Pełnomocnicy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pełnomocnicy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

1. Z rażącą wadliwością skutkującą nieważnością postępowania mamy do czynienia wówczas, gdy wskutek uchybień procesowych strona została pozbawiona możności obrony swych praw poprzez brak możliwości udziału w istotnej części postępowania sądowego, jak również niemożliwość usunięcia skutków tychże uchybień na rozprawie poprzedzającej wydanie wyroku.
2. Skoro okoliczności faktyczne co do istnienia za 1998r. straty zostały ostatecznie usunięte, a w czasie orzekania przez organ podatkowy drugiej instancji i Sąd pierwszej instancji istniała ostateczna decyzja określająca podatnikom zobowiązanie podatkowe za 1998r. a nie stratę , to oznacza to, że Sąd pierwszej instancji wydając ponownie rozstrzygnięcie nie był już związany oceną prawną wyrażoną w w poprzednim swoim wyroku.

Fragment:

(...) Decyzją z dnia 30 czerwca 2003 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy utrzymała w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 kwietnia 2003 r. określającą Krystynie K... i Alfredowi K... podatek dochodowy od osób fizycznych za 1999 r. w wysokości 56.368,80 zł. Jako powód zaniżenia zobowiązania podatkowego organ wskazał na zawyżenie kosztów uzyskania przychodów o kwotę 148,39 zł stanowiącą wartość odpisów amortyzacyjnych od rozebranych już środków trwałych oraz nieuprawnione odliczenie od dochodu straty podatkowej za 1998 r. w wysokości 166.908,93 zł. Na decyzję organu II instancji podatnicy złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, który wyrokiem z dnia 3 lutego 2004 r., sygn. akt SA/Bd 2377/03 uchylił decyzję organu odwoławczego. Decyzją z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, mając na uwadze zalecenia Sądu wyrażone w ww. orzeczeniu, uchylił decyzję organu I instancji (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy we wskazanych okolicznościach, pracownika Spółki należy uznać za jej pełnomocnika na gruncie Ordynacji podatkowej ze wszystkimi tego konsekwencjami, w szczególności czy istnieje obowiązek dołączania do każdego postępowania podatkowego oryginału lub odpisu dokumentu upoważniającego do działania w imieniu Spółki, dodatkowo wraz z dowodami uiszczenia opłaty skarbowej?

Fragment:

(...) Co więcej, tego rodzaju uchwały mogą także przewidywać cedowanie udzielonych uprawnień na pracowników niższego szczebla — bez wątpienia, ani nie jest to pełnomocnictwo, ani tym bardziej substytucja. Ponadto ustawodawca w art. 31 Ordynacji podatkowej nakazał niektórym kategoriom podatników (w tym osobom prawnym, a zatem także i spółkom) wyznaczenie osób, na których mają spoczywać wskazane w tym przepisie obowiązki. Jest chyba poza wszelkim sporem, że nie są to pełnomocnicy, a przy tym nie ulega wątpliwości, że formą prawną desygnowania tych osób jest uchwała stosownego gremium (w spółkach zarządu). Brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych do różnicowania statusu prawnopodatkowego tych dwóch kategorii pracowników powołanych w tym samym trybie do bieżących kontaktów z administracją skarbową. Konkludując pełnomocnikiem podatnika w postępowaniu podatkowym może być osoba trzecia wobec Spółki, zastępująca ją w zakresie takiego (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy osoba upoważniona do reprezentowania interesów mocodawcy w szczególności do występowania w jego imieniu przed organami sądowymi, administracyjnymi, przed osobami trzecimi, która w ramach umocowania sprawuje samodzielny zarząd majątkiem mocodawcy oraz zarząd jego interesami, w ramach którego jest uprawniony do zawierania wszelkiego rodzaju umów zarówno zobowiązaniowych, jak i rozporządzających mieniem mocodawcy, powinna prowadzić działalność gospodarczą?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ - po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 05.03.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 05.03.2007 r. zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ze stanu faktycznego, przedstawionego w piśmie wynika, że będzie Pani osobą upoważnioną do reprezentowania interesów mocodawcy, który uległ wypadkowi przy pracy, w następstwie, którego został sparaliżowany i nie porusza się. W związku z czym sytuacja jego wymusza posługiwanie się pełnomocnikiem (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jak opodatkować dochód osoby, która będzie wpisana do ewidencji działalności gospodarczej jako pełnomocnik bez zawarcia żadnej umowy?

Fragment:

