IPTPP3/4512-379/15-6/MWj | Interpretacja indywidualna

Czy po uzyskaniu przez spółkę ... stosownego upoważnienia (pełnomocnictwa) do zawarcia umowy z operatorem pocztowym w imieniu i na rachunek kupującego, nie będzie występował obowiązek uznania kwoty uiszczonej na poczet usługi pocztowej za przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT oraz podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych ani też obowiązek ujmowania tej kwoty w ewidencjach podatkowych.
IPTPP3/4512-379/15-6/MWjinterpretacja indywidualna
  1. opłaty pocztowe
  2. pełnomocnictwo
  3. sprzedaż wysyłkowa
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2015 r. (data wpływu 21 września 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 listopada (data wpływu 1 grudnia 2015 r.) oraz pismem z dnia 8 grudnia 2015 r. (data wpływu 10 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT opłaty pocztowej w przypadku posiadania pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w imieniu i na rachunek kupującego i braku obowiązku uwzględniania ww. opłaty w ewidencji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT opłaty pocztowej w przypadku posiadania pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w imieniu i na rachunek kupującego i braku obowiązku uwzględniania ww. opłaty w ewidencji.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 30 listopada (data wpływu 1 grudnia 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy, doprecyzowania zakresu pytania oraz własnego stanowiska oraz pismem z dnia 8 grudnia 2015 r. (data wpływu 10 grudnia 2015 r.) o pełnomocnictwo.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT oraz podatku dochodowego na zasadach ogólnych.

Wnioskodawca posiada kasy fiskalne. Firma Wnioskodawcy zajmuje się stacjonarną, a od 2006 roku także internetową (...) sprzedażą książek. W tym drugim rodzaju działalności gospodarczej, polegającym na sprzedaży towarów w Internecie przez aukcje, niezbędna jest wysyłka sprzedanych towarów. Zakupione przez klientów towary dostarczane są za pośrednictwem Poczty ... lub firmy ..... Kupujący ponosi koszt zakupionego towaru oraz koszty przesyłki (ściśle według cenników operatorów pocztowych), a więc firma, poza otrzymywaną zapłatą za zakupiony towar, otrzymuje łącznie również środki pieniężne na pokrycie kosztów przesyłki towaru.

Do chwili obecnej koszty przesyłki ewidencjonowane są jako przychód z wykonywanej działalności, a więc Wnioskodawca płaci od niego podatek dochodowy oraz podatek VAT.

Pytanie Wnioskodawcy: czy w przypadku posiadania stosownego upoważnienia (pełnomocnictwa) do zawarcia umowy w imieniu i na rachunek kupującego, nie będzie występował obowiązek uznania kwoty uiszczonej na poczet usługi pocztowej za przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT oraz podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych ani też obowiązek ujmowania tej kwoty w ewidencjach podatkowych.

Pełnomocnictwo pomiędzy sprzedającym a kupującym zawarte będzie na podstawie informacji, którą Wnioskodawca umieści w każdej aukcji w regulaminie na stronie „o mnie” (Kupując na naszej aukcji udzielasz nam jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w Twoim imieniu i na Twój rachunek z dostawcą - w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Przekazane na ten cel środki pieniężne są ustalane wg cenników operatorów pocztowych i nie stanowią dodatkowego dochodu sprzedającego, a więc nie będą uwzględnione na paragonie, ani na fakturze VAT. Pełnomocnictwo w żaden sposób nie obciąża dodatkowo kupującego).

W książce nadawczej przy imieniu i nazwisku odbiorcy przesyłki Wnioskodawca umieści dopisek: „Nadano w imieniu i na rzecz odbiorcy, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa”.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że ... jest spółką cywilną (wspólnicy: ..., ...); dla celów działalności gospodarczej prowadzona jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Spółka jest podatnikiem VAT, wspólnicy zaś - podatku dochodowego na zasadach ogólnych.

