0114-KDIP1-3.4012.79.2018.2.SM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zwolnienie dostawy nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2018 r. (data wpływu 19 lutego 2018 r.), uzupełnionym w dniu 3 kwietnia 2018 r. (data wpływu 6 kwietnia 2018 r.) w odpowiedzi na wezwanie nr 0114-KDIP1-3.4012.79.2018.1.SM z dnia 21 marca 2018 r. (skutecznie doręczone w dniu 26 marca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku przy sprzedaży nieruchomości, wyboru opodatkowania transakcji i prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku przy sprzedaży nieruchomości, wyboru opodatkowania transakcji i prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 kwietnia 2018 r. w dniu 3 kwietnia 2018 r. (data wpływu 6 kwietnia 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca planuje zakup nieruchomości wraz z posadowionym na niej budynkiem od Sprzedającego, który jest spółką komandytową. Sprzedający nabył nieruchomość aktem notarialnym dnia 22 sierpnia 2016 roku.

Sprzedający oświadczył kupującemu, iż:

 • nabył nieruchomość od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, tj. poza działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług;
 • sprzedaż budynku posadowionego na nieruchomości stanowić będzie dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług;
 • w związku z nabyciem nieruchomości wraz z posadowionym na niej budynkiem przez sprzedającego od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nie został naliczony podatek VAT, który mógłby podlegać odliczeniu;
 • od momentu zakupu Sprzedający nie poniósł wydatków na ulepszenie przekraczających 30% wartości początkowej nieruchomości.

Sprzedający twierdzi, iż dostawa budynku korzysta ze zwolnienia określonego w artykule 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż dochodzi do kolejnego zasiedlenia. W związku z powyższym strony złożą odpowiednie oświadczenie zgodnie z art. 43 ust. 10, tj. przed dniem dokonania dostawy tych obiektów Strony złożą właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie dotyczące opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 3 kwietnia 2018 r. na pytanie:

 • Od kiedy i w jaki sposób była użytkowana nieruchomość przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności, od której nabył ją Sprzedający,

Wnioskodawca stwierdził:

 • Przedmiotowa nieruchomość została nabyta przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej na podstawie dziedziczenia ustawowego po ojcu dnia 13 kwietnia 2015 roku. Uprzednio nieruchomość należała do ojca sprzedającego (osoby fizycznej) od 14 lutego 2002 roku nabytej w ramach umowy darowizny. Zgodnie z oświadczeniami zawartymi w akcie notarialnym zakupu nieruchomości - sprzedający (osoba fizyczna) oświadczył, iż nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, garażem oraz budynkiem gospodarczym oraz nie jest obciążona żadnymi prawami, w tym umowami dzierżawy, umowami najmu, ani umowami użyczenia, nie są również zawarte jakiekolwiek umowy zobowiązujące ani rozporządzające dotyczące przedmiotowej nieruchomości.
  Wg informacji uzyskanych od Sprzedającego, obecnego właściciela przedmiotowej nieruchomości, działka użytkowana była na cele osobiste przez poprzedniego właściciela.

Na pytanie:

 • W jaki sposób Sprzedający wykorzystywał ww. nieruchomość i czy była ona wykorzystywana przez niego wyłącznie na cele działalności zwolnionej z podatku,

stwierdził:

 • Sprzedający nabył przedmiotową nieruchomość celem dalszej odsprzedaży. Nieruchomość ta nie była przedmiotem podnajmu. Dla Sprzedającego ww. nieruchomość stanowi towar do sprzedaży, nie jest to środek trwały wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.

Na pytanie:

 • Czy Nabywca będzie wykorzystywał nieruchomość do wykonywania czynności opodatkowanych,

stwierdził:

 • Tak, Nabywca pragnie nabyć nieruchomość celem prowadzenia inwestycji polegającej na budowie lokali mieszkalnych do dalszej odsprzedaży. Na ten cel Spółka pragnie pozyskać finansowanie zewnętrzne, w przypadku jego braku, Spółka będzie ewentualnie rozważała dalszą odsprzedaż gruntu wraz z projektem inwestycyjnym i pozwoleniem na budowę, inwestorowi który będzie zainteresowany kontynuowaniem przedsięwzięcia.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Sprzedający słusznie korzysta ze zwolnienia w art. 43 ust. 1 pkt 10?
 2. Czy Sprzedający i Kupujący w związku z powyższym mogą złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i opodatkować podatkiem VAT przedmiotową transakcję?
 3. Czy Kupujący będzie uprawniony do odliczenia od naliczonego przez Sprzedawcę z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości podatku VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Sprzedaż nieruchomości stanowią odpłatną dostawę towarów, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W przypadku dostawy budynków ustawodawca ustanowił wyjątki, na podstawie których odpłatna dostawa budynków jest zwolniona z podatku VAT.

