0115-KDIT1-3.4012.117.2018.1.MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki w VAT związane ze zbyciem nieruchomości zabudowanych oddanych w użytkowanie wieczyste.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2018 r. (data wpływu 9 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych związanych ze zbyciem nieruchomości zabudowanych oddanych w użytkowanie wieczyste (pytania 1 i 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2018 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych związanych ze zbyciem nieruchomości zabudowanych oddanych w użytkowanie wieczyste (pytania 1 i 2).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. naprawa i konserwacja statków oraz łodzi, produkcja statków i konstrukcji pływających oraz wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

W wyniku połączenia przez przejęcie dwóch zależnych od niej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółki zależne”) Spółka nabyła cały majątek Spółek zależnych.

W skład przejętego majątku Spółek zależnych wchodzą m.in. nieruchomości – w tym prawo użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w .... o nr 2960, 3069, 3077, 2958, 2545, 2546, 2543, 2542, 2950, 2951, 2956, 2541, 2544, 2547 wraz z prawem własności położonych na nich budynków i budowli stanowiących odrębne nieruchomości (ww. działki gruntu, z wyjątkiem działki nr 3077, jak również budynki i budowle znajdujące się na ww. działkach gruntu zwane będą dalej łącznie jako: „Nieruchomość”).

Obecnie Spółka rozważa sprzedaż Nieruchomości. Dla obszaru, na którym położona jest Nieruchomość, jest obecnie opracowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (obecnie obszar ten nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego). Obszar ten nie jest objęty decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W związku z tym, że Nieruchomość składa się z kilkunastu działek ewidencyjnych, na których znajdują się różnego rodzaju budynki i budowle, będące własnością Wnioskodawcy, poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie budynków i budowli znajdujących się w obszarze poszczególny działek.

1. Działka ewidencyjna nr 2960.

Działka ewidencyjna nr 2960 oznaczona została w ewidencji gruntów symbolem Ba – tereny przemysłowe.

W obszarze tej działki znajdują się następujące budynki i budowle:

a) wiata dla wózków spawalniczych o oznaczeniu C-l09A;
b) budynek magazynowo-warsztatowy o oznaczeniu B-10A i B;
c) budynek produkcyjny o oznaczeniu B-2;
d) budynek magazynowy o oznaczeniu B-8;
e) budynek magazynowo-warsztatowy o oznaczeniu B-10C;
f) budynek mieszalni farb o oznaczeniu B-109;
g) budynek kadłubowni o oznaczeniu B-1;
h) budynek kadłubowni o oznaczeniu B-l02;
i) budynek transformatorowni;
j) budynek magazynowy o oznaczeniu B-107;
k) budynek biurowy przy magazynie stali o oznaczeniu B-12;
l) budynek sanitarny o oznaczeniu B-l27;
m) wiata „transport wewnętrzny” o oznaczeniu C-l09B;
n) wiata dla hydromonitora o oznaczeniu C-109C;
o) budynek narzędziowni o oznaczeniu C-8;
p) magazyn stali o oznaczeniu B-111;
q) budynek warsztatowy o oznaczeniu B-19, położony częściowo w obszarze działki 2960;
r) wieża oświetleniowa;
s) wieża oświetleniowa o oznaczeniu W-8;
t) wieża oświetleniowa o oznaczeniu W-9;
u) kanały energetyczne zasilające;
v) sieć sprężonego powietrza, położona częściowo w obszarze działki nr 2960;
w) zewnętrzna sieć ciepłej wody-odzysk;
x) sieć ciepłownicza;
y) instalacja wodna zewnętrzna przy budynku B-10;
z) przewody kanalizacyjne;
aa) kanalizacja zewnętrzna deszczowa;
bb) kanalizacja sanitarna i deszczowa przy budynku B-10;
cc) położone w obszarze działki nr 2960 ulice i place, w tym ulice częściowo położone w obszarze działki ewidencyjnej nr 3069;
dd) maszt odgromowy;
ee) elektroenergetyczna sieć wewnątrzzakładowa, położona częściowo w obszarze działki nr 2960;
ff) instalacja gazów technicznych, położona częściowo w obszarze działki nr 2960;
gg) sieć wodociągowa rozdzielcza, położona częściowo w obszarze działki nr 2960;
hh) zewnętrzna sieć komputerowa oraz zakładowa sieć światłowodowa, położone częściowo w obszarze działki nr 2960.

2. Działka ewidencyjna nr 3069.

Działka ewidencyjna nr 3069 oznaczona została w ewidencji gruntów symbolem Ba – tereny przemysłowe.

