Personel | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to personel. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
wrz

Istota:

Stawka podatku dla usługi wynajmu pracowników.

Fragment:

Usługę najmu pracowników (sygnalistów) na placach budowy Wnioskodawca sklasyfikował pod symbolem PKWiU 78.30.19.0 – jako pozostałe usługi związane z udostępnianiem pozostałego personelu, gdzie indziej niesklasyfikowanego. Wnioskodawca wykonuje usługę wynajmu pracowników na rzecz głównego wykonawcy bądź podwykonawców. Klasyfikacja statystyczna dla wykonywanej przez głównego wykonawcę bądź podwykonawcę czynności na rzecz jego zleceniodawcy, w związku z którą nabywa usługę od Wnioskodawcy to 42.12.20.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że wykonywana przez Wnioskodawcę usługa o symbolu PKWiU 78.30.19.0 nie została wymieniona przez ustawodawcę w załączniku nr 14 do ustawy jako ta, do której ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia. Tym samym nie jest spełniona przesłanka wynikająca z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy. Przepis ten ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy, świadczonych przez podwykonawcę. W konsekwencji przedmiotowa usługa nie wpisuje się w mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego realizowane jest to świadczenie. Zatem rozliczenie podatku dla ww. usługi powinno nastąpić na zasadach ogólnych, tj.

2011
1
sie

Istota:

Miejsce opodatkowania w przypadku świadczenia usług pozyskiwania personelu

Fragment:

Od powyższej zasady ustawodawca przewidział szereg wyjątków, wskazując m.in. szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia usług dostarczania (oddelegowania) personelu. W myśl art. 28l pkt 6 ustawy o VAT, w przypadku świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu poza terytorium Wspólnoty, usług dostarczania (oddelegowania) personelu, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu. Należy jednak podkreślić, iż ww. przepis odnosi się wyłącznie do sytuacji, kiedy przedmiotowe usługi są świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami. Dlatego też należy przywołać art. 28a ustawy o VAT, od którego ustawodawca rozpoczął Rozdział 3 – „ miejsce świadczenia przy świadczeniu usług ” i w którym wskazano, iż na potrzeby tego rozdziału: ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to: a) podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6, b) osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana do celów podatku lub podatku od wartości dodanej; podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

2011
1
lip

Istota:

Opodatkowanie usług pozyskiwania pracowników dla podmiotów zagranicznych.

Fragment:

Przepis art. 27 ust. 4 pkt 5 i pkt 11 ustawy, stanowi natomiast, że wyżej wskazany przepis ust. 3, stosuje się do usług (odpowiednio): dostarczania (oddelegowania) personelu, agentów, pośredników działających w imieniu i na rzecz innej osoby, jeżeli uczestniczą w zapewnieniu świadczenia usług, o których mowa w pkt 1-10. W myśl art. 8 ust. 3 ww. ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119. Należy zaznaczyć, że ustawodawca wymieniając usługi dostarczania (oddelegowania) personelu w art. 27 ust. 4 pkt 5 ustawy nie odwołuje się do klasyfikacji statystycznej usługi. Należy zatem szeroko traktować przedmiotowe pojęcie i brać pod uwagę charakter świadczonej usługi. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż usługi pozyskiwania pracowników wykonywane są według wcześniej zawartej umowy z podmiotem zagranicznym. Umowa z grudnia 2007r. zawarta była z X, natomiast w 2008r. Y a firmą Wnioskodawcy. Przedmiotem obu umów jest dostarczanie personelu dla ww. firm na podstawie składanego przez klienta profilu wymagań i wykonanie procesu rekrutacji. Zamówienia są składane według zapotrzebowania klienta na wykwalifikowanych pracowników, których jest brak na rynku szwedzkim czy norweskim.

2011
1
lip

Istota:

Czy Zainteresowany może wystawić fakturę za czas pracy, ze stawką VAT NP, na firmę irlandzką nieposiadającą siedziby w Polsce? Jeżeli inna zewnętrzna firma wynajmująca Wnioskodawcy (oddelegowując do niego) wykwalifikowany personel, naliczy stawkę VAT 22%, to czy Zainteresowany może zaliczyć ten VAT jako kosztowy i odliczyć go zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 5 ustawy, przepis ust. 3 stosuje się do usług dostarczania (oddelegowania) personelu. Ustawodawca, w art. 27 ust. 4 pkt 5 ustawy, wymieniając usługi dostarczania (oddelegowania) personelu, nie odwołuje się do klasyfikacji statystycznej usługi. Należy zatem szeroko traktować przedmiotowe pojęcie i brać pod uwagę charakter świadczonej usługi. Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza odpłatnie, po uzgodnionych stawkach i na określony czas, oddelegować pracowników posiadających specyficzne uprawnienia (elektryków), których to pracowników Zainteresowany będzie wynajmować z innej specjalistycznej firmy. Pracownicy ci będą przekazywani (na okres około 8 tygodni) pod kierownictwo Spółki z innego niż Polska kraju Wspólnoty (Irlandia). Wnioskodawca wystawi na zagranicznego kontrahenta fakturę VAT NP. Zainteresowany uznał, iż świadczone przez niego czynności stanowić będą świadczenie usług oddelegowania personelu. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż miejscem świadczenia przedmiotowych usług, w myśl art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy, będzie miejsce, gdzie nabywca usługi (podatnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę) posiada siedzibę.