Zwolnieniu z opodatkowania VAT podlega, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10, dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie rozumie się, zgodnie z art. 2 ust 14 ustawy VAT, oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności opodatkowanych, a za takie można rozumieć m.in objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Wydanie winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Zatem pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wtedy, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany, oddany w najem bądź dzierżawę.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, ustawodawca umożliwia podatnikom skorzystanie, po spełnieniu określonych warunków, skorzystanie ze zwolnienia w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się z podatków dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z powyższego wynika, iż planowana dostawa nieruchomości wraz z budynkiem w ramach pierwszego zasiedlenia, nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.

Należy stwierdzić, iż czynność dostawy nieruchomości wraz z posadowionym na niej budynkiem, podlegać będzie opodatkowaniem podatkiem VAT jako odpłatna dostawa towarów. W związku z faktem, iż w omawianym przypadku zostaną spełnione przesłanki wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10a, tj. Sprzedający dokona dostawy nieruchomości wraz z budynkiem w ramach pierwszego zasiedlenia, ale nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości, jak również nie poniesiono wydatków na ulepszenie nieruchomości, przedmiotowa dostawa będzie korzystać ze zwolnienia.

W konsekwencji zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10a, Strony nie mają możliwości do zastosowania art. 43 pkt 10, tj. do rezygnacji ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części.

Więc należy stwierdzić, iż w przypadku opodatkowania dostawy podatkiem VAT stawką 8% i mając na uwadze brzmienie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT która mówi, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku, Kupujący nie będzie miał prawa do odliczenia naliczonego przez Sprzedawcę podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Ad 1-2.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (...) podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, stosownie do art. 146a, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Ponadto, w treści ustawy ustawodawca przewidział dla niektórych czynności zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Na podstawie powyższego przepisu dostawa budynków, budowli lub ich części, spełniających określone w przepisie warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do dostawy upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie - zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Należy zauważyć, że w kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 14 maja 2014 r. o sygn. I FSK 382/14. Sąd w wyroku tym stwierdził, że „Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. Zatem w taki sposób powinna być odczytywana definicja przewidziana w treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, w zakresie pierwszego zasiedlenia budynku po jego wybudowaniu.

Ponadto NSA w swoim orzeczeniu wskazał: „Jak zauważył rzecznik generalny F.G. Jacobs w swojej opinii w sprawie Blasi, EU:C:1997:432, pkt 15 i 16 dostawa nowego budynku wskazuje na koniec procesu produkcji. Natomiast późniejsze opodatkowanie VAT każdej dostawy takiej nieruchomości nie byłoby usprawiedliwione. Używana już nieruchomość nie jest rezultatem procesu produkcyjnego. Po początkowym uzbrojeniu terenu i wzniesieniu budynku korzystanie z nieruchomości z reguły następuje w sposób pasywny i nie powstaje tu żadna wartość dodana. Z tego powodu jedynie pierwotne nabycie uzbrojonej nieruchomości budowlanej oraz budynku przed pierwszym oddaniem go do użytku jest opodatkowane VAT, natomiast dalsze przeniesienie własności takiego budynku oraz jego wynajem nie są objęte tym podatkiem (por. też opinię rzecznika generalnego Vericy Trstenjak do sprawy RLRE Tellmer Property sro, EU:C:2008:697, pkt 50)”.

Jak wynika z powyższego „pierwsze zasiedlenie” budynku (po jego wybudowaniu) należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku, używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej.

W myśl art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Stosownie do art. 43 ust. 11 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy ustawodawca umożliwił podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Co więcej, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Analiza przepisów ustawy regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części prowadzi do wniosku, że w odniesieniu do ich dostawy może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie danego obiektu. Stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie, podatnik uprawniony jest do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter dokonywanych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Należy ponadto wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki, budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny tych obiektów w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca planuje zakup nieruchomości wraz z posadowionym na niej budynkiem od Sprzedającego, który jest spółką komandytową. Sprzedający nabył nieruchomość aktem Notarialnym dnia 22 sierpnia 2016 roku.

Sprzedający oświadczył kupującemu, iż:

 • nabył nieruchomość od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, tj. poza działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług;
 • sprzedaż budynku posadowionego na nieruchomości stanowić będzie dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług;
 • w związku z nabyciem nieruchomości wraz z posadowionym na niej budynkiem przez sprzedającego od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nie został naliczony podatek VAT, który mógłby podlegać odliczeniu;
 • od momentu zakupu Sprzedający nie poniósł wydatków na ulepszenie przekraczających 30% wartości początkowej nieruchomości.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 3 kwietnia 2018 r. Wnioskodawca stwierdził ponadto m.in., że przedmiotowa nieruchomość została nabyta przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej na podstawie dziedziczenia ustawowego po ojcu dnia 13 kwietnia 2015 roku. Uprzednio nieruchomość należała do ojca Sprzedającego (osoby fizycznej) od 14 lutego 2002 roku nabytej w ramach umowy darowizny. Zgodnie z oświadczeniami zawartymi w akcie notarialnym zakupu nieruchomości - Sprzedający (osoba fizyczna) oświadczył, iż nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, garażem oraz budynkiem gospodarczym oraz nie jest obciążona żadnymi prawami, w tym umowami dzierżawy, umowami najmu, ani umowami użyczenia, nie są również zawarte jakiekolwiek umowy zobowiązujące ani rozporządzające dotyczące przedmiotowej nieruchomości.

