Pierwsze zasiedlenie | Interpretacje podatkowe

Pierwsze zasiedlenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pierwsze zasiedlenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie opodatkowania czynnooci sprzeda?y nieruchomooci po uprzednim wycofaniu ze spó3ki cywilnej.
Fragment:
Stosownie do treoci art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia sie od podatku dostawe budynków, budowli lub ich czeoci, z wyj1tkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiedzy pierwszym zasiedleniem a dostaw1 budynku, budowli lub ich czeoci up3yn13 okres krótszy ni? 2 lata. Z powy?szego uregulowania wynika, ?e dostawa budynków, budowli lub ich czeoci jest – co do zasady – zwolniona od podatku od towarów i us3ug. Wyj1tek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz je?eli pomiedzy pierwszym zasiedleniem a dostaw1 budynku, budowli lub ich czeoci up3yn13 okres krótszy ni? 2 lata. Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich czeoci kluczowym jest ustalenie, kiedy nast1pi3o pierwsze zasiedlenie i jaki up3yn13 okres od tego momentu. Przez pierwsze zasiedlenie – wed3ug art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie sie oddanie do u?ytkowania, w wykonaniu czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub u?ytkownikowi budynków, budowli lub ich czeoci, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, je?eli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowi3y co najmniej 30% wartooci pocz1tkowej. Z kolei przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartooci dodanej (Dz. Urz. UE L z 11.12.2006, Nr 347, str. 1, z póYn. zm.), zwanej dalej Dyrektyw1 2006/112/WE, pos3uguj1 sie pojeciem „ pierwszego zasiedlenia ”, jednak?e nie definiuj1 tego pojecia oraz nie wprowadzaj1 dodatkowych warunków go okreolaj1cych.
2017
19
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie opodatkowania czynnooci sprzeda?y nieruchomooci po uprzednim wycofaniu ze spó3ki cywilnej.
Fragment:
Stosownie do treoci art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia sie od podatku dostawe budynków, budowli lub ich czeoci, z wyj1tkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiedzy pierwszym zasiedleniem a dostaw1 budynku, budowli lub ich czeoci up3yn13 okres krótszy ni? 2 lata. Z powy?szego uregulowania wynika, ?e dostawa budynków, budowli lub ich czeoci jest – co do zasady – zwolniona od podatku od towarów i us3ug. Wyj1tek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz je?eli pomiedzy pierwszym zasiedleniem a dostaw1 budynku, budowli lub ich czeoci up3yn13 okres krótszy ni? 2 lata. Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich czeoci kluczowym jest ustalenie, kiedy nast1pi3o pierwsze zasiedlenie i jaki up3yn13 okres od tego momentu. Przez pierwsze zasiedlenie – wed3ug art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie sie oddanie do u?ytkowania, w wykonaniu czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub u?ytkownikowi budynków, budowli lub ich czeoci, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, je?eli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowi3y co najmniej 30% wartooci pocz1tkowej. Z kolei przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartooci dodanej (Dz. Urz. UE L z 11.12.2006, Nr 347, str. 1, z póYn. zm.), zwanej dalej Dyrektyw1 2006/112/WE, pos3uguj1 sie pojeciem „ pierwszego zasiedlenia ”, jednak?e nie definiuj1 tego pojecia oraz nie wprowadzaj1 dodatkowych warunków go okreolaj1cych.
2017
19
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym
Fragment:
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwolnieniu od podatku podlega dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem, gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. W świetle przytoczonego przepisu kluczowe dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części jest ustalenie, czy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki okres upłynął od tego momentu. Stosownie do art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. W kwestii rozumienia pojęcia „ pierwsze zasiedlenie ” wypowiedział się NSA w wyroku o sygn. I FSK 382/14 z dnia 14 maja 2015 r. W opinii Sądu, definicja „ pierwszego zasiedlenia (zajęcia) ” zawarta w Dyrektywie 112 ma charakter autonomiczny. Zatem nie było konieczne jej definiowanie w ustawie o VAT, poza przypadkami wskazanymi w treści art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 112, czyli przebudowy budynku. Zdaniem Sądu polski ustawodawca nie miał uprawnienia do precyzowania warunków zastosowania kryterium pierwszego zasiedlenia w odniesieniu do sytuacji zaistniałych po wybudowaniu budynku.
2017
11
sty

