Personel | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to personel. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Miejsce opodatkowania w przypadku świadczenia usług pozyskiwania personelu

Fragment:

(...) ust. 2 i 3 oraz art. 28d-28f, art. 28g ust. 2, art. 28h-28n. Od powyższej zasady ustawodawca przewidział szereg wyjątków, wskazując m.in. szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia usług dostarczania (oddelegowania) personelu. W myśl art. 28l pkt 6 ustawy o VAT, w przypadku świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu poza terytorium Wspólnoty, usług dostarczania (oddelegowania) personelu, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu. Należy jednak podkreślić, iż ww. przepis odnosi się wyłącznie do sytuacji, kiedy przedmiotowe usługi są świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami. Dlatego też należy przywołać art. 28a ustawy o VAT, od którego ustawodawca rozpoczął Rozdział 3 – „miejsce świadczenia przy świadczeniu usług” i w którym (...)

2011
1
lip

Istota:

Opodatkowanie usług pozyskiwania pracowników dla podmiotów zagranicznych.

Fragment:

(...) na świecie spełniających wymagania na dane stanowisko. Kandydatom są przedstawiane warunki pracy w firmie zagranicznej. Po wstępnym zaakceptowaniu przez kandydata danej oferty pracy sprawdza się jego wcześniejsze świadectwo pracy, wymagane certyfikaty oraz przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną z przedstawicielem firmy zagranicznej. W świetle przestawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, iż w przypadku świadczenia przez Wnioskodawcę usług dostarczania (oddelegowania) personelu na rzecz podatników mających siedzibę na terytorium wspólnoty (np. w Szwecji), ale w kraju innym, niż Polska, miejscem ich świadczenia jest miejsce gdzie nabywca tych usług posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Oznacza to, iż usługi te nie mieszczą się w dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, a zatem w Polsce (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy Zainteresowany może wystawić fakturę za czas pracy, ze stawką VAT NP, na firmę irlandzką nieposiadającą siedziby w Polsce? Jeżeli inna zewnętrzna firma wynajmująca Wnioskodawcy (oddelegowując do niego) wykwalifikowany personel, naliczy stawkę VAT 22%, to czy Zainteresowany może zaliczyć ten VAT jako kosztowy i odliczyć go zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) podatku naliczonego z tymi czynnościami. Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Zainteresowany będzie wynajmował wykwalifikowany personel od zewnętrznej firmy, która wystawi na rzecz Wnioskodawcy fakturę ze stawką VAT 22%. Biorąc powyższe pod uwagę tut. Organ stwierdza, iż spełniając warunki wynikające z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, Zainteresowany będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie usługi oddelegowania personelu. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w (...)

2011
1
lip

Istota:

VAT w zakresie opodatkowania usług oddelegowania personelu

Fragment:

(...) r. (sygn. 1471/VUR2/443-1/07/JPC), w której organ wskazał: „Naczelnik tut. Urzędu podziela stanowisko strony, że wymienione we wniosku usługi polegające na udostępnianiu za wynagrodzeniem personelu Spółki stanowią usługę dostarczania (oddelegowania) personelu, o której mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5 ustawy o VAT”. Biorąc pod uwagę powyższe uwagi Spółka stoi na stanowisku, iż usługi świadczone przez nią na rzecz Usługobiorcy stanowią usługi dostarczania (oddelegowania) personelu, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5 ustawy o VAT. W konsekwencji, w przypadku świadczenia przez Spółkę omawianych usług na rzecz Usługobiorcy, miejscem świadczenia tych usług będzie co do zasady miejsce, w którym Usługobiorca posiada swoją siedzibę (tj. terytorium Niemiec). Tym samym, świadczenie omawianych usług przez Spółkę na rzecz Usługobiorcy będzie pozostawało poza zakresem opodatkowania VAT w Polsce (VAT związany z omawianymi usługami rozliczy (...)

2011
1
cze

Istota:

W zakresie opodatkowania usług oddelegowania personelu.

Fragment:

(...) wykonawczych jako zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zatem gdyby miejscem opodatkowania przedmiotowych usług było terytorium kraju, Spółce przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tą usługą. Tym samym Stronie, na podstawie wyżej cytowanego art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany ze świadczeniem usługi oddelegowania personelu, o ile Spółka będzie posiadała dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy o VAT, obowiązek wystawiania faktur określony w ust. 1 tego przepisu istnieje również w przypadku dostaw towarów lub świadczenia usług dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa trzeciego (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy świadczenie powyższej usługi należy traktować jako świadczenie usług na ruchomym majątku rzeczowym?

Fragment:

(...) określonych prac, które zostają wykonane przy użyciu sprzętu zleceniodawcy. W przypadku usług wymienionych w art. 27 ust. 4 ww. ustawy, podstawowe znaczenie odgrywa charakter wykonywanej usługi (opisany powyżej) oraz status nabywcy. Należy zauważyć, że w opisanej sytuacji podmiot z terenu Unii Europejskiej (Anglii), na rzecz którego świadczone są przedmiotowe usługi, posiada status podatnika podatku od wartości dodanej. Zatem wykonywana przez Pana firmę usługa oddelegowania personelu będzie podlegała opodatkowaniu w Anglii, zgodnie z powołanym wcześniej art. 27 ust. 3 ustawy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy powstanie obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu importu usług polegających na zbiorze owoców, w sytuacji gdy podatek ten nie zostanie rozliczony przez usługodawcę w Polsce?