Wg informacji uzyskanych od Sprzedającego, obecnego właściciela przedmiotowej nieruchomości, działka użytkowana była na cele osobiste przez poprzedniego właściciela.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą m.in. możliwości korzystania przez Sprzedającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, a w dalszej kolejności rezygnacji z tego zwolnienia przez strony i opodatkowania podatkiem VAT tej transakcji.

Jak wskazano wcześniej „pierwsze zasiedlenie” budynku (po jego wybudowaniu) należy rozumieć szeroko, jako pierwsze zajęcie budynku, używanie. W związku z tym w odniesieniu do analizowanej sprawy należy stwierdzić, że w stosunku do posadowionego budynku na nabywanej przez Wnioskodawcę nieruchomości doszło do jego pierwszego zasiedlenia.

Wynika to z okoliczności, że Sprzedający nabył przedmiotową nieruchomość (z posadowionym budynkiem) od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która to osoba ww. nieruchomość nabyła na podstawie dziedziczenia ustawowego po ojcu dnia 13 kwietnia 2015 roku. Uprzednio nieruchomość należała do ojca sprzedającego (osoby fizycznej) od 14 lutego 2002 roku (na podstawie umowy darowizny). Ponadto działka ta użytkowana była na cele osobiste przez poprzedniego właściciela.

Tym samym w stosunku do tego budynku nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie rozumiane jako „pierwsze zajęcie, używanie” - przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, użytkującą ją na cele osobiste (od której nabył ją obecny Sprzedający - spółka komandytowa), a wcześniej przez ojca ww. osoby dokonującej sprzedaży.

Zgodnie z cytowanym wcześniej art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z uwagi zatem na fakt, że spełnione są warunki, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, tj. przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość z posadowionym na niej budynkiem, w stosunku do którego doszło do pierwszego zasiedlenia, a ponadto od tego zasiedlenia minął okres wynoszący co najmniej 2 lata, Sprzedający słusznie korzysta z ww. zwolnienia od podatku dla przedmiotowej nieruchomości.

W związku z możliwością korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, analiza pozostałych zwolnień, o którym mowa w art. 43 ustawy jest bezzasadna.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należy zatem uznać za nieprawidłowe.

Ponadto mając na uwadze fakt, że w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, Sprzedający i Kupujący mogą złożyć oświadczenie, o którym mowa w ww. art. 43 ust. 10 ustawy (z uwzględnieniem zapisów art. 43 ust. 11 ustawy), a tym samym wybrać opodatkowanie podatkiem od towarów i usług przedmiotowej transakcji.

Tym samym stanowisko w zakresie pytania nr 2 jest również nieprawidłowe.

Ad 3.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest również prawo Kupującego do odliczenia podatku naliczonego przez Sprzedawcę z tytułu sprzedaży opisanej we wniosku nieruchomości.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W świetle art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jak wskazał Wnioskodawca, Nabywca będzie wykorzystywał nieruchomość do wykonywania czynności opodatkowanych. Nabywca pragnie bowiem nabyć nieruchomość celem prowadzenia inwestycji polegającej na budowie lokali mieszkalnych do dalszej odsprzedaży. Na ten cel Spółka pragnie pozyskać finansowanie zewnętrzne, w przypadku jego braku, Spółka będzie ewentualnie rozważała dalszą odsprzedaż gruntu wraz z projektem inwestycyjnym i pozwoleniem na budowę, inwestorowi który będzie zainteresowany kontynuowaniem przedsięwzięcia.

Tym samym spełniona jest tzw. przesłanka pozytywna prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Ponadto z uwagi na fakt, że strony transakcji (Sprzedający i Kupujący) mogą wybrać opodatkowanie dostawy nieruchomości stosownie do uregulowań art. 43 ust. 10 ustawy, nie znajdzie zastosowania przesłanka negatywna, o której mowa w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy.

Zatem Kupujący będzie uprawniony do odliczenia naliczonego przez Sprzedawcę z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości podatku od towarów i usług.

Stanowisko w zakresie pytania nr 3 jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja wydawana jest w indywidualnej sprawie zainteresowanego, który składa wniosek o jej wydanie. W związku z tym niniejsza interpretacja odnosi się tylko do Wnioskodawcy (Kupującego), który wystąpił z przedmiotowym wnioskiem.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 • z zastosowaniem art. 119a;
 • w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.