W obszarze działki nr 3069 mieści się budynek warsztatowy o oznaczeniu B-19, częściowo położony w obszarze działki.

Ponadto w obszarze działki 3069 znajdują się następujące budowle:

 1. przepompownie wód opadowych na nabrzeżu;
 2. instalacja gazów technicznych, częściowo położona w obszarze działki nr 3069;
 3. położone w obszarze działki nr 3069 ulice – częściowo położone w obszarze działki ewidencyjnej nr 2960;
 4. elektroenergetyczna sieć wewnątrzzakładowa, częściowo położona w obszarze działki nr 3069.

3. Działka ewidencyjna nr 2958.

Działka ewidencyjna nr 2958 oznaczona została w ewidencji gruntów symbolem Ba – tereny przemysłowe.

W obszarze działki nr 2958 mieści się budynek magazynowy o oznaczeniu B-10.

Oprócz tego w obszarze działki znajdują się budowle:

 1. elektroenergetyczna sieć wewnątrzzakładowa, częściowo położona w obszarze działki nr 2958;
 2. zewnętrzna sieć komputerowa oraz zakładowa sieć światłowodowa, położone częściowo w obszarze działki nr 2958.

4. Działka ewidencyjna nr 2545.

Działka ewidencyjna nr 2545 oznaczona została w ewidencji gruntów symbolem Ba – tereny przemysłowe.

W obszarze tej działki znajdują się następujące budynki:

 1. budynek kotłowni o oznaczeniu B-117;
 2. budynek magazynowy o oznaczeniu B-5A;
 3. budynek magazynowy o oznaczeniu B-5;

Ponadto w obszarze działki nr 2545 znajdują się budowle:

 1. ulica/plac;
 2. elektroenergetyczna sieć wewnątrzzakładowa, położona częściowo w obszarze działki nr 2545.

5. Działka ewidencyjna nr 2546.

Działka ewidencyjna nr 2546 oznaczona została w ewidencji gruntów symbolem Ba – tereny przemysłowe. Działka jest niezabudowana.

6. Działka ewidencyjna nr 2543.

Działka ewidencyjna nr 2543 oznaczona została w ewidencji gruntów symbolem Ba – tereny przemysłowe.

Działka zabudowana jest budynkiem magazynowym o oznaczeniu B-7. Oprócz tego w obszarze działki znajdują się budowle:

 1. maszt odgromowy;
 2. przyłącza energii cieplnej i wody i sprężonego powietrza, położone w obszarze działki nr 2543 częściowo.

7. Działka ewidencyjna nr 2542.

Działka ewidencyjna nr 2542 oznaczona została w ewidencji gruntów symbolem Ba – tereny przemysłowe.

Działka zabudowana jest budynkiem stacji diagnostycznej o oznaczeniu B-104A. Ponadto w obszarze działki znajdują się budowle:

 1. przyłącza energii cieplnej i wody i sprężonego powietrza, położone częściowo w obszarze działki nr 2542;
 2. ulica/plac – położona częściowo w obszarze działki nr 2542.

8. Działka ewidencyjna nr 2950.

Działka ewidencyjna nr 2950 oznaczona została w ewidencji gruntów symbolem Ba – tereny przemysłowe oraz dr – drogi.

W obszarze działki znajdują się następujące budowle:

 1. ulica;
 2. ogrodzenie siatkowe przy budynku B-10 położone częściowo w obszarze działki nr 2950;
 3. ogrodzenie przy budynku B-4;
 4. brama rozwierana z przęsłami;
 5. elektroenergetyczna sieć wewnątrzzakładowa, położona częściowo w obszarze działki nr 2950.

9. Działka ewidencyjna nr 2951.

Działka ewidencyjna nr 2951 oznaczona została w ewidencji gruntów symbolem Ba – tereny przemysłowe. Działka jest niezabudowana.

10. Działka ewidencyjna nr 2956.

Działka ewidencyjna nr 2956 oznaczona została w ewidencji gruntów symbolem Ba – tereny przemysłowe oraz dr – drogi. Działka 2956 jest zabudowana budynkami:

 1. budynek przemysłowy o oznaczeniu B-4;
 2. budynek biurowy o oznaczeniu B-103.

Ponadto w obszarze działki znajdują się budowle:

 1. zapora drogowa – szlaban;
 2. elektroenergetyczna sieć wewnątrzzakładowa, położona częściowo w obszarze działki nr 2956.

