Pensjonat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pensjonat. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
7
lut

Istota:

Opodatkowanie dostawy budynku pensjonatu i wiaty śmietnikowej.

Fragment:

Jak wynika z opisu sprawy budynek pensjonatu był ulepszony w 2008 r. Wartość dokonanych ulepszeń zwiększyła wartość pensjonatu. Wydatki na dokonane ulepszenia przekroczyły 30% wartości początkowej budynku. W 2010 roku budynek pensjonatu ponownie ulepszono dokonując jego rozbudowy poprzez dobudowanie do bryły budynku, podjazdu dla niepełnosprawnych, a następnie poprzez zainstalowanie instalacji odgromowej. Wartość rozbudowy zwiększyła wartość początkową pensjonatu. Po zakończeniu ulepszeń budynek pensjonatu został oddany w dzierżawę w marcu 2013 r. Tym samym należy stwierdzić, że dostawa budynku pensjonatu nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, jak również pomiędzy pierwszym zasiedleniem a jego dostawą upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Pierwsze zasiedlenie, w przypadku tego budynku, nastąpiło w marcu 2013 r., kiedy to budynek został, po dokonaniu ulepszeń przekraczających 30% jej wartości początkowej, oddany do użytkowania na podstawie umowy dzierżawy. Zatem dostawa budynku pensjonatu będzie korzystała ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Ponadto, z uwagi na to, że dostawa budynku pensjonatu będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, to zbycie prawa użytkowania wieczystego części gruntu, na którym jest on posadowiony również będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy.

2014
10
wrz

Istota:

Usługa Pensjonatu dla koni świadczona przez Wnioskodawczynię jako rolnika ryczałtowego jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 3 ustawy o VAT.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 29 maja 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT dla usługi Pensjonatu dla koni. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni jest właścicielką 8ha gospodarstwa rolnego położonego we wsi (Gospodarstwo), w ramach którego prowadzi obecnie i będzie prowadziła w przyszłości pensjonat dla koni (Pensjonat dla koni). Gospodarstwo stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Usługa Pensjonatu dla koni polega m.in. na: udostępnieniu boksu dla konia; pojeniu i karmieniu konia kilka razy dziennie (w tym podawaniu paszy treściwej i objętościowej); umożliwieniu koniowi codziennego ruchu (wyprowadzaniu na padok do karuzeli); pozostałej opiece nad koniem (m.in. zakładaniu, zmianie i zdejmowaniu derek oraz ochraniaczy). Właściciel konia ma możliwość korzystania z infrastruktury Gospodarstwa (np. placu do jazdy) w celu uprawiania sportu lub rekreacji jeździeckiej. Usługa Pensjonatu dla koni nie obejmuje usług weterynaryjnych ani kowalskich, nie stanowi również prowadzenia schroniska dla zwierząt gospodarskich. Według dokonanej przez Wnioskodawczynię klasyfikacji Usługa Pensjonatu mieści się w ugrupowaniu 01.62.10.0 PKWiU. W związku ze świadczeniem usługi Pensjonatu dla koni, Wnioskodawczyni nie zrezygnowała ze zwolnienia z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

2014
10
wrz

Istota:

