ILPP1/443-937/14-2/AW | Interpretacja indywidualna

Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie prawidłowego aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym.
ILPP1/443-937/14-2/AWinterpretacja indywidualna
  1. aktualizacja danych
  2. deklaracje
  3. pełnomocnictwo
  4. zgłoszenie aktualizacyjne
  1. Ewidencja i identyfikacja podatników (NIP) -> Postępowanie w sprawie nadania NIP -> Zgłoszenie identyfikacyjne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2014 r. (data wpływu 7 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie prawidłowego aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie prawidłowego aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Ax” S.A. zajmuje się wydobyciem i przerobem naturalnych kruszyw mineralnych, kruszyw mineralnych łamanych, elementów kamiennych oraz produkcją galanterii betonowej. Spółka należy do międzynarodowej grupy „A”, działającej w sektorze budowlanym.

Z uwagi na szeroko rozbudowaną strukturę organizacyjną w Spółce często dochodzi m.in. do zmiany numerów rachunków bankowych, czy też do zamykania poszczególnych oddziałów, a tworzenia nowych. Zmiany te rodzą każdorazowo obowiązek przesłania do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego informacji w formie formularza NIP-2 (aktualizacja). Obowiązek ten wynika z art. 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. W Spółce obowiązek aktualizacji danych należy do pracownika działu księgowego, co zostało potwierdzone pełnomocnictwem złożonym we właściwym urzędzie skarbowym. Spółka traktuje aktualizację informacji NIP-2 jak deklarację w myśl przepisów Ordynacji podatkowej. Do podpisywania deklaracji w myśl art. 80 (Ordynacji podatkowej) wystarczy jednorazowo złożone pełnomocnictwo.

W związku z powyższym, pełnomocnik wysyłając w imieniu Spółki informację o zmianach, zawartą w NIP-2 (aktualizacja), powołuje się za każdym razem na raz wydane i zgłoszone pełnomocnictwo, które uprawnia pełnomocnika do składania aktualizacji informacji wymaganych ustawą, w określonym na pełnomocnictwie okresie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka postępuje prawidłowo traktując aktualizację informacji NIP-2 jak deklarację w myśl przepisów Ordynacji podatkowej i tym samym składając jedno pełnomocnictwo (wraz z jednorazowo dokonaną zapłatą za nie) do wielokrotnego podpisywania aktualizacji informacji na podstawie formularza NIP-2...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 80a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku którego dana deklaracja dotyczy. Użyty przez ustawodawcę zwrot „podpisywania deklaracji” jednoznacznie wskazuje na możliwość wielokrotnego składania deklaracji przez pełnomocnika na podstawie raz złożonego w odpowiednim urzędzie pełnomocnictwa.

Takie zdanie wyraziło również Ministerstwo Finansów w interpretacjach indywidualnych: pismo z dnia 22 maja 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-391/09-3/BD oraz pismo z dnia 4 października 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie IPPB5/423-421/10-5/AS, w których zauważa, że „(...) wystarczy, aby Wnioskodawca złożył raz przed właściwym organem podatkowym udzielone mu pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji, by do czasu powiadomienia organu podatkowego o odwołaniu przedmiotowego pełnomocnictwa skutecznie reprezentować swojego mocodawcę w zakresie podpisywania deklaracji”.

W ocenie Spółki informacja NIP-2 jest deklaracją, co wynika bezpośrednio z definicji, znajdującej się w art. 3 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa, który mówi że przez deklarację rozumie się również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, Spółka jest obowiązana do aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego (...) Obowiązek zgłaszania informacji NIP-2 (aktualizacja) wyczerpuje znamiona definicji deklaracji, o której mowa w Ordynacji podatkowej. Formularz NIP-2 (zgłoszenie aktualizacyjne) jest niczym innym jak właśnie informacją o zmianie danych. Do aktualizacji danych w formie informacji NIP-2 obliguje z kolei ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, którą z całą pewnością należy zaliczyć do przepisów prawa podatkowego – jak sama nazwa wskazuje dotyczy podatników i jest elementem przepisów prawa podatkowego. Tak więc formularz NIP-2 spełnia znamiona definicji deklaracji.