(...) Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem jak powinno być opodatkowane wynagrodzenie pełnomocnika prezentując stanowisko, że powoinno być ono opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa Sródmieście uznał powyższe stanowisko za zgodne z przepisami prawa podatkowego UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu rzeczywistego wynika, iż osobie nie zatrudnionej na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło pełniącej funkcję pełnomocnika wypłacsne jest wynagrodzenie za wykonywane w/w czynnosći.W ocenie tut. organu podatkowego w/w swiadczenie oiniężne podlega opodatkowaniu podatkiem. dochodowym od osób fizycznych.Zakwalifikować ke należy zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 19991r. o pdof (Dz.U. z 2000r. nr 14 poz. 176 z poźn. zm.) do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 9.W związku z powyższym zgodnie z art. 42a w/w ustawy o pdof wnioskodawca (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczące przedmiotu opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego ustanowienie kilku pełnomocników.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE NR 1/2006 Burmistrza Miasta Brodnicy z dnia 11 kwietnia 2006r. Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 19997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu podania z dnia 16 marca 2006r. (wpływ 31.03.2006r.), w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego -ustawy o opłacie skarbowej postanawiam stwierdzić, że stanowisko Banku ... w ... dotyczące przedmiotu opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego ustanowienie kilku pełnomocników nie jest prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 31 marca 2006r. do Burmistrza Miasta Brodnicy wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie określenia przedmiotu opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocników w jednym dokumencie. Zdaniem Banku ... w ... przedmiotem opłaty skarbowej jest dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika lub kilku pełnomocników niezależnie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik oświadczył, że w celu sprawnego funkcjonowania firmy uczynił swoimi pełnomocnikami żonę i jednego z pracowników. W ocenie podatnika, pełnomocnicy (razem lub każdy z osobna) mogą dokonywać każdej transakcji prowadzonej przez firmę, podpisywać każdy dokument związany z jej funkcjonowaniem oraz reprezentować firmę w każdym przypadku kiedy zajdzie taka potrzeba. Podatnik wnosi o potwierdzenie słuszności interpretacji przepisów prawa.

Fragment:

(...) zgłoszone ustnie do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa. Ustanowienie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 15zł (zgodnie z art.1 ust.1 pkt.2 lit.a ustawy z dnia 09 września 2000r. o opłacie skarbowej – tekst jednolity Dz.U.Nr 253 z 2004r., poz.2532 ze zm.). Z treści wniosku podatnika, wynika, że pełnomocnicy zostali ustanowieni. Użyto bowiem czasu przeszłego dokonanego. Podatnik wraz z wnioskiem nie przedłożył kopii pełnomocnictwa ani nie napisał jego tekstu we wniosku. Tutejszy organ podatkowy nie posiada dokumentu z którego wynikałoby, że obecnie obowiązuje jakiekolwiek pełnomocnictwo udzielone przez podatnika.W takiej sytuacji Naczelnik Urzędu Skarbowego nie może uznać przedstawionego przez podatnika stanowiska za prawidłowe. Stanowisko podatnika przedstawione we (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy pełnomocnik, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, ma prawo do podpisywania deklaracji podatkowych: VAT-7 i VAT-7K, VAT-R, VAT-Z, PIT-4, PIT-5, PIT-5L i PIT-8?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie at. 216 oraz art. 14a § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zmianami) w związku z wnioskiem w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podpisywania przez pełnomocnika deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-R, VAT-Z, PIT-5, PIT-5L, PIT-4, PIT-8 postanawia - nie potwierdzić Pani stanowiska zawartego w w/w piśmie w części dotyczącej podpisywania przez pełnomocnika deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-R, VAT-Z, PIT-5, PIT-5L, PIT-4, PIT-8. UZASADNIENIE Do tut. organu podatkowego wpłynął Pani wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczący m.in. podpisywania przez pełnomocnika deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-R, VAT-Z, PIT-5, PIT-5L, PIT-4, PIT-8. Zgodnie z art. 21 § 2 ustawy z dnia 29 (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy biegły rewident może reprezentować Spółkę przed organem podatkowym w zakresie podatku akcyzowego oraz sporządzać w imieniu i na rzecz Spółki deklaracje podatkowe w zakresie podatku akcyzowego?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 11 lipca 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego (data wpływu do tut. Urzędu: 14 lipca 2005 roku), uzupełnionego pismem z dnia 29 lipca 2005 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 2 sierpnia 2005 roku) - stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe w części dot. reprezentacji Spółki przez biegłego rewidenta w postępowaniach w zakresie akcyzy prowadzonych przed organem podatkowym. U z a s a d n i e n i e W dniu 14 lipca 2005 roku wpłynął do tut. Urzędu wniosek w/w Spółki w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie stosowania prawa (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy czynności przyjmowania wyrobów akcyzowych, sporządzania dokumentacji sprawdzenia i przyjęcia przesyłki, wypełniania odpowiednich pól w dokumencie ADT, prowadzenia ewidencji zarejestrowanego handlowca są rozumiane przez ustawodawcę jako postępowanie w zakresie akcyzy prowadzone przed organami podatkowymi w myśl art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, poz 257 ze zmianami)?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 § 1 w związku z art.14a - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja Podatkowa tekst jednolity z 2005r.(Dz. U. nr 8, poz.60 ze zmianami) - oceniam stanowisko zawarte w Państwa wniosku z dnia 18.05.2005r. (uzupełnionym w dniu 12.07.2005r.) jako prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 18.05.2005r. złożono wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, w którym zawarto pytanie: "Czy czynności przyjmowania wyrobów akcyzowych, sporządzania dokumentacji sprawdzenia i przyjęcia przesyłki, wypełniania odpowiednich pól w dokumencie ADT, prowadzenia ewidencji zarejestrowanego handlowca są rozumiane przez ustawodawcę jako postępowanie w zakresie akcyzy prowadzone przed organami podatkowymi w myśl art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, poz 257 ze zmianami). W przedstawionym przez Państwa stanowisku w sprawie określono, iż w/w (...)