IBPP2/4512-334/15/WN | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie opłaty pocztowej w przypadku posiadania pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w imieniu i na rachunek kupującego
IBPP2/4512-334/15/WNinterpretacja indywidualna
  1. koszt przesyłki
  2. obrót
  3. pełnomocnictwo
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 kwietnia 2015 r. (data wpływu 8 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłaty pocztowej w przypadku posiadania pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w imieniu i na rachunek kupującego - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłaty pocztowej w przypadku posiadania pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w imieniu i na rachunek kupującego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży obuwia przez A. Zakupione u Wnioskodawczyni buty są przesyłane za pośrednictwem Poczty.

W regulaminie aukcji zawarta jest informacja, że „dokonanie zakupu jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na koszt nabywcy nadania przesyłki pocztowej, zawierającej nabyty towar za pośrednictwem Poczty”.

Do kwoty stanowiącej cenę zakupu doliczana jest kwota służącą pokryciu zobowiązania kupującego wobec Poczty, w którego imieniu i na rachunek kupującego jako pełnomocnik Wnioskodawczyni występuje w związku z zakupem towaru na aukcji internetowej.

Przekazane przez kupującego koszty przesyłki odnoszą się jedynie do jej nadania, a cena sprzedaży obejmuje wyłącznie wartość towaru. W przypadku nadwyżki przelanej przez kupującego na rzecz przedsiębiorcy jej wartość rozliczana jest jako świadczenie nienależne i podlega każdorazowo zwrotowi na rzecz kupującego.

W maju 2014 roku Wnioskodawczyni podpisała umowę z Pocztą na korzystanie z wysyłki poprzez e-nadawcę, za usługi pocztowe Poczta wystawiała od czerwca faktury raz na miesiąc.

Do każdej transakcji na A. wystawiana była przez Wnioskodawczynię faktura lub rachunek imienny, gdzie koszt przesyłki był osobną pozycją na kwotę identyczną jak koszt przesyłki pocztowej. Nie były przez Wnioskodawczynię naliczane żadne dodatkowe koszty nadania przesyłki, ani nie było za nadanie pobierane wynagrodzenie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanej powyżej sytuacji jest objęte opodatkowaniem podatkiem VAT u sprzedawcy internetowego, będącego podatnikiem podatku VAT otrzymanie płatności i wykonywanie za nią usługi nadania zakupionego towaru pocztą jeżeli sprzedawca jest w tym zakresie pełnomocnikiem nabywcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, kwoty przekazane przez kupującego na uiszczenie zobowiązań wobec Poczty nie będą stanowić podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Wskazana kwota niej jest obrotem gdyż nie jest w jakiejkolwiek postaci wynagrodzeniem za towar, czy za świadczoną usługę. Środki pieniężne nie są Wnioskodawczyni przekazywane jako sprzedającemu na własność. Wynagrodzenie Wnioskodawczyni zawarte jest w cenie towaru.

Ponadto zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT obrotem jest całość świadczenia należnego od nabywcy towaru lub usługi. W tym przypadku kwota przekazana na pokrycie długu kupującego względem Poczty nie jest świadczeniem należnym sprzedającemu, ale świadczeniem należnym Poczcie, wobec której Wnioskodawczyni występuje jako pełnomocnik. Stąd też świadczenie w wyższej wysokości niż cena za towar jaką jest koszt usługi pocztowej, dokonywanej w imieniu i na rachunek nabywającego jest zwrotem kosztów i kwota ta nie stanowi podstawy opodatkowania, gdyż nie będzie stanowiła obrotu. Podstawa opodatkowania więc nie obejmuje kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rachunek tego nabywcy.

Ponadto nie zostało przewidziane odrębne wynagrodzenie za nadanie przesyłki. Nie zostało również pobrane dodatkowe wynagrodzenie za zawarcie umowy pocztowej. Cena sprzedaży obejmuje jedynie wartość sprzedanego towaru. Dostawa towarów oraz świadczenie usług podlegają opodatkowaniu tylko wówczas gdy są wykonywane odpłatnie, za wynagrodzeniem.

Wnioskodawczyni uważa, że nie każda płatność jaką otrzymuje dostawca może być uznana za płatność (wynagrodzenie) za usługę.

Pełnomocnictwo udzielone do określonego rodzaju czynności jest pełnomocnictwem rodzajowym, charakteryzującym się tym, iż w jego treści określony jest rodzaj i przedmiot czynności, do których umocowany został pełnomocnik. Pełnomocnictwo zostało udzielone w trakcie akceptacji regulaminu sprzedaży przez kupującego.

