Pierwsze zasiedlenie | Interpretacje podatkowe

Pierwsze zasiedlenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pierwsze zasiedlenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowania sprzedaży działki niezabudowanej oraz działki zabudowanej budynkiem przemysłowym.
Fragment:
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 2 pkt 14 definiuje pojęcie pierwszego zasiedlenia, przez które rozumieć należy oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy stosuje się w odniesieniu do dostawy całości lub części budynków, budowli, jeżeli w stosunku do nich powstało pierwsze zasiedlenie, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą nie jest krótszy niż 2 lata. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej 2 lata. W przypadku budynku, budowli lub ich części niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedazy nieruchomosci zabudowanej i niezabudowanej
Fragment:
Przez pierwsze zasiedlenie ? wedlug art. 2 pkt 14 ustawy ? rozumie sie oddanie do uzytkowania, w wykonaniu czynnosci podlegajacych opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub uzytkownikowi budynkow, budowli lub ich czesci, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jezeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisow o podatku dochodowym, stanowily co najmniej 30% wartosci poczatkowej. Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynkow, budowli lub ich czesci kluczowym jest ustalenie, kiedy nastapilo pierwsze zasiedlenie i jaki okres uplynal od tego momentu. Pierwsze zasiedlenie nalezy rozumiec jako pierwsze zajecie budynku, uzywanie. Aby mozna bylo mowic o pierwszym zasiedleniu, musi dojsc do oddania budynku, budowli lub ich czesci do uzytkowania w wykonaniu czynnosci podlegajacych opodatkowaniu, przez ktore mozna rozumiec m.in. objecie we wladanie budynku, budowli lub ich czesci przez pierwszego nabywce lub uzytkownika. Jezeli podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym naklady na ulepszenie przekraczaja 30% jego wartosci poczatkowej, a nastepnie budynek, budowla lub ich czesc (badz ulepszenie) zostanie oddane do uzytkowania w ramach dzialalnosci gospodarczej podlegajacej opodatkowaniu oznacza to, ze zostal on zasiedlony.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania dostawy Nieruchomości 1, Nieruchomości 2 oraz Nieruchomości 3
Fragment:
Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego; Nieruchomość 1 oraz Nieruchomość 2 zostały nabyte przez Wnioskodawcę w ramach czynności podlegających opodatkowaniu na podstawie umowy sprzedaży z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Zlokalizowane na Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2 Budowle oraz Budynki były przed tą datą przedmiotem czynności opodatkowanych i ich pierwsze zasiedlenie nastąpiło dawniej niż 2 lata przed ich nabyciem przez Wnioskodawcę; Od momentu ostatniego „ pierwszego zasiedlenia ” ani Wnioskodawca ani poprzedni właściciel nie ponosili na Budynki ani Budowle nakładów, które stanowiłyby ich ulepszenie w rozumieniu przepisów Ustawy o CIT i które przekroczyłyby 30% ich wartości początkowej; Wnioskodawca nie wykorzystywał Nieruchomości 1 ani Nieruchomości 2 wyłącznie na potrzeby czynności zwolnionych z opodatkowania. W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy: do omawianej dostawy Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2 nie będzie miało zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT; dostawa Nieruchomości 1 praz Nieruchomości 2 powinna zostać zakwalifikowana jako dostawa Budynków oraz Budowli (wraz z „ przynależnym ” do nich gruntem), która będzie dokonywana po upływie 2 lat od ich pierwszego zasiedlenia). W konsekwencji, dostawa ta, co do zasady będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT. Jednocześnie jednak, na podstawie art. 43 ust. 10 oraz ust. 11 Ustawy o VAT Nabywca oraz Wnioskodawca będą uprawnieni do rezygnacji z powyższego zwolnienia oraz wyboru opcji opodatkowania VAT.
2016
27
lis

Istota:
Opodatkowania sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Na nieruchomości są posadowione następujące budynki i budowle: budynek mieszkalny, do pierwszego zasiedlenia doszło w latach 30-tych XX wieku, okres między pierwszym zasiedleniem a dostawą obiektu będzie dłuższy niż 2 lata, Wnioskodawca nie poczynił żadnych wydatków na jego ulepszenie, budynek gospodarczy nr 1, do pierwszego zasiedlenia doszło w latach 30-tych XX wieku, okres między pierwszym zasiedleniem a dostawą obiektu będzie dłuższy niż 2 lata, Wnioskodawca nie poczynił żadnych wydatków na ulepszenie obiektu, budynek gospodarczy nr 2, do pierwszego zasiedlenia doszło w latach 30-tych XX wieku, okres między pierwszym zasiedleniem a dostawą obiektu będzie dłuższy niż 2 lata, Wnioskodawca nie poczynił żadnych nakładów na jego ulepszenie, budowla (płot betonowy), oddany do używania w połowie lat 90-tych XX wieku, okres pomiędzy oddaniem do używania a dostawą będzie dłuższy niż 2 lata, Wnioskodawca nie poczynił żadnych wydatków na jej ulepszenie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż przedmiotowej działki nr 85/2 powinna zostać opodatkowana podatkiem od towarów i usług w wysokości 23% podstawy opodatkowania czy też jest zwolniona z opodatkowania tym podatkiem... Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż powyżej opisanej działki powinna być zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
2016
12
sie

