IPTPP2/443-232/11-4/JN | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie stawki podatku VAT przy sprzedaży pieczywa świeżego i wyrobów ciastkarskich.
IPTPP2/443-232/11-4/JNinterpretacja indywidualna
 1. pieczywo
 2. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
 3. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2011 r. (data wpływu 9 czerwca 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 sierpnia 2011 r. (data wpływu 31 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki VAT przy sprzedaży pieczywa świeżego i wyrobów ciastkarskich – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki VAT przy sprzedaży pieczywa świeżego i wyrobów ciastkarskich.

Pismem z dnia 25 sierpnia 2011 r. przedmiotowy wniosek został uzupełniony o doprecyzowanie zaistniałego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych oraz chemii gospodarczej poprzez sieć placówek handlowych na terenie całego kraju. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu klientów, Spółka rozpoczęła w swoich supermarketach sprzedaż niektórych asortymentów pieczywa oraz ciastek z półproduktów mrożonych dostarczanych przez wytwórców tego rodzaju pieczywa na podstawie umów handlowych. W praktyce Wnioskodawca kupuje od dostawcy pieczywo mrożone o przedłużonym terminie do spożycia powyżej 14 dni (PKWiU 10.71.11.0) oraz wyroby ciastkarskie zamrożone (PKWiU 10.72.19.0) oraz (10.71.12.10). Jednakże w wyniku zastosowanych procesów technologicznych – rozmrażanie i pieczenie w piecu – powstaje pieczywo świeże, gotowe od razu do spożycia. Piec jest własnością dostawcy pieczywa udostępniany Spółce do celów odpieku, zaś cena tego udostępnienia jest wliczona w cenę produktów mrożonych dostarczanych przez dostawcę.

Dostawca pieczywa w związku z otrzymana klasyfikacją z GUS dotyczącej ww. wyrobów, sprzedaje Wnioskodawcy niektóre produkty mrożone (np. rogaliki, ciastka, pączki) z 23% stawką podatku VAT.

Spółka wobec braku linii orzeczniczej ze strony organów podatkowych oraz ugruntowanej praktyki w zakresie sprzedaży tego typu pieczywa na chwilę obecną sprzedaje je ze stawką wynikającą z otrzymanej od producenta faktury. Tzn. w przypadku pieczywa ze stawką 23% odsprzedaje je dalej w tej samej stawce. W przypadku stosowania przez dostawcę stawki obniżonej np. 8% sprzedaje w stawce 8%. Mając na względzie powyższe Spółka ma wątpliwości, co do prawidłowości stosowanych stawek podatku.

W piśmie z dnia 25 sierpnia 2011 r. (data wpływu 31 sierpnia 2011 r.) stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, iż jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Dla pieczywa świeżego będącego przedmiotem dostaw data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczenia tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni. Dla wyrobów ciastkarskich będących przedmiotem dostaw data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczenia tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zastosowanie przez Wnioskodawcę stawki dotyczącej sprzedaży pieczywa świeżego i wyrobów ciastkarskich w stawce takiej samej jak wynika z faktur otrzymywanych od dostawcy pieczywa jest prawidłowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa o VAT w dwóch miejscach wymienia pieczywo, jako produkt opodatkowany według stawki obniżonej. W załączniku nr 3 do ustawy w poz. 31 wymienione jest pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni, sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem ex 10.71.11.0. Taka lokalizacja ww. produktu oznacza, iż podlega on opodatkowaniu według stawki 8%.

Ponadto w załączniku nr 10 do ustawy o VAT, pod poz. 23, Wnioskodawca odnalazł ten sam towar, a mianowicie pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni. Dodatkowo w załączniku nr 10 ustawodawca powołując symbol PKWiU posłużył się symbolem „ex” zaznaczając, że obniżona do 5% stawka ma zastosowanie do pieczywa świeżego o symbolu PKWiU 10.71.11.0.

W ocenie Wnioskodawcy pieczywo po odpieku będzie pieczywem świeżym, bowiem termin jego przydatności po przeróbce termicznej wynosi najwyżej kilka dni i w żadnym wypadku nie przekracza 14 – dniowego terminu o którym mowa w ustawie.

W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawcy odnosząc się do literalnego opisowego brzmienia poz. 23 załącznika nr 10 należałoby opodatkować stawką 5% cały asortyment oferowanego pieczywa świeżego o terminie przydatności do spożycia (dacie minimalnej trwałości) nieprzekraczającym 14 dni.

Wnioskodawca nadmienił, iż w wyniku nowelizacji ustawy o VAT dokonanej przez ustawę – Prawo o miarach, wprowadzono symbol „ex” do poz. 23 załącznika nr 10. Równocześnie nastąpiło usunięcie oznaczenia „ex” z poz. 31 załącznika nr 3 do ustawy i zmiana treści tej pozycji na „pieczywo świeże”, co sugeruje, iż pieczywo świeże o terminie przydatności do spożycia (dacie minimalnej trwałości) nieprzekraczającej 14 dni będzie opodatkowane według stawki 5%, a pozostałe pieczywo świeże – według stawki 8%.

W kwestii odpieku ciastek i pozostałych wyrobów cukierniczych należy zaznaczyć, że od 1 kwietnia 2011 r. w wyniku nowelizacji ustawy o VAT zmieniono brzmienie poz. 32 załącznika nr 3 do tej ustawy, który określa zakres stosowania 8% stawki VAT dla wyrobów ciastkarskich. Aktualnie obniżona do 8% stawka podatku obowiązuje na wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni (PKWiU ex 10.71.12.0). Z tego względu, w ocenie Spółki, miałaby prawo do zastosowania przy sprzedaży obniżonej stawki podatku VAT nawet wówczas, gdy towar w postaci mrożonych ciastek i tym podobnych wyrobów ciastkarskich nabyła w stawce podstawowej 23%.

