Pełnomocnictwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pełnomocnictwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
14
sie

Istota:

Brak opodatkowania kwoty uiszczonej przez nabywcę towaru na pokrycie kosztów przesyłki w przypadku posiadania pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w imieniu i na rachunek kupującego

Fragment:

Z wniosku wynika również, że Wnioskodawca będzie posiadał stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w imieniu i na rachunek kupującego. Pełnomocnictwo pomiędzy sprzedającym a kupującym zawarte będzie na podstawie informacji, którą Wnioskodawca umieści w każdej aukcji oraz w regulaminie: „ Kupując na naszej aukcji udzielasz nam jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w Twoim imieniu i na Twój rachunek z dostawcą - w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Przekazane na ten cel środki pieniężne są ustalane wg cenników operatorów pocztowych i nie stanowią dodatkowego dochodu sprzedającego, a więc nie będą uwzględnione na paragonie ani na fakturze VAT. Pełnomocnictwo w żaden sposób nie obciąża dodatkowo kupującego ”. W książce nadawczej przy imieniu i nazwisku odbiorcy przesyłki Wnioskodawca umieści dopisek: „ Nadano w imieniu i na rzecz odbiorcy, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa ”. W świetle opisanych okoliczności sprawy oraz powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada ww. pełnomocnictwo do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w imieniu i na rachunek kupującego i otrzymuje od nabywcy, oprócz zapłaty za towar, również środki pieniężne na pokrycie kosztów przesyłki tego towaru - mamy do czynienia ze zwrotem kosztów i kwota ta nie stanowi podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ustawy.

2015
29
gru

Istota:

Czy po uzyskaniu przez spółkę ... stosownego upoważnienia (pełnomocnictwa) do zawarcia umowy z operatorem pocztowym w imieniu i na rachunek kupującego, nie będzie występował obowiązek uznania kwoty uiszczonej na poczet usługi pocztowej za przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT oraz podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych ani też obowiązek ujmowania tej kwoty w ewidencjach podatkowych.

Fragment:

Pełnomocnictwo pomiędzy sprzedającym a kupującym zawarte będzie na podstawie informacji, którą Wnioskodawca umieści w każdej aukcji w regulaminie na stronie „ o mnie ” (Kupując na naszej aukcji udzielasz nam jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w Twoim imieniu i na Twój rachunek z dostawcą - w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Przekazane na ten cel środki pieniężne są ustalane wg cenników operatorów pocztowych i nie stanowią dodatkowego dochodu sprzedającego, a więc nie będą uwzględnione na paragonie, ani na fakturze VAT. Pełnomocnictwo w żaden sposób nie obciąża dodatkowo kupującego). W książce nadawczej przy imieniu i nazwisku odbiorcy przesyłki Wnioskodawca umieści dopisek: „ Nadano w imieniu i na rzecz odbiorcy, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa ”. Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz powołane przepisy stwierdzić należy, iż w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada upoważnienie (pełnomocnictwo) do zawarcia umowy o usługi w imieniu i na rachunek kupującego - mamy do czynienia ze zwrotem kosztów i kwota ta nie stanowi podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ustawy.

2015
2
paź

Istota:

Ordynacja podatkowa w zakresie obowiązku przedkładania pełnomocnictwa.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, Ordynacja podatkowa przewiduje możliwość działania w ramach tzw. „ pełnomocnictwa stałego ”, czyli wystarczy jednokrotnie złożyć pełnomocnictwo, na mocy którego można wielokrotnie dokonywać pewnych czynności do momentu odwołania pełnomocnictwa. Wiele czynności dokonywanych przez organy podatkowe (w tym wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach) nie ma charakteru postępowania podatkowego, gdyż nie kończy się wydaniem decyzji (art. 207 ustawy). Ponadto z art. 80a § 2 należy wysnuć wniosek, że celem obowiązku złożenia pełnomocnictwa przed organem podatkowym jest stwierdzenie, czy osoba żądająca wystawienia zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach ma do tego prawo. Do weryfikacji umocowania wystarczy wskazanie na pełnomocnictwo, które zostało uprzednio złożone w urzędzie skarbowym. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej, przedmiotem opłaty skarbowej jest złożenie dokumentu pełnomocnictwa a nie liczba czynności wykonanych na jego mocy. Zatem zdaniem Wnioskodawcy opłata za pełnomocnictwo powinna być wniesiona tylko raz przy składaniu „ pełnomocnictwa stałego ” i nie ma potrzeby składania dodatkowych pełnomocnictw jak również wnoszenia dodatkowych opłat skarbowych przy występowaniu z wnioskiem o niezaleganie w imieniu podatnika.

2015
26
lip

Istota:

Opodatkowanie opłaty pocztowej w przypadku posiadania pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w imieniu i na rachunek kupującego

Fragment:

Stosownie do brzmienia art. 96 Kodeksu, umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo). Należy wskazać, że pełnomocnictwo udzielone do określonego rodzaju czynności będzie pełnomocnictwem rodzajowym, charakteryzującym się tym, że w jego treści określony jest rodzaj i przedmiot czynności, do których umocowany został pełnomocnik. Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, forma pełnomocnictwa może być dowolna. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży obuwia przez A. Zakupione u Wnioskodawczyni buty są przesyłane za pośrednictwem Poczty. W regulaminie aukcji zawarta jest informacja, że „ dokonanie zakupu jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na koszt nabywcy nadania przesyłki pocztowej, zawierającej nabyty towar za pośrednictwem Poczty ”. Do kwoty stanowiącej cenę zakupu doliczana jest kwota służącą pokryciu zobowiązania kupującego wobec Poczty, w którego imieniu i na rachunek kupującego jako pełnomocnik Wnioskodawczyni występuje w związku z zakupem towaru na aukcji internetowej. Przekazane przez kupującego koszty przesyłki odnoszą się jedynie do jej nadania, a cena sprzedaży obejmuje wyłącznie wartość towaru.

2015
16
cze

Istota:

Brak opodatkowania podatkiem VAT kwoty przeznaczonej do opłacenia kosztów przesyłki pocztowej przez nabywcę towaru.

Fragment:

Natomiast art. 96 cytowanej ustawy Kodeks cywilny stanowi, iż umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo). Pełnomocnictwo udzielone do określonego rodzaju czynności będzie pełnomocnictwem rodzajowym, charakteryzującym się tym, iż w jego treści określony jest rodzaj i przedmiot czynności, do których umocowany został pełnomocnik. Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, forma pełnomocnictwa może być dowolna. Pełnomocnictwo to nie może być jednak domniemane. Zasady wystawiania faktur zostały uregulowane w Dziale XI ustawy w Rozdziale 1 – Faktury. Stosownie do treści art. 106a ustawy przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do: sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów; dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium (...)

2015
3
mar

Istota:

Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie prawidłowego aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym.

Fragment:

Oznacza to, że wystarczy aby pełnomocnik złożył raz, przed właściwym organem podatkowym, udzielone mu pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji, by do czasu powiadomienia organu podatkowego o odwołaniu przedmiotowego pełnomocnictwa, skutecznie reprezentować swojego mocodawcę w zakresie podpisywania deklaracji. Na mocy art. 80a § 2a Ordynacji podatkowej, pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa podatnik, płatnik lub inkasent składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby (art. 80a § 3 cyt. ustawy). W świetle art. 80a § 4 ww. ustawy, w kwestiach dotyczących pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym. W art. 80a § 5 Ordynacji podatkowej wskazano, że minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzór zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa, uwzględniając zakres pełnomocnictwa i dane identyfikujące podatnika, płatnika lub inkasenta oraz pełnomocnika.