11. Działka ewidencyjna nr 2541

Działka ewidencyjna nr 2541 oznaczona została w ewidencji gruntów symbolem Ba – tereny przemysłowe.

W obszarze działki znajdują się budowle:

 1. przepompownia ścieków o oznaczeniu P-3;
 2. ogrodzenie siatkowe przy budynku B-l0, położone częściowo w obszarze działki nr 2541;
 3. ulica/place – położona częściowo w obszarze działki nr 2541.

12. Działka ewidencyjna nr 2544.

Działka ewidencyjna nr 2544 oznaczona została w ewidencji gruntów symbolem Ba – tereny przemysłowe. Działka jest niezabudowana.

13. Działka ewidencyjna nr 2547.

Działka ewidencyjna nr 2547 oznaczona została w ewidencji gruntów symbolem Ba – tereny przemysłowe. Działka jest niezabudowana.

Opisana powyżej Nieruchomość była wykorzystywana przez Spółki zależne w działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Wcześniej Spółki zależne nabyły Nieruchomość w wyniku wniesienia przez Spółkę w 2012 r. do każdej z nich wkładów niepieniężnych (dalej: „Aporty”).

Aporty stanowiły transakcje częściowo opodatkowane VAT, w części podlegały natomiast zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 10a ustawy o VAT. Od momentu dokonania Aportów budynki i budowle znajdujące się w obszarze Nieruchomości nie podlegały ulepszeniom, które przekraczałyby 30% ich wartości początkowej.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym sprzedaż przez Spółkę budynków i budowli położonych w obszarze działek nr 2960, 3069, 2958, 2545, 2543, 2542, 2950, 2956, 2541 będzie stanowiła transakcję zwolnioną od opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, a tym samym sprzedaż prawa użytkowania wieczystego tych działek również będzie podlegała zwolnieniu od opodatkowania VAT?
 2. Czy jeżeli zakładana dostawa budynków oraz budowli znajdujących w obszarze działek nr 2960, 3069, 2958, 2545, 2543, 2542, 2950, 2956, 2541 będzie objęta zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, to czy Wnioskodawcy i nabywcy Nieruchomości będzie przysługiwało prawo do rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, na podstawie art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT?
  (...).

Zdaniem Spółki:

 1. sprzedaż przez Spółkę budynków i budowli położonych w obszarze działek nr 2960, 3069, 2958, 2545, 2543, 2542, 2950, 2956, 2541 będzie stanowiła transakcję zwolnioną od opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, a tym samym sprzedaż prawa użytkowania wieczystego tych działek również będzie podlegała zwolnieniu od opodatkowania VAT;
 2. jeżeli zakładana dostawa budynków oraz budowli znajdujących w obszarze działek nr 2960, 3069, 2958, 2545, 2543, 2542, 2950, 2956, 2541 będzie objęta zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, to Wnioskodawcy i nabywcy Nieruchomości będzie przysługiwało prawo do rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, na podstawie art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT;

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Ad 1. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Co do zasady, dostawa towarów na terytorium kraju opodatkowana jest stawką VAT w wysokości 23%.

Natomiast stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Zgodnie art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Jednakże, nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu VAT, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, nie może ona podlegać wyłączeniu od opodatkowania lub być zwolniona.

Przechodząc do kwestii opodatkowania sprzedaży nieruchomości Spółka zauważyła, że ustawa o VAT przewiduje szereg przypadków, w których dostawa nieruchomości może podlegać zwolnieniu od opodatkowania.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Natomiast, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim;
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części kluczowe jest ustalenie kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT ustawodawca przewiduje – po spełnieniu określonych warunków – zwolnienie od opodatkowania wskazane w art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Jednocześnie w myśl art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt l0a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

W art. 2 pkt 14 ustawy o VAT zdefiniowane zostało pojęcie pierwszego zasiedlenia, przez które rozumieć należy oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o „pierwszym zasiedleniu”, zgodnie ze wskazanym art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie dotyczyć może każdej czynności objętej przedmiotowym zakresem opodatkowania VAT, mocą której budynek, budowla lub ich części oddane są do użytkowania. Tym samym, może to być zarówno dostawa towarów, jak i świadczenie usług.

Spółka zwróciła uwagę, że przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 str. 1 ze zm.: dalej: „Dyrektywa 2006/112/WE”), posługują się pojęciem „pierwszego zasiedlenia”, jednakże nie definiują tego pojęcia oraz nie wprowadzają dodatkowych warunków go określających.