2011
1
lip

Istota:

VAT w zakresie opodatkowania usług oddelegowania personelu

Fragment:

IPPP2/443-1305/08-4/MS ), w której organ stwierdził, że „ Trzeba zauważyć, ze ustawodawca wymieniając usługi dostarczania (oddelegowania) personelu w ww. art. 27 ust. 4 pkt 5 nie odwołuje się do klasyfikacji statystycznej usługi. Należy zatem szeroko traktować ww. pojęcie i brać pod uwagę charakter świadczonej usługi. (...) Wykonywane przez Stronę czynności polegające na udostępnianiu za wynagrodzeniem personelu stanowią usługę dostarczania (oddelegowania) personelu, o której mowa w art. 27 ust 4 pkt 5 ustawy o VAT. ”; interpretację wydaną przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 27 marca 2007 r. (sygn. 1471/VUR2/443-1/07/JPC ), w której organ wskazał: „ Naczelnik tut. Urzędu podziela stanowisko strony, że wymienione we wniosku usługi polegające na udostępnianiu za wynagrodzeniem personelu Spółki stanowią usługę dostarczania (oddelegowania) personelu, o której mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5 ustawy o VAT ”. Biorąc pod uwagę powyższe uwagi Spółka stoi na stanowisku, iż usługi świadczone przez nią na rzecz Usługobiorcy stanowią usługi dostarczania (oddelegowania) personelu, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5 ustawy o VAT. W konsekwencji, w przypadku świadczenia przez Spółkę omawianych usług na rzecz Usługobiorcy, miejscem świadczenia tych usług będzie co do zasady miejsce, w którym Usługobiorca posiada swoją siedzibę (tj. terytorium Niemiec).

2011
1
cze

Istota:

W zakresie opodatkowania usług oddelegowania personelu.

Fragment:

Zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 5 – przepis ust. 3 stosuje się do usług dostarczania (oddelegowania personelu). Trzeba zauważyć, że ustawodawca wymieniając usługi dostarczania (oddelegowania) personelu w ww. art. 27 ust. 4 pkt 5 nie odwołuje się do klasyfikacji statystycznej usługi. Należy zatem szeroko traktować ww. pojęcie i brać pod uwagę charakter świadczonej usługi. Z uwagi na uznanie przez Spółkę, że świadczone przez nią usługi są usługami oddelegowania personelu i udostępniania pracowników (PKWiU 74.50) mieszczą się wg Spółki w zakresie znaczeniowym pojęcia usługi pozyskiwania personelu wymienionego w art. 27 ust. 4 – miejscem opodatkowania tych usług w myśl 27 ust. 3 będzie miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, tj. terytorium Wspólnoty lub terytorium państwa trzeciego (Szwajcaria). Wykonywane przez Stronę czynności polegające na udostępnianiu za wynagrodzeniem personelu stanowią usługę dostarczania (oddelegowania) personelu, o której mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5 ustawy o VAT. W związku z faktem, iż usługi te świadczone są na rzecz podmiotu posiadającego siedzibę poza terytorium Wspólnoty (na terytorium państwa trzeciego), nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2011
1
cze

Istota:

Czy świadczenie powyższej usługi należy traktować jako świadczenie usług na ruchomym majątku rzeczowym?

Fragment:

Regulacja zawarta w ww. przepisie odnosi się do usług niematerialnych m.in. usług dostarczania (oddelegowania) personelu, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5 ustawy. W ustawie o podatku od towarów nie zostało zdefiniowane pojęcie oddelegowania lub dostarczania personelu, jak również ustawodawca nie odwołał się w przypadku przedmiotowej usługi do przepisów z zakresu statystyki publicznej, dlatego pojęcie „ dostarczanie ” (oddelegowanie personelu) należy traktować szeroko ww. pojęcie i brać pod uwagę charakter świadczonej usługi. Słownik języka polskiego opisuje te pojęcia w następujący sposób: oddelegować – przeznaczyć kogoś do wykonania jakiegoś zadania służbowego dostarczyć – sprawić, żeby się coś znalazło, żeby się ktoś znalazł w jakimś określonym miejsce np. dostarczyć robotników na budowę . Biorąc pod uwagę ww. regulacje prawne oraz przywołaną powyżej definicję słownikową w odniesieniu do przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, w ocenie tut. organu świadczy Pan usługi dostarczenia (oddelegowania) własnego personelu. Albowiem zawiera Pan z pracownikami umowę o pracę, zaznaczając, że praca wykonywana będzie na terenie Anglii, zapewnia Pan dowóz pracowników oraz zakwaterowanie, jak również wypłaca Pan im diety za każdy dzień pobytu na terenie Anglii.

