Pielęgniarka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pielęgniarka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
maj

Istota:

Skutki podatkowe udziału w kursie szkoleniowym członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Fragment:

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych (dalej również: Izba) jest jednostką organizacyjną samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, posiadającą osobowość prawną. Z przynależnością do samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych powiązany jest obowiązek opłacania przez pielęgniarki i położne składki członkowskiej na rzecz Izby. Obowiązek ten wynika z przepisu z art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 1 lutego 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, zgodnie z którym członkowie samorządu są obowiązani regularnie opłacać składkę członkowską. Składka ta opłacana jest comiesięcznie, w wysokości określonej w uchwale (...) w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału. Ponadto na mocy przepisu z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ustawodawca nałożył na pielęgniarki i położne obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. Korelatem tego obowiązku jest uprawnienie członków samorządu do korzystania z pomocy okręgowych izb pielęgniarek i położnych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu.

2018
11
kwi

Istota:

Skutki podatkowe udziału w kursie szkoleniowym członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Fragment:

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych (dalej również: Izba) jest jednostką organizacyjną samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, posiadającą osobowość prawną. Z przynależnością do samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych powiązany jest obowiązek opłacania przez pielęgniarki i położne składki członkowskiej na rzecz Izby. Obowiązek ten wynika z przepisu z art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 1 lutego 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, zgodnie z którym członkowie samorządu są obowiązani regularnie opłacać składkę członkowską. Składka ta opłacana jest comiesięcznie, w wysokości określonej w uchwale VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału. Ponadto na mocy przepisu z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ustawodawca nałożył na pielęgniarki i położne obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. Korelatem tego obowiązku jest uprawnienie członków samorządu do korzystania z pomocy okręgowych izb pielęgniarek i położnych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu.

2018
30
mar

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych refundacji i finansowania członkom Izby Pielęgniarek i Położnych udziału w kursach, w ramach kształcenia podyplomowego.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych (dalej: Izba) jest organizacją samorządu pielęgniarek i położnych posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. Działanie Izby oparte jest na uchwałach podejmowanych przez organy samorządu, którymi na szczeblu okręgowym są w szczególności okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych oraz okręgowa rada pielęgniarek i położnych, a na szczeblu krajowym Krajowy zjazd Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. W ramach prowadzonej działalności Izba świadczy usługi w zakresie kształcenia podyplomowego. Część tych szkoleń finansowana jest w całości przez organ samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, ze składek członkowskich. Obowiązek regularnego opłacania składki członkowskiej wynika wprost z przepisów ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. Obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki i położne również wynika z przepisów ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. W przypadku szkoleń prowadzonych przez Izbę kieruje się ona wewnętrznymi aktami samorządu, zgodnie z którymi warunkiem skorzystania przez pielęgniarkę lub położną z nieodpłatnej formy kształcenia podyplomowego jest regularne opłacanie składek członkowskich i niezaleganie z ich opłatą oraz przynależność do Izby.

2018
22
sty

Istota:

W zakresie skutków podatkowych organizowania, finansowania bądź refundacji członkom Izby udziału w szkoleniach zawodowych oraz obowiązku sporządzenia dla każdego uczestnika szkolenia informacji PIT-8C

Fragment:

W przypadku samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych z przynależnością do niego powiązany jest obowiązek opłacania przez pielęgniarki i położne składki członkowskiej na rzecz okręgowej izby pielęgniarek i położnych. Obowiązek ten wynika z przepisu z art. 11 ust. 2 pkt 4 u.s.p.p., zgodnie z którym, członkowie samorządu są obowiązani regularnie opłacać składkę członkowską. Składka ta opłacana jest comiesięcznie, w wysokości określonej w uchwale Nr 18 z dnia 20 stycznia 2016 r. VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału. Ponadto na mocy przepisu z art. 61 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, dalej zwanej: „ u.z.p.p. ”), ustawodawca nałożył na pielęgniarki i położne obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. Korelatem tego obowiązku jest uprawnienie członków samorządu do korzystania z pomocy okręgowych izb pielęgniarek i położnych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu (art. 11 ust. 1 pkt 2 u.s.p.p.). Obowiązek pomocy i pieczy (...)

2014
3
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych na rzecz szpitali poprzez zatrudnione pielęgniarki, położne i ratowników medycznych.

Fragment:

Wymienione świadczenie pielęgnacyjne, zapobiegawcze, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne mogą być wykonywane przez pielęgniarki, położne i ratowników medycznych poprzez: rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych; sprawowanie opieki pielęgnacyjnej; realizację zleceń lekarskich wynikających z procesu diagnozowania, leczenia i rehabilitacji, ale również wykonywanie określonych świadczeń diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych bez zlecenia lekarskiego, których zakres zapisany jest w obowiązujących rozporządzeniach Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych na rzecz szpitali poprzez zatrudnione pielęgniarki, położne i ratowników medycznych, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy. Wnioskodawca wskazał, że przedmiotowe usługi świadczone na rzecz szpitali wykonywane poprzez zatrudnione pielęgniarki, położne i ratowników medycznych służą wzmocnieniu, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia i są to działania wynikające z procesu (diagnozowania) leczenia i usprawniania. W tym miejscu należy wskazać, że określając krąg podmiotów objętych zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19c ustawy, ustawodawca odwołał się do art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.

2014
25
lut

Istota:

1) Czy osiągane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?2) Czy przez wydatkowanie dochodu zwolnionego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozumieć należy poniesienie wydatków na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio służących realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, czy też dokonywane od tych środków i wartości odpisy amortyzacyjne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów?3) Czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty ogólnoadministracyjne, w tym wydatki na nabycie lub wytworzenie środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku finansowania ich z dochodu zwolnionego od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 17 ust. lb ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uznawać należy za wydatkowanie dochodu zwolnionego zgodnie z przeznaczeniem?