W przedmiocie sprawy nie znajdzie zastosowania art. 5 ust. 4a ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Artykuł ten obliguje podatnika do składania pełnomocnictwa wyłącznie w przypadku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez pełnomocnika (...) Skoro ustawodawca w ustawie wyraźnie rozróżnia zgłoszenie identyfikacyjne od aktualizacyjnego, Spółka wysuwa wniosek, że w art. 5 ust. 4a ustawodawca celowo wskazuje na obowiązek składania pełnomocnictwa w przypadku wyłącznie zgłoszenia identyfikacyjnego, nie zaś zgłoszenia aktualizacyjne. Przykładowo art. 10a ww. ustawy, ustawodawca rozróżnia zgłoszenie identyfikacyjne oraz zgłoszenie aktualizacyjne w przypadku składania zgłoszeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Tak więc obowiązek dołączenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 4a, dotyczy wyłącznie zgłoszenia identyfikacyjnego.

Wnioskodawca podkreśla, że nie znajdzie tutaj zastosowania przepis art. 137 § 3 Ordynacji podatkowej, odnoszący się do obowiązku dołączenia do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa. Przepis ten odnosi się do pełnomocnictwa w sprawach dotyczących postępowań podatkowych. Zgłoszenie aktualizacji informacji NIP-2 z pewnością nie zalicza się do działań w zakresie postępowania podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Z uwagi na wpływ wniosku przed 1 grudnia 2014 r. oraz, że dotyczy on stanu faktycznego odpowiedzi udzielono w oparciu o przepisy obowiązujące do dnia 30 listopada 2014 r.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o NIP, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

Stosownie do art. 2 ust. 2 i ust. 3 ustawy o NIP, obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków, a także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o NIP, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

W świetle art. 5 ust. 3 ustawy o NIP, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2014 r., zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera w szczególności pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, a ponadto:

  1. w przypadku zakładów (oddziałów) osób prawnych oraz innych wyodrębnionych jednostek wewnętrznych będących podatnikami – NIP oraz inne dane dotyczące jednostki macierzystej;
  2. w przypadku spółek cywilnych, osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych – dane dotyczące wspólników, w tym również identyfikator podatkowy poszczególnych wspólników;
  3. w przypadku podatkowych grup kapitałowych – dane dotyczące spółek wchodzących w skład grupy, w tym również NIP nadane tym spółkom.

Na mocy art. 5 ust. 4 ustawy o NIP, zgłoszenie identyfikacyjne podatników będących osobami fizycznymi wykonujących działalność gospodarczą zawiera dane, o których mowa w ust. 2, nazwę (firmę), adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności, numer identyfikacyjny REGON, organ ewidencyjny, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych.

W przypadku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez pełnomocnika lub kuratora sądowego do zgłoszenia dołącza się uwierzytelnioną lub poświadczoną urzędowo kopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa wyłącznie do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do zgłoszenia dołącza się oryginał pełnomocnictwa. Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mają zastosowanie odpowiednio do pełnomocnictwa udzielonego przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji, o której mowa w rozdziale 3 tej ustawy (art. 5 ust. 4a ustawy o NIP).

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o NIP, podatnicy podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego są obowiązani dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu jednym z tych podatków, z tym że osoby fizyczne są obowiązane dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego tylko w przypadku dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.). Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się niezależnie od zgłoszenia rejestracyjnego.

Natomiast na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o NIP, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2014 r., podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1, 1a i 10, mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Przepis art. 9 ust. 6 ustawy o NIP, stanowi zaś, że do aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym stosuje się:

  1. odpowiednio przepisy art. 5 ust. 4a;
  2. wzory formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 5 ust. 5 albo formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Zatem jak wynika z powyższego przepisu (art. 9 ust. 6 pkt 1 ustawy o NIP) w celu aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym należy zastosować przepisy art. 5 ust. 4a ustawy o NIP, mówiącego o obowiązku dołączenia uwierzytelnionej lub poświadczonej urzędowo kopii pełnomocnictwa lub postanowienia sądu bądź oryginału pełnomocnictwa w przypadku jego udzielenia wyłącznie do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego.

Na podstawie delegacji ustawowej wyrażonej w art. 5 ust. 5 ustawy o NIP, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2014 r., zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych, z wyjątkiem zgłoszeń osób fizycznych będących przedsiębiorcami, biorąc pod uwagę kompletność przekazywanych danych niezbędnych do ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, Minister Finansów w dniu 27 listopada 2011 r. wydał rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1369).

Zgodnie z § 1 pkt 1 ww. rozporządzenie określa wzory formularzy zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2), stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Zaznacza się zatem, że formularz NIP-2 służy do zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem.

Z treści wniosku wynika, że Spółka Akcyjna zajmuje się wydobyciem i przerobem naturalnych kruszyw mineralnych, kruszyw mineralnych łamanych, elementów kamiennych oraz produkcją galanterii betonowej.

