IBPP1/443-858/11/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2011r. (data wpływu 20 maja 2011r.), uzupełnionym pisami z dnia 10 sierpnia 2011r. (data wpływu 11 sierpnia 2011r.) oraz z dnia 25 sierpnia 2011r. (data wpływu 31 sierpnia 2011r.) oraz z dnia 2 września 2011r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2011r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 10 sierpnia 2011r. (data wpływu 11 sierpnia 2011r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 5 sierpnia 2011r. znak: IBPP1/443-858/11/ES, pismem dnia 25 sierpnia 2011r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 19 sierpnia 2011r. znak: IBPP1/443-858/11/ES oraz pismem z dnia 2 września 2011r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Sp. z o.o.) w m-cu kwietniu 2004r. w postaci aportu, otrzymał z B.- (osoba fizyczna) majątek, między innymi budynki: administracyjny, magazynowy oraz działki znajdujące się pod budynkami. W kwietniu 2004r. czynność aportu nie podlegała ustawie o podatku VAT, w związku z powyższym nie nastąpiło odliczenie podatku od podatku należnego.

W okresie eksploatacji tj. od m-ca kwietnia 2004r. do chwili obecnej, nie były przeprowadzane żadne prace modernizacyjne w budynkach.

W latach 2008 - 2009 został przeprowadzony remont bieżący budynku administracyjnego (malowanie, wymiana wykładzin podłogowych). Z faktur dotyczących zakupu materiałów i usług przeznaczonych do remontu, był odliczony podatek VAT od podatku należnego.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 10 sierpnia 2011r. Wnioskodawca wskazał, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT od dnia 15 października 2002r. z tyt. prowadzenia działalności gospodarczej: PKD 3514Z - handel energią elektryczną.

Budynek administracyjno-biurowy wybudowany jest na działce nr 160/2.

Budynek magazynowy wybudowany jest na działce nr 160/10.

Działki 160/2 i 160/10 zgodnie z mapami geodezyjnymi przylegają do siebie. Budynki i działki położone są w K.

Spółka nabyła - aportem budynki wraz z gruntami dla celów prowadzenia działalności gospodarczej.

W budynku administracyjno-biurowym znajdują się pomieszczenia biurowe Spółki.

Natomiast w budynku magazynowym, garażowane są samochody służbowe.

Przedmiotem sprzedaży są budynki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wprowadzonej rozporządzeniem RM z dn. 30 grudnia 1999r.:

 • budynek administracyjno-biurowy PKOB 1220,
 • budynek magazynowy PKOB 1252.

Budynek administracyjno-biurowy i budynek magazynowy są trwale związane z gruntem.

Oba budynki tj. budynek administracyjno-biurowy i budynek magazynowy zostały wybudowane w okresie międzywojennym (1917). Spółka nabyła ww. budynki aportem w dniu 27 kwietnia 2004r.

Z ksiąg wieczystych jakie Wnioskodawca posiada dla działek 160/10 i 160/2 nie wynika kiedy zostały zabudowane budynkami.

Budynki zostały nabyte przez poprzedniego właściciela B.:

 • budynek administracyjno-biurowy w 1998r.
 • budynek magazynowy w 1999r.

Do Spółki (Wnioskodawcy) zostały wniesione aportem w dniu 27 kwietnia 2004r.

Z wiedzy Wnioskodawcy nie wynika kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynku administracyjno-biurowego po wybudowaniu.

Generalny remont i modernizacja budynków administracyjno-biurowego i magazynowego zostały przeprowadzone przez poprzedniego właściciela B.

W 1999r. wydatki poniesione na ulepszenie budynków w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły powyżej 30% wartości początkowej (art. 2 pkt 14 lit. b).

Oddanie do użytkowania budynku administracyjno-biurowego po modernizacji nastąpiło w dniu 9 listopada 1999r., natomiast budynek magazynowy zgodnie z protokołem odbioru został oddany w dniu 27 października 1999r. (wpisy do księgi obiektu budowlanego).

Pomiędzy pierwszym zasiedleniem - ulepszeniem budynku administracyjno-biurowego w listopadzie 1999r. a dostawą - aportem do Spółki w kwietniu 2004r. upłynęły 4 lata i 6 m-cy.

Dostawa budynku magazynowego do Spółki nastąpiła aportem w dniu 27 kwietnia 2004r.

Spółka w okresie eksploatacji budynku tj. od 27 kwietnia 2004r. ponosiła wydatki związane z remontem budynku administracyjno-biurowego (malowanie pomieszczeń biurowych i korytarzy oraz wymiana wykładzin). Wartość tych wydatków była niższa niż 30% wartości początkowej budynku administracyjno-biurowego i nie podlegała art. 2 pkt 14 lit. b ustawy o podatku VAT.