2011
1
cze

Istota:

Czy powstanie obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu importu usług polegających na zbiorze owoców, w sytuacji gdy podatek ten nie zostanie rozliczony przez usługodawcę w Polsce?

Fragment:

Biorąc pod uwagę powołane wyżej regulacje prawne oraz przywołane powyżej definicje słownikowe, należy stwierdzić, iż w odniesieniu do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, w ocenie tut. organu, dojdzie do wykonania przez kontrahenta posiadającego siedzibę w Tajlandii usługi dostarczenia (oddelegowania) własnego personelu do pracy na polskich plantacjach, tym samym przedmiotem świadczenia będzie usługa niematerialna wymieniona w art. 27 ust. 4 pkt 5 cyt. ustawy (usługa delegowania personelu), do której ma zastosowanie przepis art. 27 ust. 3. Bez znaczenia pozostaje fakt, iż na fakturze wystawionej przez kontrahenta z Tajlandii wykonane usługi określono jako: „ usługi zbioru owoców ”. W świetle powołanego art. 17 ust. 2 ustawy, w przypadku usług określonych w art. 27 ust. 4 pkt 5, podatnikiem jest zawsze usługobiorca tych usług. Tym samym jest Pani zobowiązana do rozliczenia podatku z tytułu importu usług oddelegowania personelu. Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z zapisem art. 99 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowej, o którym mowa w ust. 1-3 lub 8, deklarację podatkową (VAT-9) składa się w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2011
1
maj

Istota:

Czy świadczone przez Spółkę na rzecz kontrahenta posiadającego siedzibę poza terytorium Wspólnoty usługi polegające na udostępnianiu za wynagrodzeniem personelu Spółki stanowi usługę dostarczania (oddelegowania) personelu, o której mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług i czy w związku z tym usługa ta nie będzie opodatkowana podatkiem VAT w Polsce oraz czy Spółka będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z tą usługą ?

Fragment:

Natomiast zakres ten nie będzie obejmował wykonania konkretnych zadań, które będą wykonywane przez oddelegowany personel pod kierownictwem V Ponadto Spółka wskazuje, iż otrzymała z Urzędu Statystycznego w Łodzi opinię statystyczną, zgodnie z którą usługa na rzecz V została zakwalifikowana do kategorii 74.50.2 „Usługi udostępniania pracowników/Usługi pozyskiwania personelu” w ramach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Na tle przedstawionego stanu faktycznego Podatnik zwrócił się z pytaniem: Czy świadczone przez Spółkę na rzecz kontrahenta posiadającego siedzibę poza terytorium Wspólnoty usługi polegające na udostępnianiu za wynagrodzeniem personelu Spółki stanowi usługę dostarczania (oddelegowania) personelu, o której mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług i czy w związku z tym usługa ta nie będzie opodatkowana podatkiem VAT w Polsce oraz czy Spółka będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z tą usługą? Określając własne stanowisko w sprawie Spółka zauważa, iż ustawa o VAT nie zawiera definicji dostarczenia (oddelegowania) personelu. Dlatego też, w celu ustalenia znaczenia tego pojęcia, należy pomocniczo stosować inne źródła jak słownik języka polskiego, interpretacje prawa podatkowego oraz klasyfikacje pomocnicze. Zdaniem Spółki biorąc powyższe pod uwagę, za przesłanki uznania danej usługi jako usług dostarczania personelu należy przyjąć: a) zatrudnienie pracowników dostarczanych przez podmiot delegujący, b) wypłacanie wynagrodzenia ze stosunku pracy pracownikom przez podmiot delegujący, c) pozostawanie pracowników w trakcie oddelegowania pod kontrolą i nadzorem podmiotu przyjmującego pracowników.

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie Podatnika dotyczy miejsca opodatkowania usług polegających m.in. na rekrutacji pracowników i poszukiwaniu presonelu na stanowiska średniej i wyższej kadry menadżerskiej świadczone na rzecz osób prawnych z siedzibą w krajach Unii Europejskiej oraz na rzecz firm z państw trzecich.

Fragment:

Nr 54, poz.535 ze zm.), tj. z usługami agentów, pośredników działających w imieniu i na rzecz innej osoby, jeśli uczestniczą w zapewnieniu świadczenia usług, o których mowa w pkt 1 - 10 (w tym usług dostarczania personelu - pkt 5). W ustawie o podatku od towarów i usług nie zostało zdefiniowane pojęcie usług dostarczania (oddelegowania) personelu, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5. Jednakże w ocenie Naczelnika tut. Urzędu wykonywane przez Podatnika czynności składające się na cały proces rekrutacji i selekcji, sklasyfikowane według PKD w podklasie 74.50A, niewątpliwie uczestniczą w zapewnieniu świadczenia usług dostarczania personelu. Zatem, zgodnie z art. 27 ust. 3 w przypadku, gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz: 1.osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub 2.podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. W związku z powyższym miejscem świadczenia ww. usług świadczonych na rzecz podatnika mającego siedzibę poza terytorium kraju jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę.