IPPP3/4512-1054/15-2/JF | Interpretacja indywidualna

Rozliczenie podatku z tytułu nabycia usług związanych z budową pawilonu wystawienniczego na Światowej Wystawie EXPO 2015 w przypadku nieodpłatnego przekazania pawilonu po zakończeniu wystawy na rzecz organizatora
IPPP3/4512-1054/15-2/JFinterpretacja indywidualna
 1. miejsce świadczenia
 2. pawilon
 3. przekazanie nieodpłatne
 4. rozliczanie podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2015 r. (data wpływu 22 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia podatku z tytułu nabycia usług związanych z budową pawilonu wystawienniczego na Światowej Wystawie EXPO 2015 w przypadku nieodpłatnego przekazania pawilonu po zakończeniu wystawy na rzecz organizatora – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia podatku z tytułu nabycia usług związanych z budową pawilonu wystawienniczego na Światowej Wystawie EXPO 2015 w przypadku nieodpłatnego przekazania pawilonu po zakończeniu wystawy na rzecz organizatora.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Wnioskodawca) realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, które zostały określone dla niej w programach rozwoju gospodarki, w szczególności w zakresie wspierania: przedsiębiorców, w szczególności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą; eksportu; rozwoju regionalnego; działalności innowacyjnej w rozumieniu przepisów o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich; rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców.

Zadania realizowane przez Wnioskodawca są finansowane z dotacji otrzymywanych na podstawie umów zawartych z ministerstwem lub ze środków pozyskanych z Komisji Europejskiej bądź środków otrzymanych na podstawie zawartych umów międzynarodowych.

Wnioskodawca na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Gospodarki, wykonywała zadania z zakresu organizacji wystawy EXPO 2015 w Mediolanie w Republice Włoskiej. Wystawa EXPO była największym i najbardziej prestiżowym wydarzeniem promocyjnym na świecie trwającym od dnia 1 maja 2015 r. do 31 października 2015 r.

W ramach realizowanych działań Wnioskodawca zawarła umowę z polskim Wykonawcą na wybudowanie oraz bieżące utrzymanie X. na EXPO 2015. Zgodnie z pierwotnym założeniem X. po zakończeniu wystawy miał zostać zdemontowany i co się z tym wiąże nie był traktowany jako nieruchomość. W związku z tym usługi nabywane przez Wnioskodawca (w tym usługi od kontrahentów niemających miejsca siedziby w Polsce) związane z Pawilonem były opodatkowane na zasadach ogólnych ustawy o podatku od towarów i usług. Prawidłowość postępowania, została potwierdzona w otrzymanej przez Wnioskodawca interpretacji indywidualnej z dnia 17 sierpnia 2015 nr IPPP3/4512-368/15-4/JF, według której X, nie stanowi nieruchomości i w związku z tym, miejsce świadczenia usług powinno zostać rozpoznane zgodnie z przepisem ogólnym art. 28b ustawy o VAT (miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej).

Również zapisy Okólnika nr 26/E wydanego przez Agenzia Entrate Direzione Centrale Normativa na podstawie Umowy podpisanej pomiędzy Rządem Republiki Włoskiej a Bureau International des Ekspositions (BIE), organizacją międzynarodową działającą na podstawie konwencji międzynarodowej, w dniu 7 lipca 2014 r., wskazują że świadczenie usług związanych z Pawilonem (takich jak na przykład świadczenie usług z zakresu budowy i wyposażenia wewnętrznej struktury ekspozycji Pawilonu) należy traktować jako usługi związane z działalnością targowo-wystawienniczą.

Obecnie rozważana jest możliwość nieodpłatnego przekazania X. na rzecz Organizatora EXPO 2015 i co się z tym wiąże Pawilon może nie zostać zdemontowany.