Z uwagi na szeroko rozbudowaną strukturę organizacyjną w Spółce często dochodzi m.in. do zmiany numerów rachunków bankowych, czy też do zamykania poszczególnych oddziałów, a tworzenia nowych. Zmiany te rodzą każdorazowo obowiązek przesłania do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego informacji w formie formularza NIP-2 (aktualizacja). W Spółce obowiązek aktualizacji danych należy do pracownika działu księgowego, co zostało potwierdzone pełnomocnictwem złożonym we właściwym urzędzie skarbowym. Spółka traktuje aktualizację informacji NIP-2 jak deklarację w myśl przepisów Ordynacji podatkowej.

W związku z powyższym, pełnomocnik wysyłając w imieniu Spółki informację o zmianach, zawartą w NIP-2 (aktualizacja), powołuje się za każdym razem na raz wydane i zgłoszone pełnomocnictwo, które uprawnia pełnomocnika do składania aktualizacji informacji wymaganych ustawą, w określonym na pełnomocnictwie okresie.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą wykazania czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo traktując aktualizację informacji NIP-2 jak deklarację w myśl przepisów Ordynacji podatkowej i tym samym składając jedno pełnomocnictwo (wraz z jednorazowo dokonaną zapłatą za nie) do wielokrotnego podpisywania aktualizacji informacji na podstawie formularza NIP-2.

Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ podatkowy może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony (art. 137 § 3 Ordynacji podatkowej).

Obowiązek składania deklaracji podatkowych wynika z przepisów materialnego prawa podatkowego. Kwestia podpisywania deklaracji przez pełnomocnika została uregulowana w art. 80a § 1 – § 5 Ordynacji podatkowej.

I tak, zgodnie z § 1 ww. artykułu, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy (art. 80a § 2 Ordynacji podatkowej).

Oznacza to, że wystarczy aby pełnomocnik złożył raz, przed właściwym organem podatkowym, udzielone mu pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji, by do czasu powiadomienia organu podatkowego o odwołaniu przedmiotowego pełnomocnictwa, skutecznie reprezentować swojego mocodawcę w zakresie podpisywania deklaracji.

Na mocy art. 80a § 2a Ordynacji podatkowej, pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa podatnik, płatnik lub inkasent składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników.

Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby (art. 80a § 3 cyt. ustawy).

W świetle art. 80a § 4 ww. ustawy, w kwestiach dotyczących pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym.

W art. 80a § 5 Ordynacji podatkowej wskazano, że minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzór zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa, uwzględniając zakres pełnomocnictwa i dane identyfikujące podatnika, płatnika lub inkasenta oraz pełnomocnika.

W tym miejscu podkreślić należy, że zgodnie z art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej, przez deklaracje rozumie się również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Wobec tego jeżeli w przepisach Ordynacji podatkowej używany jest termin "deklaracja", to obejmuje to pojęcie nie tylko deklaracje, lecz także zeznania, wykazy oraz informacje.

W rozpatrywanej sprawie należy uznać, że składane przez pełnomocnika Wnioskodawcy zgłoszenie aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym mogą stanowić deklarację, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa.

Jednakże biorąc pod uwagę treść art. 5 ust. 4a i art. 9 ust. 6 pkt 1 ustawy o NIP należy stwierdzić, że w opisanej przez Wnioskodawcę sytuacji nie jest wystarczające jednorazowe złożenie pełnomocnictwa do reprezentowania podatnika w sprawach dokonywania zgłoszeń aktualizacyjnych, bowiem z odrębnych przepisów wynika, że pełnomocnictwo powinno być każdorazowo dołączone do zgłoszeń aktualizacyjnych danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym.

Podsumowując, Spółka nie postępuje prawidłowo traktując aktualizację informacji NIP-2 jak deklarację w myśl przepisów Ordynacji podatkowej i tym samym składając jedno pełnomocnictwo (wraz z jednorazowo dokonaną zapłatą za nie) do wielokrotnego podpisywania aktualizacji informacji na podstawie formularza NIP-2. W analizowanej sprawie pełnomocnik Wnioskodawcy ma bowiem obowiązek dołączania każdorazowo pełnomocnictwa do składanych zgłoszeń aktualizacyjnych (NIP-2).

Jednocześnie należy wskazać, że powołane przez Wnioskodawcę w treści wniosku interpretacje indywidualne, nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Powyższe wynika z faktu, że jedna ze wskazanych przez interpretacji została zmieniona przez Ministra Finansów i w interpretacji tej stanowisko wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe, czyli pełnomocnictwo powinno być każdorazowo dołączone do zgłoszeń aktualizacyjnych. Z kolei druga interpretacja dotyczyła deklaracji POG.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.