Pieniądze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pieniądze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
29
lis

Istota:

W zakresie zwolnienia z podatku VAT usługi polegającej na dystrybucji voucherów/kuponów

Fragment:

Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji pieniądza elektronicznego. Należy zatem dokonać ich wykładni w oparciu o przepisy z innych dziedzin prawa. W tym zakresie, zgodnie z art. 2 pkt 21a) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1572), pieniądz elektroniczny oznacza wartość pieniężną przechowywaną elektronicznie, w tym magnetycznie, wydawaną, z obowiązkiem jej wykupu, w celu dokonywania transakcji płatniczych, akceptowaną przez podmioty inne niż wyłącznie wydawca pieniądza elektronicznego. Jak wynika z opisu sprawy kupony/vouchery stanowią formę pieniądza elektronicznego i służą ostatecznym nabywcom do realizacji płatności internetowych przy dokonywaniu zakupów w sieci Internet u podmiotów należących do sieci kooperacyjnej emitenta kuponów. Kupony dostępne są w określonych wartościach nominalnych i zawierają wydrukowany kod PIN, który umożliwia dokonywanie płatności. Zatem opisane kupony/vouchery spełniają przesłanki uznania ich za pieniądz elektroniczny w rozumieniu ww. ustawy. Wobec tego, w analizowanej sprawie Spółka będzie świadczyć usługi pośrednictwa w dystrybucji środków płatniczych w postaci pieniądza elektronicznego, służących do realizacji płatności internetowych przy dokonaniu zakupów u określonych podmiotów.

2013
29
wrz

Istota:

Która z kwot stanowi przychód Wnioskodawcy? Wartość kuponów wydanych Widzom w zamian za pieniądze czy różnica wynikająca z niższego przelicznika powrotnej wymiany kuponów na pieniądze?

Fragment:

Wartość kuponów wydanych Widzom w zamian za pieniądze czy różnica wynikająca z niższego przelicznika powrotnej wymiany kuponów na pieniądze... Stanowisko Wnioskodawcy: Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 t.. Nr 74, poz. 397 ze zm. dalej: „ updop ”) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera legalnej definicji przychodów podatkowych wskazuje jedynie, w art. 12, rodzaje przychodów, których wystąpienie wiąże się z uzyskaniem przychodu, a także enumeratywnie wylicza, jakiego rodzaju wpływy pieniężne nie są zaliczane do przychodów (art. 12 ust. 4 updop). Podkreślenia wymaga, że katalog ten nie jest katalogiem zamkniętym, o czym świadczy użyty w art. 12 ust. 1 updop zwrot „ w szczególności ”. Zdaniem naszym przychodem będzie wartość różnicy wynikająca z niższego kursu wymiany kuponów na pieniądze, dokonywana na życzenie Widzów, bowiem kupon nie stanowi towaru ani usługi, a jedynie jest ekwiwalentem pieniądza pozwalającym na jego późniejszą wymianę na usługi świadczone przez Nadawców, podobnie jak bony, czy talony.

2013
16
maj

Istota:

W zakresie braku opodatkowania wydania (przekazania) pieniędzy elektronicznych

Fragment:

Ich wartość w obrocie wynika z posiadania przez pieniądz funkcji płatniczych. Dopóki więc pieniądz jest nabywany jako środek płatniczy, nie będzie on towarem w rozumieniu ustawy VAT. To samo dotyczy wszelkich surogatów pieniądza, które są nabywane dla ich funkcji płatniczych, np. bonów, czy jak w analizowanym zdarzeniu przyszłym - pieniędzy elektronicznych. Pieniądze elektroniczne zastępują środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się towary czy usługi. Zgodnie z ustawą Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r., a w szczególności z art. 4 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, który odsyła do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych z dnia 12 września 2002r., kod PIN przechowywany w systemie elektronicznym o określonej wartości nominalnej wyrażonej w jednostkach pieniężnych PLN stanowi formę, w której emitowany jest pieniądz elektroniczny, mający za zadanie regulowanie płatności za towary czy usługi. W ten sposób zastępuje on pieniądz gotówkowy, który nie jest towarem w rozumieniu ustawy VAT. W skutek tego, surogat pieniądza gotówkowego jakim jest właśnie pieniądz elektroniczny, nie może zostać uznany za towar. Dlatego też wydanie pieniądza elektronicznego poprzez pobranie Zbiorów Danych (kodów PIN) w systemie informatycznym pomiędzy E.em a Wnioskodawcą oraz dalej między Wnioskodawcą a jego kontrahentami nie może zostać uznane za dostawę towarów.