... zajmuje się stacjonarną, a od 2006 roku także internetową (...) sprzedażą książek. W tym drugim rodzaju działalności gospodarczej, polegającym na sprzedaży towarów w Internecie przez aukcje, niezbędna jest wysyłka sprzedanych towarów. Zakupione przez klientów towary dostarczane są za pośrednictwem Poczty ... lub firmy .... Kupujący ponosi koszt zakupionego towaru oraz koszty przesyłki (ściśle według cenników operatorów pocztowych), a więc Wnioskodawca, poza otrzymywaną zapłatą za zakupiony towar, otrzymuje łącznie również środki pieniężne na pokrycie kosztów przesyłki towaru. Do chwili obecnej przesyłki ewidencjonowane są jako przychód z wykonywanej działalności, a więc wspólnicy płacą od niego podatek dochodowy a spółka podatek VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Czy po uzyskaniu przez spółkę ... stosownego upoważnienia (pełnomocnictwa) do zawarcia umowy z operatorem pocztowym w imieniu i na rachunek kupującego, nie będzie występował obowiązek uznania kwoty uiszczonej na poczet usługi pocztowej za przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT oraz podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych ani też obowiązek ujmowania tej kwoty w ewidencjach podatkowych.

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Po zapoznaniu się z kilkoma interpretacjami podatkowymi dotyczącymi podobnych spraw (między innymi: Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi IPTPP4/443-788/12-4/UNR z 19 lutego 2013 r.) wspólnicy uważają, że, po uzyskaniu stosownego upoważnienia (pełnomocnictwa) do zawarcia umowy o usługi pocztowe w imieniu i na rachunek kupującego, kwoty uzyskane przez pełnomocnika (w tym wypadku spółkę ...) na potrzeby wykonania czynności prawnej objętej pełnomocnictwem nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy obrotu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT.

Również według art. 79 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1 ze zm.), podstawa opodatkowania (art. 10 ust. 1. p. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) nie obejmuje m.in. kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy.

Wobec tego kwoty uzyskane przez pełnomocnika na potrzeby wykonania czynności prawnej objętej pełnomocnictwem nie stanowią podstawy opodatkowania podatkiem VAT. W konsekwencji nie stanowią również podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, z tych samych powodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast - zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy - przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z przepisu art. 8 ust. 2a ustawy wynika, że w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Stosownie do art. 79 pkt c) Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy, a zaksięgowanych przez podatnika na koncie przejściowym.

Podatnik musi przedstawić dowód na rzeczywistą kwotę kosztów, o których mowa w akapicie pierwszym lit. c), i nie może odliczyć VAT, który w danym przypadku mógł zostać naliczony.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy - stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

I tak, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy obowiązującego od 1 kwietnia 2013 r., zwalnia się od podatku powszechne usługi pocztowe świadczone przez operatora obowiązanego do świadczenia takich usług, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

Jednocześnie, w myśl art. 132 ust. 1 lit. a ww. Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r., zwolnieniu od podatku przez państwa członkowskie podlegają świadczenie usług przez pocztę państwową i dostawa towarów z tymi usługami związana, z wyjątkiem przewozu osób i usług telekomunikacyjnych.

Powyższe zwolnienie ma charakter przedmiotowo-podmiotowy co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych przez powołaną do tego instytucję (operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług).

Natomiast brak jest w przepisach podatkowych podstawy do stosowania wymienionego zwolnienia w dalszych fazach obrotu usługami (dokonywanego na zasadzie „refaktury”). Zgodnie z podstawową zasadą, podatnik występujący w charakterze sprzedawcy, który wysyła zamówiony przez nabywcę towar i korzysta przy tym z usług operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych, świadczy usługę na rzecz nabywcy towaru. Usługa ta nie jest jednak, ze względu na świadczący ją podmiot, usługą wymienioną w art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy, co oznacza, iż nie jest objęta zwolnieniem od podatku od towarów i usług.

Kwestia pełnomocnictwa została uregulowana w przepisach art. 98 - art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., z późn. zm.), natomiast kwestia przedstawicielstwa w art. 95 § 1 i § 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 95 § 1 i § 2 ustawy Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

Zatem przedstawicielstwo polega na dokonywaniu czynności prawnej przez osobę fizyczną lub prawną (przedstawiciela) w imieniu innej osoby fizycznej lub prawnej (reprezentowanego) ze skutkiem prawnym dla tej innej osoby, o ile przedstawiciel działa w granicach umocowania, rozumianego jako uprawnienie do dokonania czynności prawnych z bezpośrednim skutkiem dla reprezentowanego.