Przy wydatkach dotyczących remontów budynku administracyjno-biurowego Wnioskodawca skorzystał z prawa obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT.

W budynku magazynowym w okresie eksploatacji Wnioskodawca dokonał drobnych robót remontowych i również skorzystał z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony VAT przy wydatkach dotyczących remontów.

W okresie, od nabycia tj. 27 kwietnia 2004r. do chwili obecnej nie wykonano ulepszenia w budynku administracyjno-biurowym i budynku magazynowym w myśl art. 2 pkt 14 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług.

Nieruchomość w postaci budynku administracyjno-biurowego jest wykorzystywana przez Wnioskodawcę jako siedziba Spółki. Część pomieszczeń w budynku jest wynajęta innym Spółkom jako pomieszczenia biurowe (PKD 6820Z). Prowadzona działalność najmu dla pomieszczeń biur jest opodatkowana podatkiem VAT.

Budynek magazynowy był we wcześniejszym okresie działalności Spółki wykorzystywany do składowania towarów, obecnie w związku z ograniczeniem działalności, wykorzystywany jest jako garaż dla samochodów służbowych.

Budynek administracyjno-biurowy usadowiony na działce 160/10 położonej w K. był i jest częściowo przedmiotem najmu pomieszczeń biurowych. Pożytki z tyt. najmu pomieszczeń biurowych, na dzień dzisiejszy stanowią dochód firmy w kwocie około 21.025,00 zł miesięcznie (netto).

Pomieszczenie znajdujące się w budynku magazynowym usadowionym na działce 160/10 na dzień dzisiejszy nie jest wynajmowane. Ww. pomieszczenie było wynajmowane w latach 2004-2008r.

W uzupełnieniu z dnia 25 sierpnia 2011r. Wnioskodawca wskazał, iż w kwietniu 2004r. Wnioskodawca otrzymał budynek biurowo-administracyjny oraz budynek magazynowy w formie aportu całego przedsiębiorstwa, czynność ta była transakcją niepodlegającą ustawie o VAT.

Poprzedni właściciel tj. B. po ulepszeniu budynku administracyjno-biurowego, którego powierzchnia użytkowa wynosi 465,25m2, w okresie od listopada 1999r. do lutego 2001r. używał go jako siedzibę firmy, od marca 2001r. jego część oddał w najem:

- M:

01.03.2001r. - 31.05.2003r. – 18,80 m2 tj. 4,04%

01.06.2003r. - 27.04.2004r. - 34,65 m2 tj. 7,47%

- P:

01.06.2003r. - 27.04.2004r. - 17,40 m2 tj. 3,74%

- BS:

15.09.2002r. - 31.05.2003r. - 19,25 m2 tj. 4,14%
01.06.2003r. - 27.04.2004r. - 393,95 m2 tj. 84,67%

B. wynajmowało 446,00 m2 z 465,25 m2, tj. 95,86% powierzchni użytkowej budynku administracyjno-biurowego.

Budynek magazynowy o całkowitej powierzchni 220,98 m2, był wynajęty

- BS.

01.07.2003r. - 31.01.2004r. - 220,98 m2 tj. 100%
01.02.2004r. - 27.04.2004r. - 219,28 m2 tj. 99,23%

Po przejęciu przez Wnioskodawcę w kwietniu 2004r. budynków (administracyjno-biurowego oraz magazynowego) umowy najmu zawarte przez poprzedniego właściciela B:

- P:

01.05.2004r. - 31.07.2004r. - 8,11 m2 tj. 1,74 %

- B:

01.05.2004r. - 30.06.2004r. -19,25 m2 tj. 4,14%

M:

01.05.2004r. - 31.01.2005r. - 76,68 m2 tj. 16,48%
01.02.2005r. - do nadal -18,80 m2 tj. 4,04%

- E:

10.10.2007r. - 30.09.2010r. - 17,40 m2 tj. 3,74%
01.10.2010r. - do nadal - 160,90 m2 tj. 34,58%

- F:

01.12.2009r. - 30.06.2011r. – 15,35 m2 tj. 3,41%- I:
15.10.2009r. - do nadal - 28,95 m2 tj. 6,22%

- A:

16.12.2010r. - 30.04.2011r. - 8,70 m2 tj. 1,37%
01.05.2011 - do nadal - 4,25 m2 tj. 0,93%

