PHARE | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to PHARE. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

W nawiązaniu do Postanowienia Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 21.07.2006r Nr sprawy: 1473/WV/443/584/71/2006/GW wydanego w związku z wnioskiem Spółki o informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 21.04.2006r Spółka stawia pytanie jak niżej:według jakiego kursu walut należy przeliczyć faktury korygujące wystawiane w związku ze zmianą w trakcie realizacji robót procentowego udziału źródeł finansowania kontraktu?
1.czy według kursu z dnia wystawienia faktury sprzedaży, która podlega korekcie,
2.czy według kursu z dnia wystawienia faktury korygującej.

Fragment:

(...) obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik w związku ze zmianą w trakcie realizacji robót procentowego udziału źródeł finansowania kontraktu częściowego finansowanego w ramach programu PHARE, wystawia faktury korygujące. Zarówno jednak przepisy powołanego rozporządzenia, jak i przepisy ustawy o podatku VAT nie regulują wprost sposobu przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych, wykazywanych na fakturach korygujących. Zdaniem Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, należy uznać, iż dla potrzeb wystawienia faktury korygującej przyjmuje się taki kurs waluty, jaki został zastosowany przy przeliczaniu kwoty wykazanej na fakturze pierwotnej. Faktura (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy należy pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych od umów zlecenia, o dzieło i o pracę dla osób merytorycznie związanych z projektem, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i przedakcesyjnych Unii Europejskiej?

Fragment:

(...) ISPA, PHARE, gdyż tylko one spełniają wskazany w analizowanym przepisie warunek pochodzenia środków z bezzwrotnej pomocy. Do wymienionych powyżej środków przedakcesyjnych odnosi się również wskazane przez Wnioskodawcę pismo Ministerstwa Finansów z dnia 27.06.2003 r. znak PB5/IMD-033-21-1128/03. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż stanowisko Płatnika w odniesieniu do wynagrodzeń osób bezpośrednio realizujących cele programów finansowanych ze środków funduszy PHARE jest prawidłowe, gdyż spełniają zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy warunki do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych . Skoro zatem organ podatkowy I instancji uznał stanowisko Płatnika za prawidłowe, skutkuje to koniecznością zmiany postanowienia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 07.04.2006 r. znak II US.PB-I-415/23/06 w trybie art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, nakładającego na organ odwoławczy obowiązek (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wynagrodzenie wypłacone osobie fizycznej, z którą zawarto umowe zlecenia w ramach realizacji programu Phare podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) bezzwrotnej pomocy, również w przypadku gdy otrzymał je za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania tych środków, a przedmiot tej umowy służy bezpośredniej realizacji celu programu pomocowego. W tym przypadku może to być zarówno umowa o pracę jak i umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie, umowa o dzieło) pod warunkiem, że osoby te bezpośrednio realizują cel programu pomocowego. Jak wynika z treści wniosku uczestniczyła Pani bezpośrednio w realizacji projektu Phare, finansowanego z bezzwrotnej pomocy funduszy Unii Europejskiej. Na podstawie umowy cywilnoprawnej wykonała Pani osobiście zasadnicze i merytoryczne zadania w realizacji tego projektu. Tut. organ podatkowy podziela Pani stanowisko wyrażone we wniosku, z zastrzeżeniem, że zachowane będą omówione powyżej warunki. Natomiast w kwestii dotyczącej zwrotu zapłaconego podatku tut. organ informuje, że w zeznaniu rocznym o wysokości uzyskanego dochodu (poniesionej straty) za dany rok podatkowy (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przychody, osiągane w związku z realizacją założeń Projektu Twinningowego w Polsce, podlegają zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) bezzwrotnej pomocy w ramach Projektu Bliźniaczego PHARE, oraz jedynym reprezentantem National School of Government będący częścią Gabinetu Office, Centralnego ministerstwa rządu Zjednoczonego Królestwa Brytanii i Irlandii Północnej jest Pan A. M. Świadczy to o tym, że Pan A. M. wykonuje zadania związane z koordynowaniem wszystkich działań związanych z realizacją projektu. Natomiast Pani B. B. wykonuje swoje usługi jako bezpośredni realizator dla Projektu Bliźniaczego PHARE, zaś wynagrodzenie otrzymuje od rządów państw obcych tj. od ich reprezentanta Pana A. M. Skoro wypłata wynagrodzenia jakie otrzymuje Pani B. B. pochodzi ze środków pomocowych to spełnione są warunki do zwolnienia ich z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych . (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy dochody, które uzyskuje wykonując prace na rzecz realizacji projektu finansowanego z bezzwrotnych przedakcesyjnych funduszy unijnych Phare 2003 są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art.21 ust.1 pkt.46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) środków pomocowych, zaś Podatnik dostawcą usług czyli podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu z bezzwrotnej pomocy / korzystającym z tych środków/. Ponadto zakres zadań określonych w umowie, przyjętych do wykonania wskazuje, iż bezpośrednio realizuje on cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Mając powyższe na uwadze, dochody osiągnięte przez Podatnika z tytułu realizacji przedmiotowej umowy zawartej z firmą X- finansowanej ze środków pomocowych Phare 2003 – będą korzystały, na podstawie wyżej powołanych przepisów, ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Tutejszy organ podatkowy informuje; iż przedmiotowa interpretacja ma zastosowanie wyłącznie do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i została wydana według stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania niniejszego postanowienia. Zgodnie z art.14b § 1 i 2 w/w ustawy – Ordynacja podatkowa powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy dochody w części finansowanej ze środków Programu Phare będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego?