Natomiast art. 96 cytowanej ustawy Kodeks cywilny stanowi, iż umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo).

Pełnomocnictwo udzielone do określonego rodzaju czynności będzie pełnomocnictwem rodzajowym, charakteryzującym się tym, iż w jego treści określony jest rodzaj i przedmiot czynności, do których umocowany został pełnomocnik. Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, forma pełnomocnictwa może być dowolna. Pełnomocnictwo to nie może być jednak domniemane.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem VAT. ... zajmuje się stacjonarną, a od 2006 roku także internetową (...) sprzedażą książek. W tym drugim rodzaju działalności gospodarczej, polegającym na sprzedaży towarów w Internecie przez aukcje, niezbędna jest wysyłka sprzedanych towarów. Zakupione przez klientów towary dostarczane są za pośrednictwem Poczty ... lub firmy .... Kupujący ponosi koszt zakupionego towaru oraz koszty przesyłki (ściśle według cenników operatorów pocztowych), a więc Wnioskodawca, poza otrzymywaną zapłatą za zakupiony towar, otrzymuje łącznie również środki pieniężne na pokrycie kosztów przesyłki towaru. Do chwili obecnej przesyłki ewidencjonowane są jako przychód z wykonywanej działalności, a więc wspólnicy płacą od niego podatek dochodowy a spółka podatek VAT. Pełnomocnictwo pomiędzy sprzedającym a kupującym zawarte będzie na podstawie informacji, którą Wnioskodawca umieści w każdej aukcji w regulaminie na stronie „o mnie” (Kupując na naszej aukcji udzielasz nam jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w Twoim imieniu i na Twój rachunek z dostawcą - w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Przekazane na ten cel środki pieniężne są ustalane wg cenników operatorów pocztowych i nie stanowią dodatkowego dochodu sprzedającego, a więc nie będą uwzględnione na paragonie, ani na fakturze VAT. Pełnomocnictwo w żaden sposób nie obciąża dodatkowo kupującego). W książce nadawczej przy imieniu i nazwisku odbiorcy przesyłki Wnioskodawca umieści dopisek: „Nadano w imieniu i na rzecz odbiorcy, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa”.

Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz powołane przepisy stwierdzić należy, iż w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada upoważnienie (pełnomocnictwo) do zawarcia umowy o usługi w imieniu i na rachunek kupującego - mamy do czynienia ze zwrotem kosztów i kwota ta nie stanowi podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ustawy. Kwota ta nie musi być ujmowana w ewidencji prowadzonej dla celów podatku VAT. W takim przypadku Wnioskodawca nie świadczy usługi związanej z przesyłką towarów, a nabywa ją od Poczty lub firmy ... bezpośrednio kupujący. W przedmiotowej sprawie nastąpi jedynie zwrot kosztów, który nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub klienta jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rachunek tego nabywcy lub klienta.

Zaznaczyć jednak należy, że w opisanej sytuacji nie podlega opodatkowaniu jedynie kwota stanowiąca zwrot kosztów przesyłki, natomiast opodatkowaniu podlegać będzie ewentualne dodatkowe wynagrodzenie Wnioskodawcy za zawarcie w ramach pełnomocnictwa umowy z Pocztą lub firmą....

Mając na uwadze opis sprawy i przywołane powyżej przepisy stwierdzić należy, że środki pieniężne przekazywane Wnioskodawcy na pokrycie zobowiązań kupującego względem operatora pocztowego, nie stanowią dla Wnioskodawcy podstawy opodatkowania i w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Brak jest zatem obowiązku ujmowania ww. opłat w ewidencji prowadzonej dla celów podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy zauważyć, że od dnia 1 styczna 2014 r. obowiązuje art. 29a a nie powołany przez Wnioskodawcę art. 29 ustawy.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy również zauważyć, że powołana przez Zainteresowanego interpretacja indywidualna jest rozstrzygnięciem w indywidualnej sprawie, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko do niego się zawęża, w związku z tym nie ma mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny, co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.