Istota:
Zbycie gruntu oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego stadionem korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
Fragment:
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. W art. 2 pkt 14 ustawy ustawodawca określił, co należy rozumieć pod pojęciem pierwszego zasiedlenia. Zgodnie z tym przepisem, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Z kolei przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady, posługują się pojęciem „ pierwszego zasiedlenia ”, jednakże nie definiują tego pojęcia oraz nie wprowadzają dodatkowych określających go warunków. W konsekwencji zarówno zgodnie z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz w świetle utrwalonego w tej materii orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pierwsze zasiedlenie budynku należy rozumieć szeroko jako „ pierwsze zajęcie budynku, używanie ”. W efekcie, aby w tej sytuacji można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do zajęcia budynku, jego używania, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej.
2017
4
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania dostawy zabudowanej nieruchomości w drodze licytacji komorniczej
Fragment:
Pierwsze zasiedlenie ma miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, gdyż zarówno sprzedaż, jak i najem lub dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa budynku posadowionego na Nieruchomości, który to budynek był przedmiotem sprzedaży opodatkowanej VAT – najmu (był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych) dokonana została po pierwszym zasiedleniu, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy. Pierwszym zasiedleniem było bowiem wynajęcie tego budynku w maju 2006 roku. Najem ten trwał do sierpnia 2015 roku. Od momentu pierwszego zasiedlenia budynków minęło zatem już ponad 2 lata. Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, dostawa tego budynku, który był przedmiotem wybudowania do maja 2006 roku oraz najmu w okresie maj 2006 – sierpień 2015 roku (był oddany do używania w wykonaniu czynności opodatkowanych) korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Dostawa dokonana została bowiem po pierwszym zasiedleniu oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą omawianego budynku upłynął okres dłuższy niż 2 lata.
2016
23
gru

Istota:
Prawo do zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest – co do zasady – zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu. Przez pierwsze zasiedlenie – według art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Z kolei przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE, posługują się pojęciem „ pierwszego zasiedlenia ”, jednakże nie definiują tego pojęcia oraz nie wprowadzają dodatkowych warunków go określających.
2016
23
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkami
Fragment:
Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dostawa budynków, budowli i ich części jest zwolniona z VAT, chyba, że: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Jednocześnie, w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy stosuje się w odniesieniu do dostawy całości lub części budynków, budowli, jeżeli w stosunku do nich powstało pierwsze zasiedlenie, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą nie jest krótszy niż 2 lata. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej 2 lata. Według art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym (...)
2016
22
gru

Istota:
Czy zbycie lokalu mieszkalnego podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy?
Fragment:
Według art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Przez pierwsze zasiedlenie - zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Wskazać należy, że Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt I FSK 382/14 stwierdził, że pojęcie pierwszego zasiedlenia należy rozumieć szeroko jako używanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu. Na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.
2016
16
gru

Istota:
Opodatkowania sprzedaży działki niezabudowanej oraz działki zabudowanej budynkiem przemysłowym.
Fragment:
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 2 pkt 14 definiuje pojęcie pierwszego zasiedlenia, przez które rozumieć należy oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy stosuje się w odniesieniu do dostawy całości lub części budynków, budowli, jeżeli w stosunku do nich powstało pierwsze zasiedlenie, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą nie jest krótszy niż 2 lata. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej 2 lata. W przypadku budynku, budowli lub ich części niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedazy nieruchomosci zabudowanej i niezabudowanej
Fragment:
Przez pierwsze zasiedlenie ? wedlug art. 2 pkt 14 ustawy ? rozumie sie oddanie do uzytkowania, w wykonaniu czynnosci podlegajacych opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub uzytkownikowi budynkow, budowli lub ich czesci, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jezeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisow o podatku dochodowym, stanowily co najmniej 30% wartosci poczatkowej. Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynkow, budowli lub ich czesci kluczowym jest ustalenie, kiedy nastapilo pierwsze zasiedlenie i jaki okres uplynal od tego momentu. Pierwsze zasiedlenie nalezy rozumiec jako pierwsze zajecie budynku, uzywanie. Aby mozna bylo mowic o pierwszym zasiedleniu, musi dojsc do oddania budynku, budowli lub ich czesci do uzytkowania w wykonaniu czynnosci podlegajacych opodatkowaniu, przez ktore mozna rozumiec m.in. objecie we wladanie budynku, budowli lub ich czesci przez pierwszego nabywce lub uzytkownika. Jezeli podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym naklady na ulepszenie przekraczaja 30% jego wartosci poczatkowej, a nastepnie budynek, budowla lub ich czesc (badz ulepszenie) zostanie oddane do uzytkowania w ramach dzialalnosci gospodarczej podlegajacej opodatkowaniu oznacza to, ze zostal on zasiedlony.
2016
28
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.