Usługa Pensjonatu dla koni świadczona przez Wnioskodawczynię jako rolnika ryczałtowego jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 3 ustawy o VAT.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 29 maja 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT dla usługi Pensjonatu dla koni. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni jest właścicielką 8ha gospodarstwa rolnego położonego we wsi Polski (Gospodarstwo), w ramach którego prowadzi obecnie i będzie prowadziła w przyszłości pensjonat dla koni (Pensjonat dla koni). Gospodarstwo stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Usługa Pensjonatu dla koni polega m.in. na: udostępnieniu boksu dla konia; pojeniu i karmieniu konia kilka razy dziennie (w tym podawaniu paszy treściwej i objętościowej); umożliwieniu koniowi codziennego ruchu (wyprowadzaniu na padok do karuzeli); pozostałej opiece nad koniem (m.in. zakładaniu, zmianie i zdejmowaniu derek oraz ochraniaczy). Właściciel konia ma możliwość korzystania z infrastruktury Gospodarstwa (np. placu do jazdy) w celu uprawiania sportu lub rekreacji jeździeckiej. Usługa Pensjonatu dla koni nie obejmuje usług weterynaryjnych ani kowalskich, nie stanowi również prowadzenia schroniska dla zwierząt gospodarskich. Według dokonanej przez Wnioskodawczynię klasyfikacji Usługa Pensjonatu mieści się w ugrupowaniu 01.62.10.0 PKWiU. W związku ze świadczeniem usługi Pensjonatu dla koni, Wnioskodawczyni nie zrezygnowała ze zwolnienia z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

2012
5
gru

Istota:

Jaką stawkę VAT na usługi zabiegi np. masaże na łóżku nefrytowym, magnetronic, laser, turbosoric, ćwiczenia na Slender – Life, masaż klasyczny całego ciała, masaż klasyczny częściowy, masaż wibracyjny częściowy, fotel wibracyjny RAMZES, ugul, krioterapia, elektroterapia (jonoforeza, galwanizacja, prądy DD, interferencja), ultradźwięki, rotor, stół do ćwiczeń manualnych, bicze szkockie, kąpiele mineralne lub perełkowe wykonywane ze skierowaniem od lekarza lub bez skierowania?

Fragment:

Zabiegi, o których mowa wyżej wykorzystywane są przez zatrudnionych w Pensjonacie pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodów medycznych w charakterze masażysta, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. Usługi masaży są świadczone zarówno w zakresie przywracania i poprawy zdrowia, jak również terapii. Będąc na wypoczynku w pensjonacie goście korzystają z zabiegów zarówno w celu poprawy zdrowia, schorzeń układu kostnego (kręgosłup, stawy). W przeważającej części są to osoby, które zmuszone są do korzystania z zabiegów jako formy przywracania i poprawy stanu zdrowia. Usługi w postaci ww. zabiegów stosowane są zarówno na podstawie skierowania lekarskiego, jak również bez skierowania od lekarza. Jednocześnie Pensjonat w przeważającej części świadczy usługi w postaci diety owocowo-warzywnej – jest to kuracja oczyszczająca organizm. Zainteresowany jest podmiotem posiadającym wpis do rejestru wykonujących działalność leczniczą. Przedstawiając stan sprawy, Zainteresowany wskazał, iż przedmiotowe zabiegi, wykonywane są przez zatrudnionych w Pensjonacie pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodów medycznych – rehabilitantów.

2011
1
sie

Istota:

Wykonane usługi budowlane dotyczące budowy pensjonatu zostały w sposób prawidłowy opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 22%. Z uwagi na fakt, iż wszelkie poniesione przez Podatnika wydatki związane są z działalnością opodatkowaną - Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z tak wystawionej faktury.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (PKWiU 55.20Z – obiekty noclegowe i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania), w ramach której wybudował pensjonat. Z uwagi na fakt, iż roboty budowlane wykonywane były na obiekcie użytkowym, zatem nie mają w przedmiotowym przypadku zastosowania wyłączenia o których mowa powyżej. Wnioskodawca w dniu 18.07.2008r. otrzymał fakturę dokumentującą wykonanie prac przy budowie pensjonatu. Przedmiotowa nieruchomość służy Zainteresowanemu wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Budynek jest zamieszkiwany wyłącznie przez gości hotelowych a wszystkie koszty poniesione przez Podatnika przy budowie pensjonatu związane są z działalnością gospodarczą. Zatem mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż wykonane usługi budowlane dotyczące budowy pensjonatu zostały w sposób prawidłowy opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 22%. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych budynek pensjonatu jest klasyfikowany w Dziale 12 - Budynki niemieszkalne. Z uwagi na fakt, iż wszelkie poniesione przez Podatnika wydatki związane są z działalnością opodatkowaną - Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z tak wystawionej faktury. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

2011
1
lip

Istota:

Sprzedaż budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej.

Fragment:

Obecnie planują rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, wprowadzenie części budynku przeznaczonej na pensjonat do ewidencji środków trwałych, następnie zmianę sposobu użytkowania budynków na mieszkalno-pensjonatowy. Działalność gospodarcza ma być prowadzona w formie spółki cywilnej z drugą współwłaścicielką budynków i ma polegać na prowadzeniu pensjonatu, z jednoczesnym zamieszkiwaniem w tych budynkach. Amortyzacja liczona byłaby od części używanej w działalności wg stawki 1,5% do momentu zmiany sposobu użytkowania na mieszkalno-pensjonatowy, a od tego momentu amortyzacja naliczana byłaby wg stawki 2,5% rocznie. W przyszłości zamierza Pani sprzedać cały pensjonat. Może nastąpić to podczas prowadzenia działalności lub po jej zakończeniu. Budynki, o których mowa to: budynek mieszkalny składający się z trzech kondygnacji, o następujących powierzchniach: piwnica - 288,1 m 2 (pomieszczenia gospodarcze), parter - 305,5 m 2 (część mieszkalna), poddasze - 261,2 m 2 (część mieszkalna), budynek mieszkalno-gospodarczy składający się z trzech kondygnacji, o następujących powierzchniach: parter - 105 m 2 (pomieszczenia gospodarcze, garaże, kotłownia), poddasze nr 1 -123,4 m 2 (część mieszkalna), poddasze nr 2 - 65 m 2 (część mieszkalna).

2011
1
lip

Istota:

Amortyzacja środka trwałego, w przypadku zmiany jego przeznaczenia

Fragment:

Obecnie planują rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, wprowadzenie części budynku przeznaczonej na pensjonat do ewidencji środków trwałych, następnie zmianę sposobu użytkowania budynków na mieszkalno-pensjonatowy. Działalność gospodarcza ma być prowadzona w formie spółki cywilnej z drugą współwłaścicielką budynków i ma polegać na prowadzeniu pensjonatu, z jednoczesnym zamieszkiwaniem w tych budynkach. Amortyzacja liczona byłaby od części używanej w działalności wg stawki 1,5% do momentu zmiany sposobu użytkowania na mieszkalno-pensjonatowy, a od tego momentu amortyzacja naliczana byłaby wg stawki 2,5% rocznie. W przyszłości zamierza Pani sprzedać cały pensjonat. Może nastąpić to podczas prowadzenia działalności lub po jej zakończeniu. Budynki, o których mowa to: budynek mieszkalny składający się z trzech kondygnacji, o następujących powierzchniach: piwnica - 288,1 m 2 (pomieszczenia gospodarcze), parter - 305,5 m 2 (część mieszkalna), poddasze - 261,2 m 2 (część mieszkalna), budynek mieszkalno-gospodarczy składający się z trzech kondygnacji, o następujących powierzchniach: parter - 105 m 2 (pomieszczenia gospodarcze, garaże, kotłownia), poddasze nr 1 -123,4 m 2 (część mieszkalna), poddasze nr 2 - 65 m 2 (część mieszkalna).

2011
1
lip

Istota:

Sprzedaż budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej.

Fragment:

Obecnie planują rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, wprowadzenie części budynku przeznaczonej na pensjonat do ewidencji środków trwałych, następnie zmianę sposobu użytkowania budynków na mieszkalno-pensjonatowy. Działalność gospodarcza ma być prowadzona w formie spółki cywilnej z drugą współwłaścicielką budynków i ma polegać na prowadzeniu pensjonatu, z jednoczesnym zamieszkiwaniem w tych budynkach. Amortyzacja liczona byłaby od części używanej w działalności wg stawki 1,5% do momentu zmiany sposobu użytkowania na mieszkalno-pensjonatowy, a od tego momentu amortyzacja naliczana byłaby wg stawki 2,5% rocznie. W przyszłości zamierza Pani sprzedać cały pensjonat. Może nastąpić to podczas prowadzenia działalności lub po jej zakończeniu. Budynki, o których mowa to: budynek mieszkalny składający się z trzech kondygnacji, o następujących powierzchniach: piwnica - 288,1 m 2 (pomieszczenia gospodarcze), parter - 305,5 m 2 (część mieszkalna), poddasze - 261,2 m 2 (część mieszkalna), budynek mieszkalno-gospodarczy składający się z trzech kondygnacji, o następujących powierzchniach: parter - 105 m 2 (pomieszczenia gospodarcze, garaże, kotłownia), poddasze nr 1 -123,4 m 2 (część mieszkalna), poddasze nr 2 - 65 m 2 (część mieszkalna).

2011
1
lip

Istota:

Czy remont pomieszczeń mieszkalnych w pensjonacie i dachu obiektu powinien zostać opodatkowany stawką VAT w wysokości 7%?

Fragment:

W marcu 2009 r dokonał Pan zmiany przeznaczenia obiektu budowlanego: mieszkalnego domu jednorodzinnego na pensjonat ( obiekt krótkotrwałego zamieszkania dla osób fizycznych i firm). W obiekcie tym przeprowadza Pan naprawy i remonty. Zgodnie z klasyfikacją PKOB pensjonat mieści się w grupowaniu PKOB 1211. Z uwagi na fakt, iż pensjonat posiada lokale mieszkalne w obiekcie niemieszkalnym stawka VAT na remonty powinna wynosić 7%. W piśmie uzupełniającym z dnia 24 czerwca 2009 r. wskazał Pan, iż w remontowanym obiekcie nie znajdują się samodzielne (wydzielone) lokale mieszkalne, a obiekt składa się z 12 pokoi, 4 łazienek, wspólnej jadalni z kuchnią. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy remont pomieszczeń mieszkalnych w pensjonacie i dachu przedmiotowego obiektu powinien zostać opodatkowany stawką VAT w wysokości 7%... Pana zdaniem, zgodnie z art. 41 ust. 12a stawkę 7% VAT stosuje się do remontów obiektów sklasyfikowanych w PKOB 12, jako lokale mieszkalne w budynku niemieszkalnym. Pensjonat jest to obiekt spełniający warunki określone w art. 41 ust. 12a i jako obiekt PKOB 1211 mieści się w zakresie opodatkowania stawką 7%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

2011
1
maj

Istota:

Jakie obciążenia podatkiem dochodowym nastąpią w przypadku wyprowadzenia nieruchomości (pensjonatu) z ewidencji środków trwałych i przekazania na cele osobiste, a następnie sprzedaży.

Fragment:

W klasyfikacji tej rozróżnia się budynki mieszkalne (dział 11) od budynków niemieszkalnych (dział 12), w skład których wchodzą m.in. budynki hoteli (klasa 1211, obejmująca hotele, motele, gospody, pensjonaty i podobne budynki oferujące zakwaterowanie). W przedstawionym stanie faktycznym, nieruchomość należąca do Podatnika jest pensjonatem o charakterze mieszkalno - usługowym. Z udzielonych informacji nie wynika także, by Podatnik wykorzystywał ww. nieruchomość do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (rozważa jedynie taką ewentualność w przyszłości). Oznacza to, że ww. budynku nie można uznać za budynek mieszkalny, nie będą miały wobec tego zastosowania ww. przepisy art.10 ust.1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące takich budynków. Zastosowanie znajdzie natomiast ww. art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem przychody z odpłatnego zbycia przedstawionej we wniosku nieruchomości, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynie 6 lat, będą przychodami z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy. Dochód ten podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z formą opodatkowania działalności gospodarczej zgłoszoną przez Podatnika - w niniejszym przypadku opodatkowaniu 19% stawką podatku liniowego.