W konsekwencji zarówno zgodnie z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz w świetle utrwalonego w tej materii orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pierwsze zasiedlenie budynku należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”.

W efekcie, aby w tej sytuacji można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do zajęcia budynku, jego używania, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy, w celu ustalenia czy w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie od opodatkowania VAT, czy też opodatkowanie stawką podstawową należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć czy względem budynków oraz budowli, których ulepszenie nie przekroczyło 30% ich wartości początkowej lub które nie podlegały ulepszeniu, nastąpiło pierwsze zasiedlenie.

W opinii Wnioskodawcy, zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT stosuje się w odniesieniu do dostawy całości lub części budynków i budowli, jeżeli w stosunku do nich miało miejsce pierwsze zasiedlenie, przy czym okres między pierwszym zasiedleniem, a dostawą nie jest krótszy niż 2 lata.

Zwolnienia tego nie można zastosować w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili dostawy nie minęły co najmniej 2 lata.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Spółki zależne otrzymały Nieruchomość w wyniku Aportów dokonanych przez Wnioskodawcę w 2012 r. Przedmiotowe Aporty stanowiły transakcje częściowo opodatkowane VAT, a w części podlegały zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt l0a ustawy o VAT.

Przedmiotowa Nieruchomość była wykorzystywana przez Spółki zależne w działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Ponadto Spółka zauważyła, że budynki i budowle wskazane w opisie zdarzenia przyszłego nie podlegały od momentu ich wniesienia do Spółek zależnych ulepszeniom przekraczającym 30% ich wartości początkowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż przez Spółkę budynków i budowli położonych w obszarze działek nr 2960, 3069, 2958, 2545, 2543, 2542, 2950, 2956, 2541 będzie stanowiła transakcję zwolnioną od opodatkowania VAT, ponieważ zastosowanie znajdzie przepis art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Spółka zauważyła, że ostatnia dostawa budynków i budowli znajdujących się w obszarze Nieruchomości miała miejsce w 2012 r. Od tamtego momentu nie dokonano ulepszeń przekraczających 30% wartości początkowej budynków i budowli, co oznacza, że planowana sprzedaż Nieruchomości nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT [o którym również mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy o VAT].

Ponadto, w opinii Wnioskodawcy zastosowania nie znajdzie również druga przesłanka wyłączająca stosowanie zwolnienia, która została określona w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b) ustawy o VAT. Od momentu otrzymania Aportów (rok 2012) przez Spółki zależne do momentu planowanej sprzedaży Nieruchomości przez Spółkę upłynie bowiem okres przekraczający 2 lata, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b) ustawy o VAT.

Na prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy wskazują indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego.

Stanowisko zbieżne ze stanowiskiem Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 7 lipca 2017 r. (znak 0114-KDIP1-1.4012.229.2017.1.LM), w której stwierdził, że: „jak wskazano w treści wniosku, budynek usługowy wykorzystywany był tylko do celów statutowych Wnioskodawcy do dnia 31 grudnia 2010 r. Zatem w odniesieniu do opisanej nieruchomości doszło do pierwszego zasiedlenia i od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu dostawy upłynie okres dłuższy niż dwa lata. Ponadto, co istotne, nie były ponoszone nakłady na ulepszenie przekraczające 30% wartości początkowej przedmiotowych budynków. Tym samym sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, na którą składa się prawo wieczystego użytkowania gruntu działki nr 404 zabudowanej budynkiem usługowym będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy”.

Analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 26 czerwca 2017 r. (znak 0115-KDIT1-2.4012.113.2017.1.AD), w której organ stwierdził, że: „analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że skoro sprzedaż lokalu użytkowego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nastąpi po pierwszym zasiedleniu w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług i po upływie dwóch lat od tego zasiedlenia, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy”.

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 czerwca 2017 r. (znak 0114-KDIP1-1.4012.101.2017.1.IZ) dotyczącej dostawy nieruchomości, tj. prawa wieczystego użytkowania gruntu na której znajdują się budynki, budowle, maszyny i urządzenia, organ zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, że: „analiza okoliczności przedstawionych we wniosku oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów pozwala stwierdzić, że w odniesieniu do sprzedaży Nieruchomości znajdzie zastosowanie zwolnienie z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W analizowanej sytuacji pierwsze zasiedlenie w rozumieniu przepisów ustawy o VAT w odniesieniu do Nieruchomości (...) nastąpiło w momencie oddania tych Nieruchomości do użytkowania w ramach działalności gospodarczej (...)”.