Fragment:

(...) 5 cyt. ustawy (usługa delegowania personelu), do której ma zastosowanie przepis art. 27 ust. 3. Bez znaczenia pozostaje fakt, iż na fakturze wystawionej przez kontrahenta z Tajlandii wykonane usługi określono jako: „usługi zbioru owoców”. W świetle powołanego art. 17 ust. 2 ustawy, w przypadku usług określonych w art. 27 ust. 4 pkt 5, podatnikiem jest zawsze usługobiorca tych usług. Tym samym jest Pani zobowiązana do rozliczenia podatku z tytułu importu usług oddelegowania personelu. Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z zapisem art. 99 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowej, o którym mowa w ust. 1-3 lub 8, deklarację podatkową (VAT-9) składa się w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy świadczone przez Spółkę na rzecz kontrahenta posiadającego siedzibę poza terytorium Wspólnoty usługi polegające na udostępnianiu za wynagrodzeniem personelu Spółki stanowi usługę dostarczania (oddelegowania) personelu, o której mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług i czy w związku z tym usługa ta nie będzie opodatkowana podatkiem VAT w Polsce oraz czy Spółka będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z tą usługą ?

Fragment:

(...) wyżej cytowanego art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany ze świadczeniem usługi oddelegowania personelu, o ile Spółka będzie posiadała dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. Reasumując w ocenie Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego, wykonywane przez Stronę czynności polegające na udostępnianiu za wynagrodzeniem personelu stanowią usługę dostarczania (oddelegowania) personelu, o której mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5 ustawy o VAT. W związku z faktem, iż usługi te świadczone są na rzecz podmiotu posiadającego siedzibę poza terytorium Wspólnoty (na terytorium państwa trzeciego), nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce. Ponadto Spółce przysługuje, na podstawie wyżej cytowanego art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany ze świadczeniem przedmiotowych (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie Podatnika dotyczy miejsca opodatkowania usług polegających m.in. na rekrutacji pracowników i poszukiwaniu presonelu na stanowiska średniej i wyższej kadry menadżerskiej świadczone na rzecz osób prawnych z siedzibą w krajach Unii Europejskiej oraz na rzecz firm z państw trzecich.

Fragment:

(...) o których mowa w pkt 1 - 10 (w tym usług dostarczania personelu - pkt 5). W ustawie o podatku od towarów i usług nie zostało zdefiniowane pojęcie usług dostarczania (oddelegowania) personelu, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5. Jednakże w ocenie Naczelnika tut. Urzędu wykonywane przez Podatnika czynności składające się na cały proces rekrutacji i selekcji, sklasyfikowane według PKD w podklasie 74.50A, niewątpliwie uczestniczą w zapewnieniu świadczenia usług dostarczania personelu. Zatem, zgodnie z art. 27 ust. 3 w przypadku, gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz: 1.osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub 2.podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, (...)

2011
1
kwi

Istota:

1. Czy pojęcie usług reklamy, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 2 Ustawy o VAT mieszczą się usługi promocyjne (marketingowe) polegające na informowaniu potencjalnych klientów o istnieniu danej firmy oraz jakości świadczonych przez nią towarów lub usług, organizacji spotkań promocyjnych, kampanii informacyjnych oraz świadczeniu innych usług związanych z rozwojem rynku zbytu dla produktów lub usług danej firmy? 2. Czy w ramach usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów (o których mowa w art.28 ust.5 pkt 2 lit.c ustawy o podatku od towarów i usług) mieszczą się usługi promocyjne polegające na informowaniu potencjalnych klientów o istnieniu danej firmy (zleceniodawcy) oraz jakości świadczonych przez te firmę towarów lub usług oraz na świadczeniu innych usług związanych z rozwojem rynku zbytu dla produktów lub usług danej firmy oraz usługi związane z odbieraniem od klientów i przekazywaniem tej firmie zamówień na jej produkty (pośrednik nie zawiera umów w imieniu i na rzecz zleceniodawcy) jak również z pomocą techniczną dla klientów? 3. Czy w pojęciu dostarczania (oddelegowania) personelu, o którym mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5 Ustawy o VAT mieści się przypadek, w którym delegowani pracownicy świadcząc pracę na rzecz pracodawcy przyjmującego i podlegając funkcjonalnie kierownictwu tego pracodawcy pozostają zarazem w zakładzie pracy pracodawcy delegującego i korzystają z pomieszczeń i urządzeń tego pracodawcy?

Fragment:

(...) ich opodatkowania) jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres zamieszkania. Wobec powyższego, jeżeli opinia Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi pozwoli zakwalifikować, świadczone przez Wnioskodawcę usługi, odpowiednio do usług reklamowych i usług oddelegowania personelu, o których mowa w art.27 ust.4 pkt 2 i pkt 5 ustawy o VAT, to usługi te nie będą podlegały opodatkowaniu na terytorium kraju. U polskiego podatnika wystąpi czynność niepodlegająca opodatkowaniu, a ciężar obowiązku zapłaty podatku spocznie na nabywcy usługi. W przypadku kwalifikacji w/w usług do usług pośrednictwa, to zgodnie z art.28 ust.5 pkt 2 lit. c.) ustawy o VAT, w przypadku usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, (...)