Cała powierzchnia użytkowa budynku administracyjno-biurowego wynosi 465,25 m2 w tym powierzchni biurowej jest 293,25 m2, z czego na dzień dzisiejszy Wnioskodawca wynajmuje 213 m2. Pozostałą część powierzchni użytkowej tj. 172 m2, stanowią korytarze, klatka schodowa oraz pomieszczenia WC, które są użytkowane w ramach umów najmu.
Budynek magazynowy o całkowitej powierzchni 220,98 m2 był wynajęty;

- L:

01.05.2004r. - 30.04.2006r. - 1,7 m2 tj. 0,77%
01.06.2006r. - 31.12.2006r. - 1,7 m2 tj. 0,77%
01.06.2007r. - 31.12.2008r. - 5,0 m2 tj. 2,26%

- M:

01.05.2004r. - 31.01.2005r. - 110,69 m2 tj. 50,09%.

W budynku administracyjno-biurowym, który Wnioskodawca używa jako siedziby Spółki, nie ma pomieszczeń biurowych, które nie byłyby wynajmowane przez poprzedniego jak i obecnego właściciela.

Nie istnieją takie części budynków administracyjno-biurowego i magazynowego, które od 1999r. nie były nikomu i przez nikogo wydane w ramach usług najmu czy dzierżawy.

W uzupełnieniu z dnia 2 września 2011r. Wnioskodawca wskazał, iż umowami najmu, zawartymi od dnia 15 października 2009r. do nadal, były objęte części nieruchomości, które już wcześniej były wynajmowane przez Wnioskodawcę lub poprzedniego właściciela. Najemcami tych części nieruchomości nie zawsze byli ci sami najemcy.

Od momentu wejścia w posiadanie budynku magazynowego tj. od dnia 27 kwietnia 2004r. Wnioskodawca poniósł wydatki związane z remontami w tym budynku. Jednakże wartość tych wydatków była niższa niż 30% wartości początkowej budynku magazynowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 • Czy przy sprzedaży budynków administracyjnego i magazynowego oraz znajdującymi się pod nimi działkami należy zastosować 23% stawkę podatku od towarów i usług...
 • Czy sprzedaż ww. nieruchomości będzie objęta zwolnieniem od podatku od towarów i usług...
 • Czy sprzedaż ww. nieruchomości nie podlega ustawie o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 43 pkt 1 ust 10a ustawy o VAT, przy sprzedaży budynków oraz działek ma zastosowanie zwolnienie od podatku VAT, ponieważ przy nabyciu ww. nieruchomości nie wystąpiło prawo do odliczenia podatku – aport np.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054).), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Towarami, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011r.) są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Ustawodawca w ww. przepisach poza wskazaniem, że przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, wskazał ponadto, że za świadczenie usług uznawana jest każda transakcja, która nie stanowi dostawy towarów.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT - w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011r. – w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oznacza to, że wymienioną wyżej stawkę należy stosować, jeżeli brak jest przepisu szczególnego określającego obniżoną stawkę podatku lub zwolnienie od podatku, przy czym przepisy takie zawiera zarówno ustawa, jak też rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca, będący czynnym podatnikiem podatku VAT ma zamiar dokonać dostawy dwóch działek wraz z budynkami administracyjno-biurowym i magazynowym na nich posadowionymi.

Przedmiotem sprzedaży są budynki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wprowadzonej rozporządzeniem RM z dn. 30 grudnia 1999r.:

 • budynek administracyjno-biurowy PKOB 1220,
 • budynek magazynowy PKOB 1252.

Budynek administracyjno-biurowy wybudowany jest na działce nr 160/2 a budynek magazynowy jest wybudowany na działce 160/10. Budynki są trwale z gruntem związane.

Wnioskodawca otrzymał w kwietniu 2004r. powyższe budynki wraz z działkami pod nimi się znajdującymi w formie aportu wniesionego przez B. - (osoba fizyczna) w kwietniu 2004r. Spółka nabyła - aportem budynki wraz z gruntami dla celów prowadzenia działalności gospodarczej.

W kwietniu 2004r. czynność aportu nie podlegała ustawie o podatku VAT, w związku z powyższym nie nastąpiło odliczenie podatku od podatku należnego.

Oba budynki tj. budynek administracyjno-biurowy i budynek magazynowy zostały wybudowane w okresie międzywojennym (1917).

Budynki zostały nabyte przez poprzedniego właściciela B.:

 • budynek administracyjno-biurowy w 1998r.
 • budynek magazynowy w 1999r.

Generalny remont i modernizacja budynków administracyjno-biurowego i magazynowego zostały przeprowadzone przez poprzedniego właściciela B.