Decyzja w zakresie nieodpłatnego przekazania Pawilonu będzie podjęta przez Rząd Polski.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy pomimo zmiany decyzji odnośnie planów wobec X. (czyli rezygnacja z demontażu Pawilonu na rzecz nieodpłatnego przekazania dla Organizatora EXPO) Wnioskodawca powinien podtrzymać wcześniejsze decyzje związane z naliczaniem podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Nie należy zmieniać wcześniejszego podejścia. Miejsce opodatkowania nabywanych usług nadal pozostaje rozpoznane zgodnie z przepisami ogólnymi ustawy o podatku od towarów i usług. Uprzednio nabyte usługi związane z X. należy traktować, jako czynności związane z organizacją targów i wystaw. Zmiana przeznaczenia X., zdaniem Wnioskodawca, nie wpłynie na zmianę miejsca opodatkowania wcześniej nabytych usług, ściśle związanych z organizacją tej wystawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
 2. usługobiorcą jest:
  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
  • w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

Dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług istotnym jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dana usługa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach obowiązujących w Polsce, czy też będzie podlegała opodatkowaniu w innym kraju na zasadach tam obowiązujących.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca jako podmiot realizujący zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące rozwoju gospodarki zawarł umowę z polskim Wykonawcą na wybudowanie oraz bieżące utrzymanie X. na EXPO 2015. Po zakończeniu wystawy Pawilon miał zostać zdemontowany. W związku z tym nabywane usługi (w tym usługi od kontrahentów nie mających miejsca siedziby w Polsce) związane z budową i utrzymaniem Pawilonu były opodatkowane na zasadach ogólnych ustawy o podatku od towarów i usług. Prawidłowość postępowania, została potwierdzona w otrzymanej przez Wnioskodawca interpretacji indywidualnej z dnia 17 sierpnia 2015 nr IPPP3/4512-368/15-4/JF, według której X, nie stanowi nieruchomości i w związku z tym, miejsce świadczenia usług powinno zostać rozpoznane zgodnie z przepisem ogólnym art. 28b ustawy o VAT (miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy rezygnacja z demontażu Pawilonu na rzecz nieodpłatnego przekazania dla Organizatora EXPO wpłynie na sposób opodatkowania nabytych usług.

Skoro miejscem świadczenia usług nabywanych do budowy i bieżącego utrzymania X. zostało określone na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy ze względu na to, że Pawilon ten był obiektem budowlanym niepołączonym trwale z gruntem, dla którego miejsce świadczenia nie było związane z miejscem położenia obiektu, to zmiana planów polegająca na tym, że zamiast rozbiórki zostanie on nieodpłatnie przekazany Organizatorowi EXPO 2015, nie zmienia jego charakteru - nadal pozostaje pawilonem, który zgodnie z art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013 r., nr 1409 z późn. zm.) pozostaje obiektem budowlanym przeznaczonym do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidzianym do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki (...). Przepis ten w dalszej części wymienia wprost obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. Zatem samo przekazanie Pawilonu po zakończeniu wystawy, dla której został wzniesiony nie wpływa na zmianę miejsca świadczenia i opodatkowania usług związanych z tym Pawilonem.

Zatem, skoro usługi związane z X. na Światowej Wystawie EXPO 2015 podlegały opodatkowaniu na podstawie art. 28b ustawy, to rezygnacja z planów rozbiórki na rzecz nieodpłatnego przekazania nie wpływa na wcześniejsze rozliczenie podatku od towarów i usług.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie rozliczenia podatku z tytułu nabycia usług związanych z budową pawilonu wystawienniczego na Światowej Wystawie EXPO 2015 w przypadku nieodpłatnego przekazania pawilonu po zakończeniu wystawy na rzecz organizatora należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

miejsce świadczenia
ITPP2/4512-711/15-2/PS | Interpretacja indywidualna

pawilon
ILPB2/415-155/13-3/WS | Interpretacja indywidualna

przekazanie nieodpłatne
ITPP2/4512-673/15/PS | Interpretacja indywidualna

rozliczanie podatku od towarów i usług
IPPP3/443-388/12-4/KC | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.