Piasek | Interpretacje podatkowe

Piasek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to piasek. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy czynność jednorazowego przyjęcia ziemi (piasku) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W szczególności nie można jej zakwalifikować jako umowy sprzedaży (uregulowanej w art. 535–602 K.c.), bowiem skutkiem zawarcia tejże umowy jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny, a w rozpatrywanej sytuacji nie dość, że Wnioskodawca przyjął ziemię (piasek), to jeszcze otrzymał za to stosowną opłatę, czyli w tym wypadku nie był zobowiązany do zapłacenia ceny. Analizowaną czynność nie sposób również rozpatrywać jako umowę zamiany (art. 603-604 K.c.), której istotą jest wymiana dóbr bez wykorzystania w tej operacji ekwiwalentu w postaci pieniądza. W konsekwencji dokonana na podstawie ustnie zawartej umowy czynność jednorazowego przyjęcia ziemi (piasku) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2012
1
wrz

Istota:
Czy przekazanie mieszanki popiołowo-żużlowej nieodpłatnie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej nie związanym ze Spółką Wnioskodawcy, spowoduje u tych osób powstanie przychodów z innych źródeł, na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 10 ust. 1 pkt 9, a Wnioskodawca będzie miał obowiązek wystawienia PIT-8C za 2011 rok?
Fragment:
W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszystkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochody, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Wnioskodawca uważa, że nie ma obowiązku wystawienia PIT-8C na to nieodpłatne przekazanie za 2011 r. Zadając pytanie odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych, Wnioskodawca interpretuje, iż nie należało i nie należy obliczać, pobierać i odprowadzać podatku w 2011 roku i w przyszłości, od momentu, kiedy mieszankę popiołowo-żużlową uznaje jako odpad. Wnioskodawca uzupełniając wniosek nadmienił, że swoje stanowisko w sprawie zajął opierając się na piśmie podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, stanowiącym odpowiedź na interpelację poselską nr 15051 z dnia 12 marca 2010 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.
2012
22
cze

Istota:

Stan faktyczny
Spółka w ramach prowadzonych robót budowlanych kupuje od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (rolników prowadzących gospodarstwa rolne) piasek. Zakup piasku odbywa się na podstawie umowy zawartej z właścicielem działki, na której znajduje się piasek. Umowa określa cenę jednostkową, natomiast nie określa ilości piasku jaki będzie zakupiony. Rozliczenie za pobrany piasek odbywa się na podstawie wystawionego przez rolników rachunków. Zdaniem spółki, w związku z powyższym, powinna ona wystawić poszczególnym rolnikom informację o przychodach z innych źródeł ....(PIT-8C), w której wskazuje rodzaj przychodu i kwotę tego przychodu.
Fragment:
Jak wynika z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego, spółka w ramach prowadzonych robót budowlanych kupuje od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (rolników prowadzących gospodarstwa rolne) piasek. Zakup piasku odbywa się na podstawie umowy zawartej z właścicielem działki, na której znajduje się piasek. Umowa określa cenę jednostkową, natomiast nie określa ilości piasku jaki będzie zakupiony. Rozliczenie za pobrany piasek odbywa się na podstawie wystawionego przez rolników rachunków. Zdaniem spółki, w związku z powyższym, powinna ona wystawić poszczególnym rolnikom informację o przychodach z innych źródeł ....(PIT-8C), w której wskazuje rodzaj przychodu i kwotę tego przychodu. Odnosząc się do przedstawionego stanowiska, stwierdzam co następuje: Przychody ze sprzedaży piasku i żwiru wydobywanego z własnego gospodarstwa rolnego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Od 1 stycznia 2003 r. przestały obowiązywać szczególne unormowania w zakresie opodatkowania podatników korzystających z opodatkowania tzw. małym ryczałtem, tj. podatników osiągających przychody określone w art. 6 ust. 2 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144 z 1998 r. poz. 930 z późn. zm.) m.in. ze sprzedaży piasku, żwiru, kamieni, glinki, torfu i innych minerałów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego .
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Piasek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.