2013
16
maj

Istota:

Dokumentowania sprzedaży pieniędzy elektronicznych

Fragment:

Wnioskodawca na podstawie zawartej Umowy w sprawie dystrybucji Zbiorów Danych będzie nabywał pieniądze elektroniczne od angielskiego E.a i dostarczał (odsprzedawał) swoim kontrahentom - dalszym dystrybutorom, którzy będą sprzedawać pieniądze elektroniczne do końcowych odbiorców. E.,zgodnie z zawartą umową, ma za zadanie dostarczać pieniądz elektroniczny Wnioskodawcy w formie zbiorów danych (kodów) mających postać elektroniczną zapisaną na danym nośniku np. na serwerze. Udostępnione kody będą miały formę ciągu znaków (np. cyfr), które pozwolą zapłacić za transakcję, dzięki czemu będzie to pieniądz elektroniczny mający siłę nabywczą. Wnioskodawca będzie otrzymywał (nabywał) pieniądze elektroniczne po ich cenie nominalnej i dostarczał (odsprzedawał) je dalej dokładnie za tą samą cenę dalszemu nabywcy. Za usługę dystrybucji kodów (pieniądza elektronicznego) na terytorium Polski, E. wypłaci Wnioskodawcy prowizję. Prowizja będzie płatna na postawie faktury wystawionej przez Wnioskodawcę na rzecz E.a. Wielkość należnej prowizji będzie ustalona w umowie i będzie zależna od dokonanego obrotu (wielkości dystrybucji) pieniądza elektronicznego. Usługobiorcą świadczonych przez Wnioskodawcę usług dystrybucji pieniądza elektronicznego będzie podatnik w rozumieniu art. 28a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

2013
16
maj

Istota:

W zakresie ustalenia miejsca świadczenia usług dystrybucji pieniądza elektronicznego przez Wnioskodawcę

Fragment:

Wnioskodawca na podstawie zawartej Umowy w sprawie dystrybucji Zbiorów Danych będzie nabywał pieniądze elektroniczne od angielskiego E.a i dostarczał (odsprzedawał) swoim kontrahentom - dalszym dystrybutorom, którzy będą sprzedawać pieniądze elektroniczne do końcowych odbiorców. E.,zgodnie z zawartą umową, ma za zadanie dostarczać pieniądz elektroniczny Wnioskodawcy w formie zbiorów danych (kodów) mających postać elektroniczną zapisaną na danym nośniku np. na serwerze. Udostępnione kody będą miały formę ciągu znaków (np. cyfr), które pozwolą zapłacić za transakcję, dzięki czemu będzie to pieniądz elektroniczny mający siłę nabywczą. Wnioskodawca będzie otrzymywał (nabywał) pieniądze elektroniczne po ich cenie nominalnej i dostarczał (odsprzedawał) je dalej dokładnie za tą samą cenę dalszemu nabywcy. Za usługę dystrybucji kodów (pieniądza elektronicznego) na terytorium Polski, E. wypłaci Wnioskodawcy prowizję. Prowizja będzie płatna na postawie faktury wystawionej przez Wnioskodawcę na rzecz E.a. Wielkość należnej prowizji będzie ustalona w umowie i będzie zależna od dokonanego obrotu (wielkości dystrybucji) pieniądza elektronicznego. Usługobiorcą świadczonych przez Wnioskodawcę usług dystrybucji pieniądza elektronicznego będzie podatnik w rozumieniu art. 28a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

2012
27
sty

Istota:

Uznanie czy kwoty wpłacane przez Użytkowników na konto Spółki za nabywane przez Użytkowników kupony podlegają w Spółce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Fragment:

Tymczasem w okolicznościach przedstawionych przez Spółkę, to nie Spółka dokonuje sprzedaży a wpłacane przez Użytkowników pieniądze nie są jej należne. Powyższa argumentacja potwierdza zatem stanowisko Spółki, że środki pieniężne, które są wpłacane przez Użytkowników na konto Spółki za nabywane przez Użytkowników za pośrednictwem Portalu kupony, nie podlegają w Spółce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W myśl art. 5a cyt. ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

2011
31
gru

Istota:

Darowizny pieniężne nie podlegają VAT

Fragment:

Nie ma żadnej wątpliwości, że pieniądz nie spełnia powyższych przesłanek, gdyż nie jest materialną częścią przyrody. Pieniądz, jako środek płatniczy, nie jest towarem w znaczeniu tej ustawowej definicji. Tym samym darowizny pieniężne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie mieszczą się zakresie czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 ww. ustawy. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi szpital działający jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. W ramach swojej działalności udziela świadczeń medycznych. Świadczenie odbywa się na zasadzie z góry określonej odpłatności lub w ramach kontraktu z NFZ. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że pacjenci w ramach wdzięczności za leczenie przekazują dobrowolnie pewne sumy pieniężne na konto lub gotówką do kasy kliniki. Do świadczeń tych pacjenci nie są w żaden sposób zobowiązani i od ich wpłacenia nie zależy ani zakres ani sposób wyświadczenia usługi ani też częstotliwość czy też sposób opieki ze strony personelu pomocniczego. Otrzymane kwoty NZOZ przeznacza na działalność statutową. Z natury rzeczy pacjenci to wyłącznie osoby fizyczne. Dobrowolnie przekazane na rzecz Wnioskodawcy (...)