Przechodząc natomiast do opodatkowania dostawy działek ewidencyjnych o nr 2960, 3069, 2958, 2545, 2543, 2542, 2950, 2956, 2541 Spółka zauważyła, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Tak też wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25 czerwca 2016 r. (znak IPPP3/4512-208/16-2/ISZ): „przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny tych obiektów w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Wskazany przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym”.

Spółka zauważyła, że co do zasady, grunt będący przedmiotem dostawy podlega opodatkowaniu według takiej stawki VAT, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od VAT, również dostawa gruntu (w tym dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu) korzysta ze zwolnienia od VAT.

Tym samym skoro dostawa budynków i budowli położonych w obszarze działek nr 2960, 3069, 2958, 2545, 2543, 2542, 2950, 2956, 2541 będzie stanowiła transakcję zwolnioną od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, to dostawa tychże działek również będzie korzystała z takiego zwolnienia.

Reasumując, zdaniem Spółki, sprzedaż przez Spółkę budynków i budowli położonych w obszarze działek nr 2960, 3069, 2958, 2545, 2543, 2542, 2950, 2956, 2541 będzie stanowiła transakcję zwolnioną od opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, a tym samym sprzedaż prawa użytkowania wieczystego tych działek również będzie podlegała zwolnieniu od opodatkowania VAT.

Ad 2. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Jak wynika z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Stosownie do art. 43 ust. 11 ustawy o VAT, oświadczenie, o który m mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie z powołanymi powyżej przepisami ustawy o VAT, w przypadku, gdy dostawa wymienionych powyżej budynków i budowli będzie mogła zostać zwolniona od opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, strony transakcji mogą wybrać opcję opodatkowania VAT tej transakcji, po spełnieniu wymogów z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT.

Zgodnie z powołanymi przepisami, opodatkowanie VAT przedmiotowej transakcji może nastąpić pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. Oświadczenie musi również zawierać imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy, planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części oraz adres budynku, budowli lub ich części.

Zatem, jeżeli Wnioskodawca i nabywca Nieruchomości na dzień dokonania dostawy budynków oraz budowli znajdujących się w obszarze działek nr 2960, 3069, 2958, 2545, 2343, 2542, 2950, 2956, 2541 będą zarejestrowani jako podatnicy VAT i złożą do właściwego dla nabywcy Nieruchomości naczelnika urzędu skarbowego, przed dniem dokonania dostawy, oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT, to przedmiotowa dostawa w odniesieniu do tych budynków i budowli, które objęte będą zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawka VAT w wysokości 23%.

Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 29 stycznia 2016 r. (znak IPPP2/4512-1089/15-4/MT): „ww. zwolnienie jest fakultatywne i przy spełnieniu warunków wynikających z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT dostawca nieruchomości może z niego zrezygnować, w sytuacji, gdy zarówno Sprzedający jak i Kupujący będą w momencie sprzedaży nieruchomości zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Tak więc strony będą uprawnione do rezygnacji ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wyboru opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży części parkingu, w stosunku do których nastąpiło pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, a okres pomiędzy wydaniem powierzchni pierwszemu najemcy a datą dokonania transakcji będzie dłuższy niż 2 lata”.

Podobnie w interpretacji indywidualnej z dnia 23 marca 2017 r. (znak 1462-IPPP3.4512.42.2017.1. IG) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że: „ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części spełniających przesłanki do korzystania ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy po spełnieniu określonych warunków - możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych. Niniejsze prawo zostało zawężone tylko do rezygnacji ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy”.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Spółki, jeżeli zakładana dostawa budynków oraz budowli znajdujących w obszarze działek nr 2960, 3069, 2958, 2545, 2543, 2542, 2950, 2956, 2541 będzie objęta zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, to Wnioskodawcy i nabywcy Nieruchomości przysługiwało będzie prawo do rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, na podstawie art. 43 ust. 10 i l1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja ogranicza się wyłącznie do oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie zadanych pytań i jako element zdarzenia przyszłego przyjęto, że naniesienia budowlane, o których mowa we wniosku, stanowią budynki i budowle w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Niniejsza interpretacja została wydana na podstawie zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, z którego nie wynika, aby przedmiotem planowanej sprzedaży było przedsiębiorstwo albo jego zorganizowana część (por. art. 6 ust. 1 ustawy). Oznacza to, że gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

W zakresie pozostałych zagadnień poruszonych przez Spółkę we wniosku (pyt. 3 i 4) organ interpretacyjny wydał postanowienie nr 0115-KDIT1-3.4012.172.2018.1.MD.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.