Mając zatem na uwadze powołaną argumentację wskazać należy, iż sprzedaż przez Wnioskodawcę pieczywa świeżego, sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 10.71.11.0, tj. „pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni” oraz wyrobów ciastkarskich, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 10.71.12.0, tj. „wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni”, podlega opodatkowaniu preferencyjnymi stawkami podatku odpowiednio 5% i 8%, pod warunkiem, że ich data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, oznaczone zgodnie z właściwymi (odrębnymi) przepisami nie przekraczają 14 dni w przypadku pieczywa oraz 45 dni w przypadku wyrobów ciastkarskich i ciastek po dokonaniu obróbki technologicznej, o której mowa we wniosku, tj. rozmrażaniu i upieczeniu w piecu. Wnioskodawca zaznaczył, że w przedmiotowej sprawie bez znaczenia pozostaje fakt z jaką stawką zostały zakupione przez Wnioskodawcę towary od dostawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z brzmieniem obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stosownie do § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.).

Zatem z dniem 1 stycznia 2011 r. dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r., wprowadzoną ww. rozporządzeniem.

Należy również wskazać, iż stosownie do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych oraz chemii gospodarczej poprzez sieć placówek handlowych na terenie całego kraju. Spółka rozpoczęła w swoich supermarketach sprzedaż niektórych asortymentów pieczywa oraz ciastek z półproduktów mrożonych dostarczanych przez wytwórców tego rodzaju pieczywa na podstawie umów handlowych. W praktyce Wnioskodawca kupuje od dostawcy pieczywo mrożone o przedłużonym terminie do spożycia powyżej 14 dni (PKWiU 10.71.11.0) oraz wyroby ciastkarskie zamrożone (PKWiU 10.72.19.0) oraz (10.71.12.10). Jednakże w wyniku zastosowanych procesów technologicznych – rozmrażanie i pieczenie w piecu – powstaje pieczywo świeże oraz ciastka świeże, gotowe od razu do spożycia.

Sprzedaż pieczywa świeżego Wnioskodawca klasyfikuje symbolem PKWiU 10.71.11.0, natomiast sprzedaż wyrobów ciastkarskich i ciastek świeżych – symbolem PKWiU 10.71.12.0. Dla pieczywa świeżego będącego przedmiotem dostaw data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczenia tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni. Dla wyrobów ciastkarskich będących przedmiotem dostaw data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczenia tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni.

Najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić, jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jednocześnie należy wskazać, iż to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności.

Z powyższego opisu sprawy wynika, że według Wnioskodawcy właściwą klasyfikacją dla pieczywa świeżego będącego przedmiotem dostaw jest grupa PKWiU 10.71.11.0, natomiast dla wyrobów ciastkarskich – grupa PKWiU 10.71.12.0.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast zgodnie z art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
 3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
 4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Pod poz. 31 załącznika nr 3 do ustawy, zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku 7% (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy, stawka ta wynosi 8%), wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 10.71.11.0 „Pieczywo świeże”.

W pkt 1 objaśnień do ww. załącznika wskazano, iż wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Z kolei zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 41 ust. 2a ustawy, wprowadzonym art. 19 pkt 2 lit. a powołanej wyżej ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Pod poz. 23 załącznika nr 10 do ustawy, zawierającego wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku 5%, wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.71.11.0. „Pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczenia tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni”.

Stosownie do art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

W pkt 2 objaśnień do ww. załącznika wskazano, iż wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawką 0%.

Pieczywo świeże, będące przedmiotem dostaw, którego data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia nie przekracza 14 dni, sklasyfikowane przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 10.71.11.0, nie podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług lub opodatkowaniu stawką 0%, natomiast zostało wymienione w załączniku nr 10 do ustawy jako towar opodatkowany stawką 5%.

Odnosząc się do wyrobów ciastkarskich i ciastek, należy wskazać iż, pod poz. 32 ww. załącznika nr 3 do ustawy wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.71.12.0, tj. „wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni”.

Przedmiotowe wyroby ciastkarskie i ciastka, których data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia nie przekracza 45 dni, sklasyfikowane przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 10.71.12.0, nie podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług oraz nie zostały wymienione w załączniku Nr 10 do ustawy jako towar opodatkowany stawką 5%.

Biorąc pod uwagę powyższy opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że sprzedaż przez Wnioskodawcę:

 • pieczywa świeżego, sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 10.71.11.0, tj. „pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczenia tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni” podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku 5%,
 • wyrobów ciastkarskich i ciastek, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 10.71.12.0, tj. „wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni”, podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku 8%.

Zaznaczyć należy, że w przedmiotowej sprawie bez znaczenia pozostaje fakt z jaką stawką zostały zakupione przez Wnioskodawcę towary od dostawcy, jeśli w świetle wyżej przytoczonych przepisów, ich sprzedaż może korzystać z preferencyjnego opodatkowania.

Końcowo należy podkreślić, że obowiązek przedstawienia organom podatkowym prawidłowej klasyfikacji dla sprzedawanych towarów lub świadczonych usług należy do podatnika, który ponosi również odpowiedzialność za nieprawidłowo dokonaną klasyfikację. Wskazuje się, że tut. Organ nie jest uprawniony do klasyfikacji towarów i usług, ani też weryfikacji wskazanych przez Wnioskodawcę klasyfikacji, w związku z tym, niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie przy założeniu, że grupowanie wskazane przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

pieczywo
ITPP1/443-899/08/AJ | Interpretacja indywidualna

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
ILPP1/443-1462/09-3/MK | Interpretacja indywidualna

stawki podatku
IBPP2/443-1037/11/BW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.