2011
16
gru

Istota:

1. Czy w przypadku pokrycia faktycznych kosztów leczenia i rehabilitacji przez Fundację z pieniędzy zgromadzonych na subkoncie wnioskodawczyni na jej osobisty rachunek bankowy lub bezpośrednio na rachunek bankowy podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych (szpital), wnioskodawczyni zobowiązana jest zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych? Jeśli tak, w jakiej wysokości i czy może starać się o zwolnienie z podatku od tych wpłat?
2. Jeśli wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku, w jaki sposób fundacja powinna rozliczyć się z wnioskodawczynią, czy powinna wystawić jej PIT-8C?

Fragment:

Pieniądze nie wykorzystane pozostaną przeznaczone na cele statutowe Fundacji. Fundacja nie pobiera żadnej prowizji ani od darczyńców ani od wnioskodawczyni za prowadzenie konta i obsługę księgową. Wszystkie środki znajdujące się na ww. rachunku bankowym przeznaczone są na leczenie i rehabilitację wnioskodawczyni. Zgodnie z treścią § 4 pkt 1 zawartej umowy, wszystkie przekazane pieniądze przeznaczone zostaną na realizacje celów zgodnych z § 4 pkt 4 statutu Fundacji, tj. pomoc rzeczową i finansową dla osób potrzebujących w Polsce i innych krajach oraz art. 4 pkt 1.2 i 1.4 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, tj. działalności charytatywnej i ochrony i promocji zdrowia. Pieniądze zgromadzone na rachunku bankowym tzw. subkoncie są rozdysponowane na leczenie i rehabilitację wnioskodawczyni w dwojaki sposób. Fundacja przelewała pieniądze z rachunku bankowego m.in. za przeprowadzone operacje bezpośrednio na rachunek bankowy szpitala. Faktury VAT były wystawione na Fundację. Natomiast za pozostałe czynności związane z leczeniem i rehabilitacją, np. opłaty za konsultacje medyczne, zakup leków - pieniądze były przelewane na osobisty rachunek bankowy wnioskodawczyni w formie zaliczek i następnie rozliczane na podstawie przedstawionych przez nią rachunków (faktur VAT) i paragonów.

2011
1
wrz

Istota:

Opodatkowanie wypłaconej na podstawie ugody pozasądowej kwoty pieniędzy.

Fragment:

Ojciec dziewczyny (sprawczyni postrzału) chce wpłacić Wnioskodawczyni pieniądze na konto. Nie określił jaką formą to uczyni: jednorazowo, czy miesięcznie. Nie określił wielkości sumy zadeklarowanej. Wnioskodawczyni wskazuje, iż rekompensata zostanie przyznana i wypłacona na podstawie ugody pozasądowej. Pismem z dnia 18.06.2010 r. Nr IPPB4/415-397/10-2/JS wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Powyższe uzupełniono w terminie. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przyjęta, dobrowolnie wpłacona na konto Wnioskodawczyni przez sprawę wypadku kwota będzie podlegać płaceniu podatku do Urzędu Skarbowego... Zdaniem Wnioskodawczyni: Wnioskodawczyni uległa wypadkowi mając lat 15, a wkrótce minie 3 lata od tej tragedii. Nie potrafi wycenić wartości oka (dla Niej jest bezcenne), gdyż drugie oko też jest zagrożone. Uważa, że każda zadeklarowana suma przez „ winowajców ” tragedii nie nałoży na Wnioskodawczynię obowiązku uiszczenia podatku ”bogacenia się”. Żadne pieniądze nie wyrównają bólu fizycznego, psychicznego, moralnego i wypaczonego życia jako osoby niepełnosprawnej. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co natępuje. Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.

2011
1
cze

Istota:

Czy czynności związane z otrzymaniem świadczeń pieniężnych od producenta licencji podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy, poprzez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Z analizy powyższych przepisów jednoznacznie wynika, iż świadczenie usług (za wyjątkiem ściśle określonego przypadku, o którym mowa w przepisie art. 8 ust. 2) podlega opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy jest wykonywane odpłatnie. W ustawie o podatku od towarów i usług nie określono expresis verbis, co należy rozumieć pod pojęciem odpłatności (wynagrodzenia), które powoduje, że świadczenie usług staje się czynnością opodatkowaną. Przyjmuje się zatem, że odpłatność ma miejsce wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy świadczeniem usług, a otrzymanym wynagrodzeniem, będącym świadczeniem wzajemnym. Usługodawcę musi łączyć z odbiorcą stosunek prawny, z którego wynika obowiązek świadczenia usług oraz wysokość wynagrodzenia (świadczenia wzajemnego) za dokonanie tych czynności.