oznacza tereny przemysłowe. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości. W chwili sprzedaży nieruchomość nie będzie zabudowana żadnym budynkiem ani budowlą.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 97/37 jest terenem przeznaczonym do zabudowy produkcyjnej. W ewidencji gruntów Starosty określone zostały symbolem: „Ba”- co oznacza tereny przemysłowe. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości. W chwili sprzedaży nieruchomość nie będzie zabudowana żadnym budynkiem ani budowlą.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 98/37 jest terenem przeznaczonym do zabudowy produkcyjnej. W ewidencji gruntów Starosty określone zostały symbolem: „Ba”- co oznacza tereny przemysłowe. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości. W chwili sprzedaży nieruchomość nie będzie zabudowana żadnym budynkiem ani budowlą.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 175/14 jest terenem przeznaczonym do zabudowy produkcyjnej. W ewidencji gruntów Starosty określone zostały symbolem: „Ba”- co oznacza tereny przemysłowe. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości. Budynek hali był wykorzystywany tylko do działalności opodatkowanej. Suwnica stanowi samodzielnie działające urządzenie techniczne, które można zdemontować i przenieść w inne miejsce bez naruszenia struktury budynku. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem suwnicy. Suwnica nie była wykorzystywana wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące:

 1. Czy Wnioskodawca dokonując sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu określonego w pkt 1 będzie mógł skorzystać z prawa do zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9, 10 i 10 a ustawy o VAT...
 2. Czy zbycie nieruchomości wraz z suwnicą przedstawione w pkt 2 będzie korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W świetle obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

pkt 6) oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste

pkt 7) zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części tych budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Stawka podatku zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 i stosownie do treści art. 146 a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2016 z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 23%.

Przepisy ustawy, jak i rozporządzeń wykonawczych przewidują opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku.

W przedstawionym stanie faktycznym planowana sprzedaż, zdaniem Wnioskodawcy powinna być:

 1. Opodatkowana stawką 23% w przypadku sytuacji przedstawionej w punkcie 1, ponieważ powinna być traktowana jako dostawa prawa wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanego budynkami i budowlami. Pomimo, że budynki widnieją w księgach wieczystych i ewidencji gruntów w Urzędzie Miasta Bytom to fizycznie już nie istnieją. Do sprzedaży działek 113/12,112/14, 97/37, 98/37 nie znajdzie zastosowanie zwolnienia na podstawie art. 43 pkt 1 ust. 9 ustawy, gdyż wskazane tereny są przeznaczone pod zabudowę.
 2. Przy sprzedaży wieczystego użytkowania gruntu działki 175/14 wraz z budynkiem hali opisanym w punkcie 2 będzie miało zastosowanie zwolnienie z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy, ponieważ przy ich nabyciu nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, oraz nie ponosił wydatków na ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.
 3. Natomiast dostawa suwnicy opodatkowana będzie stawką 23% , ponieważ nie można jej zaliczyć do budowli czy urządzeń wbudowanych na stałe w konstrukcję budynku. Jest to samodzielnie działające urządzenie techniczne, które można zdemontować i przenieść w inne miejsce bez naruszenia struktury budynku.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działek nr 113/14, 112/14, 97/37, 98/37 oraz opodatkowania stawką 23% sprzedaży suwnicy
 • nieprawidłowe w zakresie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki nr 174/14 zabudowanej budynkiem hali.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste (pkt 6) oraz zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Jak wynika z powyższego, zarówno oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, jak również sprzedaż prawa użytkowania wieczystego stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii – art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

Dostawa towaru mieści się w definicji sprzedaży określonej w art. 2 pkt 22 ustawy, zgodnie z którym przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak zaś stanowi art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne.

Wyjaśnić jednocześnie należy, że przedmiotami stosunków prawnych są dobra materialne i niematerialne. Wśród dóbr materialnych wyróżniamy m.in. rzeczy, a te z kolei dzieli się na nieruchomości i rzeczy ruchome.

Na podstawie art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Stosownie do art. 233 Kodeksu cywilnego, w granicach, określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste, użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać. Do przeniesienia użytkowania wieczystego stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości (art. 237 ww. ustawy).

Powyższe przepisy wskazują, że rozporządzając swoim prawem, użytkownik wieczysty może przenieść użytkowanie wieczyste na inną osobę. Do przeniesienia użytkowania wieczystego stosowane są przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości. Przy czym przez przeniesienie prawa użytkowania wieczystego należy rozumieć przejście tego prawa na podstawie umowy (m.in. zamiany, sprzedaży, darowizny).

W świetle powyższego grunt spełnia definicję towaru określoną art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stanowi również zbycie prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej nieruchomości gruntowej, co znajduje potwierdzenie w treści powołanego wyżej art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki.

Art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. ustawy dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

W kwestii możliwości zwolnienia od podatku dostawy prawa użytkowania wieczystego wskazanych działek, należy przywołać art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Powyższy przepis oznacza, że zwolnienie przysługuje względem takiej dostawy, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane. Zatem ze zwolnienia od podatku korzystać będą dostawy gruntów o charakterze rolnym, leśnym, itp.

Definicja terenów budowlanych zawarta została w art. 2 pkt 33 ustawy. Zgodnie z tym przepisem przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jak wynika z ww. przepisów, o przeznaczeniu nieruchomości stanowią zatem akty prawa miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - jako źródło prawa miejscowego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy - jako akt indywidualny prawa administracyjnego.