Fragment:

Szczegółowe zasady funkcjonowania organów Izby Pielęgniarek i Położnych określa Regulamin IPiP. Funkcjonowanie Izby oparte jest na uchwałach podejmowanych przez organy samorządu, którymi na szczeblu okręgowym są w szczególności okręgowe zjazdy pielęgniarek i położnych oraz okręgowe rady pielęgniarek i położnych, a na szczeblu krajowym - Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Uchwały podejmowane przez Izbę w zakresie regulacji ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, stanowią odpowiednik statutu istniejącego w podmiotach, dla których akty prawne stanowiące podstawę ich tworzenia przewidują uchwalenie takiego dokumentu, mającego istotną moc prawną. Jednym z celów ustawowych samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych jest sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej, w czym mieści się również szeroko pojęta działalność szkoleniowa. Samorząd pielęgniarek i położnych wykonuje zadanie ustawowe m.in. poprzez prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, natomiast każda pielęgniarka i położna ma obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego.

2011
1
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług kształcenia zawodowego dotyczącego usług kursów i szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych oraz usług kursów kwalifikacyjnych dla innych pracowników zatrudnionych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Fragment:

Szczegółowe warunki i tryb odbywania kształcenia podyplomowego przez pielęgniarki i położnej reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923). Stosownie do § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, pielęgniarka, położna zatrudniona na podstawie umowy o pracę odbywa kształcenie podyplomowe na swój wniosek, na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę do organizatora kształcenia podyplomowego. Pielęgniarka, położna może odbywać kształcenie podyplomowe również bez skierowania, o którym mowa w ust. 1, na podstawie umowy zawartej z organizatorem kształcenia (§ 2 ust. 2). Zgodnie z § 22 ww. rozporządzenia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, do kształcenia w ramach kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka, położna, która: posiada prawo wykonywania zawodu; posiada co najmniej roczny staż pracy w zawodzie; została dopuszczona do odbycia kursu kwalifikacyjnego przez komisję kwalifikacyjną, o której mowa w § 24. Stosownie zaś do § 32 ust. 1 ww. rozporządzenia, do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, położna, która: posiada prawo wykonywania zawodu; posiada co najmniej trzymiesięczny staż pracy w zawodzie; została zakwalifikowana do odbycia kursu specjalistycznego przez organizatora kształcenia.

2011
1
sie

Istota:

Czy działalność Wnioskodawczyni może być opodatkowana w formie karty podatkowej?

Fragment:

Przepis z art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jako wolny zawód określa pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu. Tak więc decydujące znaczenie dla kwalifikacji danego rodzaju czynności jako wykonywanie wolnego zawodu - mają dwa czynniki: po pierwsze wykonywanie działalności dla potrzeb ludności oraz osobiste wykonywanie działalności. Wolny zawód - w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym – ma być wykonywany na rzecz ludności, tzn. dla podmiotów innych niż, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadajace osobowości prawnej, lub osoby fizyczne dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

2011
1
maj

Istota:

Podatniczka pyta czy może wpisać w koszty uzyskania przychodu zakup odzieży „cywilnej”, na podstawie faktur VAT.

Fragment:

Mieszczą się tu zarówno stroje artystyczne, odzież ochronna i robocza, stroje reprezentacyjne. Przepisy podatkowe nie ustosunkowują się bezpośrednio do zakupu strojów służbowych. Należy więc przeanalizować ogólne przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatu dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Artykuł 23 ustawy nie zawiera ogólnego wyłączenia wydatków na zakup strojów służbowych, a więc aby zaliczyć zakup odzieży do kosztów uzyskania przychodów konieczne jest ustalenie istnienia związku pomiędzy zakupem owego stroju, a osiąganym przez podatnika przychodem. Niezależnie zatem od zagadnienia prowadzenia działalności gospodarczej, każda osoba musi nabywać i posiadać bieliznę i ubrania, które zużywają się przez sam fakt funkcjonowania danej osoby w życiu społecznym. Dlatego też zakup tych rzeczy stanowi spełnienie zwykłych, normalnych potrzeb każdej osoby fizycznej niezależne od tego, czy prowadzi ona działalność gospodarczą. Nie ulega wątpliwości, że odpowiedni wygląd może mieć wpływ na wzajemny stosunek kontrahentów.

2011
1
kwi

Istota:

Czy opodatkowanie 8,5% zryczałtowanym podatkiem dochodowym jest prawidłowe w stosunku do pielęgniarki wykonującej usługi w zakresie opieki nad starszą, zdrową osobą, której pomaga w pracach domowych?

Fragment:

Jeżeli mieszczą się one w zakresie usług pielęgniarskich , czyli jest to opieka nad chorymi, pielęgnacja chorych, kroplówki, wymiana cewników, zastrzyki, szczepienia, bańki, pobrania krwi, moczu do badań, karmienie sondą, dokonywanie pomiarów fizykalnych itp. i są wykonywane przez pielęgniarkę, to nawet w sytuacji określenia przez nią przedmiotu działalności jako usługi opieki społecznej , podlegają opodatkowaniu w zakresie wolnych zawodów 20% podatkiem dochodowym. W sytuacji jednak wykonywania nawet przez pielęgniarkę np. handlu, opodatkowanie 20% podatkiem dochodowym nie ma zastosowania. Biorąc powyższe pod uwagę ,w ocenie organu podatkowego w przedmiotowej sprawie usługi polegające na opiece nad starszą, zdrową osobą będą opodatkowane stawką w wysokości 8,5%.