Fragment:

(...) powyższego wynika, że bezpośrednim celem programu realizowanego z bezzwrotnej pomocy było przeprowadzenie szkoleń. Wykonawcą projektu i beneficjentem tzn. korzystającym ze środków pomocowych była spółka z o.o., zaś podatnik wykonywał określone zadania (opracowania do szkoleń) w związku z realizowaniem przez spółkę bezpośredniego celu programu. Zatem dochody osiągnięte przez podatnika z tytułu umowy zawartej ze spółką z o.o., pomimo, iż w 90% pochodziły ze środków PHARE, zostały wyłączone ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w treści art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 21 lipca 1991r. Zwolnienie to bowiem nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem. Mając na uwadze powołany stan prawny i przedstawiony przez Panią stan faktyczny, Naczelnik tut. Urzędu postanowił jak w sentencji. Interpretacja (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wynagrodzenie personelu merytorycznego realizującego cele bezpośrednie programu: kierownika projektu, kierownika agencji zatrudnienia pośrednika pracy, psychologa, doradcy zawodowego, specjalisty do spraw rozwoju zawodowego, specjalisty do spraw rehabilitacji zawodowej, szkoleniowców/trenerów, specjalisty do spraw promocji i informacji, asystenta osób niepełnosprawnych, tłumacza migowego jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych w części, jaka pochodzi ze środków Funduszu PHARE ?

Fragment:

(...) i informacji, asystenta osób niepełnosprawnych, tłumacza migowego jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych w części, jaka pochodzi ze środków Funduszu PHARE ... Zajęto następujące stanowisko: W ocenie fundacji w powyższej sprawie stosuje się przepisy prawa podatkowego art. 21 pkt 46 lit b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którymi wynika, iż kwoty wynagrodzeń osób w/w realizujących cele bezpośrednie programu pochodzące ze środków PHARE są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) stosownie do swojej właściwości miejscowej naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przychód osób realizujących projekty współfinansowane w 75% w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust.1 pkt 46 lit. b w/w ustawy o podatku dochodowym.

Fragment:

(...) pomocy oraz, b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wyższa Szkoła realizuje projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PHARE. W ramach każdego projektu prowadzone jest oddzielne subkonto – wyłącznie do obsługi danego projektu. Koszty zadań w/w programu w tym również wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę jak i umów o dzieło lub zlecenia finansowane jest częściowo (75%) z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W złożonym wniosku Strona pyta czy przychód osób realizujących w/w projekty współfinansowane w 75% w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego podlega (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu realizacji programu Phare finansowanych w całości ze środków funduszu

Fragment:

(...) przez osoby wykonujące takie dodatkowe czynności podlegają wtedy opodatkowaniu na ogólnych zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ze złożonego przez podatnika zapytania wynika, iż wykonuje on bezpośrednio czynności związane z realizacją wymienionego w piśmie programu na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zatem stanowisko wnoszącego zapytanie, iż wynagrodzenia z tytułu realizacji programu pomocowego finansowanego ze środków unijnych (PHARE), będą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe, pod warunkiem, że osoba zatrudniona przy realizacji programu na podstawie umowy cywilnoprawnej bezpośrednio realizuje cele przedmiotowego programu . (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy dochody osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą, uzyskane od Towarzystwa "A." ze środków PHARE za przeprowadzone szkolenia i doradztwo korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego?

Fragment:

(...) fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą między innymi w zakresie szkoleń i doradztwa. Na podstawie zawartych w dniach 11 i 12.01.2006 r. umów pomiędzy firmą "A." Krzysztof P. a Towarzystwem "A." zobowiązał się on do przeprowadzenia usług szkoleniowych i doradztwa. Zlecenie uzyskał ze względu na posiadane kwalifikacje - na podstawie umowy pomiędzy Towarzystwem "A." a Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Towarzystwo "A." finansuje ww. zlecenia ze środków programu Phare 2003, tj. ze środków pomocowych, z bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach programu: "Centrum Rozwoju Lokalnego ROSzEFS na Podkarpaciu - inicjowanie partnerstw lokalnych oraz wspieranie przedsięwzięć na rzecz rynku pracy". Podatnik podał, że Towarzystwo "A." jest podmiotem prawnym, który jako pierwszy otrzymał bezzwrotną pomoc realizując umowę z agencją rządową. Pan Krzysztof P. podpisując umowę zobowiązał się, że usługi szkolenia wykona osobiście, a za ich (...)