W odniesieniu do nieruchomości zabudowanych należy rozpatrywać zastosowanie zwolnienia w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie – art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przyjęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż jak i najem, dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Jednakże czynność ta nie musi być faktycznie opodatkowana (nie musi prowadzić do powstania podatku należnego), bowiem za czynność taką należy również rozumieć czynność podlegającą opodatkowaniu w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże na mocy przepisów szczególnych – korzystającą ze zwolnienia od tego podatku. Zatem należy uznać, że pierwsze zasiedlenie zachodzi w momencie sprzedaży lub np. oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa budynku, budowli lub ich części, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku budynku, budowli lub ich części niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego - w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Wątpliwości Wnioskodawcy w odniesieniu do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek nr 113/14, 112/14, 97/37, 98/37, budzi kwestia zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9, 10 i 10a ustawy o VAT.

Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że w chwili sprzedaży nieruchomości nie będą zabudowane żadnym budynkiem ani budowlą. Z opisu sprawy wynika, że znajdujące się na działkach budynki zostały wyburzone z powodu złego stanu technicznego i nie były przyjęte do użytkowania a co się z tym wiąże nigdy nie widniały w ewidencji środków trwałych. Wskazuje to jednoznacznie, że przedmiotem sprzedaży będzie wyłącznie prawo użytkowania wieczystego działek – gruntu przeznaczonego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę. Tym samym dostawa ww. nieruchomości nie może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Dostawa ww. nieruchomości nie może również korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a, gdyż zwolnienie to ma zastosowanie w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych. Zatem dostawa ww. nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu według stawki 23%, zgodnie z art. 41 ustawy w powiazaniu z art. 146a pkt 1 ustawy.

Jednocześnie bez znaczenia dla sprawy pozostaje fakt, że budynki i budowle widnieją w ewidencji budynków i w księgach wieczystych. Znaczenie ma bowiem rzeczywisty stan faktyczny i ekonomiczny aspekt transakcji.

W odniesieniu natomiast do kwestii opodatkowania sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki nr 175/14 wraz z budynkiem hali, w którym zamontowana jest suwnica należy odrębnie rozpatrzyć kwestię opodatkowania działki zabudowanej halą oraz suwnicy, która jak wskazał Wnioskodawca stanowi samodzielnie działające urządzenie techniczne, które można zdemontować i przenieść w inne miejsce bez naruszenia struktury budynku.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z dwóch podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów. Zauważyć bowiem należy, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie podatnik uprawniony będzie do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter świadczonych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu warunkującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Jak wskazano wyżej w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych w pierwszej kolejności należy rozpatrzyć możliwość zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nabył prawo wieczystego użytkowania działki 175/14 wraz z budynkiem hali w drodze zakupu 15 sierpnia 2010 r. Transakcja ta korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wnioskodawca nie poniósł żadnych wydatków związanych z remontem czy ulepszeniem budynku hali, w stosunku do których miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak już wskazano wyżej, aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do wydania budynku, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu nabywcy po wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zatem, w rozpatrywanej sprawie, przy sprzedaży hali przez Wnioskodawcę, bezsprzecznie nie może być mowy o pierwszym zasiedleniu, albowiem, nie jest to dostawa następująca na rzecz pierwszego nabywcy lub użytkownika w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Dostawa ta nie będzie też dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia. Tym samym sprzedaż budynku hali będzie zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W konsekwencji również sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 175/14 zabudowanej halą, będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Tym samym brak jest podstaw by ewentualne zwolnienie od podatku czynności sprzedaży nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działki nr 175/14 wraz z budynkiem hali upatrywać na gruncie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze, pomimo, że Wnioskodawca wywiódł prawidłowy skutek w zakresie zwolnienia od podatku VAT transakcji sprzedaży działki 175/14 wraz z budynkiem hali, to jednak wskazał niewłaściwą podstawę prawną tego zwolnienia i dlatego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Ponadto wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również określenia stawki podatku VAT dla sprzedaży wyposażenia hali w postaci suwnicy. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że suwnica stanowi samodzielnie działające urządzenie techniczne, które można zdemontować i przenieść w inne miejsce bez naruszenia struktury budynku.

Zaznacza się, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy jest konieczność wykorzystywania towarów będących przedmiotem dostawy wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług oraz brak prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów.

Tym samym, biorąc pod uwagę opis sprawy należy uznać, że transakcja dostawy wskazanej suwnicy nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wnioskodawcy wprawdzie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem suwnicy jednakże suwnica nie była wykorzystywana wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku VAT.

Należy ponadto zauważyć, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia od podatku czy też obniżonej stawki podatku dla sprzedaży towaru w postaci suwnicy, w związku z czym, dostawa ta będzie opodatkowana według podstawowej stawki podatku VAT w wysokości 23%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w tej części należy uznać za prawidłowe.

Podsumowując stanowisko Wnioskodawcy, uznać należy za:

 • prawidłowe w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działek nr 113/14, 112/14, 97/37, 98/37 oraz opodatkowania stawką 23% sprzedaży suwnicy
 • nieprawidłowe w zakresie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki nr 174/14 zabudowanej budynkiem hali.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.