W 1999r. wydatki poniesione na ulepszenie budynków w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły powyżej 30% wartości początkowej.

Oddanie do użytkowania budynku administracyjno-biurowego po modernizacji nastąpiło w dniu 9 listopada 1999r., natomiast budynek magazynowy zgodnie z protokołem odbioru został oddany w dniu 27 października 1999r. (wpisy do księgi obiektu budowlanego).

Wnioskodawca w okresie eksploatacji budynku tj. od 27 kwietnia 2004r. ponosił wydatki związane z remontem budynku administracyjno-biurowego (malowanie pomieszczeń biurowych i korytarzy oraz wymiana wykładzin). Wartość tych wydatków była niższa niż 30% wartości początkowej budynku administracyjno-biurowego.

Przy wydatkach dotyczących remontów budynku administracyjno-biurowego Wnioskodawca skorzystał z prawa obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT.

Od momentu wejścia w posiadanie budynku magazynowego tj. od dnia 27 kwietnia 2004r. Wnioskodawca ponosił wydatki związane z remontem tego budynku, jednakże wartość tych wydatków była niższa niż 30% wartości początkowej budynku magazynowego. Wnioskodawca skorzystał z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony VAT przy wydatkach dotyczących remontów.

W okresie, od nabycia tj. 27 kwietnia 2004r. do chwili obecnej nie wykonano ulepszenia w budynku administracyjno-biurowym i budynku magazynowym w myśl art. 2 pkt 14 b ustawy o podatku od towarów i usług.

Nieruchomość w postaci budynku administracyjno-biurowego jest wykorzystywana przez Wnioskodawcę jako siedziba Spółki. Część pomieszczeń w budynku jest wynajęta innym Spółkom jako pomieszczenia biurowe (PKD 6820Z). Prowadzona działalność najmu dla pomieszczeń biur jest opodatkowana podatkiem VAT.

Budynek magazynowy był we wcześniejszym okresie działalności Spółki wykorzystywany do składowania towarów, obecnie w związku z ograniczeniem działalności, wykorzystywany jest jako garaż dla samochodów służbowych.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, iż poprzedni właściciel tj. B. po ulepszeniu budynku administracyjno-biurowego, którego powierzchnia użytkowa wynosi 465,25m2, w okresie od listopada 1999r. do lutego 2001r. używał go jako siedzibę firmy, od marca 2001r. jego część oddał w najem:

- M:

01.03.2001r. - 31.05.2003r. – 18,80 m2 tj. 4,04%
01.06.2003r. - 27.04.2004r. - 34,65 m2 tj. 7,47%

- P:

01.06.2003r. - 27.04.2004r. - 17,40 m2 tj. 3,74%

- BS:

15.09.2002r. - 31.05.2003r. - 19,25 m2 tj. 4,14%
01.06.2003r. - 27.04.2004r. - 393,95 m2 tj. 84,67%

B. wynajmowało 446,00 m2 z 465,25 m2, tj. 95,86% powierzchni użytkowej budynku administracyjno-biurowego.

Budynek magazynowy o całkowitej powierzchni 220,98 m2 był wynajęty:

- BS:

01.07.2003r. - 31.01.2004r. - 220,98 m2 tj. 100%
01.02.2004r. - 27.04.2004r. - 219,28 m2 tj. 99,23%

Po przejęciu przez Wnioskodawcę w kwietniu 2004r. budynków (administracyjno-biurowego oraz magazynowego) umowy najmu zawarte przez poprzedniego właściciela B. były kontynuowane:

- P. - 01.05.2004r. - 31.07.2004r. - 8,11 m2 tj. 1,74 %
- B. - 01.05.2004r. - 30.06.2004r. -19,25 m2 tj. 4,14%
- M.:

01.05.2004r. - 31.01.2005r. - 76,68 m2 tj. 16,48%
01.02.2005r. - do nadal -18,80 m2 tj. 4,04%

- E.:

10.10.2007r. - 30.09.2010r. - 17,40 m2 tj. 3,74%
01.10.2010r. - do nadal - 160,90 m2 tj. 34,58%

- F. - 01.12.2009r. - 30.06.2011r. – 15,35 m2 tj. 3,41%
- I.- 15.10.2009r. - do nadal - 28,95 m2 tj. 6,22%
- A.: - 16.12.2010r. - 30.04.2011r. - 8,70 m2 tj. 1,37%
01.05.2011 - do nadal - 4,25 m2 tj. 0,93%