W związku z powyższym posiadając stosowne pełnomocnictwo od kupującego, Wnioskodawczyni działa w imieniu i na rzecz kupującego. W związku z tym podjęte przez Wnioskodawczynię czynności na rzecz nabywcy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2–5, art. 30a–30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Stosownie do art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje:

  1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
  2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W myśl art. 29a ust. 7 ustawy, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

  1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
  2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
  3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Stawka podatku – na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 tej ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Jak stanowi art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy, zwalnia się od podatku powszechne usługi pocztowe świadczone przez operatora obowiązanego do świadczenia takich usług, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

Powyższe zwolnienie przewidziane w ustawie o podatku od towarów i usług ma charakter przedmiotowo-podmiotowy, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie do usług pocztowych świadczonych przez powołaną do tego instytucję (operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych).

Natomiast brak jest w przepisach podatkowych podstawy do stosowania wymienionego zwolnienia w dalszych fazach obrotu usługami (dokonywanego na zasadzie „refaktury”). Zgodnie z podstawową zasadą, podatnik występujący w charakterze sprzedawcy, który wysyła zamówiony przez nabywcę towar i korzysta przy tym z usług operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych, świadczy usługę pocztową na rzecz nabywcy towaru. Usługa ta nie jest jednak, ze względu na świadczący ją podmiot, usługą wymienioną w art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy, co oznacza, że nie jest objęta zwolnieniem od podatku od towarów i usług.

Kwestia pełnomocnictwa została uregulowana w przepisach art. 98–109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 121 ze zm.), a kwestia przedstawicielstwa w art. 95 § 1 i § 2 tego Kodeksu.

Zgodnie z art. 95 § 1 ww. Kodeksu, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela.

W myśl § 2 powyższego artykułu, czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

Stosownie do brzmienia art. 96 Kodeksu, umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo).

Należy wskazać, że pełnomocnictwo udzielone do określonego rodzaju czynności będzie pełnomocnictwem rodzajowym, charakteryzującym się tym, że w jego treści określony jest rodzaj i przedmiot czynności, do których umocowany został pełnomocnik. Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, forma pełnomocnictwa może być dowolna.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży obuwia przez A. Zakupione u Wnioskodawczyni buty są przesyłane za pośrednictwem Poczty.

W regulaminie aukcji zawarta jest informacja, że „dokonanie zakupu jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na koszt nabywcy nadania przesyłki pocztowej, zawierającej nabyty towar za pośrednictwem Poczty”.

Do kwoty stanowiącej cenę zakupu doliczana jest kwota służącą pokryciu zobowiązania kupującego wobec Poczty, w którego imieniu i na rachunek kupującego jako pełnomocnik Wnioskodawczyni występuje w związku z zakupem towaru na aukcji internetowej.

Przekazane przez kupującego koszty przesyłki odnoszą się jedynie do jej nadania, a cena sprzedaży obejmuje wyłącznie wartość towaru. W przypadku nadwyżki przelanej przez kupującego na rzecz przedsiębiorcy jej wartość rozliczana jest jako świadczenie nienależne i podlega każdorazowo zwrotowi na rzecz kupującego. W maju 2014 roku Wnioskodawczyni podpisała umowę z Pocztą na korzystanie z wysyłki poprzez e-nadawcę, za usługi pocztowe Poczta wystawiała od czerwca faktury raz na miesiąc. Do każdej transakcji na A. wystawiana była przez Wnioskodawczynię faktura lub rachunek imienny, gdzie koszt przesyłki był osobną pozycją na kwotę identyczną jak koszt przesyłki pocztowej. Nie były przez Wnioskodawczynię naliczane żadne dodatkowe koszty nadania przesyłki, ani nie było za nadanie pobierane wynagrodzenie.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro na podstawie pełnomocnictwa Wnioskodawczyni zawarła umowę o świadczenie usług pocztowych w imieniu i na rzecz nabywcy towaru, to mamy do czynienia ze zwrotem kosztów i kwota ta nie wchodzi do podstawy opodatkowania, gdyż nie będzie stanowiła dla Wnioskodawczyni kwoty zapłaty, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy, z tytułu sprzedaży. W takim wypadku Wnioskodawczyni nie świadczy usługi pocztowej, a nabywa ją od Poczty bezpośrednio kupujący. W przedmiotowym przypadku następuje jedynie zwrot kosztów, który nie podlega opodatkowaniu VAT, gdyż podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub klienta jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rachunek tego nabywcy lub klienta.

Reasumując, w opisanej sytuacji przekazane Wnioskodawczyni środki pieniężne na pokrycie zobowiązań kupującego z tyt. usługi nadania zakupionego towaru pocztą nie stanowią dla Wnioskodawczyni podstawy opodatkowania i w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.