2015
18
lut

Istota:

Sposób składania pełnomocnictw do organów podatkowych

Fragment:

(...) pełnomocnictwo do każdej ze spraw... Czy też jednorazowe złożenie pełnomocnictwa do akt urzędu, jest wystarczające do reprezentowania podatnika w ww. typach spraw i nie wymaga każdorazowego składania tego samego pełnomocnictwa w tym samym urzędzie... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 137 § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub poświadczony urzędowo odpis pełnomocnictwa. Jeżeli we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym Wnioskodawca złożył pełnomocnictwo o treści obejmującej szereg grup czynności wprost w nim wymienionych, powinien takie pełnomocnictwo złożyć tylko raz do akt danego urzędu skarbowego. Zakres pełnomocnictwa podatnik określa w sposób samodzielny. Przepisy Kodeksu cywilnego i Ordynacji podatkowej nie wskazują, że pełnomocnictwo powinno obejmować tylko jedną czynność (czyli mieć charakter szczegółowy), może obejmować również dowolną ilość grup czynności lub być pełnomocnictwem ogólnym. Jednokrotne złożenie pełnomocnictwa do urzędu skarbowego, obejmującego kilkanaście grup czynności, do których upoważnionych jest pełnomocnik, czyni zadość dyspozycji przepisu art. 137 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa.

2014
20
lis

Istota:

Opodatkowania podatkiem VAT nadwyżki z niewykorzystanej kwoty będącej zwrotem wydatków.

Fragment:

Natomiast art. 96 ww. ustawy Kodeks cywilny stanowi, że umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo). Pełnomocnictwo udzielone do określonego rodzaju czynności będzie pełnomocnictwem rodzajowym, charakteryzującym się tym, że w jego treści określony jest rodzaj i przedmiot czynności, do których umocowany został pełnomocnik. Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, forma pełnomocnictwa może być dowolna. Pełnomocnictwo nie nosi znamion faktury i nie ma obowiązku jego archiwizowanie w myśl kodeksu cywilnego. Analiza sposobu zawierania umów cywilnoprawnych, czy też forma udzielenia pełnomocnictwa nie mieszczą się bowiem w ramach interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Warunek wskazany w art. 79 lit. c) dotyczący przedstawienia dowodów na rzeczywistą kwotę kosztów, ale nie mówi nic o przedstawieniu (archiwizowania jako dowodu) pełnomocnictwa nabywcy. Należy również odnieść się do warunków technicznych związanych z wygenerowaniem udzielanego pełnomocnictwa, mianowicie, że brak jest możliwości technicznych generowania danej klauzuli w przypadku zamieszczenia jej w regulaminie, odrębnych postanowieniach umownych. Każda osoba fizyczna korzystająca z usług operatora pocztowego np.

2014
2
paź

Istota:

Czy koszt wysyłki towaru kupującym za pośrednictwem portalu ..., zgodnie z umową udzielonego przez nich pełnomocnictwa, można nie uznać za przychód podatkowy?

Fragment:

W tym też kontekście zauważyć należy, że stosowne zapisy dotyczące udzielania Wnioskodawcy pełnomocnictwa do „ jednorazowego zawierania umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamawianych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego ” (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) muszą się znajdować nie tylko w regulaminie sklepu internetowego Wnioskodawcy, ale i w opisach lub regulaminie aukcji, za pośrednictwem których sprzedaje On również towary. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 wydane zastanie odrębne rozstrzygnięcie. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2014
15
maj

Istota:

Czy środki pieniężne przekazane przez kupującego na pokrycie zobowiązań względem poczty w sytuacji gdy kupujący udziela Wnioskodawczyni pełnomocnictwa do działania w jego imieniu i na jego rzecz stanowią dla Wnioskodawczyni jako sprzedającego przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT- ustawa z dnia 11 marca 2004 z późn. zmianami?

Fragment:

Natomiast art. 96 cytowanej ustawy Kodeks cywilny stanowi, iż umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo). Pełnomocnictwo udzielone do określonego rodzaju czynności będzie pełnomocnictwem rodzajowym, charakteryzującym się tym, iż w jego treści określony jest rodzaj i przedmiot czynności, do których umocowany został pełnomocnik. Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, forma pełnomocnictwa może być dowolna. Pełnomocnictwo to nie może być jednak domniemane. Na mocy art. 106 ust. 1 ustawy o podatku VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Natomiast z dniem 1 stycznia 2014 r. przez art. 1 pkt 49 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług został uchylony cytowany powyżej art. 106 ustawy, natomiast przez art. 1 pkt 50 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług w rozdziale 1 działu XI zostały dodane art. 106a - 106q ustawy. I tak, jak stanowi art. 106a ustawy przepisy niniejszego rozdziału (...)