Cała powierzchnia użytkowa budynku administracyjno-biurowego wynosi 465,25 m2 w tym powierzchni biurowej jest 293,25 m2, z czego na dzień dzisiejszy Wnioskodawca wynajmuje 213 m2. Pozostałą część powierzchni użytkowej tj. 172 m2, stanowią korytarze, klatka schodowa oraz pomieszczenia WC, które są użytkowane w ramach umów najmu.
Budynek magazynowy o całkowitej powierzchni 220,98 m2 był wynajęty;

- L:

01.05.2004r. - 30.04.2006r. - 1,7 m2 tj. 0,77%
01.06.2006r. - 31.12.2006r. - 1,7 m2 tj. 0,77%
01.06.2007r. - 31.12.2008r. - 5,0 m2 tj. 2,26%

- M:

01.05.2004r. - 31.01.2005r. - 110,69 m2 tj. 50,09%

W budynku administracyjno-biurowym, którą Wnioskodawca używa jako siedziby Spółki, nie ma pomieszczeń biurowych, które nie byłyby wynajmowane przez poprzedniego jak i obecnego właściciela.

Nie istnieją takie części budynków administracyjno-biurowego i magazynowego, które od 1999r. nie były nikomu i przez nikogo wydane w ramach usług najmu czy dzierżawy.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż umowami najmu, zawartymi od dnia 15 października 2009r. do nadal, były objęte części nieruchomości, które już wcześniej były wynajmowane przez Wnioskodawcę lub poprzedniego właściciela. Najemcami tych części nieruchomości nie zawsze byli ci sami najemcy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Ponadto zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W myśl natomiast, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011r., przepisu art. 2 pkt 14a ww. ustawy o VAT przez wytworzenie nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
Stosownie natomiast do art. 43 ust. 1 pkt 10a cyt. ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

W myśl natomiast art. 43 ust. 7a ww. ustawy o VAT warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Jak stwierdzono powyżej, ze zwolnienia od podatku od towarów i usług może korzystać dostawa budynków i budowli.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1316 ze zm.) przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonaną z materiałów budowlanych i elementów składowych będącą wynikiem prac budowlanych.

W myśl art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o:

 1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
  1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
  3. obiekt małej architektury.
 2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego oraz przedstawione przepisy prawa w celu ustalenia czy dostawa przedmiotowego budynku administracyjno-biurowego jak i magazynowego mogą korzystać ze zwolnienia koniecznym jest zbadanie czy dostawa tych budynków może korzystać ze zwolnienia określonego przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 czy też ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Aby zatem dostawa budynku mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tego budynku lub części upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

Natomiast o pierwszym zasiedleniu jest mowa m.in. wtedy gdy następuje oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynku lub jego części po jego ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na jego ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego pierwsze oddanie budynku administracyjno-biurowego w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, po ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej obiektu, miało miejsce już w czasie posiadania ww. budynku przez B., bowiem od 2001r. przedmiotowy budynek był przez ten podmiot wynajmowany. Jak wskazał Wnioskodawca umowami najmu zawartymi przez niego od dnia 15 października 2009r. do nadal były objęte części nieruchomości, które już wcześniej były wynajmowane przez Wnioskodawcę lub poprzedniego właściciela.

Stwierdzić zatem należy, iż pomiędzy pierwszym zasiedleniem (czyli oddaniem w najem) a dostawą przedmiotowego budynku upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

Biorąc powyższe pod uwagę dostawa ww. budynku administracyjno-biurowego będzie objęta zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego pierwsze oddanie budynku magazynowego w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, po ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej, miało miejsce już w czasie posiadania ww. budynku przez B., bowiem już od 2003r. przedmiotowy budynek był przez ten podmiot wynajmowany w 100%.

Biorąc powyższe pod uwagę dostawa ww. budynku magazynowego będzie objęta zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przepis art. 29 ust. 5 cyt. ustawy o VAT stanowi ponadto, iż w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Powyższe oznacza, iż w przypadku gdy dla budynku lub budowli obowiązuje zwolnienie od podatku, zwolnieniem objęta jest również dostawa gruntu, na którym to gruncie budynek lub budowla są posadowione.

Zatem, skoro dla dostawy budynku administracyjno-biurowego oraz budynku magazynowego zastosowanie znajdzie zwolnienie z podatku VAT, również dostawa gruntu tj. działek o numerach 160/2 i 160/10, na których te budynki są posadowione będzie podlegała zwolnieniu od podatku VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż zbycie budynków administracyjno-biurowego i magazynowego oraz działek, na których są posadowione ma zastosowanie zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT jest nieprawidłowe, bowiem dostawa budynku administracyjno-biurowego oraz budynku magazynowego wraz z gruntami, na których są posadowione będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.