Istota:
Sposób opodatkowania Transakcji dostawy Nieruchomości.
Fragment:
Zatem należy stwierdzić, że w przedmiotowym przypadku względem tych powierzchni Budynku i Budowli, które są przeznaczone pod najem pierwsze zasiedlenie powstaje w momencie oddania danej powierzchni Budynku i Budowli w najem. Z okoliczności sprawy wynika, że pod najem przeznaczone są powierzchnie Budynku w tym wewnętrzne miejsca parkingowe oraz Budowla w postaci przyłączy teletechnicznych i słupa (totemu). Tym samym względem powierzchni Budynku przeznaczonej pod najem w tym wewnętrznych miejsc parkingowych oraz Budowli w postaci przyłączy teletechnicznych i słupa (totemu) pierwsze zasiedlenie powstało w momencie oddania ich w najem najemcom. W konsekwencji w stosunku do tej części powierzchni Budynku, w tym wewnętrznych miejsc parkingowych, która jest przeznaczona pod najem ale nie została oddana w najem nie powstało pierwsze zasiedlenie. Natomiast w stosunku do tych powierzchni Budynku i Budowli, które nie są przeznaczone pod najem (np. pomieszczenia techniczne, ciągi komunikacyjne w garażu oraz niektóre pomieszczenia socjalne/pomocnicze, klatki schodowe itp. parking zewnętrzny, który jest ogólnodostępny, doga dojazdowa) pierwsze zasiedlenie powstaje w momencie oddania w najem pierwszej powierzchni Budynku bądź Budowli przeznaczonej pod najem. Wówczas bowiem następuje wykorzystanie powierzchni Budynku i Budowli, które nie są przeznaczone pod najem (np. pomieszczenia techniczne, ciągi komunikacyjne w garażu oraz niektóre pomieszczenia socjalne/pomocnicze, klatki schodowe itp. parking zewnętrzny, który jest ogólnodostępny, doga dojazdowa) w prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na najmie.
2016
12
sie

Istota:
Czy Spółka dokonując sprzedaży opisanych we wniosku nieruchomości zabudowanych (tj. zabudowanych Budynkiem 1 i Budynkiem 2), wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (wprowadzonych do ewidencji środków trwałych), które jednocześnie nie były przedmiotem transakcji podlegających opodatkowaniu VAT (np. sprzedaży, najmu, dzierżawy), może stosować zwolnienie z opodatkowania wskazane w art 43 ust. 1 pkt 10) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Na podstawie powyższego przepisu dostawa budynków, budowli lub ich części, spełniających określone w przepisie warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do dostawy upłynął okres krótszy niż 2 lata. Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Należy zauważyć, że istotą pierwszego zasiedlenia - jak wynika z ww. art. 2 pkt 14 ustawy o VAT - jest oddanie do użytkowania, które następuje w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwszym zasiedleniem może być więc także oddanie nieruchomości do używania innemu podmiotowi np. na podstawie umowy najmu, czy dzierżawy.
2016
11
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT transakcji nabycia Nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wystawionej faktury
Fragment:
Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 dostawa budynków, budowli i ich części jest zwolniona z VAT, poza następującymi wyjątkami: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Jednocześnie, w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę powyższe regulacje, pierwsze zasiedlenie budynku i budowli tworzących Market nastąpiło najpóźniej w momencie wydania ich Zbywcy w wykonaniu umowy sprzedaży (podlegającej opodatkowaniu VAT) zawartej w 2013 r. Ponadto, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, wartość wydatków na ulepszenie budynku i budowli wchodzących w skład Nieruchomości stanowiła mniej niż 30% wartości początkowej poszczególnych obiektów. Podsumowując, planowana Transakcja będzie dokonywana po upływie przynajmniej dwóch lat od pierwszego zasiedlenia całej Nieruchomości. W konsekwencji, w odniesieniu do budynku i budowli tworzących Market, Transakcja będzie spełniać warunki zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
2016
10
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od opodatkowania dostawy Nieruchomości.
Fragment:
Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest – co do zasady – zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu. Przez pierwsze zasiedlenie – według art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Z kolei przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE, posługują się pojęciem „ pierwszego zasiedlenia ”, jednakże nie definiują tego pojęcia oraz nie wprowadzają dodatkowych warunków go określających.
2016
24
lip

Istota:
Czy dokonana czynność odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości była zwolniona od podatku od towarów i usług?
Fragment:
Pierwsze zasiedlenie będzie miało natomiast miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem, które to czynności będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca zauważa, że zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa, czy najem, wykonywane przez podatników podatku VAT są bowiem czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. W tym miejscu Wnioskodawca podkreśla, że pojęcie „ oddanie do użytkowania ”, o którym mowa w powołanym art. 2 pkt 14 ustawy należy rozumieć jako objęcie faktycznego władztwa nad budynkami, budowlami lub ich częściami, możliwość dysponowania nimi, używania ich jak właściciel. Tym samym należy stwierdzić, że zwolnienie od podatku od towarów i usług przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy znajdzie zastosowanie w odniesieniu do sprzedaży budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie dostawy są one zasiedlone w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata. Powyższe przepisy nie znajdą zastosowania w przypadku przedmiotowej nieruchomości, gdyż nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie – czynność, na podstawie której nabyto nieruchomość, nie była czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2016
15
lip

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Banku, że sprzedaż wymienionej we wniosku nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy VAT ?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z artykułem 43 ust 1 pkt 10 ustawy VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż dwa lata. Przez pierwsze zasiedlenie zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy VAT, należy rozumieć oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Zdaniem wnioskodawcy sprzedaż opisanej nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia z art. 43 ust 1 pkt 10, ponieważ należy przyjąć, iż pierwsze zasiedlenie miało miejsce w dacie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości dnia 25 czerwca 2012 r. i przekazania do użytkowania dzierżawcy, a okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nieruchomości jest dłuższy niż dwa lata. „Powyższa interpretacja jest uzasadniona także tym, że art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT stanowi implementację art. 135 ust. 1 lit. j Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347, poz. 1 – dalej: Dyrektywa 2006/112/WE).
2016
10
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.